לדף הנושאכח חילונילדף הבית

שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ורתי
'כ-ח"י תומש

תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע

םיבותכה הב םייוצמש רחאמ ,הרותה תושרפבש תובושחה ןמ איה ורתי תשרפ
.תורבדה תרשעו יניס רה דמעמ - תילארשיה הנומאה תתתשומ םהילע םיירקיעה
אוהש הרותלו השמל ןימאי םעהש איה דמעמה תרטמ יכ תושרופמ ןיוצמ וז השרפב
רובעב ןנעה בעב ךילא אב יכונא הנה :השמ לא 'ה רמאיו" :לאה םשב םעל איבמ
;(9 ט"י תומש) "...םלועל ונימאי ךב םגו ,ךמע ירבדב םעה עמשי
רה לע םעה לכ יניעל 'ה דריי ישילשה םויב יכ ,ישילשה םויל םינוכנ ויהו" :ךשמהבו
דרחיו ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו ,שאב 'ה וילע דרי רשא ינפמ ולוכ ןשע יניס רהו ...יניס
"לוקב וננעי םיהולאהו רבדי השמ ,דואמ קזחו ךלוה רפושה לוק יהיו .דואמ םעה לכ
.(19-18 ,11 ,םש)

םעה לכו" :לאה םע רבדמ השמ תא עמשו ,רהה לע יהולא הארמ האר םעה ,רמולכ
ועוניו םעה אריו ,ןשע רהה תאו רפושה לוק תאו םידיפלה תאו תולוקה תא םיאור
םיהולא ונמע רבדי אלו ,העמשנו ונמע התא רבד :השמ לא ורמאיו .קוחרמ ודמעיו
דע םיליהבמ ךכ לכו םיישחומ ךכ לכ ויה תולוקהו הארמה .(19-18 'כ ,םש) "תומנ ןפ
לאה רבד ןיב ךוותמה היהי השמ יכו ,וקספיי הלאש םשפנ לע וננחתה לארשי ינב יכ
.םעה ןיבו


משה מקבל את לוחות הברית - ביזנטי
יניס-רה לע תירבה תוחול תא לבקמ השמ
ףלק לע בהז עוקירו הרפמט
11-ה האמהמ ינומלא יטנזיב ןמא

יפ לע ירהש ,תילארשיה הנומאה לש הייתשה ןבאל בשחנ ,רחא אלו ,הזה דמעמה
םימעה תונומא .םינומהל הלגתה םיהולאש םלועמ הרק אל תרוסמה יפ לעו בותכה
ומצע ארקמב עפשב תויוצמ ולאו ,םידיחיל תיהולא תולגתה ירואיתב תואלמ
'א לאקזחי ,'א הימרי ,'ו היעשי ,'ג לאומש ,'ג תומש - םיאיבנל תויולגתהה ,המגודל)
'ר - המגודל) תלבוקמה תונשרפה יפ לעו ,בותכה יפ לעש אלא ,(דועו 'ט סומע ,'ג -
ןיאש סנב ,ימעפ-דח הרקמב ןאכ רבודמ (ה"צ ,ה"כ 'א רמאמ ,ירזוכה ,יולה הדוהי
יאצוי ףלא תואמ שש לכו ,ומע לא ,תוציחמ ילב ,תורישי רבדמ לאה רשאכ ,ול ינש
?הזכ תפומ שיחכהל ןתינ דציכו - ןויזיחל םידע םירצמ

ול ורקשיש ,ותקושת - רמוא יתייה ,ותונוכנ אוה ןימאמה םדאה לש וינייפאממ דחא
םלועהש ול ורקשיש שקבמ אוה .םלועה ךלהמל עגונה לכב "םיעיגרמ" םירקש
לבקי דחא לכ ,רבד לש ופוסבש ,רישי ןפואב וילע חיגשמש ימ שיש ,קדצב גהנומ
,העיצמ ורתי תשרפש גוסה ןמ "םירבסה"ל לחיימ ןימאמה ךכ תובקעב .'דכו ולומגכ
ואר םה םאו ,תועטל םילוכי םניא םדא ינב ףלא תואמ שש יכ הנעטל שש שממ אוהו
.הנומאה תונוכנל הנתיא היאר וז ירה ,תיהולא תולגתה ועמשו

