הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

81 רפסמ ןוילג
ותלוכיבש המ תושעל ךירצ דחא לכ יתעדל"
"הבושתב הרזחה תעפות דגנ

במת חופש

(שפוח תכרעמב רומש בתוכה םש) .ר תאמ

.הבושתב הרזח לש םדקתמ ךילהתב תאצמנש הדוד יל שיו ינוליח םדא ינא :הזכ אוה ןיינעה
ךרוצל םינבר לצא רוקיבב הצוממ ובור רשא ץראב רוקיבל האבו ב"הראב תררוגתמ יתדוד
.תיתחפשמ היעבב הרזע

ינפל רבד לוספל אל םג יתכנוח ינא .יתכנוחו יתלדג הב ךרדהמ ןבומכ האב ילש תוינוליחה
םינוש םינווג תלעב התייהש תינוליחה יתעד תא יל יתשביג ייח ךלהמבו יתלאשו יתרקחש
םע תוחיש תובקעב) הדבועה תא יתלביק הליחתב .(ןקז הזכ אל ינא) תדל הסחיב ןמזה ךלהמב
רסומה תא םייקל ימצעל רחוב ינאו ,אלפומה ך"נתב םג אטובמה ןוילע חוכ ונשיש (תד ישנא
םע םולכ אלו םהל ןיאש םייסקטהו םיינוציחה םירבדה לכ תא אלו םדאל םדא ןיבש יסיסבה
רוא ךפש רשא שפוח רתאב יתלקתנ ןמזה ךלהמב .ך"נתה לש םיטרדנטסב םג ירסומ םדא ךתויה
תדה אשונב לקתנ ינא .םויכ יתעדל עיגהל ידיב עייסו ,יתלביק םתוא םינועיטהמ המכ לע
.ייחב םייזכרמה םיקוסיעהמ הז ןיאו םעפ יידימ

איה ,התוא יתלאש ינא ןתוא תולאשה תא לואשל הזיעמ אל איהש איה יתדוד םע היעבה יתעדל
השורג איהש הדבועהמ לודגה הקלחב תעבונ הבושתב התרזח יתעדל .התנומאב קומע העוטנ
תולאשהמ תוברל .הלש רבחכו לעבכ תשמשמ תדה םויכו בורק םדא וא רבג אלל ,תובר םינש
לכו הנש 5000 יינפל ארבנ םלועה םא :ןוגכ ,"הבושת" הל התייה יתגצה ןתוא תונעטהו
ח"עב לש םמויק םיחיכומה םינבואמ םנשיש הז ךיא ,האירבב ורצונ םויה םנשיש םירוציה
ןכא .סרהו ארב םיהולא םלוכ תאו תומלוע המכ םימייק ויהש התייה התבושת ?תומדוק םינשמ
תורחא תולאש הברהל הבושת הל התייה אל .היצולובאה ןיינע תא "תרתופ"ש תמכוחמ הבושת
לע הלעי אל ןבומכ ,קיפסמ תעדוי הניא ןיידע איה ךא תובושתה לכ ןנשי התנעטלו יתגצהש
דואמ השק רשא הנומא ,התנומאב קומע העוטנ איה יתעדל .ןוכנ אל ןאכ והשמ ילואש תעדה
לע יל תונעל לכויש ידכב ףסונ םדא םע יתיבב שגפינש העיצה יתדוד .ןויגיהה ברחב ץורפל
לאו "רואה" לא ףסונ םדא ברקל ןויסינ ילוא ןאכ ונשי יתעדל .התשקתה איה ןהבש תולאשה
אלב ורתונש תושקה תולאשה תא התוא יתלאש רשאכ .ןקז תלדגמו רוחשב השובלש "תמאה"
.הזל הבושת הל התייה אל .ולא תולאש הלאש אל המצע איה םאה יתלאשו יתפסוה ,הנעמ

"ףסונה םדאה"ו יתדודש הייהת וז השיגפ לש האצותש יתיפצ אל - העיצה איהש השיגפה יבגל
םג לואשל ץמואה תא ול םג ילואו הל היהיש ךכל םורגל אלא ,ועט םהש םויב וב וטילחי
.םיעוקש םה הב הרטנמ וזיא ךותמ יטמוטוא ןפואב םירבד ןועטל אלו תושק תולאש

