SubjectKoach HiloniHome

"שפוח" רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

אשת יכ
ד"ל - 11 / ל תומש

רלמ היפוצ תאמ

,םיעדמה תארוהב הצרמו תרקוח איה רלמ היפוצ ר"ד
,תירבעה תורפסהו כ"נתה תועוצקמב רבעשל הרומ
םירפסה תרבחמ ,"תישפוח תודהי" ןואטיבה לש תינושל תכרוע
.ןתיב-הרומז תאצוהב ,(2000) "הלפאמ םיחיגמ םידש"ו (1998) "תושפנה ידייצ"


ןכש ,הרותה תוישרפ ןיבמ תישגר הניחבמ רתויב תונועטה תוישרפה תחא איה "אשת יכ" תשרפ
השמ ששוב יכ םעה אריו :לגעה אטח אוה אלה ,םעה יאטח ןיבמ רומחכ בשחנה אטחה הב לולכ
ונינפל וכלי רשא םיהולא ונל השע םוק וילא ורמאיו ןרהא לע םעה להקיו רהה ןמ תדרל
וקרפ ןרהא םהילא רמאיו .ול היה המ ונעדי אל םירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז יכ
ימזנ תא םעה לכ וקרפתיו .ילא ואיבהו םכיתונבו םכינב םכישנ ינזאב רשא בהזה ימזנ
הכסמ לגע והשעיו טרחב ותוא רציו םדימ חקיו .ןרהא לא ואיביו םהינזאב רשא בהזה
.(4-1 / ב"ל תומש) םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהולא הלא ורמאיו


Urbino, Italy
בהזה לגע
הקילוימ תחלצ לע רויצ
ךרעל 1550 ,הילטיא ,וניברואמ ינומלא רייצ

למסו ,הנינשלו לשמל ויהולאב םעה "תדיגב" לש הז ינחלופ השעמ שמיש תורוד לע תורוד
,תומואה לכמ וב רחבש ,םיהולא יפלכ ,לוכיבכ ,ולש הבוטה תויפכלו םעה לש ותולפשל
רצק הכ ןמזו .תחטבומה ץראה תא וליחנהל ידכ רבדמב וכילוהו ,תוריחל תודבעמ ואיצוהו
אוה ףא רומח היה הזה ינחלופה אטחה לע שנועה .וב "םדגבב ואטח" יניס-רה דמעמ רחאל
ףאו ,םיהולא י"ע ןירשימב אל השענ רשא ,דחא םויב שיא יפלא תשולש לש חבט :והומכ ןיאמ
םהב ,ארקמב םירחא םירקמב רבדה השענש יפכ - םירחאה םימעה ינבמ רצו ביוא ידיב אל
חבטה .ויאטח לע םעה תא שינעהל ידכ םיהולא דיב "םעז הטמ" (לבב ומכ) םירז םימע ושמיש
:הובגמ וצ יפל ומצע םעה ינב ידיב עצוב

הכ םהל רמאיו .יול ינב לכ וילא ופסאיו ילא הוהיל ימ רמאיו הנחמה רעשב השמ דומעיו
שיא וגרהו הנחמב רעשל רעשמ ובושו ורבע וכרי לע וברח שיא ומיש לארשי יהולא הוהי רמא
םויב םעה ןמ לפיו השמ רבדכ יול ינב ושעיו .וברק תא שיאו והער תא שיאו ויחא תא
תתלו ויחאבו ונבב שיא יכ הוהיל םויה םכדי ואלמ השמ רמאיו .שיא יפלא תשולשכ אוהה

.(29-26 / ב"ל תומש) הכרב םויה םכילע


Egel Jordan
הזנורבמ לגע לספ
ךרעל ס"הנפל 12 -ה האמהמ ,ןדריה רבעב הלגתה
ןאכ - וז השרפל רקבה תונומת ףוריצל רבסה

םדא ידיב השענש) שנועה ןיבל (ויהולאל םדא ןיבש) אטחה ןיב וז הרזומ רוביח תדוקנ
:קדצו רסומ ,טסכטל תונמאנ ןניינעש תולאש המכו המכ ררועמ (ורבחב

,םידע תאבה בייחמה ,קדצ טפשמ רדעהבש ,ךכל יקוח רתיה ןתונ הז דירחמ רופיס -
ימ תא הלאשב תעדה לוקיש ןותנ ,תוומ שנוע בייחמה אטח לש הרקמב 'וכו תיטפשמ תוניידתה
םירבוע 'ץניל תטישבש ,ןומהה ידיב אלא ,םיטפוש ידיב אל - אל ימ תאו תוומב שינעהל
?ארקיי קדצ טפשמ תאזל םאה .אל ימ תאו גורהל ימ תא תיתורירש םיטילחמו "רעשל רעשמ"

