Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

21 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

קרב מ"הרל יולג בתכמ

יקסבוקלוט ןועדג :תאמ

2000 ,ילויב 6

,םולש הלשממה-שאר דובכ

קוחרה קפואל ויניע אשונש ימכ ךמצע תבצה לארשי תנידמ לש תיטילופה תיזחב תבצייתהש זאמ
לככ השק וז הייהתו - תומלעתה ךות ,ותוינידמל תויופצה חווטה-תוכורא תואצותה יפ-לע לעופו
יפבו ךילא הנופ ינא וז ךטבמ תדוקנל הכרעה ךותמ .תואר-ירצקו חווט-ירצק םיסרטניאמ - הייהתש
- "תינריאה הצצפה" אל .יברעה םלועה ונניא לארשי תנידמ לש רתויב ינתמיאה ביואה :אבה רסמה
המולג ונישאר לע תפחרמה רתויב הלודגה הנכסה .וניעירכתש איה - דחאכ ירוגלאהו יתימאה הנבומב
רדעיה ,וללה םירזגמה ינש ןיב תורבדיהה רסוח .לארשיב ינוליחל יתדה רוביצה ןיב ךלוהו לדגה רעפב
יביכרמ תא םיווהמש םה םה - תילארשיה הרבחל יוצרהו בוטה תשיפתל רשאב םהיניב ףתושמ הנכמ
הלעמב הנושארה ךתבוח ,ךכיפל .ונישאר לעמ תפחרמ ותנכסש ,ןבומכ יתרבחה ,"לודגה ץפמה"
תוינידמב אלו ינוליחל יתדה רזגמה ןיב רושיג לש תוינידמב טוקנל איה לארשי תנידמ לש הגיהנמכ
רתוילו םיברעל םידוהי ןיב םימכסהו תודיעו תוחפל םיקוקז ונא .םהיניבש רעפה תנצקה התאצותש
.תורקל הזל םורגל אוה גיהנמכ ךדיקפת .םיינוליחל םייתד ןיב תורבדיה

דסמת רשא תעצומה הקיקחה - היגולואידיאל רבעמש הלועפל םידעצל םיעיגמ ונא ןאכו ,וז הניחבמ
ילע) .לארשיב תיתרבחה שאה תא תיצהל לולעש רורפג תניחבב איה יאבצ תורישמ םייתדל רוטפה תא
ןוצרבו תונמאנב תרשמש יתדה רוביצה לש לודג חתנ ותואל ,ןבומכ ,םיסחייתמ ירבד ןיאש שיגדהל
הנכסה תא ןיבהל ךילע הבוח םעה לש ובל יגיגהל בושקה גיהנמכ .(ללכב הנידמה תאו ,ל"הצב
םיסמה ימלשמ לש םסיכמ םתייחמ ןומימ ךות ,יאבצ תורישמ םייתד לש רוטפ .תעצומה הקיקחבש
רדס ,יתרבח קדצל חרזא אוה רשאב חרזא יניעב בשחנ רשא לכ לש הטוב הרפה תניחבב אוה ,םלוכ
התואמ םיוסמ חתנש תנגרואמ תישונא הרבחב טרפ ףא לש ותעד לע הלעי אל .יסיסב רשויו ירוביצ
תוטמתשה םע םילשי ינש דצמו הלוכ הרבחה לש המויק תחטבה דעב ושפנ ףרחי דחא דצמ הרבח
יכ םינעוט רשא לכ .ינשה תא סנרפמ ןושארה רשאכ תאז לכו ,רחא חתנ לש יאבצ תורישמ תיביסמ
יכ שמשכ רורב .ןיעדויבו ,קדצלו תמאל םבג םינפמ "ותונמוא םדא לש ותרות" ןורקיעב ןאכ רבודמ
ךותמ ,תילארשיה הרבחה יקלח ינש ןיב ,םילאו הטוב ,יתרבח ץיח עוקתל קהבומ ןויסינב ןאכ רבודמ
םיינוליחו םייתד ,הנידמה יחרזא לכ לש םתבוט דגנ תאזו ,הסרהלו היתודוסי רערעל הליחתכלמ הנווכ
- קדצבו ,רמואו רזוחש הז אוה התא .תאז עונמל ,ונתנידמ גיהנמכ ךדיקפתו ,ונלוכ ונדיקפת .דחאכ
ןעמל יתדה רזגמל םירותיוב אל ףאו ,יטילופ ןתמו-אשמ ינורמתב ןאכ רבודמ ןיא .תרחא ץרא ונל ןיא
הריבעב רבודמ .רתויב םייסיסבה יתרבחה רדסהו קדצה יללכ לע הרומח הריבעב רבודמ ."תיב םולש"
לש תיתרבחה התוביצי תניחבמ "למגה בג תא רבשש שקה" תויהל טלחהב הלולע ,השעית םא ,רשא
.לארשי תנידמ

איה הנורחאה תעה לש קט-ייהה תפונת ,אמגודל .םעפ לש לארשי הנניא םויהד לארשי - קרב רמ
תומא ונניע דגנל תורצונ .אדירג יתומכ יוניש אלו ,תילארשיה הרבחב יתוהמ יתוכיא יוניש תניחבב
לש ,רקיעבו ,ףא אלא הדובע תביבס לשו רצומ לש תוכיא קר אל - תוכיאל ההימכ לש תושדח הדימ
תרפושמ תלוכי - שיגדהל שי ,ונתחמשל - תילארשיה הרבחב תרצונו תכלוה .םייתרבח רדסו קדצ
הל המק וז הנחבא תלוכי דצל .רוסאל רתומ ןיב ,קדוצ אלל קדוצ ןיב ,םייתרבח ערו בוט ןיב ןיחבהל
"יתרבחה ירמה" תא רוטפל ךל לא ,ךכיפל .ער תוחדלו בוט שורדל - שורדל תיחרזאה תלוכיה םג
לקשמ לע ,"רדסב היהי" תרימאב ל"הצל םייתד סויג אשונב הקיקחה ביבס הנורחאל ךלוהו רבוגה
רשא ,וימדוקל המוד אל ,שדח בצמ תילארשיה תיתרבחה הריזב רצונש ןיבהל ךילע .וחכשיו וננולתי
תיתרבח היגוס יטילופה חיטשל תחתמ לא אטאטל ןמזה הז ןיא .הנוש תיתוגיהנמ תוסחייתה שרוד
ןמז והז .ךורא וא דעומ רצק םא ןיב ,רחא דעי לכ תבוטל וא ,ונינכש םע םולש ימכסה תבוטל הבושח
רושה תא זוחאל ןמז והז .רקיעב לפטל תונפלו הנידמכ ונמויק דמועו יולת תמאב המ לע ןיבהל
!גיהנהלו וינרקב

Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home