Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

33 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

תעפוה תובקעב ובתכנ םיאבה םיבתכמה
ןאכ - רתאב "אובת יכ" עובשה תשרפ


,במולוג ירוא
23.9.2000 תבש

אצוי תונרג ."אובת יכ" תשרפל תונרג השמ לש ותונשרפל הרצק הבוגת ..."
אוה יכ ןעוטו ,הללקכ "םחל לכאת ךפא תעיזב" יוטיבב שומישה דגנכ ץצוח
םייתרבח םיסופד תושבגתהל הביסה וז יכ ןעוט ףאו - תולצעל דדועמ
םידוהיה דגנכ םימשיטנא ולעהש תומשאה לע רזוח ךכבו) !הלוגב םימייוסמ
יתש .(סנ לע התוא ולעהו תוליפטב ורחב םידוהיה וליאכ ,םינש תואמ ךשמב
:ךכ לע תורעה

דדועל ןווכתה קוספה רבחמ יכ ,הנעטל ישממ סיסב אצומ ינניא ,תישאר
,וז תונשרפ יפל .הזה קוספל ירמגל תרחא תונשרפב יתלקתנ ןמזמ אל .תונלצע
תויודע יפל .יאלקחה םייחה ןונגסל רבעמל לשמ ןיעמ היה ןדעה ןגמ שוריגה
תואלקחה תאצמה - םיעורג יד םייח ויח םינושארה םיאלקחה ,תויגולואיכרא
יאדוב םרג רבדה .(1) םייחה תמרב תיתועמשמ הדיריל ,םינושארה םיבלשב ,המרג
ואולמב טסקטה .רתוי בוט ,םדוק םייח ןונגס לש תיגלטסונ היצזילאידיאל
ימי לכ הנלכאת ןובצעב ךרובעב המדאה הרורא" :וזה תונשרפב בטיה בלתשמ
םחל לכאת ךיפא תעיזב :הדשה בשע תא תלכאו ךל חימצת רדרדו ץוק :ךייח
ןכא םא ."בושת רפע לאו התא רפע יכ ,תחקל הנממ יכ המדאה לא ךבוש דע
רבחמ עודמ ריבסהל ידכ ךכב ןיא םאה - םישק הכ ויה םימודקה םיאלקחה ייח
תדובעב האר (המודק תיאלקח הרבחב ,חינהל שי ,ומצעב יחש) ןדעה ןג רופיס
.המוקמב אל שממ יל תיארנ תולצעה דודיעב ותמשאה ?הללק המדאה

תדובעמ הלוגה ידוהי לש םתוקחרתהל יארחא הזה קוספה תמאב םאה :תינש
תדובעב וקסע אל םידוהיה :ירמגל רחא והשמ יתדמל ,רפסה תיבב ?המדאה
תומדא קיזחהל םהל וריתה אל ויח םברקבש םייוגהש ,הטושפה הביסהמ המדא
תומלש תוידוהי תוליהקש םיימעפ אלו םעפ אל הרק :דועו תאז .םתולעבב
דדוע אל יאדוב הזו - םירחא תומוקמל תולגל וצלואו ,ןבשומ םוקממ ושרוג
אל ינאש ,ןבומכ ,עדוי ינא .םירוגמה םוקמב תוביצי תבייחמש ,המדא תדובע
רתוי אוה הזה רבסהה לבא ;רפסה תיבב יתדמלש רבד לכל ןימאהל רומא
.תונרג לש הזמ ינויגה

