Subject Koach Hiloni Home

תישארב
,רכב לאינד תאמ
שפוח רתא תווצ

Michaelangelo: Creation of the human being
(1475-1564) יטורנואוב ול'גנא לאכימ לש "םדאה תאירב" רויצה
.הצנריפ דילי םסרופמה יקלטיאה ררושמהו לכירדאה ,לספה ,רייצה
.ןקיתאוב תיניטסיסה הלפאקב אצמנ ,םדאב חור םיהולא חיפמ וב ,רויצה


המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

תשרפו ך"נתה רפס םיחתפנ ולא םילמב .ץראה תאו םימשה תא םיהולא ארב תישארב
הסיפתה יפ לע םלועה תאירבב םתליחתש ,םיקרפ העבש תזחוא וז השרפ ."תישארב"
יפ לעש ,לובמב הריצי התוא תקיחמ - םמויסו ,ובש חמוצהו יחה לע ,תידוהיה-תיתדה
םדאמ המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמיו :לאה ידי השעמ איה םג הנומא התוא
.הביתב ותא רשאו חנ ךא ראשיו ץראה ןמ וחמיו םימשה ףוע דעו שמר דע המהב דע

לכו ,ומויק םצעב םינימאמ ונניא ?םיהולאלו םכל המ - "שפוח" ארוק לאשי קדצב
רקבמה ןעטי דועו ;דקתשאד גלשכ ,הרואכל ,םיניינעמ ותוכזל םיפקזנש םישעמה
םושמ ,יעדמ הדימ הנקב ארקמב בותכה תא ךירעהל ,רוסא םגו ,רשפא יא :שפוחב
.הפי הדגא אלא ונניא האירבה ןיינע לכו ,יעדמ סיסב םוש םייארקמה םיבותכב ןיאש
לכבו םע לכלש םושמ תאזו ,הנומאל אלו ,ונינפ םינווכמ הדגאל ןכא ,בישנ ,ןוכנ
.םדא ינבכ ונתוא תניינעמש איה תיתוברתה תישארה רקחו ,תישאר תמייק תוברת
,םינרקס ,םיבשוח םדא ינבכ םיחמוצ ונא הילע היגרנאה םה תרוקיבהו רקחה
האוושהה ."תישארב"ה תלאש היוצמ ןאכ םג ןכ תונרקס לכבכו ,םימדקתמו םיליכשמ
ורפסב תונרג השמ ןעוט ,תואיצמה תבייוחמ איה יעדמה עדיל יארקמה בותכה ןיב
לכ לע סופורטופא ומצע םש ארקמה"ש םושמ ,תאז .(1) "הבוח ףכ ך"נתה" יתרוקיבה
ארקמה ...עדמה לש תידעלבה ותלחנ םה ונדידל רשא םיחטש ללוכ ,םייחה יחטש
.(םש) "תואיצמה תבייוחמ איה האוושהה ןכלו ...םירבד עידוהלו תעדל רמייתמ

תודקמתהב .םע לכ לש ותלחנ םה הביבס וגראנש תודגאהו "תישארב"ה תלאש
לע - "תישארב"הש ,ידוהיה םעה ינבמ םיבר םינימאמ ('תוירטנצודוהי') םמצעב
םה ולאכ אלש אלא .תידעלבו תירוקמ ,תידוהי הכרע איה ,הלש יאוולה ירופיס לולכמ
,"תישארב" תדגא תמייק אל ולש הקוחרה הירוטסיהבש םע טעמכ ןיא .םירבדה ינפ
תודגא יביכרמל םיהז ףא וא םיריכזמ ,םימוד היביכרממו הינייפאממ קלחש
תונוש לבא ,תומוד תודגא יתש ונינפב איבמ ארקמה .םירחא םימע לש "תישארב"
,האירב ימי השש תב תרדוסמ תכרעמב םיהולא ידיב םלועה תאירב רופיס :תילכתב
תאירב רופיסו ,('א קרפ תישארב) םירחאו םינוש םימוחת תאירבל שדקומ םוי לכשכ
.('ב קרפ) םהשלכ האירב ינמז תמיחת אלב ,תירויצו תישוגיר ךרדב רפוסמה םלועה
דוע 'א קרפב רופיסב םימייק ויהש תודוסי - חורהו והובו והותה ,םוהתה ,םימה
ויחש ,םירחא םימע לש תודגאב םג םיעיפומו םירזוח ,םלועה תא םיהולא ארב םרטב
.רוזאל עיגה ידוהיה םעהש םדוק תובר םינש ,ול רבעמו ןוכיתה חרזמה רוזאב

