Subject Secular Power Home

1 רפסמ תווצמ ג"ירת םורופ

ונלביקש תובוגתהמ קלח
"תווצמ ג"ירת" םוסרפ תובקעב

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


,רזעילא
:29.8

That one is a masterpiece for our cause. I have already distributed it to a lot of people.
Sorry that we do not have one like that in English and Russian.
Yishar Koah!


Forum Hofesh


,ףסוי
:30.8

Great work, well done and very useful!


Forum Hofesh


,זרא
:30.8

GADOL !!!!!!!!!!!!!
Kol hakavod !
I wish you could publish it in public !


Forum Hofesh


,יגח
:30.8


!.יוג לכ 'יפה ןיא םילילא דבוע......הרעהב תורוב וא תועט םכל שי 94 'סמ הוצמב
ולסוא םכסה השענ הבח רמ ןלהסו ןלאהו םילילא ידבוע םיבשחנ םניא םיברעה לכ
חכ וא לאב ןימאמ לכו םדו רשב ושיל םידגוסה םירצונה םניה םילילא ידבוע .'וכו
.הולא אל

תויטנא איה םכתנווכ םא לבא ןקתל ואריתו וררבת םינכ םתא םא השקבב זא
.קודבל ןמז דועב סנכי ינא !ןבומ לכה אדירג:הריש לש התבושת

Toda Hagi. This is what troubles you??? And if you are right (IF!!),
and if we correct it - so what? Does it make the Taryag any value???
Why don't you say anything about the 17 anti-human, racist, illegal
and criminal MITZVOT? Why? When you will come again to Hofesh to see
what we did not change, please read again these 17 nasty Mitzvot.
Then come back here and tell us your view.
Bye, and thanks for calling Hofesh!
Shira from Hofesh


Forum Hofesh


,יבא
:30.8

Thank you for this interesting note. As a jew who does his best
to DO the 613 commandments it's important to remember the importance
on the Temple which as stated here is well over 50%. May it be
created again soon.
Besides that there are a few serious mistakes in the explanations
listed.

:הריש לש התבושת

Dear Avi!
We highly appreciate your visiting Hofesh and commenting our study about
the Taryag. Please enlighten our eyes & brain about the serious mistakes
your have found there.
As to the "TEMPLE" - it will never become anything beyond a personal
desire and dream of extreme religious people. I advocate you to read
the outstanding book of Jose Saramagu (Nobel prize 1998) "O Evangelho
segundo Jesus Cristo", or in Hebrew "HaBesora Al-Pi Yeshu" and learn
what a culturous, secular, educated and learned person thinks about
THE TEMPLE. To ease your efforts please find here a relevant link.
Enjoy this piece!
Hope to hear more of you -
Shira from Hofesh.


Forum Hofesh


,רתיבא
:30.8


.בר םולש
.ותוא יתיארשכ ,םכלש תווצמ ג"ירת טקייורפ לע יתמעז
הילע הווצמ לכ דומלו ןויע ךות ,תויעוצקמב השענ היה אוה םא ותוא לבקמ יתייה
.ךוניחה רפסב "םתדרי"

.םכלש תויונשרפהמ קלחו ,תווצמהמ קלח יתיארשכ יתיהת ,יתדכ ,ןושאר טבמב
םיינויגה םירבסה יתארקו תווצמה ג"ירת תואצמנ וב ,ךוניחה רפס תא יתחתפ ךא
שופיח תווצמ .הב יתלקתנש הנושארה ךא ,תחלצומ תוחפ ילוא ,אמגוד ןתינ ידמל
תודהיהש ,םימייוסמ םיבגח ינמיס לע תרבדמ ,ךוניחה רפס יפל ,םיבגח ינמיס
היהיש ידכ ,בגחב םינמיסה תויהל םיכירצ המ ,הריבסמ הווצמה .לוכאל הריתמ
הווצמה תא גיצהלו ,רבדהמ קוחצ תושעל םתרחב ,תאז םוקמב .ולכואל רשפא
.תודהיל ער םש תאיצומכ

,םישנו םייוג יניינעב לשמל תרוקיבה ילע תלבוקמ .תובר דוע תואמגודה
םינוידו םיחוכיו םינשה לכ ךרואל ולהנתה תידוהיה תרוסמב םג ,םכתעידילו
.אשונב

