Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

6 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,זרא
:29.1

:םימגתפ

(ינומלא) .תושק תועש םולשב רובעל חוכ ונל תנתונה הילשא לכ ךרובת

(ןרקב סיסנרפ) .םימוחת וא תולובג םוש וותוה אל םדאה תניבל

(ינומלא) .תותדה לע דחא םובב ולפנ םלוכו םלועל ודרי ףוריט לש ןיבק הרשע

(ינומלא) .םואמ םיווש םניא שפוח אלל םייח

(הנייה .ה) .הנקת הל ןיא בוש ,היפוסוליפב עויס הל תשקבמ תדהשכ

(ינומלא) .םהמ תונהיל איה םייחב הדיחיה ותרטמש ןיבה אל דוע ,תויחה ראש ומכ אלש ,םדאה

.שאב תוומל וראזיפ ידרפסה שבוכה ידי לע ןודינ ורפב הקניאה תכלממ לש ןורחאה ךלמה
(ינומלא) !!! קנחב התימל ןנוח תורצנה תא ךלמה וילע לביקשמ

(ינומלא) .תויהל הצור התאש המ היה תכלל הצור התאש ןאל ךל ,םולחל זעמ התאש המ לע םולח

(ינומלא) ! ןכ רמול םיישפוח ונניא ,אל רמול םיישפוח ונניא םא

(ינומלא) .בוטר ואצמי םא ןנולתי לא םימה ינפ לע ומחל חלושה

(ינומלא) .תותדה תא דיחכהל איה ,רתויב הלקה אקווד ואלו ,םולש תושעל תוחוטבה םיכרדה תחא

(ינומלא) .םהישעמכ ושעיש אלו םהירבדכ ושעיש םיצור רסומה יפיטמ

(סויפרוא) .ריהזה לש ודיצ לע דימת תאצמנ הנוילעה החגשהה

,השעמבש תוירזכאה ללגב אל ,םיבודה דיצ תא ףא הרסא תורצנה
(םוי דיוייד) .םידייצה ךכמ וקיפהש עושעשה םוש לע אלא

(ילבאיקמ) .וחצונ קשנה ירסוחמש דועב ,וחצינ םישומחה םיאיבנה :תירוטסיה הדבוע יהוז

(סויפרוא) .םיהולאה ןויער תא הנושארל הלעהש הז היה ןובנ םדא

(סורוקיפא) .רתויב העורגה תודבעה תרוצ איה לרוגה לש טלחומה וחוכב הנומא

(ןוטלפא) .םיהולאה תא ובילמ הדבש הז היה חקיפ םדא

(ןוסרפ'ג סמות) .תוריחה תא םיניוע תדה ישנא ויה תופוקתה לוכבו תונידמה לכב

(ינומלא) .ארבנה ןמ םתעד םיחיסמו ,ארובל םירתכ םירשוק הברה

(הטג) .געלל אשונ תופוכת הכ םיהולא שמיש ךכ םושמ :ויהולא ןכ םדאכ

:ןיטולחל ףרוטמ רוצי אוה םדאה
(ןטנומ לשימ) .םילא ירסירת רצוי אוה ןכ י"פע ףאו תחא תעלות אל ףא רוציל ותורשפאב ןיא

.םהיתואיגש לכל תוירחאה תא וילע ליטהל ולכויש ידכ לוכי לכ לאל לזמה תא וכפה םדאה ינב
(לאטס הד םומ)

(רסנפס טרברה) .תונעזגהו היפרגואיגה יקוחב ריכמ וניא רסומה

(ינומלא) .םימד תוכיפשו תונוסא ,ןברוח ,הדחפה יעסמל רוקמ תותדה ויה דימתמו זאמ

(ולש ךירדרפ) .םילאה די ףא רצקת תולכיסה דגנכ

(דלייוו רקסוא) .ותיא םורזל איה יותיפה ןמ ררחתשהל דיחיה יעצמאה


Forum Hofesh

,רימא
7.2

י"שרמ ץוח ...לכה החוד שפנ חוקיפ

:28.1.2000 -ב (ד"בח לש ןותיע) "עובשה תחיש"ב עיפוה הז רופיס

שפנ תוריסמ :עובשה תרמיא

ותיב תלד לע תוקיפד עתפל ועמשנ ,ןילופל היסור ןיב המחלמה לש המוציעב ,הלילה עצמאב
יכדרמ יבר לש וידיסחמ ,םימת היעשי 'ר תא ולומ האר ,תלדה תא ברה חתפשכ .ריעה בר לש
.'ץיבוכלמ

תנכוסמ התייה בוחרל האיציהו ,שממ ברק הדש התייה ריעה .הדרחב ברה לאש ,"?הרק המ"
רחאמ ,וליעמב ושאר תא הסכמ אוהשכ ,ףשנתמו םשנתמ דמע ומצע םימת היעשי 'ר .רתויב
.ךרדב לפנ ועבוכש

."תינולפ ארמגב י"שר ירבד תנבהב יתישקתה" .היעשי 'ר בישה ,"דחוימ רבד םוש"

