הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

80 רפסמ ןוילג
ילש קותמ אל

במת חופש


רורד תאמ ,המדקה

(?המהובה ייח וא) רמזה ייחש ללגב ילוא .חילצמ רמז אוה ,עדוי אלש ימל ,תבש ימולש
טילחה ,תרחא הביס ללגב וא ,(םיטעמ אל דועו רהוז ירוא ךרע ןייע) המה םישק
שיא לבא ,לבח םנמא .("הבושתב רוזחל" הזל םיארוקש הלאכ שי) דרחתהל תבש ימולש
.היחי ותנומאב

רבד הז םג .םיברב ותודרחתה רבד תא םסרפל רחב תבש ימולש םג ,םידרחתמהמ םיטעמ אל ומכ
תאז םישועש ("הלאשב םירזוח") הנובתב םיאצויה ינומה תמועל ,םידרחתמהמ םיברל ינייפוא
.הייעב םוש ןיא ןאכ דע .ימולש לש ותוכז וז םגו .הענצב

לש תוריכמ םדקמו יפורג היהנ אוהש יתעמששכ הליחתה ימולש לש ותודרחתה םע ילש הייעבה
הז לע בותכל יתבשח .רתוי דוע ויתוכילהו םעונ ירבד וירבדש הז .קחצי ןונמא ר"ומדאה
ףסומ ,ביבא לת ןמז ןותיעב שורב ןורוד בתכש םירבד והשימ יל חלש ,יתקפסהש ינפלו רתאל
תארקל ,טרופסב קסועה יעובש רוטמ קלחכ ובתכנ םירבדה .ראורבפל 1 -המ בירעמ לש יעובש
לת לעופהו ביבא לת יבכמ ןיב קחשמה הז - וניניבש םירובל) לגרודכב יביבא לתה יברדה
תבש ימולש ןיינע לע יתבשח ינאש המ תא רשפאש בוט יכה רמא טושפ שורב ןורוד .(ביבא
:םכמצעב אורקל םינמזומ םתא .קחצי ר"ומדאהו


במת חופש

ילש קותמ אל
1.2.02 ,בירעמ ,"ביבא לת ןמז" ,שורב ןורוד תאמ

סיקרנ רואיל םירמזה דמצ דחיב עודיכ םיעצבמ "ילש הקותמה המשנה תא" רדהנה רישה תא
ותוא שידקיו יברדל החיתפה תטיעב ינפל תבשב רישה תא עצבי סיקרנ רואיל .תבש ימולשו
אוה .ישיא ןפואב ימולש תא ריכמ ינא .םש היהי אל ,יתחמש הברמל ,תבש ימולש .יול ינמל
והשימ ומכ עמשנ אוה וישכע דעו ,תועמד דע ןונשו קיחצמ ,ןפוד אצוי חרואב רשכומ שיא
יתגהנ תמאב הככו ,וב בשוי אוהש ןחלושל ףרטצהל תוחפל וא ,ותיא רבחתהל יואר טלחהבש
תלייא" ןיוצמה רודמב גניטייר ןותיע תא יתחתפש דע ,תועובש רפסמ ינפל דע תושעל
תובישחה .קחצי ןונמא ברה לש הבושתב הרזח סנכב הרוקיב לע תלייטמה תרפסמ וב ,"תלייטמ
םירבדל סחיימ ינאש תובישחל הלוקש קחצי ןונמא ברה ויפמ קיפמש תוילגרמל סחיימ ינאש
,אבה דומעל גולידהו הליגרה הפיקעה תא יתננכת ןכ לעו ,הכרדמ לע וירחא ריאשמ בלכש
םייניעב יתצמצמ .המ'גיפה שובל ברה דיל תורכומ םינפ יתיהיז ,יתמהדת הברמל ,עתפל לבא
הליל ריס יצח לדוגב הפיכ םע ,ריש עצמאב .תבש ימולש היה ןכא הז .תפסונ םעפ יתלכתסהו
אוה ללכ ךרדבש םינפ ,המשנמ רשש ימ לש תוצמואמ םינפ םע ,דיב ןופורקימ םע ,שארה לע
לש םיניינעמ דואמ םיקוחרש ,םישנ םע םישועש םיניינעו םישנ לע םירישל ןתוא שידקמ
.קחצי ןונמא ברה לש עלבה ירבד דובכל םתוא שבול אוה וישכעו ,השודק

וא וקיפוקב ןימאהל םדא לוכי יל עגונ רבדהש לככ .םדא לש ותנומא םע היעב יל ןיא
ילש היעבה .םותכב וילגר רעישו ונקז תא עובצלו ,לארשיב הינמור רירגשב ןיפולחל
ברה לש ויתואצרה .רחאה יפלכ לער תצפהל וחוכ תא לצנמ העפשה לעב יתד םדאשכ הליחתמ
תונוש תועדב קיזחמש ימ לכל זוב ,געל ,ךז תיז ןמש הפוצמ תועשרב תועורז קחצי ןונמא
ונממ קוניל םינכומה םיליווא יד תובוחרב שיש תדמלמ לחונ אוהש הדיחפמה החלצההו ,ולשמ
ןאכ וגישי ותומכשו אוה דחא םוי םא ןאכ היהיש המל יובאו יואו ,תלערומה הרותה תא
.שממ לש חוכ תדמע

,םיישפוחה וידרה ינפלוא ולעניי ,וחצני םיקחציה וב רוחשה םויבש ספות אל תבש ימולש
"ילש הקותמה המשנה תא" ומכ םימיסקמ םירישו ,דקומ לע ולעוי תונרבטה ינפלוא תורואפת
וילע ורקנטשיו םילגרמה ועמשי תרחא ,שחלב ,ומצעל ,היטבמאב קר רבחל לכוי אוה
לעו תורתסומה ויתויטנ לע םלועמ יל רפיס אל םג ,עודמ עדי יאדוובו ,ימולש .ןירדהנסל
אל ןכלו הנורחאל ימולש תא תוארל יל אצי אל .קחציה אבצ םע ולש לפאה הלועפה ףותיש
ול רוסמיש ,ותוא האור והשימ םא .םינפ לא םינפ םירבדה תא ול רמול ןיידע יל ןמדזה
.ילש ןחלושל ףרטצי אל בורקה ןמזב תוחפלש
במת חופש
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא