Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

14 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,רוא
:22.4

!לט תדעו תונקסמ תא ץמאל

םע הנידמה תא םישיערמ תיתד הייפכ דגנ תוגלפמהו םינוגראה לכ ,המקוה לט תדעוש זאמ
ירוחבל רשפאמ הדעוה העיצמש רדסההש ,איה הדעוה תונקסמ דגנ הנעטה .תונויארו תומוצע
.הילפההו ןויוושה רסוח תא ךישממו ,טמתשהל ךישמהל תובישיה

תא רתופ וניא השעמלו ,ןויוושה ןורקיע תא םייקמ וניא הדעוה העיצמש רדסההש ןוכנ הז
בושח טרפ וצימחה הדעוה תא םיפקותש הלא לכ יכ הארנ ךא ,המקוה הדעוה הללגבש היעבה
רדסה" רדסהה תא הנכמ ומצעב הדעוה ח"וד !דבלב םייניב רדסהכ עצומ רדסהה :היתונקסממ
.םינש 5 לכ תסנכה רושיאל דמעוי רדסההש ,העיצמ הדעוה !"םייניב

םנמא הז ,הדעול םידגנתמה םינוליחה םישרודש יפכ ,וישכע תובישיה ירוחב לכ וסייוגי םא
:תופסונ תואצותל תופצל ןתינ ,ינש דצמ ךא ,ןויוושה ןורקיע לש ידיימ שומימל איבי
ירוחב ,ןכ ומכ .תונגפהו תומוהמ ,אבצל אלו אלכל תכלל ופידעיש תובישי ירוחב תואמ
ןיב טקילפנוק לש הרקמב םהידקפמ וצ לע םהינבר וצ תא ףידעהל םילולע וסייוגיש תובישיה
וב שמתשהל ךיא תעדוי ,קשנב תזחואש תידרח היצילימ לבקל םילולע ונחנא זאו ,םיווצה
!דבלב תידרחה הגהנהל תתייצמו

,תצק תוכחל ץלאיי ןויוושה ןורקיע זא ,לט תדעו לש תונקסמה ולבקתי םא ,תאז תמועל
ימואלה תורישל וכלי םקלח .דובעל תכללו תובישיה תא בוזעל וליחתי םיבר םיכרבא :לבא
הרבחה ןיב לודג רתוי עגמ רצווי .(םנמא ,רצוקמ דואמ) רצוקמ יאבצ תורישל םקלחו
אלא ,הבישיב םידמול םלוכ אלש המרונה רצווית תידרחה הרבחבו ,תילארשיה הרבחל תידרחה
לכות ,תידרחה הרבחב תאזה המרונה ססבתתש רחאל ,םינש 15 וא 10 ךות .דובעל ךלוה בורהש
היהי אוה םעפהש קר - תובישיה ירוחב לש אלמ סויג לע טילחהלו רדסהה תא לטבל תסנכה
ויה םלוכ םה םא רשאמ תידרחה הרבחה רובע יטסרד תוחפ הברה היהי רבעמהו ,לק רתוי הברה
.הברהב הנטק היהת אלמה סויגל הוולתתש תודגנתהה ,ךכ .וישכע םיסייוגמ

םלוכ תא סייגל רשאמ ,םינש 10 דועב סייגו וישכע לט תדעו תונקסמ תא לבקל ףידע ןכל
.וישכע


Forum Hofesh


,ינור
:24.4

הנעט הב היזיולטב יערד הפי לש התעפוה רחאלו רתאב עיפוהש האיבלהו ןפשה רשקהב
תבנראה לשמב יתרכזנ ,בלכו דלי וא םידלי ינש שי םינוליחלו םידלי הברה שי םידרחל יכ
:האיבלהו

"!דחא קר ...תאו םירוג הרשעכ הטלמה לכב האיבמ ינא" :הינפב הסירתהו האיבלל תבנראה האב

!"תוירא רוג לבא ...דחא רוג הטילממ ינא" הוולשב האיבלה התנע "ןוכנ"


Forum Hofesh


,ןדיע
:4.5

!סאמנ ,וא ,תינוליח טבמ תדוקנמ ,תיתד הייפכ

רוביצה לע תדה לש הייפכ - תיתד הייפכ לש השוחתה ץראב הלדג תונורחאה םייתנשה ךלהמב
.לארשי תנידמב יח רשא ינוליחה

