Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקה ה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

םירבד
22 'ג - 'א םירבד

תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע
רמוע :ףדה תא ךרע

:םיאשונ ינשב זכרתי םירבד תשרפב וננויד

טרפב םירבד רפסבו ,ללכב הרותב יוצמה דגיהה לש "יהולאה" רוקמה תניחב .א
רבדמב רפסו תומש רפס לש תואסריגה לומ "תימירבדה" הסריגה תניחב .ב

" ...תאזה הרותה תא השמ בותכיו" - 'ה יפמ השמ ידיב הבתכנ איה יכ רפסל תעדוי הרותה
;(א 'א תובא) "עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ" :ל"זח ועבק םג ךכו ,(9 א"ל םירבד)
תנמ לע ,םנמאו ;(א"ע ו"ט ,םש ,ב"ע ד"י ארתב אבב) "...בויאו םעלב תשרפו ורפס בתכ השמ"
השמל הב בותכה תא סחייל חרכה היה ,"יהולאה" הרוקמ לעו הרותה לש התשודק לע עיבצהל
,תודיחב אלו הארמו ,וב רבדא הפ לא הפ" תורישי לאה םע רבידש דיחיה אוה ירה יכ ,ומצע
ירה ,הרותה תא בתכ רחא והשימש תורוקמב עבקנ וליא .(8 ב"י רבדמב) "...טיבי 'ה תנומתו
.הלש יהולאה רוקמל רשאב םינקפסל הפ ןוחתפ ןתינ היהש


ונותאו םעלב
ימלפ רייצ ,1633-1583 ,ןמטסל רטיפ
םילשורי ,לארשי ןואיזומ ,ץע לע ןמש רויצ
,תיטדנרבמר-הרפה הפוקתב םירייצה ןיבמ רתויב טלובה ןמאה בשחנ ןמטסל רטיפ
.תיתונמאה וכרד לע ועיפשהו טדנרבמר ינפל םדרטסמאב ולעפש

אלש ,"תירוטסיה תומימת"ש אלא ,ןימאמ םדא לכ בייחש המו תרוסמב שדקתנש המ ןאכ דע
ךכ לכ ןבחורלו ןכרואל ורזיפ הרותבש תודועתה יבתוכש ךכל ומרג ,"תירוטסיה תורוב" רמול
,ונומכ םדא ינב ידי לע בתכנ טסקטה יכ לילעב תועיבצמ ולאו ,"סומלוק תוטילפ" הברה
.ונתאמ םיתוחפ ףא - םיתעל ,רעצה הברמלו

םירבדה הלא" :ונלש השרפב ןושארה קוספב היוצמ תאזכ "סומלוק תטילפ"ל תפלאמה המגודה
אל ,עודיכ ,השמ .(1 'א םירבד) "...הברעב רבדמב ,ןדריה רבעב לארשי לכ לא השמ רביד רשא
ןייצמ בתוכה .(5 ד"ל ,םש) ןדריה לש יחרזמה דצב ,רמולכ ,באומ ץראב תמ אלא ,ץראל סנכנ
רבעב יח חרכהב הז בתוכש אצוי - ןדריה רבעב םירבדה תא בתכ השמ יכ ונלש קוספב
לוכי ונניא בתוכה ,רמולכ - עיגה אל השמ וילאש ץרא לבח ותואב ,רמולכ ,יברעמה ןדריה
!השמ תויהל

תוריבסה יאל םיבע םיזמר זמר ,12 -ה האמה ןב ,ארזע-ןבא םהרבא 'ר ינואגה ןשרפה
רבדמב ןדריה רבעב םהילא ותוא 'ה הוויצ רשא לככ שוריפ ןכו" :הרותה תא בתכ השמש
הנה םג ,האריי 'ה רהב ,ץראב זא ינענכהו ,השמ בותכיו םג ,רשע םינשה דוס ןיבת םאו ,הברעב
.(2 'א םירבדל ארזע ןבא) "תמאה ריכת - לזרב שרע ושרע

