Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

26 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

האוש לוצינל ןב ידי לע בתכנ
:6.8

האירק

ףסוי הידבוע ירבד חכונל בתכנ

הדמשהה תונחמב ותמש יתבסו יבס םשב
םייחב םדועב רובב ורבקנש ייתודודו ידוד לכ םשב
םינזיטרפ םתויהב ומלענש ידוד ינב םשב
םיזגה תיאשמל דיב די וכלהש תונטקה ייתודוד תונב םשב
זאמ רבדל טיעמהשו .. ידיחיה לצומה דואה היהש - ל"ז יבא םשב
לבת תווצק לכמ סנכתהל הקדצהה תא היחרזאל הנתנ האושהש הנידמה םשב
הנידמה ןעמלו םשב תוקדצומה תומחלמב ידיל ולפנש ירבח םשב
תילכתה תאו ךרדה תא דבאל הצור יניאש - ימשבו
םה רשאבו םידרפסהו םיזנכשאה יחא לכל ארוק ינא
ימוי םויה םייחה לגעמ תא קיספהל
לאמשו ןימימ תויוספרתההו תויוסמלפתהה תא קיספהל
תונגל ,ןיגפהל ,קועצל , תובוחרל תאצל
.. הרות לש הכרדב םירדהתמה רוחשה תולוקל ץק םישלו

ןודבאל תכלל ונידלילו ונל ומרגי רשא
תואטוח תומשנ ונייה יכ אל -
םינלבס ונייהו ונבשקה יכ אלא..
ונביבס הרוק המ ונבה אלו
...זא .. םהומכ

!!! יד
!ןאכ רבכ תאצמנה הנכסה דגנכ לועפלו ןולסה תוחיש תא קיספהל םיבייח
...רחואמ היהי רבכ רחמ - ונידלי דיתעו ונדיתע ןעמל קבאמל ףרטצה
!!! ונילא ופרטצה ואוב

!!! האירק וצ

:ךלש תידיימ הלועפל ןמזה הז
תופרטצהל -םדיתעל ששוח התא רשא םירקיה לכל וז תרגיא רסמ רבעה
!ונילא
(!םיבוהאה לכו ..אבצהמ םירבח ,םיחא ,םירוה)
.ינורטקלא ראודה תועצמאב וז תרגיא ץפה
.םיירוביצ תומוקמו תוגרדמ ירדחב הלתו םלצ וא סקפב חלש - ספדה וא

Forum Hofesh

תנע
4.8 ,הפיח

האושה לעו םירנימס לע

,הכרבו םולש ,שפוח תווצמ ,דהואלו הרישל

ןדו היפוצ תאמ) "הלפאמ םיחיגמ םידש" רפסה תא אורקל יל םתחלשש הצלמהה לע הדות
,םחנמ ,ילעבש ,םכל רמול ינוצרב יבתכמ תא ליחתאש ינפל .וכותמ שילשכ יתארק רבכ .(רלמ
וניאושינ םה ולא .ימלוע תפקשהב תינוליח ינאו ,ןותמה יתדה םרזל ךיישה ,יתד םדא אוה
םירנימסה .תיסיסבה ותנומאב ראשיהל גוז ןב לכ לש ותוכזל האלמ הנבה וניניב שיו ,םיינשה
לש םהלש רנימסה תא יל םיריכזמ רפסב תורפסמהמ המכ ידי לע םירכזומה "םיכרע" לש
הלא םירנימסב םהב שי המ ןיבהלו תוסנל תונרקס ךותמ ,ינאו םחנמ ,וב ונפתתשהש עובש ףוס
תיתרוקיבו תילילש השיג ךותמ ונאב .םחנמ לש ונתחו ותב ,ינבו יתלכ תא "ףוטשל" וחילצהש
,ך"נתה תודחא תחכוהב םירושקה "םייעדמ"ה "םיקירט"ה .ונתוא ןסיח הזש הארנכו ,ירוירפ-א
וממוק הזב אצויכו ארקמה חסונ םלועה תאירבל "יעדמ סוסיב" ,ונא וננמזל "תויואבנתה"ה
.סרח ולעה הלילה לש תונטקה תועשה דע תוישיא תוחישב ונילע עיפשהל תונויסינה לכ .ונתוא

