Subject Secular Power Home

2 רפסמ תווצמ ג"ירת םורופ

ונלביקש תובוגתהמ קלח
"תווצמ ג"ירת" םוסרפ תובקעב

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


,ינבא סומע ר"ד
:5.9


.ןודנה רמאמל תיללכה יתבוגת ןלהל

םימכחהו םינוירוטסיההמ קלח לצא דאמ תלבוקמה האיגשב הגוש חתנמה
.םישדחה

תעברא ינפל ולבקתנש םיקוחו םייווצ ,םיגהנמ ,םיטסקט ןוחבל םיסנמ םבור
.וננמז ינב םינוירטירק יפ לע הנש יפלא תשלשו

לש םתוסחיתהמ תוארל ןתינ תיעטומ איה המכ דעו םויה הצופנ יד תועט יהוז
.וננורכזב םיתורח ןיידעש תוערואמל "םימכח" םתוא

תיניצר תרגסמב םהב ןודל תונוכנו ןוצר שי םאו תווצמה ג"ירת לע ןגהל אב ינניא
יפלא תעברא ינפלש חינהל רתוה יד עדי יל שי םלוא .שגפמב קלח תחקל חמשא
.רוזיאב וררשש תונומאה ראשל סחיב תמדקתמ דאמ הנומא התיה תודהיה הנש

הנניאש תנשוימ הכלה יפ לע תויחל םיפידעמה םישנא םויכ ןיידע םנשיש הדבועל
לש יכרע טופישל ילש הדמה הנק םה ןיאו יניעב תובישח ןיא וננמזל המיאתמ
.תודהיה

תבשחנה ,תיאקירמאה הקוחה יכ ריכזהל ינירה ינועיטל הכימתכו וז תונמדזהב
ןהיתויוכזו םישנה לא ללכ הסחייתה אל ,ירוביצה קדצהו שפוחה תוישאמ תחאל
.ליגר חרזאמ תיצחמ םיוושכ זמורמב הריכזמ קר איה םידבעה תאו

ינניא ךא םילבוקמה תדה ימכח תוגהנתה יפ לע תודהיה תא טפוש ינניא ,םוכיסל
.ונימי לש הדימה תומא יפ לע ךנתב םיאבומה םיגהנמה תא םג טפוש:הריש לש התבושת

,בר םולש ינבא סומע ר"דל

ג"ירת" רמאמה אשונב ונילא ךתיינפ לעו שפוח רתאב ךרוקיב לע ךל תודות בור
.רתאה תווצמ יצרא הריש ןאכ ."תווצמה

תביס םצעל הנבה רסוחמ תעבונ ,ךתנעטכ ,"ונתאיגש" תא ךתפיקתש ,המוד
וב ,הדובעל אובמה תא ןויעב ארקתו רוזחתש הצילממ ינא .רתאב אשונה תאלעה
ונניא ונתאמ שיא .וז ותרוצב םיינעה תא םילעמ ונחנא עודמ רוריבב ונרבסה
אל ללכו ,םויהו ןאכ ונייחב תועמשמ ול שיש והשמ לאכ תווצמה ג"ירתל סחייתמ
רוביצב ויה אלמלא ,ןמז הברה ךכ לכ ול םישידקמ ונייה אלו ,ןיינעל םישרדנ ונייה
הבוחו ומייקל הבוחש ,שדוקמ ךרע ג"ירתב םויה םג םיאורה ,םישנא ילארשיה
.םירבדה ועבקנ זאמ םינש יפלא - ךירבדכ - ופלחש םגה ,ורמשל

םישנאה תא אל םגו ,םמצעלשכ םירבדה תא םיטפוש ונניא ונחנא םג ךכ ךומכ
ונניא רתאב הלעומש רמוחה ללכל דעיה להק םג .םייח תרותכ םלבקל םישקבמש
תא אורקל ךל העיצמ ינא .השודק ג"ירתב םיאורש ולא אל יאדווב ,יתד להק
הדובעה .(ארקו שפוח תנוי לע קלקה) וגולב תועיפומ ןהש יפכ ,רתאה תורטמ
- תידרחה תוירנויסימה תוכרעמ לש ידיתעה ןברוקל תדעוימ ג"ירתה אשונב
לכ ירחא יבש תכלל םיהונו "םמצע תא םישפחמ"ש ולאל ,"הבושתב הרזחה"ה
םתוא רוונסמו ,וירחא תכלל םתוא התפמ תוקלקלח םילימבש ,עשורמ ףיטמ
הזה םלועב םהייח לע רתוול "תושודקה" היתווצמ ג"ירתו הרותה "רהוז"ב
.ידרח יתוברתו ינחור וטיגב םייח "תבוטל"

