Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

24 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

17.8.00
היגולוטואטה לע
Cyberdin תאמ


דיחיה אוה - תמאה לע הדונ םאו ,ררושמ אוהש בשוח אוה - ןוכנ רתוי .ררושמ אוה 'ק ידידי
,הזירחל ,םילימל שוח ול ןיא .דבלב םוסרפהו הביתכה םשל בתוכה ,ןמופרג אוה 'ק .ךכ בשוחש
היהש רתויב בוטה ררושמה אוהש חוטב אוה ,ךכמ עורגו .םולכל ,רוציקב - ןכותל ,לקשמל
.היווחל 'ק םע החיש לכ תוכפוה הלאה תונוכתה לולכמ .היהישו

ארקת אלש המל ,דחוימ והשמ ,שדח ריש יתבתכ" רמא ",עמש" .יתלד ףס לע 'ק עיפוה דחא םוי
רישה תא יתארק .םיקחשמ דוע אל .ןכ היהא ,יתטלחה ,םעפה "?בשוח התא המ יל דיגתו
םירבד דחאו ןוילימ םע אלפנ םלוע ונל שי" יתרמא ",'ק" .תבשל ונממ יתשקיבו בל תמושתב
ןיבה 'ק "?ררושמ רשאמ ץוח ,היהי אלש הזיא ,םהמ דחא רחבת אלש המל .תושעל לוכי םדאש
",ינממ דחא םומיסקמ ינא ,אל" .םערתה "!םהמ דחא התאש יל דיגת לא" .רתוח ינא ןאל דיימ
הריש ךירעהל םיעדויש הלאמ התאש יתבשח" הרקתה לא טיבה 'ק "?רבדמ התא המ לע" יתבשה
תעדה תוחידב תא בוזעל יתטלחה ךא ,יתלמלמ "היעבה קוידב ןאכ" ."התוא םיאור םהשכ הלועמ
.תואיצמה םע דימתלו תחא ותוא תמעלו

ובריס םינותיע ךיא תיאר .ךלש םירישה ירפס לע תורוקיבה תא תעמשו תארק ירה" יתרמא ",'ק"
םה .בוצע שממ הז" ושארב דינה 'ק "!?ךירצ התא תוחכוה דוע הזיא .ךטע ירפ םיריש םסרפל
לבקל םילוכי אל ,תלבוקמה ךרדב ידמ םירוגס םה .תיתימא הריש ךירעהל םיעדוי םניא טושפ
."םהילע םחרמ טושפ ינא וישכע ,םהילע יתסעכ רבעב .בוט אוה המכ הנשמ אל ,הנוש רבד םוש
יתש תחקל םתס לוכי אל התא ,עדוי התא ,הלאה םירבדל םיקוח שי" יתלאש ",הזירחה םע המו"
תמאב םה הלאה םיקוחהש ךל הפיאמו" 'ק םערתה "!?םיקוח" "!תוזרחתמ ןהש דיגהלו םילימ
.ךכ-לכ םיעורג םהלש םירישהש אלפ אל ,םירחאה םיררושמה םידבוע הככ םא ?תויהל ךירצש המ
םה המ תעדל ילב ,םיליגר םהש הממ ץוח רבד םוש לוכאל םינכומ אלש ,םידלי ומכ םהו התא
שי .הריש תויהל הכירצ ךיא לע םיבתוכ םישנא הנש םייפלא רבכ" יתבשה ",עמשת" ."םידיספמ
ףא לבא ,םיימיטיגל םלוכ .הצור התאש ךיא הזל ארקת ,תולוכסא ,םימרז ,םינוש תונונגס יפלא
לע" תונלבסב 'ק ריבסה ",םיססבתמ םלוכ" "השוע התאש םירבדל ללכב המוד אל םהמ דחא
תורוקמ םה ולא .תורחא תויתוברת-תויתביבס תועפשה לעו םהל םימדוקה הרישה תונונגס
,ןוכנ .תמאב הנוכנה איה ילש ךרדה קר .ןכ םג הער איה םהמ תחמוצה הרישהש יאדוובו ,םילוספ
."םיצורמ םהו םיעושעשו םחל םהל ןת - םיניבמ םה המ לבא ,התוא םיבהוא אל ילוא םינומהה
.יתקעז "!ךלש םירישה תא לובסל םילוכי אל םישנאהמ זוחא עשת קיספ העשתו םיעשת לבא"
."!ךירצש ומכ הריש ךירעהל תעדויש זוחאה תירישעל ךייתשהל האג ינא" 'ק ךייח ",ךכ םא"
םוקמ ןומה הב שי .ישיא ןיינע איה הרישמ האנה - הדומ ינא ,'ק" .ןורחאה ןפשה תא יתפלש
הנע ",קיתוו רבחכ ךל דובכה לכ םע" ."לבז איה ךלש הרישה ,ילש םעטה יפלו .תישיא תונשרפל
טוידה ,התאש המ ללגב קר ילש הלועמה ןונגסה תא הנשא ,ררושמכ ,ינאש הביס םוש ןיא"
."בשוח ,ךומכש

