Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

:עובשה תושרפ תאלעה לש הינשה הנשל תכרעמה תמדקה


הינשה הנשה תא שפוח רתא חתופ ,הרותבש תישארב רפס תא תחתופה ,תישארב תשרפב
יתורפסה סכנה םה ,םהיכרעו םהינכת לע ,ך"נתה ירפס .ויכסמ לע עובשה תושרפ תאלעהל
תותדלו םתוברתל סיסבכ ויממעו םלועה תומוא תיברמ לצא לבקתהש רתויב םודקה ינחורהו
יתוברת סיסב ך"נתה שמשמ ,טסיאתאה ,ישפוחה ,ינוליחה ידוהיל .םינימאמ םה םהב
הדוהי-ןב רזעילא ידיב השדחתהש ,םויה דע וניפב הרוגשה תירבעה ןושלל רוקמ ,יתרוסמו
ידוהי רסומלו תוגהל רוקמו ,ותומכ ןיאמ יתורפס ןויכרא ,תירוטסיה תיתשת ,וישרויו
,ך"נתה תא ללוכ ,לכה תא רציש ימכ םיהולאב ןימאמה ,יתדה ידוהיהמ הנושב .יללכ-ישונאו
.וב בותכה תא רקבל תוכזהו תלוכיה ול שיו ,ך"נתבש ילילשה תא םג ינוליחה ידוהיה האור
,םיישונא אלו םיינעזג ,םילוספ םיגהנמו םיכרע ןיב דירפהל לגוסמ אוה ותוחיתפבו ותנובתב
.לארשי יאיבנ וגיצהש אלפומה ישונאה רסומה ןיבל ,רבעה תלחנ ויהש ,םיישונא-יטנא וליפא
דצלשו ,ך"נתה ירפסמ קלחב המולגש האלפנה תוגהה תא ךירעהל עדוי םג ינוליחה ידוהיה
תורודב םגו ונימיב ידוהיה םעה לש תוברתה ךשמהל סיסב הווהמ ירסומהו יתורפסה ןפה
ןהילע ףיסוהל דיתעבו ,עובשה תושרפ תאלעהב ךישמהל ףאושו הווקמ שפוח רתא .םיאבה
,םיריעצל הזה תוברתה רצוא תא חותפל ךכבו ,ך"נתה ירפס רתימ תופסונ תויגוס םג
.ך"נתה ירפס לש םהיכרעו םתועמשמ ,םתוהמ תנבהב םיגוש תונוש תוביסמש



תישארב
'ג קרפ תישארב - ושנועו אטחה


רלמ היפוצ תאמ
םדא - ףדה תא ךרע


שי המודק תישונא הרבח לכל .סומסוקה - םוקיה תאירב רופיס איה הינוגומסוק
,(אמור ,ןווי) תוילילאה תותדב ומכ ,תיגולותימ איה םיתעל .הלשמ הינוגומסוק
תוינוגומסוק שי .םדא-ינב םה הירוביגו ,תידגא איה םיתעלו ,םילילא םה הירוביגו
וז ומכ) תויח ןה וברקבש םע ותוא לש הנומאה יפואל םאתהב דוביעו הבסה ורבעש
תוחפ אל םיקיתע םירופיסל ונלש תישארב ירופיס ןיב ןוימדה תא ריבסמ הז .(ונלש
.םודקה חרזמב וחוורש

.4 קוספ 'ב קרפב ותישארש ,האירבה רופיס לש ינשה וקלח וניה תישארבב 'ג קרפ
ראתמ 'א קרפ .3 / 'ב דע 'א םיקרפבש הינוגומסוקה לש הכשמה אוה הז רופיס
,הינומרה-סידו המיגפ םיפשוח 'ג-'ב םיקרפ וליאו ,תינומרהו המילש האירב
רופיס ךותב םג ךא .השקה ולרוגבו םדאה לש ולבסב - םכשמהו ,םיאטחב םרוקמש
תא םיהולא ארוב 'ב קרפב :םידוגינ ,(1) רדא יבצ 'פורפ לש ותעדל ,שי ומצע ןדעה-ןג
,ודגנכ רזעל ,השיאה תא ארובו ,רשואב היחיש ידכ ןדע-ןגב ותוא ןיכשמ ,םדאה
,(23 / ב) "ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז":הב קבדו הב חמש ,ןכא ,אוהו
הנניא תעדה ץעמ הליכא רוסיא לש הלבגמה .החמשו רושיא לש רורב יוטיב אוהש
.הלחתהב הקיעמ וא השקכ תיארנ




ןדע-ןגב הווחו םדא
(1985-1887) ,היסורולאיב דילי ,יתפרצ-ידוהי רייצ - לאגאש קראמ
תפרצ ,הצינ ,לאגאש ןואיזומ ,דב לע ןמש


