הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא'99 רבמטפס

letter

ךוניחה לע קבאמ

ר"וי תינגסו ,(צרמ) ופי-ביבא-לת ריעה תצעומ תרבח - רלמ היפוצ ר"דש תועובש רפסמ הזמ
םלוע-תפקשה ילעב םירוה לש םתוכז לע קבאמ תלהנמ - תינוריעה ךוניחה תדעו
ראשו ,תונלבוס ,םזילרולפ ,ןויווש) ולאכ םיכרע יפ-לע םהידלי תא ךנחל תינוליח-תישפוח
לש ךוניחה להנימב הנמתסהש המגמב אוה קבאמה .(דועו וננמז-תב תיברעמה היטרקומדה יכרע
השיא ,"יתרבח-יכרע ךוניח" היורקה ,השדח הדיחי שארב דימעהל ,ופי-ביבא-לת תייריע
ריעה לש יכרעה ךוניחה תוכרעמ לכ שארב ודמעי ,יונימה לבקתי םא .תיסכודותרוא הייתד
יתכלממה ךוניחהו ,ידרח יאמצעה ךוניחה שארב :םיסכודותרוא-םייתד םישנא ופי-ביבא-לת
יללכ יתכלממה ךוניחה שארב םג םאו .םייתד םישנא - וילאמ ןבומ רבדכ - םידמוע יתד
םג ופי-ביבא-לת ידלי לש םכוניח לע תיסכודותרואה העפשהל וחפוסי ,יתד םדא דמעוי
.יללכ ךוניח ןהידליל קינעהל ורחבש ,תוישפוח תוינוליח תוחפשמ לש ןהידלי

םירוהה לש םתוכז תא ףוקעל הסנמ ופי-ביבא-לת לש ינוריעה ךוניחה להנימ שארב תדמועה
םיכרע ,יתד םדא תועצמאב ,תכרעמל רידחהל תשקבמו ,יתד אלו יללכ ךוניח םהידליל קינעהל
.תישפוחה םמלוע תפקשהלו תיללכ תיתכלממה הסיפתל םירז

רמ ,הייריעה שארל ,העוצקמב הקיתו ךוניח תשא ,רלמ היפוצ ר"ד לש תצרחנ היינפש רחאל
רלמ היפוצ המסרפ ,ידמ רחואמ היהי םרטב ףחסה תא םולבל ידכו ,התנענ אל ,יאדלוח ןור
בתכמב ,(ל"דפמ) םולהי לואש רמ לש תרושקתה ץעוי ,ןורקוש ינב .תרושקתב הז ןיינע
"תדקויו תימוהת האנש" ומכ םיינוציק םייוטיב ריתעו ,םהלתמ ,יטרקומדל שפחתמ ,דסחתמ
יפלכ םיינוציק םייתד לע תלבוקמה היצמיטיגל-הדה יכרוצל קיפסמ אל רבכ הז "האנש" םתס)
לש ךוניחה יכרע לע ןגהל ינוליחה םדאה לש ותוכזל תודגנתה עיבמ - (העדל םהידגנתמ
ןמז") םלועמו זאמ ךוניחב םייתדה םימרזה ,הילאמ תנבומכ ,םמצעל םילטונש תוכז ,וידלי
.(27.8.99 "א"ת

ןמז"ב המסרופש יפכ ,ןורקוש ינב לש הטובה ותפקתמ לע רלמ היפוצ לש התבוגת ןלהל
:תישפוח איה ומלוע תפקשהש ,םדא לכל ארוק "שפוח" רתא .3.9.1999 םוימ ,"ביבא-לת
תרדחה לש המוד העפותב לקתנש ,ךוניחה תכרעמב חקפמ וא להנמ ,הרומ ,הרוה ,דימלת
דגנ תצרמנו תצרחנ הרוצב ביגיש ,יללכה ךוניחה לע תיכרע העפשה לש תודמעל םייתד םישנא
ןווכהבו הצעב םכתושרל דומעי "שפוח" רתא תווצ .ותושרל תודמועה םיכרדה לכב ,וז המגמ
.הז ןיינעב םג

letter

תישפוח הפקשה

םימודש ,םיעובצה ןמ אלא ,םישורפ םניאש יממ אלו םישורפה ןמ אל יארייתת לא ,יתב"
הז ,תועיבצ - ןכאו .(ב"כ הטוס) "סחנפכ רכש םישקבמו ירמז השעמכ םהישעמש ,םישורפל
רמ ךוניחה רש ןגס לש תרושקתה ץעוי ,ןורקוש ינב לש וירבד תא וב רידגהל יוארש ראותה
ותליספ" וירבדכ ,םא ,ןכש .(בתכמ ,"ןמז") 27.8.99 םוימ ובתכמב ,(ל"דפמ) םולהי לואש
יטרקומד-יטנא רבד איה ותנומאו וייח חרוא לשב קר והשלכ ירוביצ דיקפתב ןהכלמ םדא לש
יתד-יתכלממה ךוניחה תוכרעמ לכו ,ידרח-יאמצעה ךוניחה תוכרעמ לכש ירה - "ידוהי יטנאו
אל םלועמש רחאמ ,לילעב "תוידוהי-יטנאו תויטרקומד-יטנא" ןה םויה דעו הנידמה םוק זאמ
וליפא .ןכ לע רתי .רהצומ ישפוח-ינוליח וייח חרואשו ,הפיכ שבוח וניאש םדא ןשארב דמע
ךוניחה תכרעמב הדיקפתמ רתלאל תרטופמ ,הפיכ שבוח וניא הלעב םא ,הרושה ןמ הרומ
!לסופ ומומב ,אופא ,לסופה .יתד-יתכלממה

,תישפוח םלוע תפקשה ילעב םידימלת לש יכרעה םכוניח לע ןגהל העיבתה םא :תאז ףא תאז
תימוהת האנש תעבה תניחבב" איה דוגינה תילכת הל תדגונמ םמלוע תפקשהש םישנא ינפמ
הרבחה לש תד-ינקסעו ךוניח-יסנרפ םתואל סחיב הלא םירבד םינוכנ םייתעבש ירה ,"תדקויו
,םיביטברסנוק-םייתד םידוהי ירוביצ דיקפתב שמשלמ םילסופש ,תיסכודותרואה
ונימיב ידוהיה םעה ינב תיברמ תא ,רמולכ ,"רחא" לכו ,םישנ ,םינוליח ,םימרופר-םייתד
התלגתנ רשאב ,החכוה דוע הנועט הניא םהיפלכ "תדקויה תימוהתה האנשה"ש ,תוצופתבו ץראב
.תחא אל הרועיכ אולמב

רלמ היפוצ ר"ד
ופי-ביבא-לת ריעה תצעומ תרבח
ךוניחה תדעו ר"וי/'ס

letterףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא