לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקה ה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

םישודק
'כ-ט"י ארקיו

יטומ תאמ

:השרפב ונל שי המ
םינהוכו םייוול ,לארשי םע :תוטילאה תרות
םינועדיו תובוא ,ךלומה ,םילילא :תיביטנרטלא תונומא לע םירוסיא
קחצי תדקע לומ "ךלומ"ה גהנמ - םדא תונברוק
םינומהל עושעש - תוומ שנוע
המיז ,הבעות ,הוורע ירוסיא :רבגה דובכו סקס

:השרפל עקרה
טעממ ארקיו רפס .הרות ישמוח תשמחבש ישילשה ,ארקיו רפס לש ופוסל ונתוא תברקמ השרפה
.תורחא תווצמ םויקבו ,תונברוקהו חבזמה ןחלופב קוסעל הברמו ,םירופיסב

:הרותב תוטילאה לע
םינהוכה :תוטילאה תטילאו - םייוולה תטילא

,הריחבה תוכז לעב תא ענכשל םיחילצמו "תוריחב תלומעת"ל יניס רבדמל םיאצוי לארשי ינב
.הז בלשב יטרפ םיהולאכ וב םירחוב לארשי ינבו .םעל ול תויהל םימעה לכמ ונב רוחבל ,םיהולאה
בתכנ "םישודק" תשרפב .םימעה לכ לע הלענה ידיחיה רחבנה םעה אוה ,הרותה תעדל לארשי םע
המ - "יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו הוהי ינא שודק יכ םישודק יל םתייהו" :(26 / כ ארקיו)
.םילדבומו םיאמט - "םייוגה" וליאו ,םירוהטו םישודק לארשי קרש ןאכמ םיניבמ .תושעל

תכלממ" :לשמימה תטיש לע םיהולא-הוהי םשב בותכה זירכמ תומש רפסב - לארשי םע ךותבו
םעה .בקעי לש יהולאה ומש אוה לארשי ןכש - המואה יבא לש ומש לע ארקנ ,לארשי םע ."םינהוכ
ץרא תמדאמ קלח ,הלחנ לבקמ טבש לכ .בקעי לש םירכזה וינב רפסמכ ,םיטבש 12 ל קלחתמ
:יחרזמה ןדריה רבעו לארשי

:םיוולה תטילא
"ותלחנ אוה לארשי" - הלחנ ןיא יול טבשל .יול ינב םה ןורהאו השמ - טילשה טבשה אוה יול טבש
םינושארה ויגיהנמ ,ןורהאו השמ םיכייש וילא - תטלש הטילא וניה יול טבש .םל-ו-ו-ו כ לעמ םה -
.לארשי םע לש
יול ינב תא סייגמ (יול טבש ןב) השמ ,"לגעה אטח"ב אטוח (יול טבש ןב) ןורהאש רחאל
,ילא הוהיל ימ רמאיו הנחמה רעשב השמ דומעיו" :(26 / ב"ל תומש) לארשי םעב ינומה גרה עוציבל
לטקה .לארשי ינבמ םיפלא תשולש דחא םויב םיגרוה יול ינב, ותארוהב ."יול ינב לכ וילא ופסאיו
"ןורהא השע רשא לגעה תא ושע רשא לע םעה תא הוהי ףוגיו" :(35 / ג"ל םש) ךשמנ
.וייחב םלשמ םעה - השע ןורהא -


בהזה לגע תא הנוב ןורהא
הקילוימ תחלצ
ךרעל 1555 תנש ,הילטיא ,וניברואמ ינומלא רייצ
לטאיס ,תונמואל ןואיזומה