רבעב רביד אוהש בותכי ומצע השמש ןכתיי אל :ארזע ןבאה לש םיזמרהמ קלח תועמשמ ירהו
םיראתמה םירבד רפסב םינורחאה םיקוספה רשע-םינש תא בותכי השמש ןכתיי אל ;ןדריה רבעב
זא ינענכהו" בותכי השמש ןכתיי אל ;םלועמו זאמ םיאיבנה לודגכ ותוא םיראפמהו ותומ תא
אל רבכ ינענכה ונמזבש ימ לש ויפמ קר תאצל לוכי הזכ דגיה יכ ,(6 ב"י תישארב) "ץראב
תשרפב בותכי השמש ןכתיי אל ;ןענכ ץרא השבכנ םרטשכ ,השמ ימיב אלו ,ץראב היה
"האריי 'ה רהב םויה רמאיי רשא ,הארי 'ה אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו" ןוגכ קוספ הדקעה
'ה תיב ("םויה רמאיי רשא") ונמזבש ימ קר בותכל היה לוכי הלא םירבד - (14 ב"כ תישארב)
זמרמ ארזע ןבא - םוכיסל ,האלה ןכו .הנשי הרמא תרוסמ לש ךרדב וריכזה םישנאו ,םייק היה
אלא הנניא - יהולא רוקמ תלעב איה ךכ םושמו ,הרותה תא בתכ השמש הנעטהש ,םיבע םיזמר
.תכרפומ הנעט

תולעל הלולע התייה ויתועד תעבה רשאכ ,12 -ה האמב ןימאמ ןשרפ עיגה תאזה הנקסמל םא
קר אל איה וב תונקפסהש ,ילנויצר םלועב םייחה ,ונא ירה ,וייחב ףא - ילואו ,םרחו יודינב ול
תובקעב תכלל וננויגה יפ לע םייופכ ונא ,ןכבו ,רשי לכש לעב לכ לע הבוח ףא אלא ,תימיטיגל
אל םתיברמ ,םיישונא םידגיהמ היונב הרותה :שקבתמה תא רמולו ,הזה ץימאה ןשרפה
בשחיהל ןיטולחל ירקש חרואב םירמייתמה םידגיה - הלחלח םיררועמ םקלח ,רתויב םיחלצומ
.םייהולאל

תומש רפס לש תואסריגל "תימירבדה" הסריגה תאוושה :הז וננויד לש ינשה אשונל שגינ התעו
:רבדמב

ינב ידודנ ףוסבו ,וימי ףוסב טילחה השמש ,רמולכ ,תמא לע ךמתסמ םירבד רפסב בותכהש חיננ
םיקוחה תא םהל םכסל ,רבדמב םתוא תורוקה לכ תא םכסל ,ןענכ ץראל םירצממ לארשי ינב
ויה םנמא ךכש חיננ - םילילאה תדובע ינפמו 'ה יכרד תביזע ינפמ םתוא ריהזהלו םיירקיעה
םעט היהש דיגנו ?הרותב תינשב הזכ ינכרא טוריפב םתוא איבהל םעט המ - תואיצמב םירבדה
המ - םיברה םינשרפהו ל"זח הב ודדומתהש ,השקה הלאשה תלאשנ ,תאזה תינכראה הרזחל
בותכש המ ןיב רקיעבו ,הרותב תונושה תודועתה ןיב תוריתס הברה ךכ לכ שי םעט
?םירבד רפסב בותכה ןיבל רבדמבו ארקיו ,תומשב

:תוירקיעה תוריתסהו תויוליפכה לע ןלהל דומעא

טופשל לודחל ול ץעי םשו ,רבדמב השמ לא וינב ינשו השמ תשא םע ורתי עיגה ,ח"י תומש יפל
םישלו ,עצב יאנוש ,תמא ישנא ,םיהולא יארי ,ליח ישנא רוחבל - תאז םוקמבו ,ודבל םעה תא
הז עוריא .וירבדכ השעו ,ונתוח לוקב עמש םנמא השמ .לארשי ינב לע םיטפושו םירש םתוא
.יניס רה דמעמ ינפל ,םש רפוסמה יפ לע ,הרק


יניס-רה לע השמ
הינמרג דילי ידוהי רייצ ,1931-1861 ,ירוא רסל
דב לע ןמש רויצ

ורתי אלו ,יניס רה תא ובזעש ירחא שחרתה עוריאה ותוא ,18-9 'א םירבד יפ לע ,תאז תמועל
ןודנב םעה םע ץעייתה אוהו ,ומצע השמ לש ותעדב הלע ןויערה אלא ,השמל תאז ץעי
-םירשל ונומי הלא םנמאש ,רבדב ומע ומיכסה םהו ,םיעודיו םינובנ ,םימכח םישנא םהמ שקיבו
!םלש קרפ ול שדקומ תומשבש םגה ,'א םירבדב ללכ רכזומ ונניא ורתי .םהילע םיטפוש-