,ויחא השמ רדעיהב םעל גיהנמכ שמיש אל םאה ?ומצע ןורהא םע ןידה הצומ אל עודמ -
אלא ,דבלב תילאירטסינימ תוירחא קר אלו - השעמל תוירחא ומצע לע לבקל בייח היה ןכלו
3000 לש םמדמ רתוי "לוחכ" ומד םאה ?"אטח"ה לש ישאר עצבמו ליעפ ףתוש לש תוירחא םג
הסינ אל וליפא ןורהא ירהו ?ותיערמ ןאצל אמגוד שמשי גיהנמש יואר הז ןיאה ?םיחבטנה
!תרחא גוהנל םתוא ענכשל

סרפ ול קנעוה וליפאש אלא ,השעמב ותופתוש לע שנענ אלש דבלב וז אל ןורהא .ןכ לע רתי
רק םדב חצר רחאל דיקפתו דמעמב םודיק לש המוד סרפ !וירחא וינבלו ול ,םלוע תנוהכ לש
םשבו ,םיבהאנ גוז חצר ,ןורהא לש ודכנ ,סחנפשכ ,סחנפ תשרפב םג ומצע לע רזח טפשמ אלל
/ ה"כ רבדמב) וירחא וינבו אוה לודגה ןהוכה תנוהכב הכז "לארשי יהולאל תואנק"ה
.(15-6

לכמ דיחיה טבשכ "ילא 'הל ימ" האירקל ובצייתה ,ןורהאו השמ לש םטבש ,יול טבש ינב -
העבנ השמ ןימיל םתובצייתהש ,ריבסה דשחה ןמ דבל .םיטבש 12 ,רוכזכ ,הנמש ,םעה
,טבשה ךותב ,רמולכ ,"החפשמה ךותב" תוגיהנמה לע רומשל ןוצר - םייתדע םיעינממ
לכ וקרפתיו :שרופמב רמאנ ירה ?םעה לכ אלו שיא 3000 "קר" וחבטנ עודמ הלאשה תררועתמ
?אל ימ תאו גורהל שי ימ תא יול ינב וטילחה המ יפ לע .'וגו ...בהזה ימזנ תא םעה
גיהנמה רבדב המו :הלאשל ונריזחמ הז ןיאה ,םיגיהנמה ,דרמה ישאר קר ותמוהש ,רמאת םאו
רשאמ ,םעה תוגיהנמ לע יטבש-ןיב קבאמכ רתוי הארנ הז ןיאה ?ותחפשמ ינבו ןורהא ,ישארה
שנוע ןיידע הז לבא ,םעב הפיגמ םג הצרפ רתוי רחואמש ןוכנ ?לאב הנומאל הרוהט האנק
.ןידב ןויווש לע דיעמ ונניאש יביטקלסו יביטקלוק

ןושאר ונניא ,םהל ואטח יכ ורבסש םדא ינבב טפשמ אלל יול ינב ושעש הז חבט .דועו תאז
ונל רפסמ תישארבב ד"ל קרפ .ויתורודל םעה ירומ שמשל ודעונ וינבש ,טבשה לש ויתודלותב
,םתוחא הניד סנוא לע המקנכ ,םכש ינבב "רכז לכ"ב יולו ןועמש םיחאה וכרעש חבטה לע
םיקוספ ,םש) םהיתושנו םפט לכ תאו םרקב תאו םנאצ תא ולזגו ,ריעה תא וזזב ףסונבו
ינב ןיבל וינבו בקעי ןיב םתחנש םכסה רחאל השענ הזיבו חבט לש הז המקנ השעמ .(31-27
בקעי םהילע וליטהש םיאנתה לכ תא םמצע לע םכש ינב ולבק ובו ,סנוא ותוא תובקעב םכש
לש םייפוא תא ריכהש ,םהיבא בקעי .הטוב הרוצב םכסהה תא ורפה יולו ןועמשש אלא ,וינבו
תא .(7-5 / ט"מ תישארב) וינבל תוכרבה קרפב תושרופמ תאז ןייצ ,חומה ימומח וינב
,הארוה ,םלוע תנוהכ :הכרבל יול טבש ינב וכפה הצופתלו דוריפל בקעי לש ויתונווכ
ךרואל תכשמנ וז תויתמגמ .וינבל קינעהל לוכי םעש הרקויה לכו (זא לש םיסימה) תורשעמ
.הלא ונימי דע ,סחנפל ךכ רחאו ,ןורהאל םינשה