המונא" האירבה תדגא ןהב ,הקיתעה לבבב רבכ תומייק ויה תונוש האירב תודגא
ירכז רוצי ,"םוהת ימ" תישארב ויה היפל ,"םימורמב רשאכ" ושוריפש ,(2) "שילא
"םוהת" הלימה .(םוהת הלימל ןוימד האר) "תמאית" םשב יבקנ רוציו "וספא" םשב
ותועמשמ "םאהת"שכ ,ברעב הלפשה ץרא םש ,"תמאהת" תיברעה הלימל הליבקמ
לש םשכ "תמאת" הלימה תדמוע המודקה תידכאה הפשב .(3) "םיה יפלכ תדרוי ץרא"
לאה לש הרידאה ותבייוא םג איהו ,דימתמו זאמ םייקה יביטימירפה סונאיקואה תלא
תויבקנהו תוירבגה תודוסי תא תמאיתו וספא םילמסמ תילבבה הדגאב .(םש) ארובה
תודגא יפ לע .םלועה ארבנ הפוג רמוחמו ,םילאה ודלונ תמאיתמ :ישונאה ןימב
והות :ז"עלב) סואחה ,חורה ויה תישארב ,יארקמה סופאל ומדק ןה םגש ,תוינענכ
'א קרפבש ולאל םיהז השולש ולא תודוסי העברא ןיבמ .קקרהו םוהתה ,(והובו
תועמשמ התוא תלעב הנניא "והובו והות" הלימה ,הרוקמב .המוד יעיברהו ,תישארבב
ירישבש - "והב" לש בוליש אלא ,(3) וטוסאק 'פורפ ריבסמ ,םויה ונלצא הל שיש
בורקש ,"םוהת" םודקה גשומהו ,תיביטימירפה הלילה תלא התיה םיינענכה הלילעה
םיסותימ" םרפסב יאטאפו סביירג .סונאיקואה תא המודקה ותועמשמב למיס יאדוול
םיילבב - םיידכא םיסופא לש 1876 תנש זאמ תוילגת לע םירפסמ (4) םיירבע
ףלאה תליחתב הקלחב הרבוח "שילא המונא" תדגא .האירבה אשונ לע - םיירושאו
םיחסונב םג םייק ,תוחול 7 יבג לע בטיה רמתשנש ,סופאה חסונ .הריפסה ינפל ינשה
תירמושו תילבב ןושלב תראותמ םהמ דחאב .תיארקמה הביתכל ומדקש םיפסונ
הדלונ ,תינענכה הסריגל ,רתוי רחואמ .יארקמה רואיתל המוד הרוצב םלועה תאירב
לא "הקושת"ה החקלתה "חור"ב ."םירבדה לכ תווהתה תישאר" איהש ,"הדמח"ה
.(2) םיאורבה לכ ווהתנ ונממ ,(Mot) "תומ" דלונ םגוויזמו ,"סואח"ה לא ,"תישאר"ה
,םדאל םיהולא הוהי רמא הב ,הינשה תידוהיה הדגאה םע ןיינעמ רשקה ןאכ םייק
ןב - רמולכ ,(19/ג) בושת רפע לאו התא רפע יכ :תעדה ץע ירפמ לכאו אטחש ירחא
חצנ ייח ינפמ לאה לש וששח ללגבו ,םדאה לש חטבומה ופוס אוה "תוומ"ה .התא תוומ
םלועל יחו לכאו םייחה ץעמ םג חקלו ודי חלשי ןפ :ןדע ןגמ םדאה שרוג ,םיישונא
גוויזמ .לפרעהו הדמחה ,ןמזה ויה תישארבש תרפסמ תרחא תינענכ הדגא .(22/ג)
איה - "הציבה" הרצונ םהמ ,"חור"הו "ריווא"ה ודלונ "לפרע"ה םע "הדמח"ה
ןיינעמ טרפ .(2,3) םיאורבה לכ וארבנ הנממ ,"םלועה תציב" וא ,"תימסוקה הציב"ה
יהולאו ןמזה יהולא אוהש ,(El) "לא" םשב לא דמע ושארבש ,אוה ינענכה ןואיתנפב
-ןיאלא אוה הנבו ,"םיה תרשא" איה ויתושנמ תחא .םיה בלב ובשומו ,דחי םג םוהתה
לע תורפסמו תופיסומ ,םינושה םימעה ינב לש תונושה תויוברתב ,תודגאהו .לעב
.םיפתושמ םיבר תודוסי ילעב - רקיעבו ,םיקתרמו םיבר םירופיס "תישארב"ה תפוקת

