םדוק ףד !ינוליחה חכה ישאר ףד


! ורחונל רתומ ץראה םע


.םירפסה ןוראב ןייעל םיבהוא ונחנא םג
תורפס בטיממ םירפס יסומע םיפדמ םיפדמ אלא "ןורא" שממ ונל ןיא ,תמאה
םינבר ןיא ונל .ןבומכ ,תיתרוקיב ןיעב תאז םישוע ונחנא .םלועה
לבא ,רתוי השק .ונלכשב םיטפושו לכה םיארוק ונחנא ,ונליבשב םיטילחמש
תא תונפהל םיצור ונחנא .ןוכנ רתוי הברה רקיעבו ןיינעמ רתוי הברה
ילואש "ידוהיה םירפסה ןורא"מ הבשחמ יררועמ םירבד המכל םכבל תמושת
.םהב םתלקתנ אל


:(ב/טמ םיחספ תכסמ ,ילבב) ארמגה ךותמ

תויהל לחש םירופיכ םויב ורחונל רתומ ץראה םע :רזעלא יבר רמא"
ןועט הז :םהל רמא ."וטחושל" רומא ,יבר :וידימלת ול ורמא .(!)תבשב
"... הכרב ןועט וניא הזו הכרב


:("ריעה" ןותיעב םסרופ) "האנשה לע" ורמאמב רפל דידק ראבמ

וליפא רתומ (שארב דופיש ול עוקתל) ינוליח לסחל :רזעלא יבר רמא ךכ"
תוחפל ,םיענ אל ,יבר :וידימלת ול ורמא .תבש םויב לחש םירופיכ םויב
טוחשל ליבשב .אל :םהל הנע אוה זא .בוט רתוי עמשנ הז ,"טוחשל" דיגת
."... ינוליח לש לוסיח לע השודק הכרב םיזבזבמ אלו הכרב דיגהל ךירצ


תכסמ ,ילבב) ארמגהמ תקייודמ הרדגה הנה ,"ץראה םע" הז ימ םתיהת םא
:(א/בכ הטוס

- םהיתוכרבב תיברעו תירחש עמש תאירק ארוק וניאש לכ ?ץראה םע והזיא"
:רמוא יאזע ןב .ןיליפת חינמ וניאש לכ :םירמוא םימכח .ריאמ יבר ירבד
םינב ול שיש לכ :רמוא ףסוי ןב ןתנוי יבר .ודגבב תיציצ ול ןיאש לכ
."הרות דומלל ןלדגמ וניאו

חינמ אל ,ללפתמ אל :ונימי לש "ינוליח"ה לש קיודמ יד רואת ,רוציקב
.הבישיל ולש םידליה תא חלוש אלו ץוחב תויציצ םע ץצורתמ אל ,ןיליפת
.("האנשה לע" ,רפל דידק לש רמאמ ותוא ךותמ) .ונלשמ דחא


אנ .ך"נתה יבגל ל"נכ .שודק וא ,םכח ארמגב בותכש המ לכ אל ?הנקסמ
.תוניצרב ידמ רתוי רבד םוש תחקל אל רקיעבו ,טילחהלו בושחל ,אורקל
אלו ילמשח גתמ לע ץוחלל אל ותועמשמ "הכאלמ לכ השעת אל"ש םתטלחה
אל בותכ .רבד ותוא תושעל ונתוא חירכהל אל השקבב ?תינוכמב עוסנל
וטילחת לא ?תושעל םיצור םתאש המ הזש םתטלחה ?ספמירש וא ריזח לוכאל
ספמירש) הלאה םירבדה תא לכואש יממ ושעת לא רקיעבו ,השקבב ,ונליבשב
ונחנאש רבדה הז ,ךומכ ךערל תבהאו .ימואלניב עשופ (בגא ,םיעט דאמ
.רבד ותוא תושעל םכמ םג םיפצמ ונחנאו ,תואנקב םירמושםדוק ףד !ינוליחה חכה ישאר ףד