Raffael
תירבה תוחולו השמ
לאפר ויצנס
1483-1520 ,יקלטיא רייצ
אמור ,ןקיתאווה ,דב לע ןמשךרדב ךא ,ויחיפסו לגעה השעמ ררועמש הלא תולאשל וסחייתה םהיתורודל םידוהי םינשרפ
קידצהל !ריחמ לכב השעמה ירוביג לע ןגהל איה תונשרפב תיללכה המגמה :תיתמגמ דאמ
ירזכא חבט רשאמ רתוי בעתנ המו ."םימש םשב" השענ ךא םא - רתויב בעתנה עשפה תא וליפא
?טפשמ אלל םהיחא ידיב םישנא יפלא לש

תוירסומה תולאשה ןמ תומלעתה י"ע - הקלחב .תונוש םיכרדב התשענ ל"זח לש וז תונשרפ
,םעה יפמ תודגאו םישרדמ לש "תומלשה"ו תופסות י"ע היעבה תרתפנ םיתעל .ררועמ רופיסהש
ד"וי לש וצוק לע תוכמתסה לש ךרדב - םימעפלו .ומצע יארקמה טסכטב הזיחא לכ ןהל ןיאש
יפוא יבגל ןשרפה לש תמדקומה תישיאה ותעדמ עבונ ןתינה שוריפהשכ ,יארקמה טסכטב
תואמגוד המכ ןלהל .לוכיבכ תובוטה ,םהיתונווכ לע (תולצנתה) הקיטגולופאו תויומדה
:וז תונשרפ תטישל

ובייחתנ (םיבר ןושל) ךולעה לש 'וו אלמלא :רמאנ 'א 'מע ,ג"ס ןירדהנס תכסמב -
ויה (וו אלל) ךלעה בתכנ וליא - רמולכ .היילכ (רוהנ-יגס ןושלב) לארשי לש םהיאנוש
אלש ידכ ,תשרופמ הרימא עונמל אב םהיאנוש חנומה .הילכב םיבייח םלוכ לארשי ינב
ןושלב הלאכ םירקמב שמתשהל םיברמ ל"זח .הרימאל שומימ הלילחו סח היתובקעב אובי
.(רקשב) שיר-ףוק-ןישב רמול םיגהונ םידליהש יפכ וא ,ךופיה ןושל - רמולכ ,רוהנ-יגס
לארשי ינב ובשח "וללליאכ" ,והשלכ קודיצ דומלתה ינשרפל תנתונ וו תואה :תורחא םילימב
.םירצמ ץראמ םתוא ולעה בהזה לגע םגו םיהולאה םגש

לגעה השעמ םא :וירבדב ארזע-ןבא םהרבא 'ר עודיה ןשרפה םג סייגתה ןורהא לש ותקדצהל -
לגר ףכ תסרפל םתגרד העיגה אלש לארשימ םידיסח אלהו ,גרהיש ןורהא דחפ המל ,הרז הדובע
ידבוע םדוק וגרהל השמ היה בייח הרז הדובע השע אוה םאו .'ה שודיק לע ותמ ןורהא
אוה לארשי ינב לע רפכמ ךכ רחא היה ךיאו .גרה םידבועהו השמ וילע ללפתה הנהו .לגעה
.תורודה לכ ףוס דע וערזו

ולש חא) וילע ללפתה השמ יכ (א) :ןורהא לש ותנגהל ארזע-ןבא ןאכ ןתונ תובושת שולש
דע וירחא וינב תאו ותוא ,ןהוכל ותוא תונמל ץורית היהיש ידכ (ב) ;(?ולש חא אל וא
תגרדב היה ןורהא (ג) ...הלעמ יפלכ ותוא טועבל - םויכ וננושלב וא ,תורודה לכ ףוס
לגעה השעמ ןיאה ,קידצ הזכ היה ול םג ירהו .(!הככ ?המל) רתויב ההובג תודיסח
?ותגרדמ ודירוהל בייחמ ומצעלשכ