רדעה אוה ןהיתש תא דחיימש המ .םלועה תאירב לע תודגא יתש שי ידוהיה םעל םג
.הייברו היירפ לש ךרדב םילאה םיברתמ ,םירחא םימע לש תודגא יפ לע .םילילא
תאירב ינפלש הפוקתב םוקיה תישאר לע תודגאה תוליחתמ םימעה ראש לצא - רמולכ
סותימ םייק אל ארקמה סיסבב ."סותימ" םשב םיארוק הלא תודגאל .ונלש םלועה
תוינוויה ,תויסרפה ,תוידוהה האירבה תודגאב ומכ ,םתוא תואצומהו םילאה תודוא
.ארבנ דציכ אלו תמייק תושייכ "םיהולא" לע קר רפסמ ,םודק טסכטכ ,ך"נתה .דועו
,ארקמל ומדקש םיינענכה םיטסכטב רבכ םייקש ,"לא" םשה קר אלש ,עודי תאז םע
תא אורבל "לא"ה טילחה םרטב םימייק ויהש דוסיה יביכרמ ,דוחיבו ,םג אלא
ודוה ןיבש רוזאב םדק ימיב ויחש םימעהו תויוברתה לכב הבר הדימב םימוד ,םלועה
"םיהולא" .והובו והות ,םוהת ,חור ,םימ :םקלח תא םדוק ונרכזה רבכו ,ןוכיתה םיל
ראתמה ,דחא קרפ ךלהמב רבכ הנתשמ אוהש יפכ ,וא ,'א קרפ תישארבבש ידוהיה
לצא םג םייק היה ,"םיהולא הוהי"ל ,םעה לש הירוטסיהב הכורא הפוקת השעמל
אוה ומויקב ענכשל םיצמאתמ םיידוהיה תדה יגיהנמש דוחייה .םירחא םימע
ירצמה לאל סחייתנ אל םא ,תירוקמ תודהיה התיה ךכב .דחא לא לש ותוידעלב
.דחא לאב הנומא - םזיאיתונומה תישאר לאכ "ןותא"

ורפסב רדא יבצ 'פורפ בתוכ ,"תיתדה הסיפתה יפ לע הנוילעה הנושארה תואיצמה"
.דחא לא ,םיהולא לש ותואיצמ איה" ,(5) "יארקמה םלועל אובמ - תישארב רפס"
םלועה ."תוירקממ םלועה לצינ תאזבו ,םלועה תא ארב אוה ,םימלועל אצמנה אוה
ילבמ ,ותוא ארב לאהש םושמ םייק אוה :הרקמב םייק ונניא תיתדה הסריגה יפל
ונינפב ראתמ יארקמה רופיסה .יתד ידוהי לכ ןימאמ תאזב .המ םשל ללכ ריבסהל
ךכש ,לכה תא ענכשל וחוכ תא ליעפמ יתדה דסמימהו ,םלועה תא לאה ארב דציכ
רערעל ןיאש תיהולא תמא" התיה וליאכ הרותב בותכה תותימאב עונכשה .היה םנמא
עונכשה יעצמא רתי ןיב .הזה םויה םצע דע תויתדה ךוניחה תוכרעמב םייק "הילע
,איה הנושארה תואהו ,ב"אה תויתואמ תחא לכ לע השודק םיינבר םישרפמ םיליצאמ
.תישארב :הרותה רפס תא תחתופה ,"ב" ,ןבומכ

