Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

א25 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

24.8.00
ישפח םדא
תרדהנ הנידמ ונל שי

Flag

תסנכה לש עבראו-םישולש-האמה הבישיה לש יפארגונטסה לוקוטורפה תא יתארק ןמזמ אל
לוקוטורפל 555-611 'מעב .יתשגרתהו יתארק .2000 ילויל 19 -ה םוימ ,הרשע-שמחה
ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוח תא וריבעהש תעב םינושה תסנכה-ירבח ירבד םיללמותמ
,תסנכה לש הז יתקיקח טקא לש האצותכו רואל .תישילשו הינש האירקב ,(ןוקית) םדא חוכ
,צ"רממ תסנכ ירבח .תויוכזה ירסח ןלבקה-ידבוע תעפות לארשי תנידמב הגרדהב לסוחת
םידגנתמה םג .קוחב וכמת תוגלפמ ראשמו 'דחא םע'מ ,דוכילה ןמ ,'תחא לארשי'מ ,ס"שמ
קוחה תא הניכה (!ס"שמ תסנכ-רבח תושארב) המיאתמה תסנכה תדעו .םהלשמ םעט-ירבד ורמא
.םזירטנמלרפ לש יפוי הזיא .העבצהל

:יתבר העתפה הנוכנ 'תסנכה ירבד'ב ןייעמל .אמגוד קר ,ןבומכ ,איה וז תיפיצפס הבישי
ןמ תילארשיה היטרקומדה לש דוקפתה ןפוא לע ויתועידי תא ןייעמה באוש םא תוחפל
ףסל םעפ אל שלוגה ,ינומהו עורפ םיצל-בשומ איה תסנכה ,תרושקתה יפל .היגוסל תרושקתה
הגוהנה תונלבסה-תרסח ןוידה תוברת תא שיחממו ,הלשממה תוינידמ תא לישכמ ,תומילאה
רשגמה ,ינתלעפ ,ץורח טנמלרפ שגופ 'תסנכה ירבד'ב ןייעמה !ךכ רבדה ןיא ירהו .ץראב
ס"שו צ"רמ תושגפנ ,תסנכב .םיפירח תועד-ילדבה לע תימוימויה תירטנמלרפה ותדובעב
םוקמב :טנמלרפ לש וחוכ הז .ער אל ללכב וידחי תויח :וליפאו .וידחי תויחו - (אמגודל)
.תיתימא היטרקומד יהוז .טנמלרפב - םירבדמ ,בוחרב - םחליהל

וא ,תונורחאה תוסנכב עיפוה ונלש תיתימאה היטרקומדה לש יטסיקדרבה דצהש בשוחש ימלו
דוד לש ורפס ,'ךרדו ןוזח'מ טוטיצ ירה ,ןיבר חצר ירחא לש שודיח אוה 'םעב עסש'הש
,1949 ראוניב (תחא לארשי :ארק) י"אפמ תצעומב ןוירוג-ןב אשנש םואנ איבמה ,ןוירוג-ןב
:(!) הנושארה תסנכל תוריחבה םרטב ,תינמזה הלשממה ןמזב דוע ,רמוא הווה

Ben Gurion

לש תינלוחה תולצפתהה ...הנכס היופצ ונתנידמ לש תימינפה התוביציל
הלשממה הבר הדימב .תוינונק לש רטשמ ידיל איבהל הלולעה ,בושייה
שי .תיביטקלוק תוירחא וז הלשממב ןיא .הז רטשמ לע היונב תינמזה
סרטניאב עגופ הז רטשמ .היציזופואב םגו הלשממב םג םיאצמנש םישנא
,'םידדצ'ה לש םיסרטניאה םיאב ללכה לש סרטניאה םוקמב .יתכלממה
.םיטועימ לש תוטיחסל תורשפאה תנתינו

.יטרקומד ךילהת הב שחרתמ יכ ,(הדימב) תיטסיקדרב תסנכה ,םויכ םג ךכ ,1949 -ב ומכ
םהב ,םיטנמלרפב קר םיטלוש םינייוצמ םיסומינו טקש .קדרב תצק שי ,יתימא חוכיו שישכ
,םירישעה דמעמ - דחא דמעמל םתוכייתשהב םצעב םידחואמ ,תוגלפמה לכמ ,םיגיצנה לכ
בצמה הז םהב םיטנמלרפב .םעה לש םיסרטניאה דגנ - ןוהה ילעב לש םיסרטניאה תא םגציבו
...םיסמונמ ארונ טנמלרפה-ירבח לכ -