:םינהוכה תטילא
:לש תיתד תינידמ הרדגה לבקמ לארשי םע :הטילאבש הטילאה םה ,םירכזה ויאצאצו ןורהא ,םינהוכה
םינהוכה ,םירצמב םג) .ןהוכה ןורהא תלשוש - םינהוכ-םיכלמ לש תלשוש שי ."םינהוכ תכלממ"
ךכיפלו ,םיהולא תאמ איה םינהוכה לש תוכמסה רוקמ .(תיהולא תוכמסו ,תטלש הטילא ויה םינוערפה
לארשי םע לש םייתדהו םיינידמה םייחה לע תוידעלב שי םינהוכל .רוערעל תנתינ הניאש תוכמס וז
םה םינהוכה .אל המו ,הרפכו הבושת ,םיחבז ,תורשכ ,הרהטו האמוט - םייתדה םינחלופה לכ :ולוכ
ויתורודל שדקמה תיב .ימואלה רצואלו ,שדקמל ,םיהולאל חתפמה ילעבו תיבה ילעב םה ,םיטילשה
"תיטמולפיד תוניסח"מ הנהנ ,שדקמכ "לארשי קנב" .רוזאהו לארשי ירישע לש שוכרל תפסכ שמיש
.רז רטשמ לכ תחת

הלעמ אוה ךכ םשל .םינהוכה לש יזיפה םמויקב תיהולאה "םלוע תקוח" י"פע בייוחמ לארשי םע
םע לש הירוטסיהה ךרואל .שדקמבש םינהוכל תוחנמו תונברוק ,םימולשת ,תונתמ תרוצב םיסמ
היה ימורו ןווי סרפ ימיב לודגה ןהוכה .םיכלמ וכילמהו וכלמ ,םעב לעופב וטלש םינהוכה - לארשי
ויה ,םיבכמה ינב ,םיאנומשחה םיכלמה .ןוילעה סמה הבוגו ידוהיה ביצנה תויהל - ותועמשמש יונימ
.םינהוכ

.שדקמה תיב תונוילעבו הנוהכה דסומב ומחלנ ,םינברה םהירחאו ,םיאיבנה ינב
-יאיבנה לארשי םע .שדקמל םייביטנרטלא תודסומ ומיקה םינברהו ,םעה ךותמ ךלמ וכילמה םיאיבנה
םיהולאה יפמ ורמאנש םישרופמה הרות ירבד תורמל .ןהוכ ךלמ אלו ,דוד לש וערזמ ךלמ הצור ינבר
רוסאש ,םינהוכה םיאנומשחה תא םויה דע םיפקות םינברה ,"םינהוכ תכלממ" לע ומצעבו ודובכב
םיאנומשחה .ךלמה דוד לש וערזמ וניהש ימ קר תויהל לוכי ךלמ יכ ,םיכלמ םכותמ ךילמהל םהל היה
.שדקמה ןחלופ תא ושדיח םג
.השמ ,ויחאל ףופכ "םינהוכה תכלממ"ב ,ןושארה לודגה ןהוכה אוהש ,ןורהא
.דחא רמאמב עיפומ - ."ודבע השמבו הוהיב ונימאיו" :םיהולא לש וחוכ אב אוה ,השמ
יפכ ,םיהולאל סחוימ ,רמוא השמש רבד לכ .םיהולאב ומכ שממ השמב ןימאמ לארשי םע
,ארקיו רפס ."לארשי ינב תדע לכ לא רבד :רמאל השמ לא הוהי רבדיו" :תחתופ ונלש השרפהש
םינהוכה לש- תמצמוצמה הטילאל תועגונה תוארוהה טורפב קסעתמ
.םירבגה

לכ לא רבד :רמאל השמ לא הוהי רבדיו" :םעה ללכל תוסחייתה שי - "םישודק" - וז השרפב ,ףוס ףוס
םירמוש ?םישודק םייהנ דציכו ."הוהי ינא שודק יכ ויהת םישודק :םהילא תרמאו ,לארשי ינב תדע
םתוא םיביחרמו םיננערמש יפכ ,תורבדה תרשע הזכרמבו ,הרותה איה - "הקוח"ה ." הקוח "ה לע
.וז השרפב