החותפ "ב"ה .המידק הנופה קלחה טעמל ,הידדצ לכמ הרוגס ,(6) ףיטמה רמוא ,"ב
ןיא הידצ לכמו היתחתמ ,הילעמ ,הירוחאמש ,תישארבה תא תלמסמ ךכבו ,המידק קר
אלש ,עדוי וניאש וא ,ויעמושל רפסמ וניא ףיטמה ."תישארב"המ קר םייק לכהו ,םולכ
התיה ירבעה בתכה לש ותישארב "ב"ה !םודקה ירבעה בתכה לש "ב"ה התיה תאז
.רבד יצחו רבד הרוחאו המידק ןיבל הניב ןיאש ,9 הרפסל התמדו ,ןיטולחל הנוש

Beth


גיצמ ,בתכה תוחתפתה םוחתב םיימואלניבה םיחמומה דחא ,הוונ ףסוי 'פורפ
ירבעה תיבפלאה תוחתפתה חול תא ,(7) 627 דומע ו"כ ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאב
בתכל דעו הריפסה ינפל 1000 תנשמ יקיניפ בתכב לחה ,תובורק תוימש תופש לשו
הקיתעה התרוצב "ב"ה ןיב ןוימדה .הריפסה ינפל הינשה האמהמ ירבע-ואלאפ
תוארל רשפא יאו ,קוחר אוה םויכ התרוצב "ב"ה ןיבל ,9 הרפסל המוד התיה רומאכש
.תדל םיפיטמה תנעטכ ,םינוויכה רתי לכל הרוגסו ,המידק קר החותפש ,תוא 9-ב
רפסל הנושאר תואכ "ב"ה תסנכהל הביסה תא ךכב תוארל רשפא יאש יאדווב
יפכ ,הריפסה רחאל 2-ה האמב קר תיארקמה "ב"ל התרוצ תא התניש "ב"ה .תישארב
ולגתהש אבכוכ-רב יבתכמבו רבח לחנב סוריפפ לע אצמנש ירבע טסכטב הארנ רבדהש
.(9) תעבארומ ידאווב

םיבר םירפסו ,"תישארב" רפסבש האירבה תודגא יתש ןיב םימייק םיבר םילדבה
ובתכנ הב הפוקתבו תיהולאה תושיב ,ןונגסבו םיטרפב םה םילדבהה .םניינעב ובתכנ
ןמזה תאו םוקמה תא שידקנ ,תודגאה ןתוא יפל ,וארבנש םירוציה לכמ .םירופיסה
:םדאל הלא ונירבדב

רבגכ םדאה תאירב תא תראתמ ('ב קרפ) ונלש האירבה תודגא יתשמ תחא הדגא
טילחה ,השיאה תאו ,םייחה ילעב לכ תאש דועב ,םיחמצה תאירב רחאל דימ ארבנש
:שדחה ומלועב ןכסמו דדוב ומצע שח (רבגה ירק) םדאהש םושמ קר אורבל םיהולא
םדאה לש ותודידבל םיהולא אצמש ןושארה ןורתפה .(18/ב) ודבל םדאה תויה בוט אל
תא םדאל וקפסי םהש טילחה םיהולאש ,םימשה ףועו הדשה תויח לש םתאירב היה
לא אביו ףועה לכ תאו הדשה תיח לכ תא המדאה ןמ םיהולא רציו :םייתרבחה ויכרצ
שמשל םילוכי םייחה ילעב ןיאש ,םיהולאל ררבתהשכ ,ןמז רחאל קר .(19/ב) םדאה
דוסיה .השיאה תא ורובע אורבל טילחה ,ודגנכ רזע אצמ אל םדאלו - םדאל רזע
וילוקישב ,םדאה ינב ,ונתוא ףתשמ אוה (א) :לופכ אוה הז טרפ לש (סותימ :ןמ) יתימה
תא הנשמו ,וילוקישב הגוש םיהולא םגש ,חכוויהל ונל רשפאמ אוה (ב) ;ארובה לש
אלא ,יתורפס יעצמאכ אל לאה תשנאה וב שיש ןוויכמ ,יתימ אוה הז דוסי .ותעד
.תוילילאה תותדב ומכ ,יתסיפת