ואטחש אטחה ןמ האצותכ ,'ג קרפב הצקה לא הצקה ןמ ךפהמ תרבוע וז הילידיא
קרפ לש תינומרהה תכרעמב קר אל םגופ" ,רדא יבצ ירבדל ,'ג קרפ .הלילעה ירוביג
;שוריגה אב ןדעה ןגבש רשואה תחת ."ב קרפ לש תינומרהה תכרעמב םג אלא ,'א
םיהולא 'ה רצייו" לומ ;"םחל לכאת ךיפא תעיזב" אב "הרמשלו הדבעל"תחת
לא ךבוש דע" עיפומ "םייח תמשנ ויפאב חפיו המדאה ןמ רפע םדאה תא
םיסחיב הינומרהה םג ."בושת רפע לאו התא רפע יכ ,תחקול הנממ יכ המדאה
תא שיא בוזעי ןכ לע" תוקיבדבש רשואה םוקמבו ,תמגפנ ותשאל םדאה ןיבש
האצותכ ,הדילבש בצעה םיאב "דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו ומא תאו ויבא
אוהו ךתקושת ךשיא לאו" רבגה לומ הדמעמב השיאה תלפשה םגו ,הז יגוז רשקמ
."ךב לושמי

ןדע-ןגב הווחו םדא
(1854-1789) ילגנא רייצ - ןיטרמ ןהו'ג


,הז םודק רופיסב תועבוקה ןה ,םויה ונל תורכומ ןהש יפכ ,תויגולויבה תודבועה אל
תולבוס םיקנויה ראש לש תובקנ םג עודמ :לואשל ונילע ,רבדה היה ךכ ול ירהש
םיקנויה ראש תובקנ םגש ,טושפ ,ועדי אל הז רופיס רבחתנש תעב ?הדיל-יבאכ
לע ונעדי אלו ,ונל תנבומ הפשב ,םדאה ינב ,ונילא ורבד אל םלועמ ןה יכ ,תולבוס
.םויה םיעדוי ונחנאש יפכ ,ןהיבואכמ

,םויה ונל תורכומ ןהש יפכ ,תויגולויצוס תודבוע ועדונ אל םג הז םודק רופיסב
תישונאה הרבחה התיה ול יכ .רבגל השיאה דובעיש תעפותל רבסהה תא תוקפסמה
ידכ ךכב היה ,םייגולויצוס םיגשומב השיאה לש הדמעמ תותיחנל סחייתהל הנכומ
,תומרונהו םיקוחה לכב שממ לש הכפהמ ללוחל ,טלושש הז - רבגה תא בייחל
ונוצרמ ןכומ היהי הז ימ יכו .םינש יפלא הזמ תישונאה הרבחה תלהנתמ םהיפל
אוה םהב תוכמס לשו תורמ לש ,חוכ לש ,הטילש לש תודמע לע רתוול ישפוחה
םינודאה דמעמש ,תישונאה הירוטסיהב ונעמש הז הפיא ?תלוזה תבוטל ,קיזחמ
הברה ?תוניגה ,קדצ ,ןויווש ומכ םיכרע םשב קר ,וידבע תא ,תובדנתהב ,ררחשי
לע ונוטלשל תדה ול תקפסמש היצמיטיגלב םיחצנ חצנל זחאיהל רבגל חונ רתוי
ויתובא תובאש רתיה תויוכזו תונורתיה תא המע קולחל רשאמ ,ותחפש-ותשא
.ול וקינעה

,ןומדקה אטחה תובקעב הרצונש ,הווחו םדא יסחיבש וזה הינומרה-סידה לא
:רפהל ןיא התואש ,הינומרה וז התיה וליאכ היתורודל תישונאה הרבחה תסחייתמ
רקיעב התוא רפהל הלוכי הניא השיאהו ,הב ול חונ יכ התוא רפהל הצור וניא רבגה
הב תימינפה תודבעה תנוכת ךותמ םג ךא ,ךשוממה דובעישל הוולתמה ,חוכ רדעהמ
.םינש יפלא העוקש איה

ןידה רקח

תא שפחמ אוה .עדוי-לככ וא ,לוכי-לככ אל םיהולאה ראותמ 'ג קרפב 13-8 םיקוספב
ןושארה רוקמל ,שחנל דימ הנופ אוה ןיא ךכ-רחא םגו ,ןגב לויט בגא קר םדאה
םדאהו םיהולא .שארמ ול םיעודי םירבדה ויה אל ,לוכיבכ .רקוח קר אלא ,אטחל
יוצמכ ,לוכי-לככ םג ראותמ םיהולא - תאז םע דחי .המב התוא לע שממ ןאכ םילעופ
.םדאה-ינב לש ירוטסיההו יגולויצוסה םלרוג תא ץרוחה אוהש םושמ ,םוקיל רבעמ
הרוצב תוראתמה) תושינאמה ,תוילילאה תודגאה ןמ בואש הלילעה סיסב :רמולכ
הסיפתה לש היתועבצא תעיבט ןאכ תרכינ תאז םע ךא ,םהיהולא תא (תישונא
שומיש - ירקיעה שומישה .היכרצל וללה תודגאב שומיש התשעש ,תיטסיאיתונומה
.שנוע שי - אטח לכל .האצות שי השעמ לכל :יטקדיד ,יכוניח

