Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

א22 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

16.8.00
!!!רעוב תיבה
דהוא לש ורמאמל הבושת ןיעמ
"ואלילג" תאמ


!!!!סאמנ ,סאמנ ,סאמנ ,ןכא
!!!םתכניפ יכחלמ אלו ןנבר אל ,ן"רמ אל - ונודיחפי אל ,ןכא
.WE WILL WIN .חצננ ונחנא קבאמה לש ופוסב ,ןכא
...יאנתב הז לכ לבא

יאנתב ,הירבחו ןרוא לכימ ר"ד לש םתקוצמו םשואיי תא ,הנושארבו שארב ,ןיבנש יאנתב
תישעמ הלועפל ולא לכ תא לעתל ליכשנש יאנתבו תוישעמ תונקסמ הז שואיימ קיסהל םג עדנש
וא חורבלו שוטנל :תוידיימ תורירב יתש קר ןנשי רעוב תיבהשכו - רעוב תיבה יכ !דימו -
.שאה לע טלתשהלו יוביכה יעצמא לכ תא ףוסאל

ינוליח-ילארשי יל וארת לבא .הירבחו ןרוא לכימ ר"ד לש "לבהה ןויער" תא תונגל לק
הפיא .שארב םיימעפ וא םעפ ול ףלח אל הזה "לבהה ןויער"ש ,ןימימ וא לאמשמ ,דחא
one לע הנורחאל בשח אלש - ויניע דגנל ץפנתמו ךלוה תנקותמ הנידמ לע ומולחש ,ילארשיה
דחא תוריש הירבחו ןרוא לכימ ר"ד ושע ,תוחפל ,וז הניחבמו ?דנליז-וינל way ticket
הרבחה לש הנחלוש לע ,הלקשמ דבוכ לכ םע ,היעבה תא ומש םה :תילארשיה הרבחל דואמ בושח
.תילארשיה

ןהבש םינשב ,םש-יא .הלאכ תובשחמ ופלח - ילארשי טוירטפ ינא ,לכה ךסבו - ישארב םג
- ל"הצב רידס תורישל יתבדנתה ,הנידמ תכמ ןיידע התיה אל ל"הצמ תידרחה תוטמתשהה
2000 תנשב יכ תעדה לע יתילעה אל .ךרע תולק תויאופר תוביס לשב רוטפ יתלביקש תורמל
הנידמה ןעמל והשלכ תורישמ םיטמתשמ םליג ינב יפלא תורשע דועב - אבצל ידלי וסייגתי
תרוכשמ ךכ לע םילבקמ דועו ,("הרות לש הלהואב םיגרהנ" - יניצ המכ - ארקנ הז םלצא)
השוע יתייהש דואמ ןכתי ,18 ןב םויה יתייה וליא ?תמאה תא רמול ?םיסמה םלשמ ןובשח לע
דוהא לש ותכשלל רשייה סויגה וצ תא ריזחמ יתייהש דואמ ריבס .ךפיהה תא קוידב םויה
.ינממ חכשיש - "םלווווכל סויג" ,ותחטבה תא םייקי אל רשא דע יכ ול עידומו קרב
!ןידל יתוא דימעמ היהו יאוולה ,אברדאו

.עפשב - םירבח .שי ,םשה ךורב ,הסנרפ .ץראב יל ער אל ,םיימשג םיחנומב ,לכה ךסב
רשפא דימת - ל"וחל תועיסנ .רסח אל - םילכ חידמ ,בשחמ ,היזיוולט ,ואדיו ,תינוכמ
תולילב תדדונ יתנש תאז לכבו .שיש המב קפתסהל ןכומ ינא וטולב הכזאש דע לבא ,רפשל
תא ,ירזינב לש ויגיגה תא ,ן"רמ לש ויתוצאנו ויפודיג תא עמושו האור ינאש םעפ לכב
,הזה ידרחה יפאיה לש ץחשה ירבד תאו ינפגו ץיבר םידבכנה םינודאה לש םייניעה לוגלג
לכ לע ונתלשממ שאר לש תוקתונמה ויתובוגת תא עמוש ינאשכ ,רבוג קר שואייהו .ישי ילא
ךישממש ,הזה "ןואג"ל ול הרק המ ?ולש םיציבה תא ריאשה הפיא ?קרבל ול הרק המ .הלא
בוש רהזוה תורמל (הלשממל צרמו יוניש תסינכ תא בכעלו) "הידבוברה" לש ונקז תא ךחלל
?ונממ לבקי אל הרומת יכ - יטילופ ןוריט לכ י"ע ,בושו