תארקל .ינאו יתדה רוחבה ,יתדוד ,יתשיא תוחכונב יתיבב הכרענו אובל הרחא אל השיגפה
םיפיטמ = "הבושתב םיריזחמ") םית"בחמה לש םהינועיטב שפוח רתאב יתנייע השיגפה
תונעטה לכ תא ןועטל עדיש ןוויכ ,רתאב רקבמ הזה יתדה רוחבה םג יתעדלו ,(םיידרח
ונשי םאה ךכב הקסע החישה ,תוניצרבו ."הבושתב םיריזחמה לש םהינועיט" קרפב תועיפומה
תא חיכוהלו תוסנלו םיהולא ןיאש חינהל יידכב תקפסמ "תוחיתפ" גיצה אוה .ללכב םיהולא
לכב אלמו רישע שפוח רתאש ןויכ ,דגנו דעב םינועיטה לכ תא ןייצאש םעט ןיא .ומויק
,תמיוסמ הדוקנל ונעגה רשאכ םימעפ הברה ,השק דואמ יל התייה החישהש ןייצא קר ,ולא
חינה המגודל ,תועטהל הסינ םירקמ הברהב .הלאשהמ קמחתהו ןוידה תא טיסה בר ןורשכב אוה
ךפוהש המ ,"ותועטב" הדוה ,ךכל וביל תמושת תא יתרעה רשאכו ,תומויסקא ןניאש תומויסקא
תא לוספל םיתפומבו תותואב הסינ אוה.רקשל ,ךכמ רומחל וליפאו היעטהל הז תא
לכש ןבומכו ,הירואיתל ןמאנ וניאש ןפואב היצולובאה תוחנה תא ראיתש ךכב ,היצולובאה
ריבכהל םעט ןיאו ךשמנו ךשמנש ןויד רחאל .ןיבתו הפיכ םיש קר ,עודי ןמזמ רבכ עדמה
.הלבקה י"ע הקיסיפטמה תא ריבסהל ליחתה ,רתאב םיעיפומ וינועיט לכ טעמכש ןויכ םיטרפב
.דבוכמ אל טלפמכ שממ יל הארנ הז

ינויגה היהש םדא ךיא ינפל יתיארו התדמעמ ילש הדודה תא זיזהל יתחלצה אל ,הפוצמכ
ינניא .הנכות וא טילקת הזיא ומכ תולאש לע יל הנועו רשיה לכשה תא דבאמ ילנויצרו
םא ןיינעל ךכ לכ סנכנ יתייה אל .ול התייהש תרוקיבה תלוכי תא דבאמ םדא ךיא ןיבמ
לולסמב קומע אצמנ אוה םג הנב .םייובש םיחקול אל םה לבא ,יתדוד התייה הדיחיה תעגפנה
איה רשאכ ,החפשמה תעירק תא עונמל יתיצרש איה יתוברועמל תירקיעה הביסהו ,תודרחתהה
רוזחי") דרחתי םדאש ידכב יתעדל .קיפסמ "הרשכ" אל ותשאש הביסהמ ינשה הנב תא הדנמ
לש ילנויצר חותינ לע רתוומ אוהש טילחהלו הכושמ יהשוזיא רובעל וילע ("הבושתב
אל וליפא ,הלש הרקמב .ןויגיה ללושמ םסיסבש תונויערו םיקוח ומצע לע לבקמו תואיצמה
לש השיגה' םכרתאב תונכל גוהנש יפכ) ןויגיהה םלועל הנומאה ןיב הדרפהה התשענ
ןויגיהה רסוח תא האור אלו םיינויגה םירבסהב היתועד תא ךומתל הסנמ איהו ('ץיבוביל
םעפ ידימ .שאייתהל ןווכתמ אל ינא לבא לרוגה ץרחנ וליאכ הארנ הז עגרכ .הירבדב
הדיל םירבוע ירבד וליאכ הארנ הז םעפ לכבו ,תדה אשונב תעגל הסנמ ינא המיע תוחישב
םויש הווקמ קר ינא .רמואש רבד לכל ותוא תמטוא ךא השארב ןכ תנהנהמ איה ,הכותב אלו
.ררועתי והשמ דחא

םתאש הדות ,שפוח רתא תקוזחתו תמקהב הרוסמהו הברה הדובעה לע םכל תודוהל םוקמה הז
.ילש הרקמה םע דדומתהל יל רזעש בושחו יטנוולר עדימ הברה ךכ לכ טושפ שי .םימייק
תא קימעה ךא ,ייח תוחרוא תא הנישש והשמ אל ,טסיאתאל יתכפה יתכרעש רצקה עסמה תובקעב
המכ דע יתיארו הבושתב הרזחהה תכרעמב יתלקתנ .םיהולא ארקנש רתוימ אשונ ותואב יתנבה
עומשל םג יל אצי .ךלש ינאה םע רשק לכ דבאלו תושפנ "יפשכמ" םתוא ידיב לופיל לק
תותפתהל לק המכ דע יתיארו םהינימל "םיירסומ םינפצמ"ו היצולובא ישיחכמ לש תוטלק
הדיחפה ןמושמה תודרחתהה ןונגנמ לש המצועה .תרוקיב לש הקזח תלוכי אלל ,ןימאהלו
דגנ ותלוכיבש המ תושעל ךירצ דחא לכ יתעדל .הערה ותעיגפ תאו וחוכ תא יתיאר ,יתוא
.עגפיי תיטרקומדו תישפוח הנידמב תויחל הצורש ימ לכ תרחא יכ הבושתב הרזחה תעפות
במת חופש
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא