לדף הנושא!כח חילונילדף הבית

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

9 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

פורום חופש

,הננער ,.ג דוד
:16.3.00

םיהולא לע םיגיגה

תוחתפתהב רתויב תובושחה דוסיה ינבאמ תחא התוויה םיהולאב הנומאה
יתוברתה ןעטמלו םייגולונכטה םיגשיהל םיעיגמ ונייה אל הידעלבו תושונאה
.תחאו םירשעה האמה לש היצזיליויצב םדאה ייח תא םינייפאמה

לע הטילש תוחוכ םדאה סחיי ןהל תויומדה לכ תא ןאכ תגציימ "םיהולא" הלימה
,דיחי לא ,םיבר םילא ,םיבר םילילא תונוש תופוקתב ולא ויה ךכיפלו ולרוגו וייח
.תויאליטרע תויומד וא תוישחומ תויתייח / תוישונא תויומד ילעב

תוחוכב המודקה תיביטימירפה תישונאה הצובקה ירבח לש תפתושמה הנומאה
ולא םתסה ןמו תיתד תיתוכמס תוגיהנמ תחת הצובקה תא הדחיא םינוילע הטילש
.תישונאה הרבחה לש תיתרבח-תיגולוכיספהו תיתוברתה תוחתפתהה ינצינ ויה

.םיהולא לש לעממ ףחרמה ולצב ךרדה לכ ךרואל התוול וז תוחתפתה
דבב דב תישונאה היצנגילטניאהו ,תוברתה ,הרבחה לש תבלושמה תוחתפתהה םע
תויהולאה תויומדה םג וכפה ,םדאה לש תטשפומה תילכשה ותלוכי תוחתפתה םע
רשא המודקה תיסיסבה תיגולוכיספה תולתה הראשנ יכ םא תוטשפומ רתויו רתוי
.ףקדזהו תוירוחאה וילגר יתש לע םק זאמ םדאה תא הוולמ

.םיהולא לצמ ררחתשהל ליחתמ םדאה יחכונה תוחתפתהה בלשב
םג ףקדזיו םדאה םוקי ופוסב ךא יטיאו יתגרדה ךילהתה ,יתוחתפתה בלש לכב ומכ
.המדא ילע ויגיצנלו יאליטרע טילשל קקדזי אלו תישפנ

פורום חופש

,יאליע
:17.3.00

?םיהולאל שי םינב המכ זא

שי םינב המכ" :הלאשה לע ביגהל יתיצר לבא ,רחואמ תצק הזש עדוי ינא
."םיהולאל
לכל ותוא ףיעהו ןבצעתה אוה םהמ דחא לע זאו םיינש םומיסקמ !דחא :יתבושת
.ושי רותב ותוא וצמיא םירצונה ...תוחורה
עמוש ,לגרודכ האור ,תיבב ותיא בשוי ,(דחא שיש אל) םיהולא לש יתימאה ןבה
תרצות הריב םיתוש חטב םג םה .תיתימאו תיתוכיא תיברעמ הקיזומו הקילאטמ
.םיאקירמאהמ םהייחו םתיב לכ תא םיקיתעמו ,ונלוכ ומכ ץוח
,לגרודכ םיאורו טרופסה ץורע לע היזיוולטה םע תבש לכ םיבשוי חטב הלא ינש
.ל"וחב ונק םהש ילמשחה ררקמהמ הרק הריב םיתושו

פורום חופש

Worthless Humanizer
:3.3.00

טושפה םדאה לעו ,תד לע ,םיהולא לע

וב שמתשהל לכואש ידכ רצונ ורוקמב הז ךמסמ) םואנהש ןייצל יילע ליחתאש ינפל
ספתנ אשונה ןכש תועודי תודבועל עגונ אלו ,תוישיא תורעשה אוה (רפס תיבב םואנכ
.םדא לכ לצא הנוש יביטקייבוס ןפואב
.לוכיבכ לבלובמהו ןכסמה טושפה םדאה לעו תד לע ,םיהולא לע אוה םואנה