ןורהא היהש ,רובס היה השמו :('ב ,ז"ל ,הוצת תשרפ ,הבר תומש) ארזע-ןבא רמא דועו -
התיה ךיחא ןורהא לש ותנווכ ינא עדוי ,השמ :ה"בקה ול רמא ,וילע ובלב היהו םהמע ףתוש
רדחל (קשנ ילכ) ןרפצה תא לטנו (דרמל אשנתה) וילע ותעד החזש םיכלמ ןבל לשמ .הבוטל
וילע ךלמה ץיצה ;רותחא ינאו יל ןת ,ךמצע עגית לא :(וכנחמ) וגוגדפ ול רמא .ויבא תיב
ילש (ןומרא) ןיטלפ לע הירב טילשמ יניא ,ךייח ,ךתנווכ התיה ךאיה ינא עדוי :ול רמאו
ימזנ וקרפ :םהל רמא .םיהולא ונל השע םוק :ןורהאל לארשי ורמאש העשב ךכ .התא אלא
ןבכעל ידכ אלא קסעתנ אל אוהו .וינפל בירקאו ותוא השעא ינאו ןהכ ינא :םהל רמא .בהזה
.השמ אוביש דע


Hator's head
רטסבלאמ הרפ שאר
Hathor - רותה תירצמה הלאל ןחלופ שמיש
ס"הנפל 1370 דע 1580
ןאכ - וז השרפל רקבה תונומת ףוריצל רבסה

דע ,לגעה השעמ תא בכעל ידכ קר םהלש בהזה ימזנ תא םהמ שקיב ןורהאש ,שרפמ ארזע-ןבא
תא תוהשהל ,הבוטל הנווכ ךותמ איה םעה ינב םע הלועפה ףותיש - רמולכ .השמ אוביש
...ףוס ףוס אובת העושיהו ,םייתניב עיגי השמש הווקתב ,השעמה

יפ לע ?ןורהא ידיב בוכיעה ןויסינל יהשלכ תודע ומצע רופיסב שי ןכיה :תלאוש ינאו
םתשירדל דימ הנענ אלא ,םתוא ענכשל וא ,םתא חכוותהל וליפא הסנמ ונניא אוה בותכה
אל םא לגע תונבל תרחא רשפא דציכ :ינא תלאוש דועו ...בהזה ימזנ וקרפ :םהל רמואו
היה אל םאה .בכעמו ,ןמז לזוג רבדה היה זא םג ירה - ץעמ ותוא הנוב היה ול ?וז ךרדב
הייחדה תא סחייל המל ?ןמז תלזוג בהז לגע תיינב יכ ןורהא לא ונפשכ לארשי ינבל רורב
אקווד הארנ רפסב רואיתה יפל ?ןורהא לש "הבוטה" ותנווכל אקווד הילאמ תנבומ ךכ-לכה
תמאב ול .השמ לש ואוב ינפל ול חבזהו לגעה תיינב תא םייסל דאמ זרדזהש הז היה ןורהאש
,ובשיש םינמאה ראש תאו ןמאה לאלצב תא ןימזמ היה אל םאה ,השעמה תא בכעל הצור היה
?ןכשמה יבגל רתוי רחואמ ושעש יפכ ,לספה תא וטרחיו ובצעי ,וננכתי

שוריפל ןיא עודמ - ובוש םע ויחא ןורהאל השמ השועש ריקחתב :הז ןיינעל הנורחא הלאשו
הזכ רבסה הלעמ היה ומצע ןורהאש ינויגה הז ןיאה ?וירבדב רכז לכ ארזע-ןבא לש הז
/ ב"ל) השמל ןורהא רמוא המ ירהש ?והשעמ לע השמ ינפל לצנתהל וילע היהשכ ,ותנגהל
השמ ,ךל הרק המ ונעדי אל ונחנא (ג) ;ינממ שקיב םעה (ב) ;ער אוה םעה (א) :(24-22
."הזה לגעה אציו" יתמכסה זא (ד) ;(?תמ ילוא)

?לגעה תא הנבשכ ותנווכ התיה המ ןורהאמ בוט רתוי עדוי ארזע-ןבא םאה


Tintoretto
בהזה לגע
וטרוטניט יטסובור ופוק'ג
16 -ה האמב יקלטיא רייצ
1518-1594
היצנו ,וטרוא-לד הנודמ ןואיזומ ,דב לע ןמש