ענכשל לכוא הב םלועב ךרד םוש ןיאש הנבהה יב השבגתה ,תלעותה רסח חוכיוה םדקתהש לככ
לכ תא הסכמ איה .תיגולוטואט איה ולש הרישה תסיפתש םושמ תאזו ,העוט אוהש 'ק תא
החנה) המויסקאב ליחתמ 'ק .התותימא תא ןוחבל ךרד םוש תרשפאמ הניאו ,תויורשפאה
ןיא ,תאז עבקש עגרמ .תיתימאה הבוטה הרישה איה קרו איה ותרישש (החכוה אלל םילבקמש
םא .םיעטומ םהש דיגי ,הרישל םילבוקמ םינוירטירק ולומ ביצנ םא .וירבד תא ךירפהל ךרד םוש
ךירעהל ועדיי דיתעבש וא עורג םעט ילעב םהש דיגי ,ותריש תא םיבהוא אל םישנאש ול חיכונ
.ותריש ביט רבדב ולש הירואיתל והשכיא םיאתתש הבושת 'ק אצמי אוהש ןועיט לכל .ותוא
הבושת לכ היעב ילב לבקל לכוי אוה םג ,'ק לש המויסקאה תא לבקמ רחא והשימ םא ,השעמל
היעבהש (המויסקאה תשרודש יפכ) "ןיבי" ,םירישה תא לובסל לוכי וניא םא וליפא .הז ןיינעב
ץוחבמ דמועש ימל תאז תמועל .תיתימא הריש ךירעהל עדוי וניא טושפ אוה - ומעטבו וב קר איה
,תוינלטקה תורוקיבה - תויעבה לכ .הדימ התואב קוידב רורב בצמה המויסקאה תא לבקמ אלו
הרישה הניא 'ק לש ותרישש החנהה ידי לע טושפ בטיה תורבסומ - 'וכו םיארוקה י"ע הייחדה
,הרישה אשונב הרופו בר רקחמל חתפ חותפל םג הלוכי המויסקאה תליספ .תיתימאה הבוטה
.וזכל התוא ךפוה המו תמאב הבוט הריש יהמ אמגודל

