Subject Secular Power Home
letter

ונלש הלועפה יכרד לע תרוקיב

לבוימ ונלביקש בתכמ

"שפוח" רתא דובכל
!םירבח םולש

םילעופ םתא הבש ךרדל עגונב תולאש רפסמ םכתא לואשל ינוצרבו רחאמ םכילא בתוכ ינא
.םכרתאב הז בתכמ ומסרפת םא חמשא .םכמצעל םתבצהש תולענהו תובושחה תורטמה תמועל

םתא ךכ לשבו םיינוליחל םייתדה ןיב חוכיווה ךותל ,ידמ קומע ,קומע םתסנכנש יל הארנ
םיעיקשמ םתאש םירידאה םיצמאמה איה ךכל המגוד .הזה חוכיווה לש הקיטקרפה תא םיחינזמ
.ןיטולחל ךרע תרסח לבא ,תועדה לכל הדמחנ הנכת - םתאצוהש הירטמיגה תנכת ומכ הנכתב
החנהב .ןהמ תחא קר יהוזו - רוביצה תא תומרל תוטיש תחאו ףלא הבושתב םיריזחמל
ואובי ,הרומג תוטש יהוזש ילאיצנטופ הבושתב רזוח לכ ענכשל וחילצתש (תזרפומה)
המחלמב םכלש היגרנאה לכ תא עיקשהל וכרטצת בושו - רחא ישפיט והשמ ואיצמיו םיריזחמה
.םעט רסח היהי ירה תאז תושעלו - תרחא וא וזכ הטיש דגנ

הפמ תויוטש םירבדמ םה ?םהלש תינעבוטה הציבל ללכב סנכיהל םכל המל - תרחא איה יתלאש
ילב םילבה רבדמו בוחרב ערפתמ עגושמ םדא םא !הז םע םיכלוה םתאו - השדח העדוה דעו
הרדסב חוכו ןמז ןומה םיזבזבמ םתא יכ הארנ ךא - ול ונעת םא בר קפסב ינא ףוס
?עודמ .טלופ בר הזיאש תוטש לכ לע םיינונטק םיחוכיוו לש תרתוימו תיפוסניא

.הז אשונב יתד םדא לש ותעד תא הנשיש "סרטנוק" ףאו רתא ףא ,רפס ףא ןיאש ןיבהל םכילע
םירחאל שיש המל בישקהל וליפא ובשח אל םלועמ םהו רחאמ ענכשלו תוסנל םעט םוש ןיא
!רמול

םוקמ םוש ןיאו - םיבתוכ םהלש םירפסהו םינברהש המ אוה קדוצה דיחיה רבדה םתניחבמ
אל אוה םלצא ךא - וניבגל דאמ בושחו רואנ גשומ אוה "שפוח" .הלא םיניינעב חוכיוול
ונלוכ ירהו ,תדה אוה תיתדה הייפכה רוקמ .היעבה רוקמ קוידב והזו ,םושה תפילקכ ספות
ןיא -שפוח שיש הפיא .םזילרולפ וא שפוח לש הרוצ לכל הדגנתה דימתמו זאמ איהש םיעדוי
.הדבועכ הז תא ולבק אנא .שפוח ןיא - תד שיש הפיאו תד

םלוא - םיסרטנוק קלחל ידכ םייתד תומוקמל תכלל ךישמהל ולכוי תמא תעדו יוניש יליעפ
וענכשי אל םהש ךכ לע רבדל אלש ,תדה לש העבט והז יכ ,המילא תודגנתהב ולקתיי דימת םה
עיגהל םייוכיס רסחו דחוימב ילוש אוה םייתדה םע ןוידה ,יתעדל ,ןכל .לעופב דחא ףא
.םהלש השיגה ללגב רקיעב ,תויתימא תונבהל