רופיסה ךשמהש אלפ ןיאו ,תיטסיניבוש-תירבג השיגל תינייפוא ,םינפ לכ לע ,וז הסריג
,תיללכ המדרהב שמתשמ םיהולא :םלועב ןושארה חותינה עצוב דציכ םיטרפב ראתמ
לע המדרת םיהולא הוהי לפיו :השיא ארבו בציע (עלצ) רבגהמ לטנש םלגה רמוחמו
עלצה תא םיהולא הוהי ןביו .הנתחת רשבה רוגסיו ויתועלצמ תחא חקיו ןשייו םדאה
חינמ הז םימת הדגא רופיס .(21-22/ב) םדאה לא האיביו השאל םדאה ןמ חקל רשא
,עלצ לכה ךסב איה השיאה .תודהיב השיאל רבגה לש תיתונדאה השיגל תודוסיה תא
ואב תודהיב רתוי רחואמ ."םדא" היורקה תמלשומ תושימ החקלנש ,"םצע תכיתח"
וזשכ ,השיאה יפלכ רבגה לש אשנתמהו בילעמה סחיה ,היילפאה ,עוושמה חופיקה
הנודא אוהו ,(!הזה םויה םצע דע) םייתדה ןיאושינה יקוח יפ לע וניינק ,השעמל ,איה
לדבהה והמ ידרח םדא ולאשת םא) .תידוהיה הכלהה יקוח יפ לע טלחומה הלשומו
הרסח רבגה דלשבש היהת הבושתהש דאמ ןכתיי ,השאה דלשל רבגה דלש ןיב טלובה
(!החידב הניא וז ,קיחצמ הזש תורמלו ...עלצ

םקלח ,השיאל ל"זח וסחייתה ,ןברוחה רחאל תונושארה תואמבו ינש תיב תפוקתב
התויה םושמ קרו ךא תאזו ,ישונאה םלוסה תיתחתל דע התדרוהו ,יוזיבו הלפשה ךות
ךירצ שיאה ןיאו םשבתהל הכירצ השיאה המ ינפמ ...עשוהי 'ר תא ולאש" :השיא
השיאו .םלועל תחרסמ הניא המדאהו ,המדאמ ארבנ םדא :םהל רמא ?םשבתהל
"חירסמ אוה דימ - חלמ אלב םימי השולש רשב חינת םא :לשמ .םצעמ הארבנ
תודימ עברא ,וניתובר ורמא" :תונוגמ תונוכת ןהב ונתנש ויהו .(ז"י אבר תישארב)
תוינאנקו תוינלצע ,(תותתוצמ=) תוינתייצ ,(תוללוז=) תוינרגרג :םישנב ורמאנ
יול 'ר .תוינרבדו (תוינזגר=) תוינטטסוא ףא :רמוא הימחנ 'רב הדוהי 'ר .(תויאנק=)
.(ה"מ אבר תישארב) "(תונוז=) תוינאצויו תויבנג ףא :רמוא