םישנא םויכ ןיידע םנשיש הדבועל" תורואנו שפוח תמרב בתוכ התאש המ
תובישח ןיא וננמזל המיאתמ הנניאש תנשוימ הכלה יפ לע תויחל םיפידעמה
ידרחה ףיטמהש ,םיבר םיריעצ םתוא לכל רבד יצחו רבד רמוא ונניא - "יניעב
ףלחש תויאכרא תוכלה ןתוא יפ לע - ךיא דועו - יחש ,אוה .םכרד תא עבוקו רמוא
,ינא וא ,התא אלו ,ונלש דעיה םה םה - םיריעצ םתוא לכ ,םה !!!ןנברוק לטב ןנמז
וא "תואיגש" רבדב תונעט ךל שי םא !!!םירואנה ונידידי לכ וא ,שפוח תווצ לכ וא
,רהוז ירוא לא ,קחצי ןונמא לא - םיידרח םיפיטמ םתוא לכ לא אנ הנפ - "תויועט"
הז אשונב ונחנא !בשוח התאש המ תא םהל רומאו ,םירחאו ירזינב המלש לא
!ךתא

ןכ םא .םינד ונחנא וב ןוכיסה ליגב םידלי ךל שי םאו ,התא המכ ןב תעדוי ינניא
ןבל רמאת המו השעת המ רומאו ,היימדהה קחשמ תא עגרל אנ קחש - אל םאו
ר"ד - ךינפב ריהצמו ,הפיכ שבוח אוהשכ דחא ברע התיבה ךילא אוביש ,(תב וא)
ךל תלחאמ ינא .ךליאו הז עגרמ וייחל שדחה סיסבה אוה ג"ירתהש - ינבא סומע
יהמ בטיה םיניבמ - םהל הרק הזכ ןוסאש ,ונמעש ולא .ךילע לופי אל הזכ ןוסאש
.ללכב ונתוליעפ לש התרטמ המו ,וז תדחוימ הדובע תועמשמ

!שפוח תנשו ,םולש תנש ,הבוט הנש ךל תלחאמ ינא

,ךלש
שפוח רתא תווצמ ,יצרא הריש

Forum Hofesh


,ןורבא ףסוי ר"ד
:5.9

The information on tariag mitzvoth is well done and instructive.
I congratulate you.
However, I believe it would be even more effective if the site restricted
itself to facts and and let the intelligent reader draw his conclusion.
For example, the comments that semen and period can not be TAME is a matter
of interpretation and ideology. It would be more effective to say in the
comments instead that a person with status TAME has this and that restrictions
applied to him.
:הריש לש התבושת


,שפוח רתאב ךרוקיב לע ןח ןחו ,ןורבא ר"ד ךל םולש

תודוקנ יתשב .רמאמה תא ונבתכש תעב וניניעמ םלענ אל הסיסבו ,הנובנ ךתעצה
:ךתא םיעד-ימימת ונניא

,יאכרא אשונל סחייתהל ךירצ ןעדמש יפכ "האמוט"ל סחייתמ התא :האמוט .1
ויהש תונומאל םאתהב ויח רתויו הנש 5000 ינפלש ,םישנאל דובכ ךותמ
.ןתעשב תופקת

שיא ג"ירתה תא ושרפיש ,םדא ינבל דבכנ טידרק ןתונ התא :היצטרפרטניא .2
ארוקל ונת" ,םייוסמ קדצב ,בתוכ התאשכ ,ותנובתבו אוה ולכשב שיא
."תונקסמה תא ומצעב קיסהל יטנגילטניאה

לכב םצעבו ,ונלש היינפבש אלא ,הז אשונלו םישנאל תרחא םיסחייתמ ונחנאש אל
לש היצנטופב תונברוק םתואל ,ראשה ןיב ,םינופ ונחנא ,שפוח רתא לש תוליעפה
תוילשא - ךרד-ישפחמו םימימת םיריעצל - םהל םירכומש ,םיעשורמ םיפיטמ
."הבושתב הרזחה" הזל םיארוק .דלוקוש םעטב תודחפהב םיפוצמה ,םירקשו
?הז לע תעמש

םיברלו ירזינב המלשל ,זבלא ברל ,רהוז ירואל ,קחצי ןונמאל ןברוק םילפונש ולא
.דבל טילחהלו ,דבל תונקסמ קיסהל ,דבל בושחל תלוכיה תא םהל ןיא ,םירחא
קלחה תא ןויעב תינש ארקתו רוזחת םא .תמייוסמ הנווכהל םיקוקז ולא םישנא
.הדובעה תנווכמ קוידב ימלו המל הארת הדובעה לש חתופה

ביגהלו רוזחל ךנוצרב שי םאו ,רשק ונמע רומשת םא חמשנ .ךל הדות - םינפ לכ לע
.ןאכ דימת ונחנא -