תוירחאה תא הריבעמה וז איה כ"נתה ירוביג לע ןנוגל הסנמה תונשרפל תפסונ אמגוד -
לש ותוברת תא תוולמש תובר תודגאב אוצמל ןתינ הלאכ תונויסינ .םירחאל םעה יגיהנממ
,ןוימדה תאו בלה תא תובוש ,תוקתרמו תופי ןבורב ןה תודגאה .ויתורודל ידוהיה םעה
תרגוב הרבחש אלא .םעה לש וכוניחו תינחורה ותומד בוציעל טעמ אל ומרת ןהש קפס ןיאו
הלא ויהיו - הדגא ירופיסו םיסותימ ןיב ןיחבהל תעדל התלוכיב תיביטימירפ הרבחמ תלדבנ
תיתשהל שי םהילעש םיכרעו תואיצמ ןיבל - היהתש לככ הבוט תירסומו תיכוניח המגמ ילעב
םישמשמ םישרדמהו הדגאה ,תידוהיה הכלהה - לעופב .הרבחה לשו טרפה לש םלועה תפקשה תא
לע ונל תרפסמ הדגאה :לגעה רופיסב םג ךכ .םהיניב הנחבה לכ ןיאש דע ,וזכ היבוברעב
,הדסמ תאצוה ,םידוהיה תודגא גרובזניג יול לש ורפס ךותמ) םיאבה םירבדה תא לגעה השעמ
השעו לפרעו ןנע תומד ,הלפאו ךשוח תומד הלעהו זומתב רשע-הששב ןטשה אב ... :(ז"כשת
העש התוא .אב אל השמ ןידעו שש רבכ אב ירהש ,השמ תמ יאדו :רמול ,םבבלב היבוברע
ןורהא לע םלוכ ולהקתנו ,סורבמויו סונוי םיפשכמה םשארבו ,םעה ןמ בר ברע וסנכתנ
םיאשונ ויה םירצמה :ול ורמא .ונינפל וכלי רשא םיהולא ונל השע םוק :וילא ורמאו
םיהולא ונל השע התא ףא .וינפל םידקרמו םירמזמו ,םהינפל ותוא םיאורו ,םהמיע םהיהולא
לש ותוחא ןב ,םירמ ןב רוח .וינפל דוקרנו רמזנו ונינפל ותוא הארנו ,םירצמ יהולאכ
ויחא ןורהאו אוה היהיש השמ והנימו ,הדוהי טבש יתרפאמו ,היה רודה ילודגמ ,השמ
.םישק םירבדב םחיכומו םהב רעוג ליחתה ,ןכ רוח עמשש ןוויכ .רהה ןמ דריש דע ,םיסנרפ
ודמע דימ ?אוה ךורב שודקה םכל השע םיסנ המכ םירכזנ םתא ןיא !ראווצ יכורא :ןהל רמא
.והוגרהו לארשיבש םייוזב וילע

(םירצמ םתאצב לארשי ינבל וחפתסנש ,םירז םימע ינב) בר ברעה ,םשא ןטשה :רמולכ
םניא םמצע לארשי ינב םגו !םשא ינניא ,םעה גיהנמ ,לודגה ןהוכה ןורהא ,ינא קר .םימשא
!םימשא

דציכ ?םתמשאב וריכי אל םא תוערה םהיתודיממ לארשי ינב ונשי דציכ יכו :תלאוש ינאו
דציכ ?הישעמל תוירחא המצע לע תוגיהנמה חקית אל םא היוארו הבוט תוגיהנמל תופצל לכונ
?םעמ םרומלו םדאה דחאל הנוש ןיד םא קדצ טפשמ גיהנהל לכונ

!וניתורוקמב הנכו תיתימא הבושת יתאצמ אל ךכל


Sargon
2 -ה ןוגרס ןומראב יתוכלמ רוש
ס"הנפל 8 -ה האמה ,רושא
ןאכ - וז השרפל רקבה תונומת ףוריצל רבסה


:וז השרפל רקבה תונומת ףוריצל רבסה

האר) השמ לש ויהולא םוקמב םיהולא שמשל אבש - בהזה לגע - לגעה השעמב רבודמ וז השרפב
לש תואיצמהמ תקתונמ התיה אל לארשי ינבו ןורהא ידיב בהז לגע תיינב .(השרפב ןויד
תאיצי תפוקת .רוזאב ויחש םירחא םימעל םילא ושמיש לגעהו הרפה ,רושה :םינמז םתוא
1200 דע 1400 לש הפוקתל םיכרעומ - לעופב ךכ ויה אל םא םג - רבדמב םידודנהו םירצמ
תוצראב הפוקת התואב וחוורש םייתד תונחלופמ תואמגוד םה ןאכש רקבה ילילא .ס"הנפל
.םינש תואמ המכ סונימ סולפ ,ןוכיתה חרזמה

ףדה שארל

SubjectKoach HiloniHome