Forum Hofesh

.ךכ-לכ תוטושפו תורורב תובושת תנתונ הניא המויסקאה תליספו ,טושפ הכ וניא בצמה םיתעל
יפ לע .היגולוטואטל אמגודכ הזילנאוכיספה תרות לש תטשפומ הנומת תעכ איבא ,המגדה םשל
,ירצייה קלחה אוה דיא .וגארפוסו וגא ,דיא :םיקלח השולשמ היונב םדאה שפנ ,דיורפ לש לדומה
,שרוד אוהו ונעבט םצעמ ונלוכ לצא יוצמ יביטימירפה דיאה .םדאה לש "יתייח"ה ,ינימה
אוה וגארפוסה .המודכו םיינפקות ,םיינימ םיכרצ םה ולא .ויכרצ לש אלמו ידיימ קופיס ,תוטשפב
ןיעמ אוה וגאה .ךוניח ךרד ,ותביבסמ דמול םדאהש םישקונ םייתרבחו םיירסומ םיקוח לש ףסוא
תויגרנאה תא לעתל ךירצ וגאה .ןוציחה םלועהו וגארפוסה ,דיאה :םימרוג השולש ןיב ךוותמ
תסיפת לעו הרבחה לע םויאל וכפהי אלו וגארפוסה ייוויצ םע ושגנתי אלש ךכ דיאהמ תוצרופה
.המ-םיעדוי-םתא ןיינועמ דיימ ולש דיאה ,הפי הרוחב האור רבגשכ ,הז לדומ יפל ,אמגודל .ינאה
םדאה לע ליטהל הרבחה היושעש שנועה לע רבדל אלש ,וזכ תוגהנתה לע רסוא ןבומכ וגארפוסה
דיאה לש היגרנאה תא לעתמ וגאה .קותשל דיאל רמול טושפ רשפא יא לבא .תאז השעי םא
תשגל ,םיחרפ תונקל תכלל לוכי ונלש רבגה ,לשמל - תיתרבח הניחבמ רתוי םייוצר םינוויכל
הנגה ינונגנמ המכ םידמוע וגאה תושרל .והשמ וא הפק תיבב שגפיהל הל עיצהלו הרוחבל
וב ,הקחדהה ןונגנמ אוה םימסרופמה דחא .ררוסה דיאה םע דדומתהל ול םירזועה ,םייטרדנטס
ןדועמ ,רחא ןונגנמ .עדומ-אלה םוחתה לא הרזח רציה תא קוחדל ידכ תעקשומ הבר היגרנא
תינויגה הרוצב ץרתל ידכ הז ןונגנמב שמתשמ וגאה .היצזילנויצרה ןונגנמ אוה ,רתוי םכוחמו
םרוג והשימ לש ינפקותה דיאה םא ,לשמל .דיאב םצעב םרוקמש םיפחדו םישעמ ינימ לכ הרואכל
דעו ןאכמ םילופלפ איצמהל חרטי ולש וגאה ,הרבסה רמוח םיקלחמש םישנאל תוכמ תתל ול
הנגה וז השע אוהש המו וידלי תומשנ תא חוצרל םצעב הצור םינולעה קלחמ המל השדח העדוה
.ולש םיידיה לע טולשל לוכי אלש םוטאו יביטימירפ ןוירב אוהש תודוהל אל קר לכה - 'וכו תימצע

הל השוע ןאכ חוסינהו דאמ הפי הירואית איה הזילנאוכיספה ?הז לכ תא םכל רפסמ ינא המל
חקינ ואוב ?תיתימא איה םאה לבא .שממ םיקתרמ םה ,לשמל ,גנויו דיורפ לש םיבתכה .לווע
תרמוא הזילנאוכיספה" .תודבועה םע ותוא תמענו ('ק ול ארקנ) הזילנאוכיספב קודא ןימאמ
ךכ ונבנ םייוסינה ?היעבה המ" ."ןוכנ אל הזש וארה םייוסינ לבא ,תונפקותל איבמ לוכסתש
הזילנאוכיספה" ."יוטיב ידיל האב אל תונפקותהש ךכ תויגרנאה לועיתל רחא קיפא ןתינ וגאלש
זא" "תוחפ םימעפלו ,תורחא תוטיש רשאמ לופיטב רתוי הליעומ הניא םירקמה לש עירכמה בורב
"הנוכנ אל הירואיתהש רמוא אל הז לבא ,קיפסמ םירשכומ אל םילפטמהש הארנכ
המ" "רתוי בוט םירבדה תא םיריבסמ םירחא םילדומו םיגשומ לופרעב הקול הזילנאוכיספה"
השוע התא ןכלו ,ךלש דיאה תא ףושחת הזילנאוכיספהש דחפמ ךלש וגאהש אוה הפ הרוקש
"!ךרד לכב התוא לוספל הסנמו תויצזילנויצר