ללגב השובה - הינשה .םוריעב השובה איה הנושארה האצותה ?אטחה תואצות ןהמ
שינעי םרטבו ,השעמה תא םיהולא רוקחי םרטב החיתפה תדמע יהוז .ומצע אטחה
אלא ,םינעוטה שיש יפכ ,הפיזנ תלימ הניא (9 / 'ג) "?הכיא" הלאשה .םיאטחה תא
תבושתב .אבחתהש ןוויכ ,םדאה םוקמ תא עדי אל םיהולא יכ ,הטושפ הלאש תלימ
תוקד שי (10 / 'ג) "אבחאו יכונא םוריע יכ אריאו ןגב יתעמש ךלוק תא" םדאה
םושמ אבחתהש רמוא וניא םדא .המות דע תמאב תודוהל דחופש ימ לש תיגולוכיספ
,קמחתהל ןויסינ ןאכ שיש ,רורב .םוריע אוהש םושמ אלא ,רוסאה ץעה ירפמ לכאש
.רשפאה לככ תשרופמה הבושתה תבוח תא תוחדל וא

דיגה ימ" :הלאש תרוצב םויאה אב זאו ,ויתונקסמ תא קיסמ ,ךכ לע דמוע םיהולא
תא ,תונדחפ השעמ ,וליטהב ,הישות הלגמ ךא ,תגסל רבכ לוכי וניא םדאה .'וגו "ךל
."לכואו ץעה ןמ יל הנתנ איה ידמע תתנ רשא השיאה" :ותייער יפתכ לע המשאה
,ומצע םיהולאה לע םג אלא ,הז קמחתמ ןועיטמ הלועש יפכ ,םשאה הב קר אל ךא
ךותמ םה ףא םיראותמה ,חצמ-תוזע םע דחפ ןאכ שי .התוא ול ןתנ רשא אוה יכ
המ" השיאה לא היינפה .וירופיסב הב ןחינ בוט רפוסש ,תיגולוכיספ הנבה-תוקד
- םדאה ומכ שממ - השיאהו ,זגורו ףצק ,הרעג לש ,תירוטר הלאש איה "תישע תאז
.שחנה :רחא והשימ לע תוירחאהו המשאה תא הליטמ

ערה למס אוה שחנה - לכל העודי הביסה .ותוגהנתה תביסל לאשנ ונניא רבכ שחנה
ןוויכמ" - (2) וטוסאק לש ונושלכ ,וא ,רסומ ןאכ ול ףיטהל םעט ןיאו ,ערה שרושו
,שחנ גשומב ץימא רשק רושק ערה גשומ היה רבכ םעה לש ונושלבו ותבשחמבש
אקווד תויחה ןיבמ ,ךכיפל ,רוחבל ...התדמע תא תונשל ילבמ ,הרותל ,הל היה רשפא
.תוללקה תוליחתמ וירחאל דימו ,טופישה ךילה םייתסמ ןאכ ."למסכ שחנה תא