"הורע" ירוסיא - ןימ יסחי

.("תומ ירחא") תמדוקה השרפב ורכזוהש םיינימ םירוסיא לש דחאל דחא טעמכ םילופכיש ןאכ שי
התיה תמדוקה השרפב .בוש ןיינעה רכזוה ןכלו ,הז רומח אשונב קוסיעה לארשי לע ביבחש ןכתיי
,"ףואינ" :כ םישעמל םיסחייתמ ונתשרפב ."הוורע יוליג" :רקיעב םירוסאה םישעמל תוסחייתהה
תסחייתמ השרפה .הרצקב לבא ,דחאל דחא שממ בוש םירכזומ םירוסאה םישעמה ."העברה" ,"בכשל"
אלא ,החפשמה דובכב עגופ וניא השיא םע בכושש ימ .תיטסניבוש תירבג הווחאב םירוסא ןימ יסחיל
"שיא תשא תא" ..."חקי רשא שיא" ...."בכשי רשא שיא" ...."ףאני רשא שיא" :םייוסמ רבג לש ודובכב
עגופ אל ,הבורק השיא םע בכושש ימ ,ץחמה יטפשמו ,עגפנ ךער - "והער תשא תא" עגפנ שיאה -
תעגפ - "הרעה וראש תא יכ" ,ולש אבא לש תוחאה םע בכשש ימ :רבגה דובכב אלא ,השיאה דובכב
דודה - רבגה דובכב תעגפ - "הליג ודוד תוורע" :ולש הדודה םע בכשש ימ !ךיבא - רבגה דובכב
!ךלש

:הרצקב ,השרפב ורסאנש ןימה יסחי לע תעדל תיצרש המ לכ

.םיבורקה לש םהיבורק םעו "ורשב יראש" - החפשמ יבורק םע ןימ יסחי םויק רסאנ
.והער תשא ,שיא תשא םע ףואינ רסאנ
("הימד רוקמ תא התליג איהו ...הווד השיא") רוזחמה תפוקתב השיא םע םיסחי םויק רסאנ
"איה הבעות השיא יבכשמ רכז תא רשא שיאו" :רכז בכשמ רסאנ
.השיא וא רבג י"ע המהב םע ןימ יסחי ורסאנ

תויביטנרטלא תונומא

.םייביטנרטלא תוחוכ לש םמויקל תוניצרה אולמב תסחייתמ הרותהש הארנכ לבא ,תאז לכעל השק
,םילילאה לא ונפת לא" :4 / ט"י קרפב :םהילא תונפל תרסוא איה - םתותימא תא תללוש אל איה
לאו תובאה לא ונפת לא" :31 / ט"י קרפב ;"םכיהולא הוהי ינא םכל ושעת אל הכסמ יהולאו
ךערזמו" :רמאנ 21 / ח"י ,תומ ירחא תשרפב ;"םכיהולא הוהי ינא םהב האמטל ושקבת לא ,םינועדיה
."הוהי ינא ךיהלא םש תא ללחת אלו ךלומל ןתת אל

לא..." :"רסומה קלחמ" לש הפקתהל הנותנ ,םינועדיהו תובואה ,ךלומה ,םילילאה לא תוסחייתהה
"...ךלומה ירחא תונזל וירחא םינוזה ..." ;(29 / ט"י ארקיו)...ץראה הנזת אלו התונזהל ךתב תא ללחת
.(6 / כ ארקיו) "...םהירחא תונזל םינועדיהו תובואה לא..." ;(5 / כ ארקיו)