ךסב אוהש לאושל רמול וא ,דבעידב ץרתל רשפא הלאש לכ .רדתסמ לכה .היגולוטואט ?םתיאר
ןימאמ והשימ םא .ךכ ול המדנ קר ,תמאב תוילנויצר ןניא ולש תולאשהו וירצימ ןנוגתמ לכה
ךכב ןיא ןיידע לבא .העוט אוהש ול חיכוהל ,ירשפא יתלב אל םא ,דאמ השק הז היהי ,קזח קיפסמ
וניאש ץוחבמ םדא .הנוכנ (בחרנה תומויסקאה ףסוא ,הז הרקמב) המויסקאהש החכוה םושמ
.םדוק ולעוהש תולאשה ןתואל תוימיטיגל-תאז-לכבו תורחא תובושת לבקי המויסקאה תא לבקמ
לע בישהל הלוכי המויסקאה ןאכש םושמ ,ןמופרגה ררושמה הרקמ רשאמ רתוי ןיינעמ הז הרקמ
,המויסקא לש הייחד וא הלבק ןיב איה הריחבה .הידעלב הבושת ןהל ןיא ןיידעש תולאש
םוש הפ ןיא ?המ אלא .קלחל קר - ינשב וליאו תולאשה לכל תובושת שי ןושארה הרקמבשכ
לכל תובושת המויסקאל שי םא םג .המויסקאה לש התוירקש וא התותימא יבגל הרהצה
תא החדש הז אקוודו ;דוסיה דע תויוגש ןלוכ וליפא וא ןקלחש תויהל לוכי דאמ ,תולאשה
םג לוכי אוה ,ןבומכ .קדוצ תויהל לוכי אוה אקווד - דבלב תוטעמ תובושת םע ראשנו המויסקאה
.הדוקנה וז אל לבא , תועטל

ימש רורב ,הלאש לכל קודיצו הבושת תשמשמ תיגולוטואט המויסקאש ןוויכמ :וז איה הדוקנה
תיגולוטואט תכרעמ .אל וא הנוכנ איה םא תמאב תעדל םלועל לכוי אל המויסקאה תא לבקמש
אלש ומכו ,תנמשה לע רומשל לותחל םינתונ אלש ומכ .העבט הז יכ ,המצע תא קידצת דימת
.התלבק ידי לע המויסקא לש תותימא םיקדוב אל הככ ,םיבוט ולש םירצומה םא ןרצי םילאוש

Forum Hofesh

לככ ,אוה "שנועו רכש שי" יתדה ןויערה .הזה רמאמה לש הטנאופל ,ףוס לכ ףוס ,ונתוא איבמ הזו
שנועו רכש לכו ,הזככ שרפתי שנועכ וא רכשכ שרפתהל יושעש רבד לכ .היגולוטואט ,הארנה
,ץבשתב תואיה םמוקמב ורדתסיש דע הינימאמו המויסקאה ידי לע וצרותי םמוקמב םניאש
והשמ הרוק ער השעמ השעש םדאלש וא ,בוט והשמ הרוק בוט השעמ השעש םדאל םא .םילוונמה
ןאכ שי הארנכ ,ער והשמ הרוק בוטה םדאל םא .םישעמה לע שנועו רכש םה ולא :היעב ןיא ,ער
וא ,השענש אטח לע שנוע הזש וא ,(סונוב) רכשה תלדגהל תונמדזה וא ,בכעתמש רכש לש הרקמ
לע רכש הז ילוא ,בוט והשמ הרוק ערה םדאל םא .םדוקה לוגלגב השענש וא ,תושעיהל דמועש
בושחיש") תיטסידס החיתמ וזיא וא ,ויכרד תא ןקתל ול הנתינש תונמדזה וא ,השעש בוט והשמ
רבד לכ לע ,רוציקב .("םוניהיגב תחתור האוצ אלמ ריסב ותוא חיתרנ !חארט זאו ,בוט לכהש
ךירצ םא .וזה היגולוטואטה תרגסמב והשלכ רבסה אוצמל רשפא קיפסמ םיצמאתמ םא ,הרוקש
תובאו ,םידיתעו םימדוק םילוגלגל ,םינותחתו םינוילע תומלועל שנועהו רכשה םוחת תא ביחרהל
.םלוכ תא תלביק ,דחא תלביק ;בוט המ - םילותחלו םינכשלו םינבלו