,םכל םיאתמ אל .רתי תונלצעו תוינבבוח לע הארמ ,הבתכנש יפכ הבתכה לבא
.ושייבתת

:ףסונ רבד

םיאגתמ םיבר םידוהיש הפוס תארקל םתבתכ ,הבתכה לש תוינבבוחה תרגסמב
והשמ וא ,רתוי םיבוט םידוהי םה ךכבו ,תווצמה ג"ירת תא םימייקמ םהש ךכב
.ןונגסב

!!! ייחב יתעמשש הלודג יכה תוטשה וז

םתעמש אל םלועמש ,םתיא ברעתמ ינא .םייתדה לצא אל ,םכלצא איה תורובה
וליפא"ש םינייצמ הרותב םילודגה םג דימת .ןוכנה אוה ךפהה .תאז רמוא ידוהי
.תוישיאה תווצמה לכ תא םימייקמ אל םג ."תווצמ ג"ירת לכ תא םימייקמ אל םה
,םדא ףא ךא ,(יללכהו ישיאה םוחתב) תווצמ רתויש המכ םייקל איה הפיאשה
אנא ,םכלשב םידמוע םתא םא .תווצמ ג"ירת לכ תא םייקמ אוהש רמא אל םלועמ
.וצרתש המ לכ וא ,רפסמ טוטיצ ,םכירבדמ החכוה ובתכ

...ואצמת אל

,הבוגתל הכחמ
,דובכב
.רתיבא:הריש לש התבושת

,שפוח רתאמ יצרא הריש ןאכ ,בר םולש רתיבאל

ןיידע :ג"ירתה אשונב ונרקחמ לע ךתרוקיבל רשא .שפוח רתאב ךרוקיב לע הדות
,האלפתמ ינניאו ,ותנומא-סיסב לע יהשלכ תרוקיב לבקיש יתד ידוהי יתשגפ אל
הדבוע .קהבומ יביטינגוק סננוסידב ךמצע תא אצומ התא םגש ,ךכ לע ,אופא
תווצמ איה "הייעב"כ תוארלו תולעהל תחלצהש המ לכש ,איה ךכל הנושאר
. 158 רפסמ הווצמ וז !רזומ ."הנושאר" הב תלקתנש רמוא התא .םיבגחה תקידב
איה םג ןהל ונלש תונשרפהו ?רדסב ןלוכ ןה ?הל תומדוקה 157 -ה לכ םע המ
?"רדסב"

דע תירסומהו הריבכה תיתדה ךתמצועב ,התאש ,איה היעבה .היעבה וז אל לבא
ונלש תרוקיבב הלותו ,םיבגח ינמיס תקידב תווצמ 158, 'סמ הווצמ תא לטונ ,דאמ
סננוסידהמ האצותכ ךברקב הררועתהש ,ךתמח לכ תא ךפושו ךסעכ לכ תא הילע
?םיבגחה ?תווצמה לכ לע ונתרוקיבב ךתוא דירטמש המ הז ?םיבגח .ךלש יתייעבה
תולפמה ?םימע תדמשהל תוארוקה ?תוינעזגה ?תוישונא-אלה תווצמה לכ לע המו
,קתוש התא הלא לכ לע ?ידוהי וניאשל ידוהי ןיב ?שיאל השיא ןיב תיזבנ הרוצב
ותמשנל ורדח םירזש ,הנועמ שודקכ ,המ םושמ ,ךמצע שח התאו !םימ אלמ ךיפו
ןגשתפב םוקמ םושב :הארת !ילש ןכסמ ,הב ועגפו ,הנכסמה ,הרוהטה תידוהיה
ןימאמ התאש תווצמה לכ ךותמש ,תחכומה הדבועל תסחייתה אל ךלש תרוקיבה
תווצמ ןה דבלב 18% (!ינא אל !יתדה ןימאמה ,ירה ,איצמה הווצמ הלימה תא) ןהב
ךותמ 82% ובש ,ללמואה בצמה לע ןגהל הסנמ אל וליפא התא !!!תוישונא
ןחלופ ישעמ םה - תיתדה הגועה תפצק לעש ןבדבודה - יתדה יתאה סקדוקה
לכ לע עודמ !רבד יצחו רבד תישונא תוהמ ןיבל םהיניב ןיאש ,םיהומתו םירזומ
??ונילע ללוגתהל תאצמש המ לכ הז !םיבגח !םיבגח ?הלימ ךממ יתעמש אל הלא
םה ךלש - ונתוא ריתכהל הסנמ התא םהב ,תורובהו תולצעה !םלכיהו שוב
!ןיטולחל