ןדעה-ןג תשרפ לש יתורפסה הנבמה

:םיאטחה רדסל ליבקמו ,הריקחה רדסל ךופה אוה תוללקה רדס



.רוזחו ךולה העונת לש ,לופכ ךפהתמ הנבמ יורק הז ןיעמ ירטמיס הנבמ

שחנה - ושנועו אטחה רופיסב םייגולותימ תודוסי

יכ ,םירובס םירקוח ?ושנועו אטחה תשרפ תא רבחמה חתופ וב שחנה והימ
יטסיאיתונומ דוביע הרבעש תורמל ,ילילא אוה הרוקמ תישארב לש הינוגומסוקה
אוה הזה שחנבש רזומה .רופיסה לש םיילילאה םידירשה דחא אוה שחנה .ילארשי
עדוי ,םירבדמ םיחמצ וא םייח-ילעב רשאכ ,ארקמב םירחא םירקמב .ורבד תדבוע
םיצעה לשמ ומכ) לשמ הזש ,םייניע-תזיחא יהוזש םיארוקה םיעדויו רפסמה
לא שונא תפשב אלו ,םמצע ןיבל םניב םירבדמ םה םש ןכלו ,(15-8 / 'ט םיטפושב
ןאכ .(סנכ רדגומ הליחתכלמ הז םש - םעלב לש ונותא הרקמל רשא) .םדאה
:תונוכת שולשב שחנה ןייפאתמ
;םדאה תב לא שונא-תפשב רבדמ שחנה .1
;ץעה לשו ירפה לש םביט המ םדאה ןמ רתוי ףא עדוי שחנה .2
יפכמ ךפיהה גהניש המרועב םדאה תא תיסמו ,םיהולא דגנ דרמתמ שחנה .3
.הווטצנש
ויתועבטמ תא וב עבוט ארקמהש ,יגולותימה רמוחה לא ונתוא תברקמ וז תומד
,הכלהכ וב טלוש הרותב רופיסה לש ילארשיה רבחמה ןיא ןיידע יכ םא ,ולש
.ןיטישה ןיבמ ןאכ תצבצבמ תולילאהו



שחנהו הווח ,םדא
(1564-1475) יטוראנוב ול'גנאלכימ
תורודה לכב םינמאה ילודגמ ,הצנריפ דילי ,יקלטיא לכירדאו לספ ,רייצ
הילטיא ,אמור ,ןקיתאווה ,תיניטסיסה הלפאקה ,ריק רויצ

,תוילילא תוינוגומסוק הברהמ ונל עודי ךכ .ומצעב יהולא חוכ היה שחנהש ןכתיי
הברהב רייטצמ תוהולאל ביואה חוכה .(3) ועינכמו ,ער חוכב לאה םחלנ ןהב
יבתכ ךותמ ולגתנ -20ה האמה עצמאל ךומס .שחנ וא ןוקרדכ תויחרזמ תוינוגומסוק
נתפ ,(חירב שחנ) חרב נתפ ןהו ,תינענכה היגולותימב לאל תוביוא תויומד תירגוא
ארקמב םומע רכז םג שי הלא תויומדל .(ןתיוול) נתול ןכו (ןותלקע שחנ) נתלקע
ןהה תויומדה םע ונלש שחנל ףתושמה .(13 / ו"כ בויאבו ,והיעשיב ז"כ קרפ ףוסב)
שחנה אצומ .הנוש אוה תודרמתהה יפוא יכ םא ,לאה דגנ תודרמתהה םצע אוה
'ג קרפבש שחנה ךא .ארקמל והשכיא וננתסה םהו ,ינענכ אוה חירבה שחנו ןותלקע
ידגאה רמוחה לכש םשכ ,(לבב ,רושא ,דכא - םיירהנ-םרא) הימטופוסמ םה וישרוש
ינושאר ודדנ הב ,הימטופוסמב םרוקמ תישארבב םינושארה םיקרפה 11 לש
ץוחמ יוצמו ,םייחה-ילעב ןיב םייח-לעב אוה שחנה .םתולחנתה םדוק םיירבעה
הנוכתל למס אוה וליאכ ונימי תוברתמ םילאשומ םיחנומב וריבסהל ןיאו ,םדאל
םג ךכיפל ,ילנויצר ןפואב םירבדה תא הנד הניא תיממעה הדגאה .תימינפ-תישונא
.ודוס תא עדי םא ,ץעה ירפמ ומצע שחנה םעט אל עודמ :לואשל ןיא

תידומלתה הדגאה רבכ :םיהולא דגנ םדאה תא דירמהל שחנה לש ונויסינל רשא
לע ךליה תוחפל ,ףוקז היה אלא ,שנועה םדוק לחוז היה אל שחנהש ,ךכב הניחבה
- ןכ אלמלאש ,הדגאה לש תישממ הסיפת םושמ ןאכ שי .(4) םדאל המד ךכבו ,וילגר
.הליחזה רבדב וילע תשוהש שנועה תא ןיבהל ןיא

ינש לש םייפוא לע תצקמב ונתוא דמלמ הווחל שחנה ןיבש (גולאידה) החישה ךלהמ
תודרמתה ררועלמ ענמנ אוהש ,ךכמ דומלל ןתינ שחנה לש ותמרוע לע :םירבודה
לצנמ אוה .הפירח תודגנתה םיקהל אלש תנמ לע ,יגולוכיספ לוקיש והז .תידיימ
תונמדזהה .אדירג תויביטקייבוא תודבועב ןויד חתפש ינפל אל ,תיסהל ידכ תונמדזה
,ץעה ןמ לוכאל םהילע רסא םיהולא :הווח הפיסוהש רוסיאה תוכזב וידיל האב
תאז הפיסוה השיאהש ,ןעוט ארזע-ןבא .(3 / 'ג) "וב ועגת אלו" :הפיסוה הווחו
/ ג"י םיטפוש) ןושמש םא ,חונמ תשא לש הירבדב הבחרהה ומכ ,ישנה עבטה ללגב
.(7-3