letter

.יביטקורטסנוק ידמ תוחפו "יטנא" ידמ רתוי אוה רתאה - ןייצל יל בושחש רבד דוע
- "םיוואל"ה לש דצב בטיה םילעופ םתאו ,םיינוליחה לש תויעבה תא רתוהו יד םתרהבה
ויה הלא .'וכו רחא וא הזכ רבד תונקל אל ,רחא וא הז רבד לוכאל אל ,דגנ תונגפה
ךא ,יביטקורטסנוקו ללוכ "ןכ"מ קלח ויה וליא תונוכנו תונובנ תויוליעפ תויהל תולוכי
הנידמ היהתש תנמ לע םיעיצמ םתא הלועפ תינכת וזיא - ןכ המ םירמוא םכניא םתא
אובי המו - רבד יצח קר םתרמאש ירה "הכלה תנידמ עונמל" :הבושתב וקפתסת םא ?תינוליח
.םיקבאנ ונחנא המ םשל עדנש ידכ הינייפאמ תאו תינוליח הנידמ השקבב ורידגה ?המוקמב
דימתמו זאמו תולעופ ןהש םושמ הכותב תותד ברעל הלוכי הניא תינוליח הנידמ ,יתעדל
ךמות ינא ןכלו וללה םידדצה ינש ןיב הריתס הנשי .שפוחהו היטרקומדה דגנכ ןעבטמ ולעפ
תא עיצהל םיבייח טלחהב םתא םלוא ,תאז םע םיכסהל םיבייח םכניא .םהיניב תיזיפ הקולחב
תביתכל םיחוכיווב םיעיקשמ םתאש תוחוכ םתוא תא וזכרת םאש ינחוטב .היעבל םכלש ןורתפה
.רתוי הברה תויתועמשמ תואצות וגישת ,םכלש "ןכ"ה

יאבצה תורישהמ תוטמתשהה ,תיטילופ הטיחסו םיפסכ תבינג לש תויעבה :הנורחא הדוקנו
לש םיבשוח םתאש יפכמ רתוי בורקה םויאה לומ תודמגתמ ןלוכ םידרחה לש תויטיזרפהו
לש תוריחבבש תעדל חכווינ ,הזה רוביצה לש יפרגומדה לודיגה תא בשחנ םא .הכלה תנידמ
ףסוי הידבועש ןוויכמ אלכהמ ררחתשי אוה) יערד הירא היהי רחבנה הלשממה שאר 2007 תנש
לדחת היטרקומדהו רחאמ תודיחיה תוגלפמה השעמל ויהי תויתדה תוגלפמהו ,(אישנה היהי
בורקב םייקתי הז תוהלב ןויזח ,וישכע הב םיאב םתאש וז ומכ השיגב ,יתעדל .םייקתהל
סרגרובזי'צ תליכא אוה תיתדה הייפכב המחלמה לש אישה םכתטישלש םושמ תאזו דאמ
תוחצרנה תויחל עיגמ הזשכ ךא ,םדא ינב רובע דאמ בוט אוה םכלש "שפוח"ה) "סדלנודקמ"ב
.(תינאמוה הרוצב תויחל איהש רתויב תיסיסבה תוריחה תא ולו ןרובע ןיא ,ומויב םוי ידמ

איה היעבה .תושעל ןתינש רתוי םיליעי םירבד ועיצהו ךכ לע ובשח ,םירבח ,םכמ אנא
תוליעפ י"ע התוא רותפל ןתינש ןכתיי אלו ירוביצה םויה רדסב הלדוגב הינשה וא הנושארה
ךילהת לש לדוג רדסב ,ידוסי יוניש תויהל ךירצ יונישה .דבלב תיתנגפהו תימוקמ הנטק
םיקבאנ ונחנא יכ ורכזו - ךילהתה לש ותובישחמ תלפונ אל וזה היעבה תובישח יכ םולשה
המכ דועב םיישפוח םישנאכ הפ היחנ םאהו תינידמה ונתוהזמ רתוי אלו תוחפ אל לע הפ
דצב דקמתהל ונילעו םכילע ךא - ומוקמב ודובכ יפוסוליפה חוכיווה ,ךכש ןוויכמ .םינש
.רתוי הברה ןיינעה לש יטקרפה

,תיניינע הבוגתלו םוסרפל הכזי בתכמהש הווקמו הדות
."תונימ" רתא ,לבוי

letterletter

:(רורדו הריש) ונלש תויוסחייתה המכ

תויביטקייבוא רתוי הברה הנייהת ןהש קפס ןיא .םכלש תובוגת עומשל חמשנ)
(. . .ונלש תובוגתהמ

ןריא .יוכיס םוש ןיא :"יערד הירא היהי רחבנה הלשממה שאר 2007 תנש לש תוריחבב" יבגל
ךפהיהל ידכמ ידמ תמדקתמו תינרדומ הנידמ לארשיש ינפמ טושפ ,לארשיב םייקתהל הלוכי אל
םירשכ םינהכמ םהשכ םג) םידרחה לש ץורחה ןולשיכה ?הנטק המגוד .תידרח-תיתד הנידמל
רזחו החוור תחנא חנאנש ימל הרעה) תבשב תוינקה יזכרמ תא רוגסל (םיעיפשמה םידרשמב
לכ תושעלו קבאיהל םיכירצ ונחנא הזה קבאמב חצנלו ךישמהל ידכ :ולש החונה הסרוכב תבשל
.(!ןמזה