דחא שיא ,ןענכ ץרא תא רותל םילגרמ חולשל השמ תא הוויצ לאהש רפוסמ ד"י-ג"י רבדמב יפל
.ץראה ירפמ םהידיבשכ םשמ םירזוחו ,םוי םיעברא ךשמב ץראה תא םירת םנמא הלא .טבשל
ץראכ םג ךא ,שבדו בלח תבז ץראכ ץראה תא םיראתמ םה לארשי םעו השמ ינפל םחווידב
תא שינעמ לאה .םירצמל רוזחלו השמב דורמל הטונ םילגרמה ירבדמ דחפנ םעה .היבשוי תלכוא
ןמ ,ןונ-ןב עשוהיו הנופי ןב בלכמ ץוח ,ץראה לא עיגי אל םירצמ יאצוימ דחא ףאש ךכב םעה
שובכלו רהל תולעל שקבמו וישעמ לע םחינ םעה .הער ץראה תביד תא ואיצוה אלש םילגרמה
.המרח דע ינענכהו יקלמעה ידי לע וכוה םהו ,םמע ךלה אל 'הש אלא ,ץראה תא

לאה אל :םייתועמשמ םילדבהב ומצע רופיסה ותוא רפוסמ 46-19 'א םירבדב ,תאז תמועל
םיכסה השמו ,השמל תאזה העצהה תא עיצה םעה אלא ,םילגרמ חולשל השמ תא הוויצ
םילגרמהש ךכל רכז ןיא ,םירבד תסריגב םילגרמה לש חווידב .(23 'ספ - "ייניעב רבדה בטייו")
אלו ,"קנע ינב םיליפנה" אלו ,"היבשוי תלכוא ץרא" תרכזומ אל ,לארשי ינב לש םהידי תא ופיר
וליאו ,(28 'ספ) "ונל ןתונ וניהולא 'ה רשא ץראה הבוט" :קר םינייצמ םילגרמה ."תורוצב םירע"
םירע"
לעו "םרו לודג םע" לע םירופיסב םבל תא וסמה םילגרמהש ןעוטו וילהואב ןגרנ םעה
רכז ךכל ןיא יכ ,ובלמ תאז הדב םעה וליאכ אוה ןאכ םשורה - "םיימשב תורוצבו תולודג
.םילגרמה חווידב

םזוי רבדמב רפסב .םילגרמה תחילש םזוי ןויצב אוה הז ןיינעב רתויב יתועמשמה לדבהה
וליאו ,םעה תא לישכמ לאה הנושארה הסריגה יפלש רורב .םעה םזוי םירבד רפסבו ,לאה
!ומצע תא לישכה םעה ,היינשה הסריגה יפל

רחאל תובר םינש ,הבירמו הסמב ץראל סנכיי אלש שנענ השמש רכזומ ,13-7 'כ רבדמב יפל
.םילגרמה אטח

רחאל לארשי ינבב ףנאתהש הביסה התוא ללגב השמב ףנאתה לאה ,37 'א םירבדב ,תאז תמועל
.ץראל סנכיי אלש ושינעהו ,םילגרמה תשרפ

רחאל התוא ליבוי רשא ,הדעה לע שיא הנמיש לאהמ שקבמ השמ ,23-15 ז"כ רבדמב יפל
רזעלא ינפל דחוימ סקטב ןונ-ןב עשוהי תא הז דיקפתל תונמל השמ תא הווצמ לאה .ותוקלתסה
.ןהכה

השמש ינפמ ,השמ תומ רחאל ץראה ליחנמ דיקפתל עשוהי הנומ ,38 'א םירבדב ,תאז תמועל
סקטה לש דעומה ינפל תובר םינש הז לכו ,םילגרמה אטח רחאל ץראל הלעי אלש שנענ
.רבדמב רפסב רכזומה


םילגרמה
ינומלא תאמ טירחת

ןכומ אוהשכ ,ולובגב רובעל םהל השרי יכ םודאל השקבב לארשי ינב ונפ ,21-12 'כ רבדמב יפל
רובעלמ ותוא אינהל דבכ םעב לארשי תארקל אציו ,םיכסה אל םודא .הנקמל םימה רובע םלשל
.וצראב