תורמל ,רוסאה ירפה ןמ םלכוא םויב ותומי אל הווחו םדאש [א] עדי שחנה
/ ב) "תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ" שרופמב הז שנועב םהילע םייא םיהולאש
תומ אל" :ותרטמל הז עדי לצנמ אוהו ,םייניע-ןוחקפ לש הלוגס שי ץעל יכ [ב] ;(17
עדוי יכ (תוצרמנ לעו ףקות לע דיעהל ידכ םדקוה טפשמה תליחתב "אל"ה) ןותומת
"ערו בוט-יעדוי םיהולאכ םתייהו םכיניע וחקפנו ונממ םכלכא םויב יכ םיהולא
.(5-4 / 'ג)

לע אלא ,תישפנ-תימינפ ,תימואתפ תוחכפתה לע דיעהל אב וניא םייניעה ןוחקפ
,ךאלמהו םעלב ,ךאלמהו רגה לצא ךכ) םדאל ץוחמש םימצעה לש החוכנ הייאר
םא ןיב םימייק םהו ,תיביטקייבוא איה ערהו בוטה יגשומ תא הדגאה תסיפת .('וכו
,םייקה בוטב ןיחבהל רשוכה תיינקה אוה םייניעה ןוחקפ .ואל םא ןיב ,םהב םישח
.םייקה ערה ןיבל וניבו

םיהולאהש ,הדבועה תטלבה םשמ שי םתדמעה ןפואב ךא ,םה תמא שחנה ירבד
האוושהב .ערו בוט תעד ול קינעהל ברסמ ,ול ותוושהל ןאממ ,םדאב אנקתמ לוכיבכ
תונוכתה לע תבכעתמ הניא - רוסאה ירפה ןמ המעט םרטש - השיאה ,םורעה שחנל
איה יביאנו םימת דלי ומכ .ןגיצה שחנהש יפכ ,ץעב תומולגה תוילאוטקלטניאה
תונקפסו תונססה יבלש רבע םדא םגש חינהל שי .םישוחה ןמ ,הארמה ןמ תינהנ
םאו ,ןוימדל םוקמ ריאשהל ידכ םא ,ןאכ ראותמ וניא הז ךא ,הווח הרבעש הלאכ
.תויוליפכ עונמל ידכ

דובעישל לוצינל היצמיטיגל - השיאה תללק

,ןימה םש אוה השיא ."החקול שיאמ יכ :אוה השיא םשל ארקמה ןתונש שוריפה
יתואיצמ ףקות ןתמל ןויסינ ןאכ שיש ריבס .םדא תשא לש יטרפה המש אוה הוחו
תיחל תחתמ קיריח) אוח ימראה םשה ןמ חוקל אוהש ןכתיי :ןמזמ עודי היהש ,םשל
תכל קיחרה ףא רחואמה ידוהיה שרפמה ךא ,שחנ ושוריפש (ףלאל תחתמ ץמקו שירלו
,הוח הארבנש ןוויכ :אנינח 'ר רמא" :השיאה תומד לש היצזינומד ותושעב הזמ
,ןטש-שחנ-הוח יגולוכיספ רשק רצונ ךכ .(ט / ז"י אבר תישארב) "המיע ןטש ארבנ
.ותוא ומינפהו וילע וכנחתה תידוהיה הכלהה ידמול לש םיבר תורודו



ןדעה-ןגמ שוריגה
ארקמה ירופיס תא רייצל הברהש ,יתפרצ רייצ ,1883-1830 ,הרוד בטסוג
תשוחנ טירחת

לש דובעישה .רבגל דובעישהו הדילה בצע :השיאה ,רומאכ ,הללוק תוללק יתשב
עובטה ,יעבט והשמכ ךכ-רחא םיבר תורודו ארקמה תפוקתב הארנ רבגל השיאה
לש האצות ךכב ואר אל .ונוחג לע שחנה לש הליחזה ומכ שממ ,ישונאה ןימה ביטב
תויהל השיאה הדלונ התיירב םצעמ וליאכ ,אלא ,םימייוסמ םייתרבח םיאנת
ןווכתנ אל "ךב לושמי אוהו" קוספה .הבצועו החקלנ ועלצמש ,רבגל תדבעושמ
,עבוקה היהי אוהש - הפוקתה התוא לש המרונה יפל - אלא ,אקווד תוצירעל
תורודה תצורמב .תיביספה היהת השיאהו ,הרבחהו החפשמה ייחב יביטקאה
ןירדהנס תכסמב .תלבוקמו הרורב התשענו גוזה-ינב ןיב םיסחיה תכרעמ הדסמתה
לע "ורתווב" ,םדא השע ותניחבמ תחלצומ "הקסיע" וזיא שרופמב ןייוצמ (ט"ל)
."ושמשל החפש ול ונתנו תחא עלצ ונממ ולטנ ןושארה םדא" :ויתועלצמ עלצ
לשומ-לעב ותואל תוריש ידיקפת םג ובוחב ןפוצ "ךב לושמי אוהו" קוספה ,רמולכ
רביח ,םהרדובא דוד ןב ףסוי ןב דוד 'ר עדונה תוליפתה שרפמ .שממ דובעיש ידכ דע
ורטפנש םעטהו" :(5) תושרופמ בתכ ובו ,ומש תא אשונה תוליפתה רפס תא -1340ב
תושעל הלעבל תדבעושמ השיאהש יפל ,המרג ןמזהש השע תווצממ םישנה
תיישע תעשבש רשפא ,המרג ןמזהש השע תווצמב תבייוחמ התיה םאו .ויכרצ
חינתו ארובה תווצמ השעת םא - ותווצמ תושעל לעבה התוא הווצי הווצמה
הל יוא ,ארובה תווצמ חינתו ותווצמ השעת םאו ,הלעבמ הל יוא - ותווצמ
."הרצוימ