,םידרח םניא ס"ש ירחוב בור לבא .ונחנא םג ?ס"ש לש חוכב המוצעה היילעהמ גאדומ התא
הז ?ס"ש םיעיבצמ םה המל .הכלה תנידמל ןכ םג םידגנתמש ,ונומכ םיליגר םיחרזא אלא
.רחא רמאמל אשונ

.לדג אל 'הזה' רוביצה הנידמה םוק זאמ - "הזה רוביצה לש יפרגומדה לודיגה" יבגל
םילודג םידממב "הלאשב האיצי") תופסונ תוביס שי ,הבושח הביס איה היסורמ היילעה
.הבושחה איה הנותחתה הרושה לבא ,("ימואל-יתד"ה רוביצב

הירטמיגה תנכת ומכ הנכתב םיעיקשמ םתאש םירידאה םיצמאמה איה ךכל המגוד" :בתוכ התא
תחאו ףלא הבושתב םיריזחמל .ןיטולחל ךרע תרסח לבא ,תועדה לכל הדמחנ הנכת - םתאצוהש
רזוח לכ ענכשל וחילצתש (תזרפומה) החנהב .ןהמ תחא קר יהוזו - רוביצה תא תומרל תוטיש
בושו - רחא ישפיט והשמ ואיצמיו םיריזחמה ואובי ,הרומג תוטש יהוזש ילאיצנטופ הבושתב
ירה תאז תושעלו - תרחא וא וזכ הטיש דגנ המחלמב םכלש היגרנאה לכ תא עיקשהל וכרטצת
".םעט רסח היהי

,הנש םירשע םקוסיע ירפ איה "הבושתב הרזחה"הש םישנא רפסמב םיצעייתמו םירזענ ונחנא
דע :ךליבשב העתפה יל שיו ,םינוש םיגוסמו תומרמ "הבושתב םירזוח"ב םילפטמו ולפיט םהו
םדא ינב לע תודבוע "תוירטמיג"ה ,וניניעב םג טלחהבו ,ךיניעב יליבד הארנ הזש המכ
,תוקודב תוטיש רפסמ םהל שי ."תוטיש ףלא" ןיא הבושתב םיריזחמל !ראותת אלש המצועב
המב ןיבהל תודרחתהל לאיצנטופה לעב רוביצה תא איבהל חילצנש עגרב .ןמצע לע תורזוחש
,ילכ התויה אלא ,המצעלשכ "הירטמיג"ה הנניא היעבה .ונתמישמב חילצהל יוכיס שי ,רבודמ
תונומאל םיטונ םעבט םצעמש ,םדא ינב לש םייחטש תוחומ םטמטל םיאבש ,םילכ רפסממ דחא
םדא ,ךלש הז .הלק אל טלחהב המישמ איה הפטהב ילככ "הירטמיג"ה תכרפה .הקיטסימלו לבה
םיריזחמב קבאמל יטנבלר אל טלחהב הז - יליבד הארנ רבדה ,ינויגהו ינתלכש ,ילמרונ
דצהו ינויגה ונניא ,הפטה-תאצרהל ךלוהה וא ,דרחתמה ונחיש-ןבש םושמ תאז .הבושתב
הדיפקב ונירבד תא םיחסנמ ונחנאו - רסחב הקול ובש ינרקסהו חותפה ,ןיבמה ,ןובנה
.תדחוימ תוריהזבו

רבכ םה תושפיטה לכ תאש םושמ ,ףסונ ישפיט רבד םוש ואיצמי אל "הבושתב םיריזחמ"ה
הז ךל םא םג ,לק אלו טושפ אל דעי והזו ,דרפנב אשונו אשונ לכ ףוקתל ונילע .ואיצמה
םינוש תודרחתה יבלשב "הבושתב םירזוח" תואמ םע תוחיש .רתוימו ישפיט ,טושפ הארנ
ללוכ .ןאכ םינד ונא ןהב תודוקנב תושעל המ ןומה דוע ונל שיש ,ונתוא ודמיל
.הירטמיג

letter

םירבדמ םה ?םהלש תינעבוטה הציבל ללכב סנכיהל םכל המל - תרחא איה יתלאש" :בתוכ התא
רבדמו בוחרב ערפתמ עגושמ םדא םא !הז םע םיכלוה םתאו - השדח העדוה דעו הפמ תויוטש
חוכו ןמז ןומה םיזבזבמ םתא יכ הארנ ךא - ול ונעת םא בר קפסב ינא ףוס ילב םילבה
"?עודמ .טלופ בר הזיאש תוטש לכ לע םיינונטק םיחוכיוו לש תרתוימו תיפוסניא הרדסב