לע ןומאה הז ,רחא גוסמ םדא ןימאמה םדאה דיל םק תונורחאה םינשה םייתאמב
םדאה לש ינחורה ויבא .תמאל היארכ אכמס ינב לבקמ ונניאש הז ,תיעדמ הכרפ
לואשל "בייח" הזה םדאה .לוכב קפס ליטה םדק ימיב רבכש ףוסוליפה אוה הזה
ידאב תלתוחמה הקיתעה הפוקתב ורק "םיסנה" לכש הרוק הז דציכ :הלאשה תא
תורצחב דועית ,יופצכ ,ותישארב היהש) דועיתה םלועל אב םרט רשאכ ,סותימה
ינב ךכל וכז עודמ ?םדאה םע תישחומ הרוצב לאה רבדמ אל ונימיב עודמ ?(םיכלמה
דדמנה ץראה רודכ לש וליגל האוושהב "קיספ" ןהש) הנש 3200 ינפלמ לארשי
?םויה לארשי ינב ךכל םיכוז םניאו ,(םינש ידראילימב

םלועהש חרכהה ןמ - םויה םיאצמנ ונא ובש םלועה ותוא לע תרבדמ הרותה םא
,דיתעה ייוזיחו םיסנ ישעמ ,תויהולא תויולגתה ויהי םויה םגו ,גהני וגהנמכ
,םלועה ותואב רבודמ ןיא םא לבא ;שדוקה יבתכב םירכזומה הלא ומכ שממ
ותוא לש הנומאה ייוויצ םג ירה - בוש אלל רבע ףלח אוהה יסנה םלועהש ,רמולכ
.הנושה ונמלועב םיפקת תויהל םילוכי םניא םלוע

לא םג ומכ ,הנומאה לש ףדוע חרס לאכ םיסנה לא סחייתמ ,"תינחור" ותנומאש ימ
רקיע האור הזה ןימאמה .'דכו אבה םלוע ,שנועו רכש רבדב "תושלחה" תונומאה
תופצל ילב תווצמ םייקל הבוחה םצעב ,רומאל ,לאה חכונל הדימעה םצעב
וילע לבקל ןכומ ונניאש ימ לע החוורה האב אל ךכב םג לבא .תוינומא "תולקה"ל
יניס רה דמעמ חרכהב אוה תווצמה רוקמ ירה - תודבועה םלועמ היאר אלל לוע
אל ל"זח .אוהה סנב תיתינבת הרושק ,תורחאב אלו ,ולא תווצמב הריחבה .יסנה
לוע תא םמצע לע לבקל םיבייח ויה םה .םהיניע תוארכ תווצמ רוחבל םיישפוח ויה
.ונלש השרפב תובותכה ,"תויארה" םושמ יניס רהב ונתינש תווצמה
.הליעוה אל "תינחורה" תונשרדה לכו ,אצומה תדוקנ לא ונרזח ,ןכ םא

םילוכי םניאש םידע ףלא תואמ שש רבדב הנעטה תא ונמצע לע ונלביקש חיננ לבא
הנק"ב םידמוע םה הדימ וזיאב ,םמצע םייוויצה תא קודבל ונל ראשנ ירה ,תועטל
ויהי לאה ירבדש איה דחאכ ןקפסהו ןימאמה םדאה לש הייפיצה .יהולא "הדימ
."תוישונא" תושלוח םש אצמי העלות םדאש ןכתיי אל ."םייהולא" תמאב
,ולוכ םלועלו לארשי ינבל ורבד תא עידוהלו יניס רה לע תדרל חרט ומצע לאה ירהש
.םלועמ וארנ אל םהומכש ,תוארמבו תולוקב תאז לכו


משה ולוחות הברית - רמברנדט
תירבה תוחולו השמ
דב לע ןמש
1606-1669 ,ידנלוה רייצ ,ןייר ןופ טדנרבמר

:תורבדה תרשע תא - תאזה "תיהולאה" הדועתה תא קודבנ הבה ,ןכבו

תומש) םעה לכ יניעל ומצע דיחיה לאה ןתנ רשא , הזה שודקה ךמסמלש רבתסמ
'י ,10-9 ט ,19 'ה ,13 'ד םירבד ,1 ד"ל ,16-15 ב"ל ,18 א"ל ,12 ד"כ ,22 'כ - 16 ט"י
תונושה תואסריג יתש שי ,(5-1 'י םירבד) ןוראב רמשמ לכמ רמשנ רשאו ,(5-1
!וזמ וז תיתועמשמ הרוצב
'ה השע םימי תשש יכ..." אוה תבשה תרימשל קומינה תומש רפס לש הסריגה יפל
'ה ךרב ןכ לע ,יעיבשה םויב חניו ,םב רשא לכ תאו םיה תא ,ץראה תאו םיימשה תא
- ןיטולחל הנוש קומינה ,םירבד רפס תסריג יפל וליאו ;"והשדקיו תבשה םוי תא
'ה ךאיצויו ,םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו .ךומכ ךתמאו ךדבע חוני ןעמל"
םוי תא תושעל ךיהולא 'ה ךוויצ ןכ לע ,היוטנ עורזבו הקזח דיב םשמ ךיהולא
."תבשה