םירבגלו ,ויתורודל ידוהיה רבגל הקפיס המודק תישארב תיישרפ התוא :ןכ-לע רתי
לכל ,חופיק לכל קודיצ ,הילע ןה ףא וכמתסהש תורחאה תויטסיאיתונומה תותדב
הביס שמשל השיאה הכפה עודמ .תוינויווש-יטנא תומרונ לש החצנה לכלו היילפא
'ר תא ולאש" :הרואכל ,ןהל םרוגה איה יכ ?תוומ ללוכ - תוישונאה תוקוצמה לכל
ידי לע :ןהל רמא ?הליחת תמה לצא תוכלהמ (םישנה) ןה המ ינפמ ...עשוהי
.(ז"י ,אבר תישארב) "הליחת תמה לצא תוכלהמ ןה ךכיפל ,םלועל התימ ומרגש
:לופכ אוה תישארבבש רוקמל סחיב הז ןועיטבש תוויעה

וז איה השיאה םא םג ,ןכלו ,ןדעה-ןגב חצנ-ייחל םדאה דעונ אל הליחתכלמ
ונא .םדאה-ינב לע תוומה אב הניגב אל - רוסאה ירפה ןמ לוכאל םדאל המרגש
ומכ ,םייחה-ץע - ןושארה :רופיסב םיעובטה םימעט השולש לשב תאז םיעדוי
ץעמ לכא אל ךא ,תעדה ץעמ קר לכא םדאה .םדאל ץוחמש תושיי היה ,תעדה-ץע
וילע רוסאל היה ךירצ אל תרחא ,הליחתכלמ חצנ ייחב הכז אלש רורב ןכלו ,םייחה
םג ,ןכ םא ,עודמ .רוסאה ירפהמ הליכאב ואטח אל תויחה - תינש .ונממ םג לוכאל
ותשוהש םישנועה םע הנמנ וניא תוומה - ?ןהימי תירחאב התימל ונודנ ןה
שוריגבו השקה הדובעבש "םייפאה תעיזב" קר אלא ,ואטח תובקעב םדאה לע
ול ףיסומ אוה ,ץעה-ירפמ לוכאל םדאה לע רסוא םיהולא רשאכש ,ןוכנ .ןדעה-ןגמ
,הליכאה םויב תמ אל אוה לבא ,(17 / 'ב) "תומת תומ ונממ ךלכא םויב" :םויא
.םדאה לע ואבש תוללקב ללכנ אל הז ,רומאכו !שארמ תאז עדי שחנה וליפאו

/ 'ג תישארב) "יח לכ םא התיה איה יכ"הווח המשב ותשא הווחל ארוק םדאה
רוקמ אל ,םייחה רוקמ איה השיאה ,תירוקמה תיארקמה הסיפתה יפלש ,ןאכמ .(20
איבמה םרוגל התכיפה .ותשא הווח תא "עדי" רשא דע הברתה אל םדאה .תוומה
,םיירשפא םייגולוכיספ םיעינמ השולשמ דחאמ ,םתסה ןמ ,תעבונ םלועל תוומ
אלפומה רשוכה לע ,השיאב הפורצ האניקמ - ןושארה :דחי םג םתשולשמש ריבסו
ברסתו ,דרמתת אמש דחפמ - ינשה ;םלועל םייח איבהל - הזה תומעפתהה ררועמו
תיליל לע תורחואמה ל"זח תודגא) תישונאה הרבחב הלעמב ינש דיקפת אלמל
טילבהל ,"המוקמב" הדימעהל :ומדוקמ תורישי עבונ ישילשה .(הז רבסה תורשאמ
תונשרפה .םשא תלטה :העודי תיגולוכיספ היצלופינמ י"ע תאזו ,התותיחנ תא
טולימ חתפ ותוא השיאל החינמ הניא וז המימת תישארב תדגאל הנתינש תירבגה
לע םשאה תא ליטהל השיאל הריתמ הניא - רמולכ ,וכרד טלמיהל םדאל הנתנש
תומלעתה ןאכ שי ,טושפ .השעמל הכלה ןכ תושעל הסנמ איהש תורמל ,שחנה
יאשר (!םדאה) התופש ימ םא ירהש ,הלש הז ינויגהו קדוצ ןועיטמ תטלחומ
הניא (!השיאה) התתופש ימ עודמ ,ומצע תא קידצהל ידכ הז טנמוגראב שמתשהל
?המצע "החנה" התואמ תונהיל איה ףא תיאכז