ןכא ,םידוהיהמ םיבר לע המדאה תדובע הרסאנ ןהבש םינש תואמ רחאל :ןוכנ
ץחלה לומ - םתרוסמ רמשל ךרוצהו ;ךכל הליגר התייה אלש הרבח הרצונ
יאדוב - םתד תא רימהל (חצרו תיזיפ תומילא תובורק םיתעל ללכש) ינוציחה
םתריטפ ידכ דע ,הרותה תלחג תא ורמשש ולא תא סנ לע תולעהל םהל םרג
תא בהא"-ו ,"הרות ןיא םחל ןיא םא" םייוטיבה םג יכ םא) הסנרפה לועמ
דודיע אלה .(ל"זחב - יתעידי בטימל - םרוקמ ,"תונברה תא אנשו הכאלמה
ןמויק םצע הבש הפוקתב חמצ ,"ידוהיה םירפסה ןורא" ראשו ,הרותה דומיל
!רתויב תישחומ הנכסב ןותנ היה תירבעה הפשה לשו תודהיה לש

,תרחא תועמשמ "םחל לכאת ךיפא תעיזב" קוספה לביק ,ולאה תוביסנב ילוא
קוספהש יל חיכוי תונרגש הצור יתייה יכ םא - הל סחיימ תונרגש וזל הבורק
ךכ םא םג ךא !םיבר תעד לע הלבקתה איה יכו ,וזה תונשרפל "הכז" ןכא
היה לוכי אל אוהש ,וזה תונשרפב קוספה רבחמ תא םישאהל רשפא יא ,רבדה
בתכנ אל ך"נתה ,קדצבו ,םישיגדמו םירזוח ונאש יפכ אלה) שארמ תוזחל
".(םיהולא ידי-לע

Forum Hofesh

,תונרג השמ
2000 ,רבוטקוא 27

:ךיתורעהל יתבושת ירה .תונרג השמ ןאכ ,םולש במולוג ירואל

ותעדש הנעטב ותדו ומע תוברת יפלכ תרוקיב ול שיש ימ לכ קתשל ןגוה אל :'א
םהב ושפיחו ,םידוהי ואנש ,םמשכ ,םימשיטנאה .םימשיטנאה לש וזל המוד
.תימוקמה הייסולכואה לע םסיאמהלו םצימשהל ידכ םיירקשו םייתימא םימגפ
ךותמ ,םתוברת לע תימיטיגל תרוקיב םיחתומש םיבוט םידוהי שי םתמועל
.דיאל החמש ךותמ אלו ,הבוטל יונישל הווקת

ירבד .הללק לש רשקהב יוצמ "םחל לכאת ךיפא תעיזב" קוספה יכ קפס ןיא :'ב
הרורא" :הללק לש תויסאלקה םילימב םיליחתמ םדאה לא םיהולאה
אלא ,תולצע דדועל בתוכה תנווכ התייה אלש ךומכ ענכושמ ינא ."...המדאה
קחרתה יסאלקה ידוהיה ,דבעידב לבא ,םדאה לש םישקה םייחה תא ריבסהל
,"הלילו םמוי וב תיגהו" אוה ויניעב רקיעה :םייגולואידיא םימעטמ הכאלמהמ
.תאזה היגולואידיאה תא ששאל ול העייס יאדווב ל"נה הללקהו

,םכילע םולש לש רקיעבו ,הפוריא חרזמ ירפוס לש םהירופיס תא ארק :'ג
הלוגה ידוהיל ויה אלש קדוצ התא .םייפכ תדובעל הלוגב היה זוב הזיא הארתו
היה הכאלמ לעב !הכאלמ לכ ואנש הלוגב לבא ,המדאה תא דובעל םיאנת
רכוז ינאו ,הפוריא חרזמב הרייעב יתדלונ ימצע ינא .יתרבחה םלוסה תיתחתב
םלוסה שארב .וידלי םע וא הכאלמ לעב םע ךודיש היה ללמוא יכה ךודישהש
.רחוסה וירחאו ,ןדמלה דמע

תא ובהא רשא ,תוירסומ תויומד ויה ל"זחש זוחא האמב ךמע םיכסמ ינא :'ד
םיינוקרדה םיקוחה לכמ ץקועה תא והקה םג םה .תונברה תא ואנשו ,הכאלמה
לבא .(!הנש םיעבשל תחא וליפא התימל הנדש ןירדהנס וניג םה) ארקמבש
- ץראב ידרחה ידוהיה לש אלו ,הלוגב יסאלקה ידוהיה לש וכרד התייה אל תאז
תא האורו ,יאבצ תורישמו הדובעמ טמתשמ אוה ,הללק הכאלמב האור הז
.הרות דומיל - דיחיה ודועיי