תויגוצייה הב היטרקומד דוע ןיא .םלועב הבוטה היטרקומדה איה תילארשיה היטרקומדהו
ןיב יולת ינוטלשה ןנתאה ,תורחא תובר תונידמו ,הינטירב ,ב"הראב :לארשיב ומכ ההובג
םינקילבופר ,אמגודל ,ב"הראב .חרזאה תא תגציימ הניא ןהמ תחא ףאש ,קנע-תוגלפמ יתש
תבוטל ,ורקימה תמרב ,תאז-לכב םימייקה םירורבה םילדבהה ףא לע) דחאכ םיטרקומדו
איה הלא תונידמב הקיטילופה .םילודגה ןוהה ילעב לש סרטניאה תא םיתרשמ (םיטרקומדה
('םיחרזא' םהל ונארק םעפ) םיפוצה חומ תא תוממסמה ,תוינויזיוולט תואשילק ףצר
ינויווש-יתלבה בצמה ךשמה תא ךכו ,ןוטלשב םתופתתשה-יאו םתעינכ ךשמה תא תורשפאמו
קתפ םיכילשמ ילוא היסולכואה ןמ (םיכלוהו םינטק) םיקלח :היטרקומד הניא תאז .םייקה
םויק - ודועיימ קתנתה ירטנמלרפה קחשמה .םגציימ וניא שיא ךא ,םינש רפסמ ידמ יפלקל
.תיגוצייה היטרקומדה ךרד לע םעה ןוצר

חוורה תועדה ןווגמ תא המיהדמ תונמאנב תוגציימ ונלצא תוברה תוגלפמה !ךפהל - לארשיבו
תונידמ לכ הז אשונבו ,תמא-לש-תויטרקומד יהוז .רוביצה ינפכ - תסנכה ינפ .םעה ברקב
תא תוגציימ תונושה תוגלפמהש תויה .ונתיאמ דומלל קר תולוכי םינשה תואמ תונב ברעמה
תורשפ ,ןכא ,ןה ירטנמלרפה ךילהב תוגשומה תורשפה ,יטנתואו יתימא גוציי ןהירחוב
יקוחו הלשממה :דוסי קוח יוניש זאמ רקיעב) ונל שי .םעה לע תולבוקמה ,תוירשפא
.םייחל .תילאידיא היטרקומד (הלשממה תושארל הרישיה הריחבה תטיש תגהנהו ,תוריחבה

ונלצא היטרקומדה יכ היפוצ תא תענכשמה ,תרושקתה לש יוקלה הדוקפתב םעפה קוסעא אל)
,םילודג ןוה ילעב ידי-לע םיקסעומ םיאנותיעה יכ - זומרא קר ;הזמ עורג אל םא ,תעלוצ
תוחפש המכ לארשיב היהתש אוה הלא לש סרטניאהו ,תרושקתה-יעצמא ראשו םינותיעה ילעב
עזעזל ,דאמ הצור ,הצור םעהו ,םעה ןוצר תא המישגמ - תיתימא היטרקומד יכ ;היטרקומד
ונל תרפסמ תרושקתה המל זא .הרבחב רשועה תקולח תא רפשלו םייכרגילואה חוכה ינבמ תא
(...אזימרב אמיכחל אידו ?המל ,תמאב ,ונ ?תורצב תילארשיה היטרקומדהש