תונשרפהו ,שנועה הילע לטוהש ינפל דוע שיאל סחיב ,אופא ,התלפוה השיאה
הז םימת רופיס תלצנמ ,השודק לש םתוחב תעבטומ איהשכ ,תרחואמה (!תירבגה)
ימלועל רבגל השיאה לש דובעיש לכו היילפא לכ ,חופיק לכ ותועצמאב קידצהל ידכ
!םימלוע

הדובעל םדאה סחיל חתפמ - רבגה תללק

חתמ רצויה רדס ,דבכה לא לקה ןמ הלועכ רופיסה רבחמ יניעב ספתנ תוללקה רדס
.עיתפמ הז ןיאו ,רתויב השקכ ,אופא ,תספתנ רבגה תללק .הגסיפה תארקל םייוסמ
ןוטלשו הדילה ירוסיי - השיאה לש השנועש רשפא ,הז רופיס תבתוכ התיה השיא ול
.רתוי םישקכ םיספתנ ויה - רבגה

ואטח לע םדאה תללקב ,םינפ לכ לע ,אוה הללק לאכ הדובעל םדאה סחיל רוקמה
רוב קר .'וגו "...המדאה לא ךבוש דע םחל לכאת ךיפא תעזב" :'ג תישארבב
ירהו .ודועיי איהש ,הדובעה תללקב ואטח לע םדאה תללק תא ףילחמ ץראה-םעו
לעו ,הללקכ "וברו ורפ" תא םג שרפל היה ךירצ ,הללקתהש וז איה הדובעה ול
אלו "...םינב ידלת בצעב" :הל רמאנ ז"ט קוספב ירהש !תדלמ לודחל היה השיאה
ןיבל - השיא וא רבג - םדאה לש ירוקמה ודועיי ןיב ןיחבהל שי םירקמה ינשב .איה
"הרמשלו הדבעל"אוה ורוקמב םדאה דועיי .ואטח תובקעב וילע האבש הללקה
הללקה !ארבנ וז הרטמל .םיהולא לש ונגב ןנג שמשל ,רמולכ ,(5 / 'ב תישארב)
ונניא רבכ ומויק הידעלבש ,הדובעבש םייפאה תעיז איה ואטח תובקעב וילע האבש
ורפ" :השיאה לש השנועב ןידה אוה .ןכ-ינפל היהש יפכ ,לוכיבכ ,תיטמוטוא חטבומ
בצעב השנענ ,האטח תובקעב םלואו ,ותשאו םדאה לש םדועיי ,ןכא ,אוה "וברו
אוה ורוקמ דועייה םירקמה ינשב .(ךיפא-תעיזב ומכ) הז דועיי לש ומויקל הוולתמה
,ישונא אוה הרוקמ ותמשגה ךרד וליאו ,(ןויריפה ,הדובעה) ךרובמ אוה ןכלו ,יהולא
דועייה אלו שנענה אוה םדאה םירקמה ינשב .(בצעהו םייפאה תעיז) תללוקמ איהו
ןה קמחתהל הסנמש ימכ והומכ השק הדובעמ קמחתמה םדאש ,ןאכמ .ומצע
!הללק הניא הדובעה :רמולכ ,הלילשה ךרד לע ןאכ דע !ושנועמ ןה ,ודועיימ



ןדע-ןגמ שוריגה
(1564-1475) ,יטוראנוב ול'גנאלכימ
תורודה לכב םינמאה ילודגמ ,הצנריפ דילי ,יקלטיא לכירדאו לספ ,רייצ
הילטיא ,אמור ,ןקיתאווה ,תיניטסיסה הלפאקה ,ריק רויצ