לעב
הריפסה ינפל 14 -ה האמה
הראמס סאר תוריפח
ןודנול ,יטירבה ןואיזומה

ךלומו םינועדי ,תובוא

.הז ןינעל השרומ הוהי קר - הרז היגולוכיספרפ ינפמ דבכ ששח לע הארמ וז השרפב הרותה
.הוהי תא ףילחמש ימכ בשחנ ,ינועדי וא בוא לא הנופש ימ יכ ןעוט ,י"שר ,םישרפמה לודג
.בובנ רוע לש דאנ - בוא .תמה לש ולוקב ,ןטבה ךותמ רבדמש ימ :בואה - סנאיס לע רוסיא
יחמומ ומכ ?הפקב םישחנמ ומכ - תורתסנ םיעדויש םישחנמ :ינועדיה - תודיתע יוליג לע רוסיא
?הלבקה תודוס
:םינועדיו תובוא ינפמ הפירחמו תכלוה הרהזא השרפב העיפומ םימעפ שולש
"הנושאר םעפ" - (30 / ט"י ארקיו) 1.
..דבלב הרהזא - "םכיהלא הוהי ינא םהב האמטל ושקבת לא םינועדיה לאו תובואה לא ונפת לא"
"הינש םעפ" - (6 / כ ארקיו) 2.
יתרכהו איהה שפנב ינפ תא יתתנו םהירחא תונזל םינועדיה לאו תובואה לא הנפת רשא שפנהו"
...םיאצאצ ול ויהי אל - םיימש ידיב ילאוטריוו תוומ שנוע - "ומע ברקמ ותוא
!השרפב ןורחאה קוספה "הנורחאו תישילש םעפ" - (27 / כ ארקיו) 3.
שנוע - "םב םהימד םתוא ומגרי ןבאב ותמוי תומ ינועדי וא בוא םהב היהי יכ השיא וא שיאו"
.ןומהה ידיב ארונ תוומ

,"תשוב" ,"לעב" :ריבעהל וגהנ םהל םילאה תומשמ דחא אוה "ךלומה" ?"ךלומ" והמ ."ךלומה"
וגתרקו ןומע ,ןענכ ימע לש םודק גהנמב רבודמ - םיטושפה םישוריפה יפל ."סונורק" וא ,"םוכלימ"
לעמ דליה תא םיריבעמ - ילמס היה סקטה ך"נתה הפוקתב .םילילאל םדא תונברוקכ םידלי בירקהל
.שא

םהרבא :"קחצי תדיקע" לע רופיסב ,וניבא םהרבא ימיב ונלצא םג גוהנ היה םדא ןברוק תברקה
אוהש קחציל רמול ץמוא ול ןיא .םדא ןברוק תווצמ הרואכל םייקל ידכ קחצי ודיחי ונב תא חקול
ומוקמבו ,םדאה ןברוק לוטיב לע ול עידומ םייניע עבראב ,םיימשהמ ךאלמ ,תמאה עגרבו ,ןברוקה
םידופ) "ןבה ןוידפ" סקטב ןהוכל יפסכ רשת תתל םיגהונ ,ןב דלונשכ ,םויה דעו ,ליא םיבירקמ
.(!!ןהוכהמ ותוא


קחצי תדיקע
תאמ ןמש רויצ
ידנלוה רייצ ,וסטמ לאירבח
1667-1629
םילשורי ,לארשי ןואיזומ

םע - תמוי תומ ךלומל וערזמ ןתי רשא" :בתכנ (2 / כ ארקיו) ,םישודק תשרפב :םינומהל עושעש
."ןבאב והומגרי ץראה

:תירבעה הפשה רצואל "םישודק" תשרפ תמורת

.תמדוקה השרפבו וז השרפב הברה רכזומ -"שיא תשא"
.הרותב תומוקמ ינשב קר הז םשב םירכזומ -"םילילא"
.בויא רפסב רכזומ "לילא אפור"
.תונז לש האצות -המיז
"םינבאב ותוא ומגרי ץראה םע" -ץראה םע
"שבדו בלח ץרא"
:םירוסאה ןימה יסחי -הבעות
"איה הבעות השיא יבכשמ רכז תא רשא שיאו"
"איה הבעות - השיא יבכשמ בכשת אל רכז תאו" -רוכז בכשמ
"תחא לגר לע הרותה וז" רמא ןירדהנסה שאר ללה יכ הנשמב רפוס -"ךומכ ךערל תבהאו"

ףדה שארל


לדף הנושאכח חילונילדף הבית