,תודידיב ,ךלש
שפוח רתא תווצמ יצרא הריש


Forum Hofesh


,ןח
:10.9


!ייה

.דמחנ דואמ אוהו תווצמ ג"ירת טקיורפ תא בר ןויעב יתארק

:םתתנש תורדגהה לע תורעה המכ ריעהל ינוצרב תאז םע דחי

תוחמש ויה םישנ ןומה .ללכב הילפא הניא הדינ השיא לע אובל אל 207 הווצמ .1
.וזכ תישגר הנועט הפוקתב חומה תא ןהל ולבלבי אלש

תולחמב תוקבדהב ןוכיס לידגמו ליעגמ החוד וז הפוקתב ןימ יסחי םויק הזמ ץוח
.ןימ

חתפתמ דואמ הז םוחת םויכש הדבועהו תולפת תונומא ןניא 515 דע 510 תווצמ .2
.םינושמו םינוש תוחוכב םהינימל םיאפרמה לכ ;ולוכ םלועב

הרימש לש גוס אלא הילפא חרכהב ןניא לארשיל קר תוסחייתמש תווצמ הברה 3.
ונקותו תוסחייתמ תווצמה אלא תרחא גוהנל שי םייוג יפלכש רמוא אל הזו םעה לע
.ןתוא םייקמש םעל:הריש לש התבושת


2000 רבמטפס ,שפוח רתא

ונלש ג"ירתה טקיורפמ תינהנש הז .שפוח רתאב ךרוקיב לע ךל ןח ןחו ,ןח ךל םולש
תצק םגו !ונהיי םישנאש הז וניצרש המ לכ רבד לש ופוסב !תימויה תא יל השוע
הז אל .םשהמ ץוח .םיריכמ םניא ללכ םיבר םייתד םגש ,גשומה תא ריכהל ודמלי
(-: םחריש

המ ?207 הווצמב ךל קיצמ המ .רתאה תווצב הרבח ינאו ,הריש ימש :הככ זא
יכל ?ימ םע היילפא ?היילפא המ ?היילפא וזש םיבתוכ ונחנאש תבתוכ תא םואתפ
.תומודק תועד ןה ןקלחבש "תווצמ" רפסמ ללוכ לוגסה עבצהש ,יארתו המדקהל
,המודק העד וז יקולא וצכ הלש תסווה תעב השיא םע (לגשמ) האיב רוסיא זא
,םישנא הריכמ ינא ?החוד .םולכ םוש תואירב וא "רסומ" ןיבל הניב ןיאש
ןוכיס לידגמ ?בוט אל הז אנ גדש - רמוא הז המ זא .םתוא החוד אנ גד תליכאש
הזיחא םוש הזל ןיא !תרבדמ התא המ לע ?תסווה ?ןימ תולחמב תוקבדיהב
הלוחש - רבג וא השיא - םדא םע עגמב תרבוע ןימ תלחמ .האופרב וא תואיצמב
.ןיינעל דצ ונניא תסווה .וינפל םג ,וירחא וא רוזחמה תעב ,ןימ-תלחמב

הפוקתב חומה תא ןהל ולבלבי אלש תוחמש ויהש םישנ ןומה" שיש ,תנעוט תא
תישגר הנועט הפוקת וזיא לעו ?יניס-רהל הטימש ןיינע המ - "וזכ תישגר הנועט
.תישגר ןועט ילצא תסווה התיה אל םעפ ףאו ,הנש 15 רבכ תסו שי יל ?תרבדמ תא
יאדכ זא ,ךל בושח חומ-לובלבה םא .הז תא בוזענ לבא ,םירחא םירבדב ןועט אוה
:(ד"ירת) 614 'סמ הווצמכ הז תא וסינכיש ירודכ ירואלו ףסוי הידבועל ינפתש
... "תסווה ןמזב חומ-לובלב רוסיא"

?ילאיר והשמ הז ףושיכ ?תולפת תונומא אל םא ןה המ 515-510: תווצמל תעכ
םישנא שי םויה םגש הז ?יתואיצמ הז ינועדי לצא תולאשו בואב האלעה
וא ,םייקל רבדה תא ךפוה וניא בואב האלעהבו היגאמבו ףושיכב םינימאמש
ותוא השוע ונניא םויכ "חתפתמ"ש םוחת הזש ,ךתנעטכ ,הדבועה םג !יתימא
םיבר םויה םג שי ירעצלו ,רוהטו קקוזמ טישלוב לכה ךסב הז !תמייק הדבועל
!הידבוע לש וינימאמ רדע תא יאר !הזכ רוהטו קקוזמ טישלוב תונקל םישקבמש

םינורחאה םימיב .שפוח רתאב רקבל יכישמת םא חמשנ .תואיצמל רוזחנ יאוב זא
?ןהילע ךתעד המ .םיהולא לע תומיסקמ תודובע יתש ונילעה

,ךלש
שפוח רתאמ ,יצרא הריש


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home