הרזח"ל םיפיטמ יגוחבו םיידרח םיגוחב העימשהל םויכ םיברמש תונעטה תחא
,ףוצר דומיל י"ע הרותה תא רמשל בייח ידוהיה םעה-ינבמ קלחש ,איה "הבושתב
הפצוחה .םידמולה תא סנרפלו דובעל ךירצ ,דומלל לגוסמ וניאש ,רחאה קלחהו
הללק איה הדובעה"ש ,החנהה לע ותוכמתסה רואל אקווד םייתעבש הבר הז ןועיטב
םיבשחנ םהיפכ עיגימ םייחה הלא ,הז ןועיטבש ןויגהה יפל ,ןכש ,"הרותה ןמ
"תבש לש יוג" לע ומכ םהילע םיליטמ ."דומלל םילגוסמ םניא"ש וא ,"םיללוקמ"
וריחשי אל - הזב :אבבו הזב תוריפה תא ופטקי םה וליאו ,"ללוקמה" השעמה תא
,לידבהל ,םיקידצכ םנובשחל ופיסוי - אבבו ,םייפא-תעיזבו םייפכ-למעב םהידי
ורומח" רפסה !ןדעה-ןגב רתוי בוט םוקמב וכזיו ,םתלוז ןובשח לע תוכז לש תודוקנ
םעה ינב לש ידרח רזגמ דצמ ,הלאל תומוד לוצינ יכרד הבחרהב ראתמ "חישמ לש
."םינוליחה" ,ידוהיה םעה ינב ראש תא ,ידוהיה

תדגונמ תלוזה לע הסנרפה לוע תלטהו הדובעמ תוטמתשההש ,וניבה וניתובר רבכ
וליאכ - תונמוא ונב תא דמלמ וניאש לכ" ןועיטב ושמתשהו ,תודהיה חורל
ידכ הכאלמ םהידלי תא ודמליש םירוהמ העיבתה .(ט"כ ,ןישודיק) "תוטסיל ודמלמ
םיבייח יתמ דע ,ירהש .םדאה-ימיכ הימיו ,ןימוי-תקיתע העיבת איה הב וקסעתיש
השיא תאשל רשכ אצמנש ימש ,םלוע לש וכרד וז ןיאה ?םהידלי תא סנרפל םירוה
םדומלת תוכז םא ?םתסנרפל תוירחאה תא םג ומצע לע לוטיל בייח םידלי דילוהלו
וא רוביצה בייח עודמ !םחריש זא - "םחרי םשהו" םהל דומעת םינדמלה לש
- םמצעל ורזעי םא קר םהל אובת םשה תרזע םאו ?םתסנרפ לועב תאשל םהירוה
!םמצעל ורזעיו ,אתוטמב ,אנ-ומוקי

הכאלמה תבהא לע ל"זח תעד :חפסנ

('י / 'א תובא) "תונברה תא אנשו הכאלמה תא בהא"

('ו / ילשמ שרדמ) "?םימשגה תומיב לכאי המ ,המחה תומיב שרוח םדא ןיא םא"

('ח תוכרב) "םימש ארימ רתוי ועיגימ הנהנה לודג"

(ח"יק ,תבש) "תוירבל ךרטצת לאו ,לוח ךתבש השע"

"םידסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע :דמוע םלועה םירבד השולש לע"
('ב / 'א תובא)

(ז"ס ןיטיג) "הילעב תא תדבכמש ,הכאלמ הלודג"

('ג אבר הכיא) "הדובע לועו השיא לוע ,הרות לוע וירוענב אשי יכ רבגל בוט"

תישארב ,ימלשורי) "תוירבל ךרטצת לאו ךל הרז איהש הדובעל ךמצע רוכמ"
(ב"ה / ס"פ אבר

"ותכרב תא חלושה אוה ה"בקהו ,וידי יתשב תושעלו לומעל םדא ךירצ"
(אציו אמוחנת)

קסועו תיברעב תוכלה יתשו תירחשב תוכרב יתש םדא הנוש :רמוא עשוהי 'ר"
,חלשב אתליכמ) "הלוכ הרותה לכ תא םייק וליאכ וילע ןילעמ ,םוי לכ ותכאלמב
(חלשב אמוחנת ,'ס עסיו


:תויפרגוילביב תורעה

,אמוג ירפס .יארקמה םלועל אובמ - תישארב רפס :רדא יבצ .1
.23 דע 19 םידומע ,1976 א"ת ,רבוקיר'צ תאצוה


,םיירבע םיסותימ :יאטפ לאפרו סביירג טרבור לש םרפסב ,לשמל ,האר .2
לש ורפסב ןכו ,51 דע 42 םידומע - תישארב תוצלפמ ,1967 הדסמ תאצוה
,סנגאמ תאצוה ,חנ דע םדאמ ,תישארב רפס לע שוריפ :וטוסאק
ה"כשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה


.ב"ע / 'ט הטוס תכסמב לשמל .3

.94 'מע ,םש ,וטוסאק .4

ה"כ 'מע ,םלשה ,םהרדובא .5

ףדה שארל

Subject Koach Hiloni Home