Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

4 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,.א.י
21.11.99

:םייק וניא םיהולאש תיטמיתמ החכוה

ידי לע תנתינ םייק ונניא םיהולאש תורבתסהה יזא P הניה םייק םיהולאש תורבתסהה םא
יוכיסהש םינעוט שי רשא םיטירפ לש בר ףסואמ בכרומ םלועה ,לכל עודיכ .1 - P לדוגה
םינעוטו םיכישממה םנשי .ךומנ וניה יפוס ןמז קרפבו םינגראמ תוחוכ אלל םתורצוויהל
רצויכ םיהולא לש ומויק תא ןכל בייחמ ומצעמ םלועה תורצוויהל 1 - P ךומנה יוכיסהש
ןכל איבמ אוהו הכופה הרוצב שורפל ןתינ הז ןועיט ,לעופב ,םלוא .הובג P יוכיסב םלועה
.הכופה הנקסמל

םיהולא ךכל יא .םייפוסניא המכוחו תלוכי תלעב תושיכו םלועה ארובכ רדגומ םיהולא
.תיפוסניאה ותלוכימ אצוי לעופכ ,תיפוסניא הניה ותובכרומו םלועהמ רתוי הברה בכרומ
.םיהולא אלל םלועה תורצוויהל יוכיסהמ הברהב הכומנ םייק םיהולאש P תורבתסהה ךכל יא
םיהולא ךכל יא .התורצוויהל ספא יוכיס התועמשמ תיפוסניא תובכרומ ,תורבתסהה תרות יפל
.םייק ונניא ןכלו רצונ אל

:תופסונ תונקסמ רוזגל ןתינ םייק וניא םיהולאש תאז "תיטמיתמ" החכוהמ

ריבס .ויתולבגמ תא ףושחלו לואשל יוצרו ותלוכיב לבגומ וניהש ירה םייק םיהולא םא .א
.ותרשל ךרוצ ןיאש יזא

תא תכבסמ קר אלא ,תטשפומ הניא םיהולא תאירב תייעבל םלועה תאירב תייעב תרמה .ב
.תורצוויהה תייעב

הנעטהמ תוחפ (תיפוסניא) הבר הדימב הריבס ןמזה לכ םייק םיהולאש תירשפאה הנעטה .ג
.םיהולא לש תנעטנה תיפוסניאה ותובכרומ בקע תאזו ,ןמזה לכ םייק םלועהש


Forum Hofesh

,ןנור
1.12.99

תמאב הרותה תודהיו ס"שו) םישלחה םישנאהמ תמאב םהל תפכא היה םידרחה םא ?והשמ םיעדוי
.ןוזמ תינק לע אלא הבושתב הרזחה לע ףסכ םיזבזבמ ויה אל םה (םיבערל רוזעל םיצור ויה

חוטב ינא ;הקדצ תורטמל הז יכ מ"עמה לע רתול ןתינ) ח"ש 2.5 הלוע םחלש דיגנ ובשחת
ח"ש ןוילימ 20.75 ולביק םדבל הבושתב הרזחה ינוגרא 1999 -ב ,(ךכל םיכסת הלשממהש
לבקנו םחל רכיכ ריחמ ח"ש 2.5 -בו הנשב םימי 366 -ב הז תא קלחנ .("ץראה" יפ לע)
.םחל תורכיכ 22677 םיבערל םוי לכ קלחל ןתינש

תובישיל ךלוה ףסכ המכ חוכשל אל בושחש םג המ ,לארשיב בערל ילאיר ןורתיפ יתעדל הז
רקיעב דיגהל יל שיש המ זא .רצואהמ בנגנ ףסכ המכו תויביטקיפ תובישיל ךלוה ףסכ המכו
הלשממה שאר תא ורקבתשכ האבה םעפב :םישלחל םיגאוד םהש םירמואו םירמייתמש ס"ש ישנאל
.תאז הדבוע םהל ריכזהל וחכשת לא הקוצמב םישנא םתואמ טדנמ ושקבתו ואובת וא קרב


Forum Hofesh

יבא
1.12.99

?הטוסה הפ ימ

.תובר ינימ תחא ,תידרח הנחתל יתעגה ךכו תינוכמה לש וידרב יתפזפיז יעיבר םויב
יקחשמ ותרזעל סייג ףיטמה החנמה .ןוצרמ תורובל ללה ריש שממ םש יתעמשש הממ יתמהדנ
םהל רוסאש ויניזאמ תא ענכשל ידכ (רשק םוש םהיניב ןיאש) תירבעב םייטוידיא םילימ
ימדקאה ראותל הוולנה ףסכה לע רתוול וליפא ךכ םשל יאדכו ,ההובג הלכשה דומלל תכלל
.(וננובשח לע יחש ימל הלודג המכוח אל)

תלצלצמ (ד.מ.ל שרושהמ) הדימל .יבויח אוה דומיל לכ אלש טילחה אוה ,הנטק אמגוד
תלבוקמה הדימ הנקמש המ קר ךכיפלו (הדימ הלימה סולפ ךוישה ל) הדימ-ל ומכ תעמשנו
.היטסרבינוא רמולכ ,הייטס וז הטיסרבינואב םידמלמש המ ,תאז תמועלו דומיל הז וילע
םיליכשמ םישנא םיאצוי תובישיהמ וליאו ,םינועדי םיאצוי הטיסרבינואהמש איה ולש הזתה
רשיה ךרדמ ותוא וטיסי םש יכ ,הטיסרבינואל תכלל יאדכ אל ,ולש הזתה יפל .תודימ ילעבו
.םיהולא תבהאמו

ירגוב לש םהיסממ םיעיגמה קתעה יביצקת תא םהמ עונמל איה רתויב תינויגהה העצהה
ואיצוי םש ילואו ,תואטיסרבינואל תכלל אלא הרירב םהל היהת אל ךכו ,תואטיסרבינואה
בוט בוט וקדביש .םלועב רתויב עיפשמה יתורפס רוביג ותוא ,שארהמ םיהולאה תא םהל
.הטוסה והימ תויציצב

.תואטיסרבינואל עיגהל השק םהל היהי םיצור םה םא םגש איה םידרחה לש הידגרטה .ב.נ
ןכל .'ד התיכב ינוליח דימלת לש הזל ההז ב"י ףוסב הקיטמתמבו תילגנאב םהלש המרה
עונמל ידכ ,קזח םהילע דבוע ידרחה שבכמהש םיטבלתמ םתוא לא איה היינפהש ששחה בנגתמ
תרחא תידרח הנחת בגא .תובדנ יצבקמ לש רוד דועל םתוא ךופהלו ףסכהו הלכשהה תא םהמ
דרשמל המרתה עצבמ ךורענ םינוליחה ונחנא ילוא ,ןויער יל שי .המרתה עצבמ עובשה הכרע
.וללה העווזה תונחת תא רוגסיו הפיכאה תא ריבגיש ידכ תרושקתה


Forum Hofesh

,השמ
5.12.99

,הריש םולש

םתאש םירמאמה תא אורקל בהוא דואמו עובק יד ןפואב םכלש רתאב רקבמ ינאו השמ ימש
הזמ יתעתפוה דואמו ,"חלשיו" תשרפ לע ךלש רמאמה תא יתארק רבעש עובשב .רתאב םימסרפמ
? המל .ך"נתל םירומה לע תלבוקמה תונשרפה תא תלביק ,הניד רופיס לע קלחבש

םיארוק םא לבא ,רפסה-תיבב םידמלמש המ תמאב הזו ,הניד תא סנא םכשש תונקספב תעבוק תא
,וזה העיבקב לודג קפס ליטהל אלש רשפא יא ,םימוד םירקימ םע םיוושמו טסקטה תא ןויעב
הלביק הלש החפשמהש וז ,הנוכנ אלה הרוחבב בהאתהש הזב היה םכש לש דיחיה ואטחש קיסהלו
.גורהל ןוישר םיהולאמ

תומוקמב תוארל רשפא ."הינעיו" איהו סנואכ עוריאה לכ שרופמ היפלש תחא הלימ טסקטב שי
איה הלש הדיחיה תועמשמה ןימ יסחי לש רשקהב תרכזומ וזה הלימה רשאכש ך"נתב םירחא
?תרחא תועמשמ וזה הלימל סחיל שי ןאכ אקווד המל .והזו .הלותב התייה השיאהש