םימודאה תאמ ףסכב ונק ןכ לארשי ינבש רבתסמ ,8-1 ,29 'ב םירבד יפ לע ,תאז תמועל
.םימו לכוא

רובעל תושר תשקבב ירומאה ךלמ ןוחיס לא תונכב לארשי ינב םינופ ,25-21 א"כ רבדמב יפל
.וירע תא שרויו לארשי ותוא הכמ ,המחלמב םהילע הלוע הזשכ .קזנ םורגל ילבמ וצראב

,וב תורגתהל הווצ ףאו ,ןוחיס ץרא תא ושריי יכ לארשי ינבל שארמ חטבוה ,37-24 'ב םירבד יפל
,אדירג הווחמ תניחבב קר היה םולשב וצראב רובעל םהל השריש ןוחיסל םיכאלמה חולשמו
.שומימ תונווכ אלל

תומש רפסב תוליבקמה ןיבו םירבד תשרפב בותכה ןיב םיירקיעה םילדבהה קר תמאב הלא
רבד - שממ תוריתס ףאו ,םינטקו םילודג םילדבה תורשע דוע שי ,השעמל .רבדמב רפסבו
םה םא ,יהולא דגיהב םרוקמו ,םישודק םה םימיוסמ םיטסקטש ןועטל ןכתיי ךיא !וכופיהו
שי תורבדה תרשעב וליפא יכ ,ורתי תשרפב וניאר ?םירתוס םירבד ןיינע ותוא לע םירמוא
ןעטת םא .תוריתס ףאו ,םילדבה םהיניב שיו - םירבד רפסו תומש רפס לש - םיחסונה ינש
וילע לפוט חרכהב התאש ירה ,דחא ףרהב לאה ותוא ידי לע ורמאנ הלאה םירתוסה םיטסקטהש
?ךכ םע ןיכסהל ןימאמ שיא לוכי ךיאו ,םיגלפומ תוריבס רסוחו ןויגה רסוח

םייתד םיפוג וא ,םישיא תונוש תופוקתב ורביח הלאה םיטסקטה תאש איה תשקבתמה הנקסמה
םיבר תורוד ךשמנש הכירע לש ךילהבו ,םינוש םיסרטניאו תונוש םלוע תופקשה ילעב םייטילופו
חרוא לע תעדה לע רתויב תלבקתמה הירואיתה וז .םויה ונינפל תחנומה הרוצב ונילא ועיגה
.19 -ה האמה ףוס ינב ארקמ ירקוח וגה התואו ,ארקמה תודועת תיברמ לשו הרותה לש הרוביח
לעב קר אל אוה הזכש רותבו ,תויהולא תורמוי לעב ,ןיטולחל ישונא טסקטב ,ןכ םא ,רבודמ
היצטניירוא לעב םדא לכ עזעזל תוכירצש תויועמתשה לעב ףא אלא ,תוערגמו תושלוח
.תיטסינמוה

---
ןליא רב תטיסרבינוא םעטמ .Ph.D - תונרג השמ ר"ד
םסרפ ךוניחה דרשמב םיידוסי לע רפס יתב לע ללוכ חקפמ ,הללכמב הצרמ ,ךוניח שיא
םיבושחהמ .םידלי תורפסו הפיה תורפסה ,ךוניחה ,ןויעה ימוחתב תורבוחו םירפס םיעבראכ
:םהב
1986 זומת-יקצמיטס ,"הבוחה ףכ - ך"נתה"
1993 ןדומ ,"ץיבוביל והיעשי לש ותנשמו ינוליחה ידוהיה - ולשמ הנומא"
1996 תונורחא תועידי תאצוה ,"םולשבאו סופידא"
1999‏ ישפוח םע תאצוה ,"הבושתב רזוח םע תוחיש"
1991 ןלוג ןורי ,"הווסמ אלל ןונגע"
(ןמור) 1991 דקע ,"יקסלבוק באה"
(ןמור) 1997 זומת ,"תינברה לש ינשה בהאמה"
1986 רתכ ,"םלוכ ומכ תויהל"
1986 זומת ,"רדנה"
1992 הדסמ ,"הגרע לש תובוטה תועמדה"
1996 םירפס ינד ,"ורניקימ"
1997 םירפס ינד ,"םותכה ליעמהו קוריה בובזה"

ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home