ותדמע תא גיצהל תנמ לע רמאמב טרפא םתוא רשא םינוש םימוחתמ תואב וז השוחתל תוביסה
.ינוליחה לש

הרקיע רשא םייתדל וא םיינוליחל םידרחה ןיב הרורב הילפאב ןיחבהל ןתינ יתרבחה םוחתב
רובע םיבר םיפסכ םילבקמ ףסונבו ל"הצל סייגתהל םיכירצ םניא םידרח .ל"הצל סויגב ץוענ
בצמ .תכחוגמו הבולע תרוכשמ רובע ל"הצב תרשל ביוחמ ינוליח רענ לכ הב רשא וז הפוקת
םינשה ,וייח לש רתויב תובושחה םינשה שולש ךלהמב םדקתמ הרבחהמ םיוסמ קלח וב רשא הז
ללכ םדקתהל לוכי אלו בצמ ותואב ראשנ הרבחב רחא קלח וליאו ,ודיתע עבקיי ןהב רשא
רחאל רשא הרבחב םישנאה ןיב הילפאל םרוג (עבקה ימתוח טעמל) וללה םינשה שולש ךלהמב
ינוליח ףאל ןיא אבצהמ האיציה רחאל ,השעמל .הרבחה יקלח ינש ןיב קחרמה תא הלידגמ ןכמ
רבכ שי ידרחל וליאו וייח תא ליחתהל תנמ לע ןעשיהל לוכי אוה וילע רשא ילכלכ סיסב
.הרבחה ןעמל םולכ תיישע יא רובע לביק רשא הז סיסב

ןויוושה יא .ןויווש יאו היילפא לע אלא ,תיתד הייפכ לע תרבדמ אל הנורחאה הקסיפה
ינב ,םידרח אלה ,בגא ךרד !םדל םד ןיב היילפא לע רבודמ - "ףסכ םתס"מ ףירח רתוי הברה
!שדוח 16 קר םיתרשמ ,רדסה תובישי

:םינפוא המכב וילע ידרחה רוביצה לש ותייפכ תא ינוליחה רוביצה שיגרמ הלכלכה םוחתב

בורש הלשממה תשחכה יאבו ועדויב סמ 50% ויחוור לכ רובע םלשמ ינוליחה - םיסמ .1
םרות אלו םויכ דבוע אל ,ל"הצב תריש אל רשא ידרחה לא תוכלוה הז סממ הלשממה תוסנכה
(שדוח לכ) הנתמב לביקש ףסכה לע סמ םלשמ ידרחה ןיא ,ףסונב .רחא ןפוא םושב הרבחל
.ןוזיא והשזיא רוציל רצואה דרשמל ןתונ אלש המ הלשממהמ

אצוי אל הרקמ לכב רשא) יתדה רוביצהו רחאמ לוח ימיב קר תאצל ינוליחה לע - יוליב .2
עוסנל ינוליחה לוכי אל ,ןכלו .תבש םויב דבעש ינוליח לע עמשי רשאכ עגפיי (תבש ימיב
םיעצמאה ילעב קרו (לועפל הל םינתונ אל םייתדהו רחאמ) תבש ימיב תירוביצ הרובחתב
.תולבל םילוכי (תורחתה רסוח לשב םימוצע םיריחמ תוחקול רשא) תוינומב עוסנל םילוכיש
לולע הזו רחאמ הצריש המ לוכאל לכוי אל הדעסמב לוכאל ינוליחה הצרי רשאכ ,ףסונב
לע םידרחה םישקמ ,ןכלו .הרותה יפל רוסא לכוא לכא אוה יכ עמשי רשא ידרחב עוגפל
חכשנ לב) תודעסמ לע ץחל תלעפה י"ע ונצראב רשכ אל לכוא לוכאלו תונקל הצריש ינוליחה
.(הב לכאי אל דחא ףא תמיוסמ הדעסמב לוכאל אל רמוא ברה רשאכ יכ

רושיא תלבק רחאל םגו דחוימ רושיא לבקל וכרטצי תבש ימיב דובעל וצרי רשא תורבח .3
ל"וחב םיקסע דצמ הככ םג השקה תורחתל םרוג הז קוח .םייוג םידבוע קיסעהל םהילע ,הז
.עובשה ימי לכב דובעל רתומ םהל רשאכ תירשפא יתלבל ךופהל