.ברה קעדזה ,"?המחלמ תללותשמ ץוחבשכ הלילה עצמאב םיאב הז ליבשב"

.היעשי 'ר הנענ ,"?י"שר ירבד תא ןיבא אלש הביס וז ,םיטטוקתמ ינלופהו יסורה םאו"

.ףוס

?םייח וא הרות ?בושח רתוי המ זא


Forum Hofesh

,יבא
:11.2

םירצמ תאיצי סותימ

הז ןיינע יכ איה תמאה .ללכ שחרתה אל םירצמ תאיצי לש עוריאה יכ םינעוט םיבר םירקוח
תחא תירצמ הדועת אל ףא ונידיל העיגה אל םויה דע ןכש ,תקולחמב יונש תויהל לוכי וניא
הידפולקיצנא האר) םשמ םתאיצי לע אל יאדובו ,םירצמב לארשי ינב לש םתבישי לע הדיעמה
,עודמ ךא ,היה ךכש םינימאמ םה יכ םינעוט םייתד םישנא .("םירצמ תאיצי" ךרעב ,תיארקמ
?תמאה תא לבקל םינכומ םה ןיא ,םישדחה םירקחמה רואל

ורדגב אלא ירוטסיה רוקמ רדגב וניא ארקמב לארשי תודלות רופיס יכ ריהבהל יוצר תישאר
,תיתד הפקשה ךותמ השענ ארקמב לארשי תודלות לש רואיתה יכ םג רורב .ירוטסיה רואית לש
.ירוטסיה ךרע לכ ןיא ,ולא םירופיסל יכ םינעוטה ארקמה ירקוחמ שיו

תנומאל תודוסיה דחא איה םיהולא י"ע םירצממ לארשי ינב תאצוה תלועפ ,רורב דחא רבד
ןיבהל םג ןתינו ,תודהיה לש המלועב יזכרמ עוריאב רבודמ .לארשי יהולאכ 'הב לארשי
םירצמב ויה לארשי ינבש - תירוטסיה הדבועב רבודמש ךכ לע םחלי ריבסה יתדה םדאהש
.םיהולא לש ותרובג תועצמאב םשמ ואציו

לכב תיתדה הבשחמב בושח םוקמ ספותה ,"םירצמ תאיציל רכז" ןושלה תא ןיבהל ןתינ ךכ
לש הנושארה רבידה ,תוכוס ,חספה גח ,תאז ןושלב תוקמונמ תובר תיתד תווצמ ;םינמזה
יתדה ןחלופה לש וזכרמב םויכ דמוע םירצמ תאיצי ןורכז יכ רמול ןתינ .תורבידה תרשע
.ילארשיה

,םהירבדל .לארשי תד לש התושבגתה תא תנייצמ םירצמ תאיצי יכ ךכ לע ודמע םיבר םירקוח
תועמשמה תא םיריבסמ םייסאלקה ארקמה ישרפמ םג .תיגולואית תועמשמ תעדונ םירצמ תאיציל
תובאל דוגינב ,שרופמה ומשב ,םירצמ תאיציב לארשי ינבל הלגנ םיהולאש ךכב תיגולואיתה
.ידש לא םשב קר הלגנ םהילאש

איה ןאכ הבושחה הלאשה ךא ,ןימאמה ידוהיל תיגולואית תובישח לעב עוריאב רבודמ ,רומאכ
םירצמ תאיצי ןויערש ,איה ,תחא תורשפא ?תודהיה לש המלועב הז בושח דוסי רצונ דציכ -
הריבס רתויהו הינשה תורשפאה .עדמה י"ע התחדנ תאז תורשפא ךא ,ירוטסיה עוריאב ורוקמ
.תורודה ךשמב ללכושו הנבנש סותימב ורוקמש איה

םייוצמ ולא םירופיס .םילאה לש םתרובגו םהישעמ לע רופיס םינוויה וניכ - סותימ םשב
חוכ .הרותה ישמוח תשמח םללכבו ,חרזמה ימע לש תורפסב םג אלא םיינווי תורוקמב קר אל
יגהנמל םגו הב ןותנ םדאהש הביבסל רבסה איבמ סותימה .בר אוה סותימה לש ותעפשה
קסוע ולוכש ,ארקמב תישחומ תמא ללכ שפחל ןיאש הטו יד רקוחה ןעט רבכו ,הרבחה
.סותימה ךרדב אלא םעיבהל ןיאש ,םדאה תנבהמ םיבגשנה םיניינעב

ןיבהל ךכ ןתינ ,ותעפשה חוכב םהילע הלועו לכשהו עדמה לש ומוקמב דמוע סותימהו תויה
תאש ,איה הנעטה .םינימאמה םידוהיה לש םבילב תורודל עבקיי םיירצמ תאיצי ןיינע יכ
ליאויש ,תירוטסיהה תמאהמ דרטומש ימו ,הירוטסיהה דירטהל הכירצ אל םינימאמה םידוהיה
!רחא םיהולא אוצמל


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home