!ולכתסהו םייניעה תא וחקפ .תמאב-תמאב .תרדהנ הנידמ ונל שי תמאב ,ה'רבח

םוקל (?) םינלאמש (?) םילאוטקלטניא לש הצובק תמזוי לע עומשל ,ןכ םא ,יתממותשה המ
Too .אמאל םיצור םיקנופמהו ;חתור יטרקומדה ריסה .םהל דמחנ אל .לארשי תא בוזעלו
תוחונמ-ימ לע ןוטלשהשכ .היטרקומד יהוז לבא !חתורש ןוכנ ?חתורש םישיגרמ .bad ,folks
ןוטלשה ,זא קרו ,זא .רבדל םילוכי םניא ,הפ-ימותס ,םיאכודמ רוביצהמ 95% -ש ןמיס -
לוחמה יעפומ .תוברת ןומה זא שי .(תיתפרצה הכפהמה םורט תפרצ ומכ) 'דמחנ'
ונחנאו .היטרקומד אל וז ?יאמ לבא .להקה תא בושו בוש זא םימיהדמ םייטסינרדומטסופה
.תוחפ םיבוטו רתוי םיבוט ןיא .קדוצ ןוטלש םיצור ונחנא יכ ,היטרקומד םיצור

לולמ םימחר כ"חל - ?'תסנכה ררושמ' ,רומג קדצבו ,דירש יסוי ארוק ימל - עובשה תדיח)
(.ס"שמ

תונויצה ירהש .ינויצה סותאה תא םירתוס למרכה-ינדחפ לש החירבה תונויער ,ךכל ףסונ
תא החיכוה התריחבו .היגולואידיאכ טעמכ וב הרחב איה ;ירשפא-יתלבה תא התשע דימת
וכז דועו ,תומחלמ שמחב וחצינ ,וגשגשו וחרפ ,הנידמ ומיקה תונויצה יפרוטמ .המצע
,היגשיהמ הנהנש ,ךשמהה רוד ידי-לע 'תונשי תוטילא'כ םיצמשומ םמצע תא תוארל םתנקזב
הריחבה תא ופידעהש ןוילמ 6 םתוא םע המו .וילאמ-ןבומכ תונויצה לש ,ונמאיי אלש
??םתיא המ ,תמאב ?רשבה ריס תא - תילנויצרה

סותאה לע רתוולו ותדלומ תא בוזעל ןכומ אוהש ,ךכ ידכ דע רשבה ריסב קבדש ימ ,הזמ ץוח
אוהש דע ,ךכ לכ םתוא הצורו ,תוידנליאת תודעסמו םיקטמניס קר הצורש ימ - ולש ימואלה
ףרטצהלו ,הנש 2000 ירחא הנושארל ,ולש ותנידמב ימואל בורכ וייח לע רתוול ןכומ
.'ילאמש לאוטקלטניא' ונניא - תולגב ,םיכלוהו םיטעמתמה ,םיבולעה םיידוהיה םיטועימל
ןיאש תמאב הילעו ,תיטרקומד-יטנא ,עיתפמב אלשו ,תיטנדקד 'היטרקוטסירא' ןיעמ יהוז
.אל הז - לאמש .רמול המ הברה

ןמ ('קט-ייה') תיליעו הלק ,הדבכ היישעת ;םידקת-תרסח תילכלכו תיטילופ ,תירסומ המצוע
ןוכיתה חרזמב הדיחיה ,תיתימאו ,(קזח) תטעוב ,תיטסילרולפ היטרקומד ;םלועב תומדקתמה
120 ךות ןיאמ-שי התנבנש ,ןיטולחל תינוליח ,תראופמ תוברת ;ולוכ םלועב תוחילצמה תחאו
.2000 לארשי יהוז - ריהזמ דיתעו םיהדמ רבע ;םייוגה תאנק איהש טפשמו קוח תכרעמ ;הנש
יורקה ,והומכ ןיאמ יתדה ,ךושחה ,ינטירופה רוחה תבוטל דועו ?הזכ םוקמ בוזעל הצור ימ
?םתעגתשה ,ה'רבח ?ב"הרא

Moshe Katzav

,בצק השמ ,הרבעממ דלי .וב םדקתהל רשפאש םוקמ םג איה ונלש תיטרקומדהו הפיה לארשי
.סרפ ןועמש תריחב-יא לע הירבחו ןרוא לכימ ר"ד םיכוב רבכו .הנידמה שארב דומעל רחבנ
הפי וליפא הז .היטרקומד וז .הידגרט אל וז ?הסינכה הרוסא רוע-יהכל ?הרק המ ,ה'רבח
.דאמ