הירבדו השפנ לע תננחתמ רמת :ןיטולחל הנוש רואיתה ,תרכזה ותוא רמתו ןונמא לש הרקמב
םוש ."הנממ קזחיו" םעפה דוע ךכ רחאו "הב קזחיו" שוריפב בותכ ,ףסונב .םאולמב םיאבומ
והשמ , קיודמב טסקטה תא רכוז אל) הירחא רזחמ אוה :הנידל םכש ןיב הרוק אל הזכ רבד
!ויבא תיבב ותיא רוגל תרבוע איהו ( "...הביל לע רבדיו..." ומכ

םוש טסקטב ןיא (.םכש תיבמ הרזח הניד תא וחקל ןועמשו יולש שוריפב בותכ רופיסה ףוסב)
.הפיטחל זמר

תרבוע השיאה ןכמ רחאלו ןימ יסחי םויק י"ע התייה ארקמה תפוקתב ןיאושינל םיכרדה תחא
רומח ,ןכאו .הלכה יבאל םולשתה הבוג לע רוגסל הז ראשנש המ לכ ,הז ירחא .הלעב תיבל
ןאכ תוארל רשפא .םולשתה הבוג לע בקעי םע רבדל םיאבו םיללכה יפל קוידב םיגהנתמ םכשו
תילכראירטפה הרבחבש רוכזל שי) ויבא ירבדל ץרפתמ אוה :בהואמ ןכסמה םכש המכ דע
לכל דוגינבו (וירבדל ץרפתהל גוהנ אלו ןורחאהו ןושארה קסופה אוה החפשמה יבא תיארקמה
סנא גהנתמ הככ . "...רהומ ילע וברה" :ריחמה תא תולעהל שקבמ אוה ןתמו-אשמב ןויגיה
...בשוח אל ינא ? בעותמ

שולשב ( (-: קניוא) תינקינ השיא" ,עודיכ :תידוהיה תדב םג םייק הזה גהנמה ,בגא ךרד
ןישודיק"ל ך"נתב הדיחיה אמגודה ילוא אוה ונינפלש רופיסהו "האיבבו רטשב ףסכב םיכרד
המודב "ןנברדמ םרח" רדגב אוהו - הפוקת הזיאב קוידב רכוז אל - רסאנ הז גהנמ ."האיבב
.הינש השיא תחיקלל

םידמלמ אל ך"נת ירועישב .ך"נתל םירומב אלא ך"נתב אל איה היעבהש תבתכ רמאמה תליחתב
אל תורוקמ םע תוושהל אלש יאדובו תורוקמ תוושהל םידמלמ אל ,תונוש תויורשפא קודבל
הרקמב ...תיתמגמ תונשרפ יהשוזיא םידמלמ ללכ ךרדב .םייגולואיכרא םיאצממ וא םייכ"נת
וניתובא"ל ירסומ הנאת הלע והשזיא תתל ך"נתל םירמל חונ רתויש קפס יל ןיא ,ונינפלש
םתוא גיצהל רשאמ ,םתוחאו םתחפשמ דובכל םיטאנפכ םתוא גיצהלו יולו ןועמש "םיקידצה
.תואלח םתסכ

,ךלש
י השמ

Forum Hofesh

רחש
11.12.99

,וא !דובכה לכ הרבחה לכלו ךל רמול יתיצרו ןומה םכלש רתאב ארוק ינא רחש יל םיארוק
...הצרתש ךיא זא לודג חכ רשיי םירמוא ,ונממ יתאבש םלועב

ריע תליאב ןידירמ ןולמב יתייה :םיהדמ שממ רבדב יתלקתנ עובשהש ךל רפסל יתיצרש המ
הרזחה לש עטקה תא עגרל בזוע ינא .םישפוח םישנא םה הב םירקבמה לכ טעמכ יתעדלש
יתנשי טושפ ינא :וב יתלקתנ אל זא דעש םיהדמ רבד יתיאר ;וב יתלקתנש תובוחרב הבושתב
,ןורזמה לע ןוכנ רתוי וא ,הטימה לע :ךל עבשנ ינא לבא ,רזומ עמשנ ,ןכ !הרשכ הטימ לע
הדות דיגהלו םוקל יתיצר .חנימע תרבח לש היה ןורזמה !תונברה לש תורשכ תמתוח התיה
שיש ,חנימע תונקל הצרתשכ ,עדתש ןפוא לכב .יתרתיו לבא רשכ ןורזמ יל שיש גאדש להנמל
(-: ךלש הינקב חוטב היהת ךכו תורשכ ול


Forum Hofesh

ףדה שארל


Subject Secular Power Home