Subject Secular Power Home

?םיהולאב ןימאהל אל "אטח" והז

:העונמ ונלביקש בתכמ

,םולש "שפוח" רתאל

ינא זאמו ,םישדוח רפסמ ינפל םכלש רתאה תא יתיליג .אבס-רפכמ יצחו 15 תב הרענ ינא
אל םג לבא ,תוניצרב םיהולאב יתנמאה אל םלועמ ,תמאה לע תודוהל .תועיבקב וב תרקבמ
אל "אטח" והזש ,תימינפ השוחת יל התיה תאז לכב .םייק ונניא אוהש החוטב תויהל יתלוכי
ולש "םינציל"הו "קחצי ןונמא" וחילצי ,םעפ ילוא ,יתבשח ,עדוי ימ .םיהולאב ןימאהל
. . .םיהולא שיש יתוא ענכשל

יתארקש םירחא םיבר םירמאמו ,םיהולא לש "ומויק" אשונב ןדש ,"שפוח" רתאב רמאמהש אלא
תלגוסמש איה ינא קרש ,ןיבהלו תאזה תימינפה השוחתה לע רבגתהל יל ורזע ,םכלש רתאב
.אל המבו ןימאהל הצור ינא המב טילחהל

!ךכ לע יבל קמועמ םכל הדומ ינאו !האג תינוליח ינא םויכ

המכ דע ,יתיליג םויכ קר לבא ,תיתדה הייפכה יבגל תמייוסמ הגאד יב תמייק התיה דימת
תווקל הצור ךכ לכ ינא !תאזה העפותה תא רוצעל הבוח תמייקשו ,תיניצר תאזה הגאדה
דאמ ינא יכ ףא ,ילש רפסה תיבב םירטסופו םירקיטס תקבדהל טרפ ,תושעל לכואש והשמ שיש
!תאז תושעל תבהוא

,רבד לש ופוסב .יל ועידוה אנא - אוהש רבד לכ - תושעל לכוא המ ןויער םכל שי םא
!רתוי הבוט התוא תושעל ידיקפתו - ילש דיתעהמ קלח היהת תאזה הנידמה

!םלוכל "שפוח"ו ,םכל הדות
העונ

:העונל ונלש הבושתה וזו

,העונ םולש

!הנורחאל ונלבקש רתויב םיבושחה םיבתכמה דחא אוה ונילא ךבתכמש ,רמאנ םא העטנ אל
!ךומכ אלפנ םדא לש האלפנ שפנ "ליצהל" ונחלצהש ,דומלל םירשואמו םיאג דאמ ונא

,תוחיתפה .םדא לכ לש ושפנ סיסבב העובט "ןוילע חוכ" לש ומויקב יהשלכ הנומא ,ןכא
םיאתמ ךוניח םע דחי ,ץוחבמ תועד ונילע תופכל ןויסינ לכ תייחד ,דומללו רוקחל הפיאשה
.ישפוח םדאל םדאה תא ךופהלו ,תאזה תרוויעה הנומאה ידירש תא לטבל םייושעש םה ,ליעיו
תישיא ינאו ,ךומכ ,"אג ינוליח" חנומב םישמתשמ ונא םג !העונ ,"ןודעומ"ל האבה הכורב
."אג ינוליח ידוהי" ימצע תא רידגהל בהוא

ךמצעב יאצמו ,דאמ דע רישעו בר וב רמוחהש ,"שפוח" רתאב אנ יטטוש :"הכאלמל" - תעכו
הלועפ הניה םינולעו םירקיטס תקולחש ,םירובס ונא .רתאל טישוהל תלגוסמ תאש הרזעה יהמ
םדא לכל ,םוקמ לכל ועיגה םרט "שפוח" לש תונויערה !הב לזלזל אל אנו ,דאמ הבושח
!ךומכ העונ יפלאל םיקוקז ונאו ,רענו

ףרטצהל םתוא דדועל ,היח תא הב הליהקבו רפסה תיבב ךיתורבחו ךירבח םע רבדל הלוכי תא
הרזח"ל םיפיטמ לשמל ומכ ,םייתד םיינוציק לש םהיתולועפ לע עדימ ונל חולשל ,"שפוח"ל
שידקהל םירומהמ שקבל הלוכי תא .'וכו ,םמעטמ תוכרענש תואצרה ,רפסה תיב דיל "הבושתב
אלל ,וכרד יפ לע תויחל םדא לכ לש ותוכזל וא ,תדמ שפוחה אשונל ,ךנחמ תעש ומכ ,ןמז
אשונב םידימלתל הצריש הצרמ (ונכרד וא ונתאמ) שקבל תנמזומ תא ,יהשלכ תיתד הייפכ
.דועו ,םיישפוח םיפוג םעטמ תוכרענש תונגפהל ףרטצהל םג רשפאו ,הז םוחתב והשלכ

,"שפוח"ב רזוחה ךרוקיבל חמשנ

- תוארתהל תכרבב ,ךלש
שפוח רתא תווצ


ףדה שארל


Subject Secular Power Home