ךרד םדאה ינבב טולשל ןתינש ןיבה דחא םדא ;תרדוסמ הרבח רסוח ,היכרנא הררש
והשממ דחפל םהל םורגל חילצהו םדאה ינב לש םתלבגמ תא לצינ אוה .דחפ
.ומויקל תשחכתמ היצזינרדומהש

.הווקתל קוקז וסיסבב םדא לכש ןויכ הזכ והשמב ןימאהל לק :תיהולא תושי
.םייחל רוקמה ,הווקת םדאל הנקמ תדה י"ע תרקובמה ,םיהולאב הנומאה
י"ע תאז םישועו ותוצרל שיש םיהולא שי ,ידמ בכרומ והשמ וא ךיבסת םוש ןיא
תא םיאלממה םישנאה לכ - ותא םירשקתמש םישנאהמ תואבש תוארוה יולימ
םישנא הברה ותא ףחס ,רתויב ךומנ ףתושמ הנכמ .תיתדה תכרעמב םידיקפתה
המרגש ןויכ הבוט שממ התייה הרוטטקידה .ןוכנ רתוי תותדה ,תדה לכ הרצונו
לכב ובש םוקמב חצנ ייחל ויחי ךכבו ,םיבוט םישעמ םישוע םהש ןימאהל םישנאל
תווצמה תא תושעל םלתשמש וטילחהש ןבומכו רמאנל ונימאה םישנאה .בוט קר
.תוומ איהש תיעבטה הלבגמה תא חצנל ךכבו

אוה םהל םירמוא תדב םימכחה םישנאהש המ לכש החנה תדוקנמ ואציש ירחא
םג ,הבושת התייה הלאש לכלו םירמוא םהש המב רערעל הביס לכ התייה אל ןוכנ
."ומצעל רזועש הזל רזוע םיהולא" וא "םיהולאה ןוצר הז יכ" התייה הבושתה םא

תרשלו תויחל ןוצרמ עבנש רשוא היה ,ימצע ןוחטיב היה ,"קדצ" היה ,רדס היה זא
."ארוב"ה תא
העד ושביג םישנא רתויו רתוי ,ינויצולובא ךילהת ךותמ הארנכ ,טאל טאל
ירחאש םייח ומכ וילא םיוולנה םירבדה לכו םייקכ חכומ וניאש רבד ,םיהולאש
.םימייק תמאב םניא תוומה
וחילצה םישנא המ םושמ לבא המל עודי אל ,תוילנויצר/היצנגילטניא הזל ארקנ
וחיכוי אלש דעשו םמצע לע םיטלוש םהש וטילחה םה .יאמצע ןפואב העד חתפל
הזש המכ דע - האב אל החכוהה .ול דוגסל םלתשמ אל םיהולא שי תמאבש םהל
.תדב "דורמל" וכישמה םישנאהו - עיתפמ

אלכ קר איה תדהש וניבהש דעש ןויכ ,ידמ רחואמ המק לוכיבכ תילנויצרה העונתה
:אמגודל .הנידמל םירושקש םירבד הברה לע טלתשהל החילצה רבכ תדה ,ישפנ
תוצראב ;ך"נת ירועיש ;(תוחפל בורה תא) תבשב קסע יתב חותפל רוסא לארשיב
.דועו ...תודעה ןתמב ךנתה רפסב עבשיהל טפשמה יתבב גוהנ תירבה