,םינימה ינש .תישארבב 'א קרפבש הנושארה הדגאה הגיצמ ןיטולחל הנוש הסריג
והשלכ לדבה לע רפוסמש אלב ,"םיהולא םלצב" - תחאב וארבנ ,הבקנהו רכזה
ארב הבקנו רכז ותוא ארב םיהולא םלצב ומלצב םדאה תא םיהולא ארביו :םהיניב
ןימאמה םע ,ינוליחה ,יטרקומדה ,יטסינמוהה רוביצה ,ונל בקונ חוכיו .(27/א) םתוא
,ינוליחה םדאל ?ארבנש ימ ארבנ ימ לש ומלצב :"םלצ" גשומל עגונה לכב יתדה
קפס ןיא ,םיהולא ומצעל אורבל ושקבב ןומדקה םדאה לש ויכרצ תא ןיבמש
םהיהולא אלא ידוהיה םעה לש ויהולא קר אל .םדאה - ורצוי םלצב ארבנ "םיהולא"ש
,תוימלצ :תורחאו ולאכ שונא תויומדב וארבנ םודקה םלועב םדאה ינב תיברמ לש
םירצמ ,רושא ,ןווי ילילאכ ,(ןוגד ,לעב) םירבגו (תרותשע) םישנ לש םיפרתו םילספ
תונוכת לעב לא ומצעל אורבל אלא םדאל תרחא ךרד זא תירשפא התיה אל .ב"ויכו
לא אוה לאהש ,ןאכמ ?אוה ויתונוכתמ רתוי םדאל רכומ המו ,בטיה ול תורכומה
,שינעמ ,למוח ,סעוכ ,אנוש ,למוג ,בהוא ,הווצמ ,הצור ,רצוי ,ןנכתמ ,ןווכמ ,בשוח
תופוקת לש םימכחותמה תודהיה ימכח .ןהינימל םדאה תונוכת לכ לעב - סרוה
,תוישונא-לע תונוכת לאה לע ליצאהלו ,ןוויכה תא תונשל וליכשה רתוי תורחואמ
- ותווצמב לועפל וכמסוה לוכיבכש ,לאה לש וינהוכ - םמצע תא דימעהל הרטמב
תד לכש ךרדב ,םה םתבוטו םהיכרוצ תא תרשל םעה ינב רתי לכל לעמ חוכ תדמעב
ולעה וזה הקימנידה תא .הלש הירוטסיהה ךלהמב בר םוכחתב התשע תיטסיאיתונומ
יוטיבה ןאכמו ,םשארב תישארב רפסו ארקמה ירופיס תביתכ תעב ,בתכה לע םג
תמאה רשאכ ,"םדאה תא ארב םיהולא םלצב" - םישנאה תוחומל ךכ לכ קומע רדחש
.םיהולא תא ארב םדאה םלצב - ןבומכ ,איה

תא ארב םיהולא םלצב קוספב חנומ ללכב םדאה ינב ןיבו םינימה ןיב ןויוושל סיסבה
תידוהיהו תישונאה הייטנה יפכ ,וינימ ינשל םדאה תא גווסמ ונניא ארקמה .םדאה
ארב הבקנו רכז םדאה תא ארב םיהולא םלצב :תיעמשמ דח עבוק אלא ,תרחואמה
םארביה םויב םדא םמש ארקיו םתוא ךרביו םתוא ארב הבקנו רכז -ו (27/א) םתוא
.(2/ה)

רבדל ףילחתכ אלו תונשרפכ המצעב הריכמ איה דוע לכ ,תימיטיגל איה תונשרפ
.תופסונ תויונשרפל םג םוקמ הריתומ איה דוע לכו ,רוקמל ,רמולכ ,ומצע יתימאה
ארב םיהולאה םלצב" .תינויער הייפכב רבודמ - םימייקתמ םניא הלא םיאנת ינששכ
- ונתנבהל ,"םארביה םויב םדא םמש ארקיו ,םתוא ארב הבקנו רכז ,םדאה תא
שיש תובוחו תויוכז ןתוא ילעב םהינש ,םדא םהינש ,הבקנו רכז ,וארבנש םה םיינש
יפ לע תאז ושריפ דומלתהו ינש תיב ימי לש יתדה דסמימה .םארביה םוימ םדאל
תוכרב) "סוניגורדנא" - רמולכ ,"ןיפוצרפ-וד" ארבנ םדאה ל"זח תעדלו ,םכרד
הסיפתל רשכה ל"זח ונתנ ךכב .(א/ח הבר תישארב ,ב"ע/ח"י ןיבוריע ,א"ע/א"ס
,לאה רצי ופוג קלחמו ,רבגה - דחא רוצי ,השעמל ,היה רוקמב ארבנש המש ,תיתדה
וסחייתה אלו ,םישנה תא וחפיק םגש הלא ויה ל"זח םתוא .השיאה תא ,ינש בלשב
.םדאכ ,רבגה לא וסחייתהש יפכ ןהילא

וא ,הל חונ אלש הממ םלעתהלו ,הל חונו בוטש המ תא שרפל תבהוא תיתדה תודהיה
.השיא הגיהנמ תיתדה תודהיל התיה אל םלועמ ןכש ,םירכזה היגיהנמל - קויד רתיל
תא ,הרותה תא בתכש אוה .ופסכלו ושוכרל ,וחוכל ,ומצעל גואדל ביטיה ידוהיה רבגה
עדי תורוקממ השיאה תא קיחרהל דיפקה ותבוטו ותויחונלו ,םיגהנמה תאו םיקוחה
םיקוח שישו ,ארקמב יטסיניבוש סותימ שיש הדבועה .ושוכרל התכיפה ידכ דע ,חוכו
לכב םיטסיניבוש םיידוהי םירבג לש םתויחונל ויתובקעב ובתכנש םייטסיניבוש
ונילע הבוח ךכש רמוא רבדה ןיאו ,יתדה דסממה םע קדצהש םשוריפ ןיא ,תורודה
.גוהנלו ךישמהל