ירמגל אל ןפואב) הב םיטלוש םה השעמל םויכו הלשממה לע םידרחה וטלתשה ינידמה םוחתב
רשאכ הלשממה סרהל םידרחה םילצנמ םתטילש תא .(תועבצה ףויז תשרפ האר - ןירדהמל רשכ
לכ ,אל וא םהיתונורקע תא דגונ הז םא הנשמ אל ,רבד לכב וכמתי יכ יולגב םירמוא השעמל
תוארל ןתינ הז ידרוסבא בצמב .היעב אלל םהיקוח תא ריבעהל ולכויו םפסכ תא ולבקי דוע
םידרחה לש םהיתולוק תא לבקל הצרי המ לע רפסל הלשממה שאר לכוי הבש השיגפ רובע קר יכ
.םילקש ינוילימ תואמו ינוילימ םהל םלשל וילע

:אמגודל םה וב תיתדה הייפכה תא ינוליחה רוביצה שיגרמ ןהב תופסונ םיכרד

תמוסרפה םאה לכ םדוק קודבל הילע הרצומ תא םסרפל הצור תמיוסמ הרבח רשאכ - תומוסרפ
ובש ץורעה תא םירחמ אוהש עידוה הרקמ לכב הזש תורמל ,ידרחה רוביצב עגפת אל םהלש
ינשה ץורעה לאש הנורחאה םעפב יתמ .וב רדושמ רשא עגופ ןכות לשב העדומה תמסרפתמ
?יב תעגופ הניא ס"ש לש וא ל"דפמה לש תמוסרפה םאה ,ינוליחה ,יתוא

הדרפהב םיניינועמ םה יכ םידרחה וטילחה םישדוח רפסמ ינפל - קרב ינבב תירוביצ הרובחת
ןכלו (תורפל וושוה) רתוי תותוחנ ןהו רחאמ םירבגל םישנה ןיב סובוטואב םתעיסנ תעב
םע תבשל תוכז םישנל ןיא םריעב רבוע םג רשא סובוטואה וקב יכ ולא םידרח וזירכה
בותכ אל קוחל ומיכסה אל רשא תובר תולייח תועסונ הז וקב .רוחאמ תבשל ןהילעו םירבגה
ןכתיי דציכ .יאבצה סיסבה תנחתב רוצעל קיספהל סובוטואה תא םידרחה וחירכה ןכלו הז
הרקי םירבגל םישנ ןיב הילפא דגנ םיקוח תקקוחמו הרואנ תויהל תרמייתמ רשא הנידמבש
?רהוס תיבל םיעשופה תסנכה אלל הזכ רבד

יכ וטילחה תבשב ידוהי דובעי אל ןעמל תבשב תירוביצה הרובחתה תא םיענומ םידרחש רחאל
ותחפשמ םע עוסנל םדא הצרי םא ,ןכלו .וישעמל הריחב תוכז היהת םדאלש םיצור םניא םג
אמגודל איבהל ןתינ ןאכ .ותוא וגרהי אלש םינבאמ רהזיהל וילע רחא םוקמ לכל וא לויטל
שיבכה לע התאר עתפלו תבשב העסנ השיא רשאכ שמש תיבב תועובש רפסמ ינפל ערא רשא הרקמ
ולחהו התינוכמל ביבסמ םידרח ועיפוה תוינש רפסמ רחאל ,ךרדה תא םסח רשא למשח דומע
םידרחהמ תולא םע תוכמ לביק הל רוזעל אצי רשא היבא .םינבאב התינוכמ תאו התוא לוקסל
והשמ התשע הרטשמה םאה .(50 -ה ליג תא ןמזמ רבע באהש ריכזהל) תושק תועיגפמ לבוסו
םייוציפ תעבותל םלשל המיכסה אל ףא אלא םידרחל םולכ תושעל המיכסה אלש קר אל ?ןודינב
?ולא םידרחמ םיעורג רתוי תמאב םיברעה םאה .תאז ושע םיברע אלו רחאמ קזנה לע

תמאבו ונצראב תיתד הייפכ םישיגרמ ונא עודמ ידרחל ריבסהל יתיסינ הז רמאמב ,םוכיסל
.אשונל תויטנוולר תואמגודו םירקמ הברה דוע שיו גלזמה הצקב קר הז אשונב יתעגנ

וליפאש תורמל םייחה ימוחת לכב הייפכה תא םוי םוי שיגרמ ומצעב רמאמה בתוכ יכ ןיוצי
.סויגה ליג לא עיגה אל דוע


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home