Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

א21 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,.א דעלא
7.8

הנוילעה תוכמסה

והשימל ריכזמ) םלועל העוט הניא רשא הנוילע תוכמסכ הידבוע ברב םיריכמ םיבר םידרח
,(?םיוסמ רויפיפא

?םיזגמ ינא .םיהולא ירבד םה וירבד

םוי לכב טרחתמ םיהולאש זירכמ אוה ןיאה ?'ה לש ובילב רשא תא תעדל רמייתמ אוה ןיאה
?םילאעמשיה תא וארובב השעש תועטה לע

.(?לצנתמ ותוא םתעמש םעפ) אל - הידבוע ברה ,העוט ם-י-ה-ו-ל-א
,םיוסמ םדאל רשאכ ?היטרקומד וז .הנוילע תוכמס רקיה הידבוע ברב האור הנידמהמ תישיש
.תוהתל ליחתמ ינא ,בר הכ חכ שי ,היהיש לככ שישק

Forum Hofesh

,יבא
8.8

!יד

?קותשנ יתמ דע
?רתוונ יתמ דע
?העווזה ירבד תא לבקנו לפקתנ יתמ דע

דקומ לע ונחנא היהנ רחמ .ביגהל םילוכי אלו ,וחצרנש םינוילמה תשש ויה הלא לומתא
.ויטופשו ףסוי הידבוע לש תופשכמה

?ונחנא הז ימ

,ינמי ,ידרפס ,יזנכשא ,יתד ,ינוליח אוה רשא ןיב ,ודוקדוקב לכש תפיט רשא םדא לכ
.ינלאמש
וידלי תא תוארל הצור אל רשא דחא לכ .העוסשה ונצראב היטרקומדל ששוח רשא דחא לכ
.םייניבה ימי תריוואב םיכנחתמ

תועטב תלבקמ תאזה היעבהש הדבועה איה ס"שב האוגה עשרה לומ דוכילל תירקיעה היעבה
.יטילופ יפוא
הקיזחמ איה הבש הדיחיה העדהש דועב ,תיטילופה הפמה לש ינמיה דצל תועטב תכיושמ ס"ש
."ףסכ דועו ףסכ ףסכ" איה

םג ןכש .תיסמה הידבועו עשרומה עשופה יערד לש םימיאה ןוטלשמ דחפל םיכירצ םינמי םג
.םדיתע לע טילחהל םיצור םינמי םג ,םיישונא םיכרצו תונוצר ילעב ,םדא ינב םה םינמיה

וקפד הנש 50 .קדצבו ,חופיק םישיגרמ םה ,םתוא תגציימ ס"שש תועטב םיבשוח םידרפס
שבוכהמ םליצהל חיטבמו ,ףסוי הידבוע לש ותומדב ינרדומה חישמה עיגמ וישכעו ,םתוא
.םיטדנמ 17 ?האצותה ,יזנכשאה
אלו ,ס"שמ קלח אל םתא .םמצעל קרו םמצעל םיגאוד ס"שב !םכל הער ס"ש !ורוע ,םידרפס
.ארח לוכאל וכישמי ראשה ,םהיבורקמו ,ףסוי הידבוע ,יערד הירא הז ס"ש .ויהת

.םישרשרמ ןפוח תרומת הינקל תנתינ הלש העדה ,תיטילופ הגלפמ אל ס"ש

הניא רתויב ךומנה תויתרבחה קוחה תועצה רפסמ םע הגלפמה ,תיתרבח הגלפמ אל איה ס"ש
.יתרבח קדצ ןעמל תמחול

.הדוקנ .הישארל ףסכ תיישעל הגלפמ איה ס"ש

הזה ערה תא וקלסתו וררועתת אל םא יכ !םכתא הדקפש תמדרתהמ וררועתה !לארשי םע
("ןאריאב יתד-יתרבח ךפהמ" ךרע האר) .רמו ער היהי ונפוס ,ונכותמ

.גאדומה


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home