תא הלש תשדחתמה תואמצעה תליגמל לארשי תנידמ הקיתעה ח"שת רייאב 'הב
ןויווש םייקת ...לארשי תנידמ :'א קרפ לש תישארב תדגאב םייקש ןויוושה ןורקיע
תנידמש דבלב וז אל ,ונרעצל .ןימ ...לדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז
לש םינושארה הימי זאמש אלא ,דוסי קוחכ ןויוושה ךרעב הריכה אל ןיידע לארשי
ןמ םימייק לארשיב" .לארשיב השיאה לש הדמעמב הגיאדמ הגיסנ הלח הנידמה
םישנ" הרפסב ינולא תימלוש תבתוכ ,"השיאה דמעמל עגונה לכב םיקוחבש םירגפמה
איה השיאה ויפל ,לארשיב בייחמה קוחה אוה חופיקל אצומה תדוקנ .(9) "םדא-ינבכ
ןיידעו "...םידליל םאו שיא תשא ,תיב תרקע תויהל ןוילעה הדועייו ,"הלעב ןיינק"
."םימייק תדרומו םוביי ,הצילח ,הנוגע יניד םהיפל םייחה ירדס" םירירש

דמעמ לש תדבוכמה תישונאה הזרכהה ןגועת וב ,םויל ,אופא ,םילחיימו םיפצמ ונלוכ
ארקמה יפ לע םג ירהש ,םדאה תויוכז דוסי קוחב םג ונלש תואמצעה תליגמב השיאה
,ןהכ םייח (סומידב) ןוילעה טפשמה תיב טפוש בתוכ ךכו .םדא וארבנ הבקנו רכז
םגו שיאה תאירבב ...לכתסנ םא" :(10) "דומלתבו ארקמב םדאה תויוכז" ורפסב
ןתינ - דחאכ םהינש לע ארקנ "םדא" ('א "תישארב"ב) םשו ,םיהולא םלצב השיאה
קוחב ,הז דוסי קוח רתוסה ,רחא רבד עבקנ אל דוע לכ :דוסי קוח ןיעמ ןהב תוארל
השיאה תאו שיאה תא התוושה ("בותכה") הרותה ירה ,דחוימ ןיינעל בייחמו שרופמ
."רומג ןויווש


"חונ תבית" - הרוד בטסוג:תואתכמסא

.1986 ,רב-זומת תאצוה .הבוח ףכ ך"נתה :השמ ,תונרג .1
,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ תאצוה .חנ דע םדאמ :.ד.מ ,וטוסאק .2
.ה"כשת
קילאיב דסומ תאצוה .'ב ךרכ ,תילארשיה הנומאה תודלות :לאקזחי ןמפיוק .3
.ו"טשת
.1967 ,הדסמ תאצוה .םיירבע םיסותימ :לאפר יאטאפ ,טרבור סביירג .4
.1976 ,רבוקיר'צ תאצוה .ארקמה םלועל אובמ - תישארב רפס :יבצ רדא .5
.1998 ,ןתיב-הרומז תאצוה .הבושתל הבושת - תושפנה ידייצ :ןדו היפוצ ,רלמ .6
,תירבעה הידפולקיצנאה תאצוה .627 'מע ,ו"כ ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה .7
.ד"לשת
1975 ,ןודנול ,לסאק תאצוה .(תילגנאב) תיב-ףלאה אצומ :ףסוי הוונ .8
Naveh Joseph: Origin of the Alphabet. Cassell, London, 1975.
.1976 ,טבמ תאצוה .םדא-ינבכ םישנ :תימלוש ,ינולא .9
.1995 ,תרדושמה הטיסרבינואה תאצוה .דומלתבו ארקמב םדא תויוכז :םייח ןהכ .10

ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home