:ילכלכ בצמ רפשל ךרדכ המקוה ףא ילוא תדהש קיסהל לכונ תואמגודב ביחרנ םא
יבר רוכשל ,שארה לע םישל "ךירצ"ש תופיכ ,ןתוא קשנל "ךירצ"ש תוזוזמ םירכומ
םג וז ,הרותל תולעל ךירצ אוה ללכב המל) הרותל הלעיש ידכ דליה תא דמליש
ומכ - הרבחב ימונוקא ןויווש תרטמל ףסכה תא םיכירצ ויה ילוא ...(הבוט הלאש
הרזע ןתמו (םידגסמ/)תויסנכ/תסנכ יתבל םיאבש םירישעמ תומורת לבקל
.לכשה יפר לש םתשלוח תא לצנל וצר קרש תויהל לוכי ךא ,םיקקזנל
םידמלמש םיבר םע המ - םירחהל שיש עוצקמ הז תונז יכ םיבשוחש םכמ הלאל
ףא שרפתהל לוכי - יתימא והשמ תלבק אלל ףסכ תעקשה הז ?הווצמ רבל םידלי
.הבינגכ

ןפואב טולשל התייה הנווכה ,רבד הזכל חתפתת איהש תדה תא ורצישכ זא בשח ימ
.םהל רוזעל ךכבו םישנאה תא שובכל האב תיתדה הייפכה וליפא .קיזהל אלו רואנ
.הביואל הכפהו ,תדה תא םיבייח אלש הטילחה תינרדומה הרבחה

.הבהא לע ,תלוזל הרזע לע ,םדאבש םיבוטה םירבדה לע הרביד תדה
םינבא קורזל לע אל ,רוכינ לע אל ,לוזלז לע הרביד אל איה ,הייפכ לע הרביד אל איה
.תבש/רופיכ םויב תינוכמב עוסנל םיצורש םישנא לע

הרק המ - םישנא תוצובק ןיב הדירפמה האנשו תונעזג תאזכ הרצונ עודמ זא
? תודחאל
םייטמזירכ םישנא ילוא .רתויב רומח הז גוליפ .תותד המכ ורצונש היעב םג שי
.תישפיט הירואית םתס תאז ךא ,המחלמב קחשלו עשעתשהל וצר קוחרה רבעב
ןכלו םישנאה ןיב םיכוסכס ויה טושפש איה הנוכנל תיארנ רתויה הירואיתה
ךא תדה תונויערמ םיעפשומ ויה טושפש וא תרחא רוצילו תחא תד בוזעל וטילחה
.םהלשמ תדב םיטלוש אלא ,הידי לע םיטלשנ תויהל וצר אל
,ימלסומ ,ידוהי ,ירצונ אוה םא לדבה ןיא ,םדא הז םדאש וחכש "םישובכ"ה
.(םימואל ריכזהל אלש) המ עדוי ימ וא יטסיהדוב

תאז לכב ןודינב והשמ תושעל רשפא יא המ םושמו הז תא םיעדוי םלוכ וליפא ילוא
.ותדמע לע רומשי דחא לכ יכ

התלע םג ךכ םהישעמבו םהיתועדב רתוי םיינוציק ויה תדל םידגנתמהש לככ
.(םיסקודותרוא) םייתדה לצא תוינוציקה

/ עפשומה קוח לכ לטבלו הנידממ תד דירפהל המישמה םינוליחל הרתונ וישכע
.תדהמ ורוקמש
לע רבדמ וניאש ןויכ וב ןימאהל לקש עדמ איה ,היירטאיכיספ איה תיוושכעה תדה
ךא הווקתל רוקמ וניא עדמהש איה היעבה .םהב ןומא יאב זירפהל ןתינש םירבד
המ יאמצע ןפואב רוחבל איה הנווכה שפוח הלימב .שפוח םדאל תנתונ תוחפל
.תויזיפ תולבגמו הנידמה יקוח ןה תודיחיה תולבגמהשכ תושעל