.םיכוב םהו ,חצרנ ןיבר .למרכה-יקנופמ לש - הדיחיה וא - הבוהאה הבוגתה ללכב אוה יכב
ונידידי לבא ;אלפנ - רחא עוראו ,ארונ - דחא עורא .םיכוב םהו ,רחבנ בצק
םיבשוח ,דחא רבד קר םיעמוש ,דחא רבד קר םיאור תוברתה ידומילל גוחהמ םירעקעמשנייפה
.זוב לכל יואר הז .ינויצ-יטנא הז .תונויצ אל וז .םהלש םתוחונ לע :דחא רבד קר

,תדה דגנ ,םידרחה דגנ קבאמל ותוביוחמב קפקפל רשפא יאש םדא ידיב םיבתכנ הלא םירבד
ימואנ תא ונעמושבש קפס יל ןיא .תינרדומו תילרביל ,תיטסיאיתא ,תישפוח לארשי דעבו
,םידמוע ונא - הרותה תודהיו ס"ש לש תסנכה ירבח לש עלבה-ישוקרק תא וא ,ףסוי 'ע ברה
הבושתב םיריזחמה .ינוליח-ינויצה ןוזחל תנכוסמו המילא היציזופוא לומ :רגתא לומ ,ןכא
לצנמו ,םימחר ררועמ רקיעב הז .בילעמ הז .ןכוסמ הז .קיחצמ אל הז .םיקחוצ םניא
- לוק םיקושעל היהיש ,גואדל איה הבוטה הביטנרטלאה .הערה הביטנרטלאה וז .םיקושע
ר"ד לע הביבחה ןושלב םירבדמ םניא - םיעיפומ םהשכ - הלאה תולוקה .תסנכב - יתימא
.רדגמה ידומילל תינכתב ימדקא לגסל םיפסונ םינקת םיצור םניא םה .הידידיו ןרוא לכימ
.םחל םיצור םה

החילצה תינוליחה תונויצה .זיגרמ רבד הז החלצה .ןיבהל לק םיערפתמ םידרחה המל
?והשימ עיתפמ הז .םיסעוכו םידחפמ םידרחהו .יטילופ ןוזח םוש חילצה אלש ומכ ,החילצמו
הכפהמב ףתתשהל - םנוצר דגנ םג - םיצלאנ םהו ,תילנימרט הגיסנב תאצמנ םהלש היצפואה
.סרתמה לש ינשה דצה ןמ םתדמע ול ,םינבצעתמ םתייה םתא םג - ודות .תינוליחה

קבאממ בכרומ יחכונה בלשה םג ,תינויצה הכפהמה יבלש לכ ומכ .םחלהל ךירצ ,םידרחה לומ
לואשל םג רשפא) .ונחוכ תא םיבאוש ונא קבאמה ןמ .םישקיע םיביוא רפסמ דגנ ינמז-וב
םייחב ןיינועמ תמאב והשימ םאה ?הזכ קבאמ אלב תויחל הצור היה ונתיאמ ימ :םיירגוסב
(?יתוכאלמ ףוזישל תונוכמב םייתסמו םיינרופיצל קלב ליחתמש םלוע - םיינקירמאה

הסיפתמ קלח איהש ,םזילרולפהו תויוכזה תרותב יביטלופינמ שומיש םישוע םידרחה
תראופמה םהל תנתונש ןיבוטה תא םילצנמ םה .לכו לכמ םהל הרזה תינויווש-תיטרקומד
רוסא הז .הלש תויטרקומדה תא קוידב לקלקל ידכ ,תילארשיה היטרקומדה ,תויטרקומדבש
20 -ב ,הנושארה תסנכה לש הרשע-עבשו האמה הבישיב תאז רמא ןוירוג-ןב .ךשמייש
:1950 ,ראורבפל

םישרודה ,םיעושיה לש תיטוטנטוהה הרותה (תא) ונמצע לע לבקל לכונ אל
םהל תתלו ,םיילרבילה תונורקעל םאתהב םהיפלכ גהנתהל ילרביל רטשממ
.םייעושיה תונורקעל םאתהב םילרביל יפלכ גוהנל