םירבדה םואתפ ,היגולוטואטה תשיטנ ךות ,דצהמ עגרל םילכתסמו תכרעמהמ םיאצוי םא לבא
תויטרקנוקה םהיתולועפל םאתהב ,םלוכל םירוק םיערו םיבוט םירבד .שנועו רכש ןיא .םירהבתמ
ומכ ןיבה וא האר אל דחא ףאש םילפרועמ םיגשומ לש תומרע-תומרע םואתפ עתפלו .הרקמה דילו
,ןמיס ריאשהל ילב ףעפע דינב תומלענ ,תומשנ לוגלגו יהולא קדצו םוניהיגו ןדע ןג ומכ ,ךירצש
תוביסה תחא וזש הארנכו ,רתוי תצק דיחפמ םגש ןכתיי .רתוי הברה רורבו טושפ היהנ םלועהו
.הזה דעצה תא םישוע אל םייתדה בורש

ינא ירה ,הצור אוה םצעב המ" םיינוליחה םיארוקה בור םמצע תא םילאוש וז הדוקנב ,םתסה ןמ
.םידמוע ונחנא המ ינפב תוארהל יתיצר לכה ךסב ,ןכבו ."הלאה םירופיסה תא הנוק אל אליממ
ןכתיי .חלצומ יוקיח קר וא תיתימא היגולוטואט איה שנועהו רכשה תמויסקא םא עדוי ינניא
תורשפא יל תיארנ אל וז ךא ,התוא ליפהל ולכויש וזה הירואיתב ולגתנ אל דועש םירוח םנשיש
האור אל הזב ןימאמש ימ ,הרקמ לכב .םינימאמה לש לופרעהו לופלפה תונורשכ ןתניהב הריבס
הז המכ האור אל התא ,דיגת" ,ונליבשב ךכ-לכ הרורבה הלאשה .ץוחבמ םיאור ונאש ךוחיגה תא
לכ םע שדחמ המצע תא הקידצמ היגולוטואטה .וליבשב תמאה וז .ללכ ול תנבומ הניא "?שפוטמ
םכל עמשנ הז ןורחא טפשמ םאו !הב ןימאמ אוהש םושמ - הב ןימאמ אוה .תלאשנש הלאש
...ןיינעה קוידב והז ירה ,טעמ יגולוטואט

לכש ,תיטסיאתאה המויסקאה םע המו" ןוחצינ תעורתב רמולו םוקל םינפסלפה םינמזומ וישכע
הנומאה לש וז אלו הנוכנה איהש תעדל רשפא ךיא ?עבטה יקוחו היגרנאו רמוח אוה שיש המ
.דבל ןהילע בושחל םכתא ריאשא לבא ,תונעל רשפאש תובוט תובושת המכ שי ,ןבומכ ."?תיתדה
יתשמ ימ עובקל לכויש ןוירטירק עצה :וזה הלאשב ליחתהל םינמזומ םינפסלפה(ו) םתא
.הפידע ,תיטסיאתאהו תיתדה ,תומויסקאה

,המויסקא ,היגולוטואט םיגשומב ידמל ישפוח ןפואב יתשמתשה הז רמאמב :םויסל הרעה
.אשונב םירפס שפחל ןמזומ רתוי קמעתהל הצורש ימ ,דימת ומכ .'וכו הירואיתForum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home