,ולזמ ,ךכ לשב חמשו תדב ןימאמש ימ .הנמז רבע ךא ,ליעומ רבד רוקמב איה תדה
םא לבא ,הבושתב ריזחהל דעב אל ינא .יאליע רשוא איה תושפיטהש רמאנ ןכ לע
היעבה .תישפוח תישיא הריחב תויהל הכירצ וז .הנהייש ,תדב ומצע תא אצומ םדא
.הב םיללכנ םניאש םישנא לע היקוח הפוכ תדהש איה םדוקממ רבכ התלעוהש יפכ

,םישנא הלאשב ריזחהל אקווד ואל לבא ,תיתדה הייפכב םחלהל שיש רמוא ינא ןכל
.תדל םידגנתמה תייסולכואל ףיסוי הז םא םג

ךא ,הארנשמ רתוי םייחב שיש ןימאהל ןוצר שישו ,והשמב ןימאהל ךירצש עדוי ינא
ךשמבש ןימאמ ינא .בישמ אל םלועל אוהש ןוויכמ דחוימב ,הבושת וניא םיהולא
,םהלש םייחה ןונגסל םירושקש םיניינע לע יאמצע רתוי ןפואב ובשחי םישנא ןמזה
.רתויב בוטה אפרמה אוה ןמזה .םייחה תא םישוע םינטקה םירבדה יכ

פורום חופש

,זרא
:4.3.00

?ריחמ לכב סויג

תויעב רוציל לוכי םיאולימ + תוריש תונש שולשל םויכ םהש ומכ םידרחה סויג
היטרקומדה לעו (התיא םיהדזמ אל םהש) הנידמה לע ןגהל דעונ אבצה .תובר
.(ןיטולחל התוא םיללוש םהש דיגהל רשפאש)

םתוא חירכיש ,םירסח םידרחהש םיבר םירבד וכותב לולכיש קוח קוחל םיבייח
רחאה תרכה ,לארשי תומחלמ ,התמקה תוביס ,הנידמה לע עדי - ריכהלו דומלל
,חישמ ,םירפוכ ,םייוג ,תוללובתה ומכ םיגשומ ןוכדע ;(הבושתב ותרזחה אלו)
עסונש ינוליח לע קחרמל םינבא תלטה תרגסמב אלו) טרופס ירועיש ;דועו האמוט
.(תבשב

יפ לע תולעופה השומח היצילימ לש םידקת רוציל לולע םידרחה לכ לש זופח סויג
.רחא וא הזכ בר לש ןועגיש

םעש ירה ,םיבושי תונפל שרדיישכ הדוקפ ברסי ינמי יתדה לייחהש םיששוח םא
.תועינצה תורמשמ ידיל עיגהל לולע ןימז קשנ .ךבוסמ רתוי הברה הז םידרח
.םמצע יפלכ קשנה תא תונפהל םילולע םיכסכוסמו םיגלופמ םכותב םידרחה
.םייח םירודכל ךופהי עימדמ זגו םינבא תולא םויה דע היהש המ

םקלחו אבצב ורזופי םהו רדסהה ילייח ומכ תוצובקב םלוכ תא סייגל היהי ןתינ אל
.הביבסה דורחית :ירנויסימה םעוצקמב וכישמי

םנמוא יכ ,תיקלח םיטמתשמ םהל ארוק יתייה אל לבא היעב יל שי רדסהה יליח םע
.םלוכ ומכ ליגר םיאולימ תוריש םישוע לבא 36 םוקמב שדוח 16 םישוע םה

.היעבל םיברעה ועלקי םיחרזאה לכ סויג תא בייחמה קוח קקוחי םא

הז ירחא ,הנידמה תא וללשי אלש םדוק תידרחה הרבחה הנבמ תא תונשל ךירצ
.הילע ןגהל קשנ ולבקי

םידרחה תא תונפהל ףידע ילוא לבא םייקה בצמה תא ריאשהל ינויגה אל ןכא
.המודכו שא יבכמ ז"אשמ ,א"דמ ומכ תומוקמל

ףדה שארל

לדף הנושא!כח חילונילדף הבית