הח) ךוניח'ה תכשחל ףטחנה ינוליח דלי לכ לומ .הלאשב םאיצוהל םיבייח .םתוא ןלחל ךירצ
םיעוושמ םה !תובוחרה לא ,ירחא .םידרח תוקונית הרשע הנובתב ריזחהל שי ,'ינרותה (הח
לכונ ונא קרו ,הרשע-שמח האמה יקיזאל ץוחמ תויחלו ,רוצילו בושחל שפוחל ,תמאל ,תעדל
איה תינויצה הכפהמה .תינויצה הכפהמה ינפב אשנתמה שדחה רגתאה והז !םהל ותוא תתל
.רגתאל לכונ ,דחיב .ינאו התא ,אוה - ונחנא

,תאזב םייסא ,הנוגמ הצובק התוא ומכ ףוס-ילבל שקשקתהל אלו ,תושעל תעה העיגהש תויה
:רסמה קוזיחל הרעה ףיסוא קרו

בטימכ םילדתשמ ,ותלשממו ,קרב דוהא ,הלשממה שאר .םכלש הלשממה שארב וכמת ,םיחרזא
תטבלתמ םהב םיכילהתה תא ליבוהלו ,הרבחהו הנידמה ןעמל תושעל (תרכינ םתלוכיו) םתלוכי
,םיביוא הז ןוויכב תומדקתהל שי .החוורהו םולשה ,תוינוליחה לא - ןוכנה ןוויכב לארשי
ףרצמה-רוכב הזה ךלהמה לכ תרבעה תא בייחמ יטרקומדה ךילהתה .טושפ וניא רבדה ןכ לעו
,דיקפתב ומדוק ןיבל קרב ןיב האוושה יעמשב ,יתמהדנ המ ןכ לע .(ךכש בוטו) תסנכה לש
והינתנ .ןוימד םוש ןיא .והינתנ 'יטפשמה ץעויל ךתוא תונמל יל רמא יערד' ןימינב
תרוקיבל ותפתת לא .ןוכנה ןוויכב התוא ליבומ קרב .ךופהה ןוויכב הנידמה תא ליבוה
שי .(םייתרוקיב ךכ-לכ םה עודמ הלעמל יתרבסה) תרושקתה-ילכ םיעיצמש תמזגומהו תזרפומה
תא קרב דוהא תלשממל ונת .סורקת איה ,םכתכימת ילב .םכלש הלשממה איה .הלשממ םכל
.םכתכימת

:'תואמצע לש הדגה' ךותמ ,סינפיק ןיולל - הנורחאה הלמהו

Flag

?הנתשנ המ ?הנתשנ המ
.הנטקה הגנ תלאוש
:הניר הנועו תלהוצ
!הנידמ ונל המקש -
:תור םג הנועו תלהוצ
!תואמצעה םוי ,ונל גח -

?הלאשה המ ?הנתשנ המ
:הלהקמב םידליה לכ םינוע
!ונילעה םיחא תוצופתה ןמ -
!ונינב םיבשומו םירע -
!ונחדק טפנו זג יחודיק -
!ונחרפה הממשה תא בגנב -

?הנתשנ המ
!ונרגא םימגאו תומי -
!ונרעי םיעלסו םירה -
!ונשבכ םישיבכ הברעב -
!ונשבי םילחנו תוצב -

?הנתשנ המ
!רפכב ,ריעב ןפלוא-יתב ודסונ -
!רפסה-יבושיב ומקוה םילוח-יתב -
!תרהוד תבכר קחרמ-יספ לע -
!תרהוז למשח רואב הנידמה לכ -

((.ח.א) :ןאכ ,דחוימב ,בל ומיש)

?הנתשנ המ
!תססונתמ תראפתל תסנכה ,םילשוריב -
!רודל ראפ אוה ונאישנ -
!רואנ ,ריבכ - ונתלשממ שאר -
,םעה יריחב - ונירש -
!םלוע-יוצקב - ונירירגשו

?הנתשנ המ - ?הנתשנ המ
!הנגהה אבצ - ל"הצ ונל םק
!לע-לא יסוטמ - ונימש םורב
- לג לע אשינ ונלש יצו
,הנינרמ ,המיסקמ ונצרא
!הנידמה יחת !לארשי יחי


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home