עוריאה ירחא .הירבחו ןרוא לכימ ר"ד לש םשואיי םג עבונ ,הזה הבזכאה קמועמ ,ןאכמ
קרב .קרב דוהאב וניתווקת לכ תא ונילת ונלוכ - והינתנ תונש ירחא ,ןיבר חצר לש ארונה
הקיריה תא קרי ונוחצנ לילב רבכ לבא - הווקת לש הלודג חור ותא איבה ,יוניש חיטבה
הבזכא קר הז רוביצ גפוס הליל ותוא זאמו ."ס"ש אל קר" ול וארקש וירחוב לע הנושארה
- "השדח לארשי" םיקהל םיצורש הלאכ ונכותמ שיש אוה אלפ ,הלא לכ ירחא םאה .הבזכא רחא
?לבזה תרובח לכו ןנבר ,ן"רמ םע קרב תא ןאכ ריאשהלו

ץרא ונל ןיא ,םייתניב ,וישכעל ןוכנ .ןורתפ הניא החירב ,הנותחתה הרושב ,תאז לכבו
,לבא .םחלהל תמאב ךירצ - חורבלו ענכהל ,ןכסמתהל ,ןייכבתהל םוקמב ,ןכלו .תרחא
ילרוטקלא ריחמ םלשל םיכירצ ס"ש ןוטלש תא ונילע ואיבהש ולא :המחלמב ומכ המחלמב
.דבכ

רוביצה .ללכב םיער אל ןיידע החיתפה ינותנ ,הזה שואייה לכ ךותב ,רבד לש ופוסב
הקיתווה היסולכואל .ךכב המ לש ןיינע אל הזו ,לארשי תנידמב בור הווהמ ןיידע ינוליחה
ןהיניטעמ קתנתמו ךלוהה ,תונידמה רבחמ םילועה רוביצ תא םג ףרצל ךירצו רשפא לארשיב
יכ םיניבמ םילועה .תוינוליחה תוילארשיה תוגלפמה רבע לא - "תויסור"ה תוגלפמה לש
קבאמב םיבושח תירב ינב .םיקיתווה לע רשאמ רתוי הברה םהילע תומייאמ תוידרחה תוגלפמה
"םישחנה םואנ" תא הרהמב וחכשי אלש ,לארשי תנידמ לש םייברעה היחרזא םג תויהל םילוכי
תוריחבב ,לארשיב יברעה רוביצה ןתנ םיטדנמ ינשכ :רכוז וניאש ימל ."הידבובר"ה לש
.ס"של ,תונורחאה

שוגה תא ףילחיש ,ויד לודג ינוליח שוג תריצי :דחא דעיב קר דקמתהל ךירצ לכה ונתניחבמ
הז ,הנידמה תודלותב הנושארל ,םעפה .היצילאוק לכל תיחצנה םיינזאמה ןושלכ - ידרחה
רבעב התיה םנושלש הלא תא שינעהל עדיי ינוליחה רחובהש יאנתבו .די גשיהב הז .ילאיר
ראשהל ךירצ תובורקה תוריחבה לש םויה רדס .תוידרחה תוגלפמה ירוחאב ןיידע הראשנו
לש לדבהב ,ינידמה ןיינעב .חרבי אל ינידמה אשונה .תילארשיה הרבחה לש הינפ לע קבאמה
.הנותחת הרוש התואל ףוסב ועיגי (והינתנ וא) ןורש םגו קרב םג ,םיסנאוינ

,תיטילופה תוגיהנמה לע עגרכ רבדמ יניאו ,תוגיהנמה לא רקיעב םינווכמ הלאה םירבדה
,הימדקאהו עדמה ,חורה ישנא איה תבותכה .םיינויצילעוגה היבושיחב ,הבורב ,תדכלוממה
תמגוד האחמה תועונתו םיטנדוטסה יגיהנמ ,םייעוצקמה םידוגיאה ישארו םיניישעתה
,קיתווה רוביצה ןמ ,לאמשמו ןימימ - ולא לכ .םירואנה תדה ישנא וליפא ,"תוררועתה"
החיגב יד אל יכו רעוב תיבה יכ ןיבהל םיכירצ - חרזמה תודע ינבמו םילועה ברקמ
.הפירשה תא תובכל ידכ ,רחא וא הז דמולמ רמאמב וא םינותיעה תורתוכ לא תיארקא
?האחמ להוא) "רטרטס" קר ךירצ .ךרדנ ץיפקה .עקפתהל דע ורבצנ רבכ רוביצב תויגרנאה
...הלודגה חורה תא ותא איביש (?ארוק לוק ?בער תתיבש


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home