"הבושתב םיריזחמ"ה .והשימ הכי םומיסקמ .ותלחמב שיא קיבדי אל בוחרב ערפתמש חור הלוח
אל םיקיבדמ םהו ,בשוח התאש הממ רתוי הברה ,דאמ םימכחותמ םישנא םה .םיעגושמ םניא
לכב תוכהל ןכ לע הבוח .ןטקה לדבהה לכ והז ."הבושתב הרזח" היורקה "הלחמ"ב םיטעמ
ךרדב ,םדא ינב ליצהל תנמ לע ?"תינעבוטה הציבל םיסנכנ" ונחנא המל .םילעמ םהש הדוקנ
הרזחה לע םילמ 310" ותרתוכש ףדה תא ארק אנא ,וישכע דע ךל אצי אל םא) .םיריעצ ללכ
(."הבושתב

ותעד תא הנשיש "סרטנוק" ףאו רתא ףא ,רפס ףא ןיאש ןיבהל םכילע" :ונל בתוכ התא דוע
וליפא ובשח אל םלועמ םהו רחאמ ענכשלו תוסנל םעט םוש ןיא .הז אשונב יתד םדא לש
"!רמול םירחאל שיש המל בישקהל

השקימ םייתדה לכ ויה ומכ "יתד םדא" לע רבדמ התא !רבדמ התאש המ לע עדוי אל טושפ התא
,םרבכ םכות ןיאש ,םייתד םדא ינב דאמ הברה שי !ךדיב תועט .תחא תיתוברת-תישונא
,תסנכה תיבל םיכלוה ,רוחש םישובל םה ."וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא" רמאנ רבכו
םיכחמ קר םהמ םיברו ,ונלש ונמלועב יוצמ םביל הליפתה תעשב :"לודגב םיקחשמ" לבא
יכבנבו ,הרישעה ונתוברתמ ץמש טולקל ,ונכותל ץיצהל ולכוי הב ,תונמדזהל וא ,עגרל
עצבל םילגוסמ םניא ולאמ םיבר .ונומכ תויהלו םייתדה םהייחמ שורפל םילחיימ םה םשפנ
םירחא םיבר לבא .('וכו הדובע ,םידלי ,השיא ,החפשמ) םייחה יצוליא ללגב ,םתפיאש תא
,אביקע ינב) םינותמה םייתדה ןיבש ךכ לע םינותיעב םעפ ידמ אורקל רשפא .תאז םישוע
.ידרחה רוביצהמ םיטעמ אל םגו ,ונלש הנחמל םיקרוע םיבר (תוינוכית תובישי ,ל"דפמ
.ונירבד םינווכמ םהילא

םוקמ םוש ןיאו - םיבתוכ םהלש םירפסהו םינברהש המ אוה קדוצה דיחיה רבדה םתניחבמ"
אל אוה םלצא ךא - וניבגל דאמ בושחו רואנ גשומ אוה "שפוח" .הלא םיניינעב חוכיוול
".היעבה רוקמ קוידב והזו ,םושה תפילקכ ספות

.דחא םויב שכרנ אל שפוח .תונלבס שי ונל !ודמלי םה זא !Ok

הרוצ לכל הדגנתה דימתמו זאמ איהש םיעדוי ונלוכ ירהו ,תדה אוה תיתדה הייפכה רוקמ"
ולבק אנא .שפוח ןיא - תד שיש הפיאו תד ןיא - שפוח שיש הפיא .םזילרולפ וא שפוח לש
".הדבועכ הז תא

התא לבא ,תויברעמה תויטסיאתונומה תותדה שולשב רבודמשכ קדוצ התא .ןוכנ טעמכ הז
הביס לכ ןיא לבא .הדבוע ןכא יהוז - תודהיה יבגל .קוחרה חרזמה תותדב רבודמשכ הגוש
.וז הדבוע םג תונשל רשפאש םיחוטב ונא .חצנל דימתת וז הדבועש

תא םסרפל םיחיטבמ אל) תופסונ תובוגת עומשל חמשנ ,רומאכ .לבויל ונלש הבושתה ןאכ דע
(. . .ןלוכ

letter

Subject Secular Power Home