אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > לחיות חופשי  לגירסת הדפסה     

חוק ומשפט


חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד - 1994 (תיקון: התשנ"ה)

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה) 3

בחוק זה -

"בשר" - כל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם, לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף לסוגיהם;

"תעודת הכשר" - תעודת הכשר לבשר מיובא שנתנה מועצת הרבנות הראשית לישראל או מי שהיא הסמיכה לענין זה.

 

2. יבוא בשר

על אף האמור בכל דין, ובכפוף לאמור בסעיף 3, לא ייבא אדם בשר אלא אם כן קיבל לגביו תעודת הכשר.

 

3. מקרים מיוחדים2

שר התעשיה והמסחר רשאי לאשר מתן רשיונות לייבוא בשר שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר, באותה מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז התשנ"ב (13 ביולי 1992).

 

4. סמכות הממשלה (תיקון: תשנ"ה) 3

אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לייבא בשר בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה, לרבות לצרכי מלאי חירום, ובלבד שניתנה לגביו תעודת הכשר.

 

4א. העברת בשר (תיקון: תשנ"ה)3

חוק זה יחול גם על העברת בשר משטחי עזה ויריחו; לענין זה, "שטחי עזה ויריחו" - כפי שיקבע שר התעשיה והמסחר בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

5. תוקף

תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק.

 

6. תוקפו של רשיון שניתן

 

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק זה.

 

7. ביצוע

שר התעשיה והמסחר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

______________________________

1 ס"ח תשנ"ד, 104; תשנ"ה, 92.

2 פורסמה הודעה בדבר אצילת סמכות (י"פ תשנ"ד, 4573) האוצלת למנהל מינהל המזון במשרד התעשיה והמסחר את הסמכות, לאשר מתן רשיונות ליבוא בשר קפוא שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר, באותה מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז התשנ"ב (13 ביולי 1992).

3 סעיפים 5, 6 ו - 7 לחוק יבוא בשר קפוא (תיקון), התשנ"ה - 1995 (ס"ח תשנ"ה, 92) קובעים לגבי תיקון סעיפים 1, 3, 4 ו - 4א:

"5. תוקף

תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק.

6. תוקפו של רשיון שניתן

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק זה.

7. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת."






חברים ב- עוצב על ידי