קר אלו !םהלש ג"ירתב םירדהתמ םידוהי ,תחא אלו ,יתעמש !רקיה רתיבא ,ןכ
,ינומכ - ףלא יפ םהמ םיבוט םידוהי לע םיגלגלמו םיאב םג אלא ,םירדהתמ
תא םימייקמ ונניא םא םיבוט םידוהי םיבשחנ ונניאש ,םיבוטה יירבח ומכו ,לשמל
זא ?"הבושתב הרזחה" לע םעפ יא תעמש םאה !ןכ !!"םייוג" ונחנאש !ג"ירתה
םייתד םיפיטמ םש םירכומ לבז הזיא עמשתו ,הלאה םייוזבה םירנימסל ,םשל ךל
!םימימת ךרד-ישפחמ םהיניב ,חוכיווב ןויסינ-ירסח םידוהיל םיעשורמו

אשונב םינוידו םיחוכיו םינשה לכ ךרואל ולהנתה תידוהיה תרוסמב" ךירבדלש הז
?הלאה "םינויד"ה לכמ אצוי המו !!רשכל ג"ירתה תא השוע אל "םישנו םייוג
אל רוא םושו ,תישונא-אלו תרעוכמ הרוצב הערל תולפומ תוידוהי םישנ לש תורוד
,תידוהיה הכלהל ןווכתמ התא "תרוסמב" רמוא התאשכ !הרהנמה הצקב הארנ
הכלהב :עמשו תכסה תעכו .ןווכתמ התא המל קוידב רהבה - תנוויכ ךכל אל םאו
תמקוממ השיאה ,ילבבה דומלתה לש םיכוראה םיטסכטה לכ ךרואל ,תידוהיה
"חורה ילודג" ,ל"זח .ריזחל בלכה ןיב ,תויחה ןיב םש יא ,םיכרעה םלוס תיתחתב
,הסג ,הבילעמ ,הטוב הרוצב השיאב ולזלז ,םייתדה םינימאמה יפ לע תודהיה לש
אצמתו (םירמאמו םירפס רודמ) שפוח רתאל ךל !תירבג-תיטסיניבושו תאשנתמ
ךתעדל םא !םישנלו השיאל ל"זח םיסחייתמ םהב םייוזבה םייוטיבה רשוע תא
!ותשבד תא האור ונניאש ,למג ותואכ התאש הארנ - תינלצעו תינבבוח איה ונתשיג
."יוג"ל ,(םומ-לעב) הכנל ,ירכונל ,רחאל ,רזל וניל"זח לש םתשיג םג ךכל המודבו
,ףסוי הידבוע ,ץיבר םהרבא ,הארנכ ,םה ויגיצנש ,"הלוגסה םע" בצינ םלומלו
,ילש הלוגס םע ונניא הז .רתיבא ,רבתסמ ,םג םהיניב ,םירחאו ,ירזינב המלש
- םימעה לככ םע והז .הלוגס םע היה אל םלועמו ונניא לארשי םעו ,יריקי רתיבא
םגש - תוערהו ,תוידוחיי תמאב ןהמ המכש ,תובוטה ויתונוכת לעו - ??םויאו ארונ
.רחא םוקמבו תרחא םעפב ןודנ - תוידוחיי שי ןהב

תומכ הילא סחייתהלו הב ריכהל ,תואיצמה םע ןגוה תויהל םוקמב - םוכיסל
התיה תידוהיה תרוסמב" רמול דאמ לק :הלקה תודגנתהה ךרדל חרוב התא ,איהש
ונוש אל םירבדהש דע רבד תרגס אל .ןיינע רוגסל ךכבו ,"םינשה לכ ךרואל תרוקיב
קמחתמ התא "ונתולצע" לעו "ונתורוב" לע ךלש תוזולנה תורמאבו ,לעופב
,ןחלופ תוארוה לש ךרע רסח ףסוא אוה תאזה תעב תווצמ ג"ירת :רקיעהמ
תבהאלו ,וננמז תב תודהיל רשק םוש ןהל ןיאשו ,חלכה ןהילע דבא ןתיברמש
םיישונא יתלב םייוויצב קובדל םיכישממש םידוהיו תודהי .ןכש לכ אל - םדאה
ג"ירתה תגצה םצעו ,םתודהילו םמצעל בד תוריש םישוע לילעב םייקוח יתלבו
.הלולטיאו אכוח תדהמ השוע תאזה תעל תידוהיה תדה תווצמ ףסואכ

,ךל םולש
שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הריש

Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home