תונשרפה אל יאדווב איה "םחל לכאת ךיפא תעיזב"ל ילש תונשרפה :'ה
שי םא איה הלאשה .תותימאכ תומכסומ יתלביק אל םלועמ ינא ."תימשרה"
.ןכ םנמאש יתחכוהש בשוח ינא .תואיצמב ןגוע ילש תונשרפב

,הבוט הנש תכרבב
תונרג השמ

Forum Hofesh

,במולוג ירוא
2.10.2000

,םולש השמל

,רוקמל היינפההו ,ירוקמה טסקטה תא לבקל יתחמש .ךתבוגת לע הבר הדות
ונדמל קוידב רשקה הזיאב רכוז ינניא רבכ .םולשהו עשוהי לע הדגאה לש
,איה םישגרגה לש "םתונפתה"ל תודעהש ונל רבסוהש רכוז ינא לבא ;התוא
,רזומ יל הארנ זא .8 ב"י עשוהי רפסב אל ךא 1 'ז םירבד רפסב םירכזומ םהש
- תחא הלמ לש הרדעה וא הרוכזאב הקומע הכ תועמשמ אצמ ןועמש 'רש
תא םינועבגה ומיר דציכ ראות םהבש הלא) םימלש םיקוספמ םלעתה תעב-הבו
ילע .(תימרתה התלגתה רשאכ םילארשיה לש םתבוגת תאו ,לארשי ינב
'ר לש םיעינמה תויהל ולכי המ בושחל יתלחתה רתוי רחואמ קר יכ ,תודוותהל
.יארקמה טסקטה לש וזה היוגשה תונשרפל ןועמש

המוד היעב םע תובר םימעפ דדומתמ ימצע אצומ ינא ,היגולוקיסומל טנדוטסכ
,ההובג תיתונמוא המרב ,םיבושח םיטסקט :ך"נתב םיבר םיקלח תנייפאמה וזל
הקיזומב איה ילש תוחמתהה .םהיפלכ העיתר שח ינאש םיכרע םימדקמה
יתוניינעתה לבא .הזה טקילפנוקל ריבכמל תואמגוד הליכמה ,ךאב לש תיתדה
ידוהיכ ,ךרוצ שח טושפ ינא .תיעוצקמה יתדובעל ,הבורב ,הרושק הניא ך"נתב
הירוטסיההמ בושח קלח אוהש ןוויכ וניבהלו ך"נתה תא ריכהל ,ילארשיכו
.ערלו בוטל - ילש תיתוברתהו תימואלה

,הבוט הנש
.ירואטטוצמה ,(Colin Tudge) 'גדאט ןילוק יטירבה עדמה רפוס :ףיקע אוה ילש רוקמה .1
תאצוה) Susan Blackmore (The Meme Machine) רומקאלב ןאזוס לש הרפסב
תואלקחל רבעמה תא הניכ ומצע 'גדאט .(27-26 'מע ,1999 ,דרופסקוא תטיסרבינוא
ותואב "םחל לכאת ךיפא תעיזב" קוספה תא הטטיצ רומקלבו ,"ןדעה ןג ץק"
תותדה לש יתרוקיב דואמ חותינ גיצמ רומקאלב לש הרפיס ,בגא .רשקהה
ירסח תונויער "ףוטעל" ןתינ דציכ םיגדהל ידכ ןהב תשמתשמ איה - תודסוממה
.דרפנ ןוידל אשונ הז לבא .םימי תוכיראו תוירלופופ םהל חיטבתש הרוצב סוסיב


Forum Hofesh
ףדה שארל
Subject Secular Power Home