רקחמ לש ומוציעב זא יתייהש ,ינא .האושל םתשיג היה למגה בג תא רבשש שקה ,"זויפ"ה
ןיאכו ספאכ היה ,ול יתדגנתהשו ,זא דע רמאנש המ לכש ,יתממוקתה ךכ לכ ,האושה אשונב
לש םייגרטה םהירופיס תא אורקל תינרקס יתייה ךכל יא .האושל םדי לע ןתינש רבסהה תמועל
.וילע םתצלמהש רפסב הזה ךילהתה תונברוק

ומכ ,גוזב רבודמשכ .חומה תפיטש רחא ררגנ דחא דצ קרש תוחפשמ תלחנ איה ,ןכא ,הידגרטה
קר אל איה הידגרטה .(ץוח יפלכ םיארנ םה ךכ תוחפל) םירשואמ םה ירה ,םחנמ לש וינב לצא
ותארקל םיכלוה םחנמ לש םידליה .םהירוה ןיבל םניב םיסחיה תכרעמב אלא ,גוזה ברקב
אלו יתחפשמה םוחתב קר םה החישה יאשונ יכ םא ,ל"נכ אוה .ןיוצמ רשק לע ומע םירמושו
,בלענ םחנמ) רחא וא הז בר לש םירפס ול םיקינעמ םה הזב אצויכו תדלוה ימיב .יגולואידיאה
ודרחתה וידליש זאמש ,איה תמאה ךא ,(ך"ש ברה הנחמל םיכייש םה - הלימ רמוא אל ךא
ומצע ביצהש דע ,היצקאיר ןיעמ - םחנמ לש ותויתדב הגיסנ הלח (אביקע-ינב יכינח ויה םדוק)
תבשב העיסנ יא - קויד רתיל וא ,גחו תבשה תרימש ,רשכ לכוא תליכא :ןוגכ םימודא םיווק
תסנכ תיבל םיכלוה ונא וידלי תעידי ילבו ,םיגחל טרפ תסנכה תיבל תכלל קיספה אוה .גחבו
דאמ רוביצ ,םישנמ םירבג תדרפה אלל הליפתה תלהנתמ םש .םימרופרל בורקש גוחמ ,יתרוסמ
הנשה שארב (הפיכ םע) רפושב תעקות השיאו ,עובשה תשרפ לע תורבדמ םישנה וליפא .יתוברת
.םירופיכה םויב הליענ תעבו

תרגסמה אלול .תכרובמו הבושח איה - רפסב רפוסמ וילע ,עויס ישקבמל .ה.ל.ע ןוגרא תרזע
יתייה (וידליו םחנמ לש םיסחיה תכרעמב ןידעה םקרימב עוגפל הצור יניאש ןוויכ) תיתחפשמה
.קלח וב תחקול

,םכלש
תנע

Forum Hofesh

יסחנפ לארשי
:טסוגוא

?דחאמ אישנ

.{ושדחתת} שדחתנ זא שדח אישנ ונל שי ,בוט לזמ ונלוכל ונל עיגמ זא
ללפתהל רמג רבכש ירחאו ,םעה יגלפ לכ תא דחאל זע ןוצר םע "םלוכ לש אישנ" לש אמסיסב
דירש לש ותשיאל רבכמ אל הז לחיאש הז ,"ימואלה דחאמ"ה לא ,וכרד ול הצא ,לתוכבו תסנכב
."ליגרת"ה לע ול תודוהלו ותכרב תא לבקל ,הזילע תונמלא
ןיידע קיפסה אלשו ,לט תדעוו קוחב ךמתש "דחאמ"ה אישנה .דואמ דרח וליפא ,דרח רבכ ינאו
לע ,םוי םוי ונל ריכזי קר אוה !ונתוא דחאי אל ,םידלי תוכורב תוחפשמ קוח רובעב עיבצהל
אישנהש הליפת םירנו ואוב זא .קשחנה "דוחיא"ל ונכרדב רתוול ץלאינ תוטושפ דוסי תויוכז המכ
?אל עיגמ ונל םג .ןושארה ומויב ןיגפהל קיפסה רבכש לאיצנטופה לכ תא שממי אל


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home