תשא דומחת אל ,ךער תיב דומחת אל" - ןימאמה הווטצמ ,תומש רפסב בותכה יפל
אלו" - םירבד רפס תסריג יפלו ;"ךערל רשא לכו ורומחו ורושו ותמאו ודבעו ךער
רשא לכו ורומחו ורוש ,ותמאו ודבעו והדש ,ךער תיב הוואתת אלו ךער תשא דומחת
,ותיב ומכ ,ןיינק ,שוכר איה השיאה תומש תסריג יפלש האוושהה ןמ רבתסמ "ךערל
ןיינע איה "ךער תשא" תדימח ,םירבד תסריג יפל וליאו ,"ךער" לש ורומחו ודבע
.ושוכר לא תוואתהמ הנוש ףאו ,רתוי בושח

םילדבה לש בר רפסמ דוע תונמל ןתינ הלאה םילודגה םילדבהה ינש לע ףסונב
.םהילע בכעתא אלו ,תואסריגה יתש ןיב םינטק

דיחיהו דחאה ךמסמב הזכ ארונ "הכירע ןולשיכ" ןכתיי ךיא - הלאשה ןכ לע תלאשנ
,דחא איבנל דחא לא ידי לע ןתינש ,לארשי ינבל ןתינש רתויב שודקה ךמסמה ,הזה
?לארשי ינבב םירחבנבש םירחבנה ידיב רמשמ לכמ רמשנו דחא ןוראל סנכוה רשאו
םדאה ךא ,דחא רובידב ונתינ תואסריגה יתש יכ ןעטיו ומצעל רקשל ךישמי ןימאמה
- ךמסמל תואסריג יתש שי םאש ,תשקבתמה הנקסמל עיגהל ץלאיי ןקפסה
ול שיש ,רתויב "חוטבה" ןיינעב יוצמ רקשה םאו ,תירקש תויהל תבייח ןהמ תחא
?תמא יכמסמ תויהל םיכמסמה ראשל שי יוכיס הזיא - םידע ףלא םישיש

,תוסחוימ ןהו ,ריבכמל "תוישונא תושלוח" ארוקה אצמי םמצע תורבדה תרשעב
תא תלאוגה הרושבה תא יניס רהב אוהה ארונה דמעמב רוסמל רומאה ,לאל ןבומכ
ינשה רבידב :דבלב תואמגוד יתשב ןאכ קפתסא ינא .הלוכ תושונאה תאו לארשי םע
,ןאכ םירבדה חוסינ יפ לע ,רמולכ - "יינפ לע םירחא םיהולא ךל היהי אל" :בותכ
!םירוסא םה ,ילארשיה ,ךילע קרו ,ףקות םהל שיו ,םימייק םירחא םיהולא

םיבותכה םיסחייתמ ארקמה לכב ירהש ,בתוכה תנווכ התייה תאז אל יכ רורב ירהו
אקוודש ןכתיי אל ירה .תמא לש ףקות שי 'הל קר יכו ,רומג לבה לאכ םילילאה לא
!'הל דבלמ םילילא לש םמויקל רושיא היהי הרותב רתויב יזכרמה ךמסמב
וא םילילא תדובע רוסאל יאדווב הצר בתוכה - "הנואת"ב ןאכ רבודמש קפס ןיא
.טסיאיתונומה ןימאמה תא לישכמה רוביד איבה תאז םוקמבו ,'דכ

ינולפש רמאנ :םוי םויה ייחמ המגוד איבא ,ןאכ חוסינה ןולשיכ תא שיחמהל ידכ
ינולפש יאנתב היינפל הנעיי יכ ול עידומ הזו ,ךוותמל הנופ אוהו ,הריד תונקל שקבמ
לטומ ונניא "םירחאה" לש םמויק םשו ןאכ .םירחא םיכוותמל הנפי אל ל"נה
םמויק תא רשיאו "קילחה" בתוכה ,ןכ םא .הרוסא איה םהילא היינפה קר ,קפסב
.יארקמה םזיאיתונומה לש רהצומה "וק"ל טלחומ דוגינב ,םילילאה לש םפקותו

:היינשה המגודהו

רשא לכו ורומחו ורושו ותמאו ודבעו ךער תשא דומחת אל ,ךער תיב דומחת אל"
הווש הנניא השיאה ,םירבדה בתוכ תעדל יכ רבתסמ הזה םיהדמה רבידהמ ."ךערל
םלצב ,ומלצב םדאה תא םיהולא ארביו") 'א קרפ תישארבמ רבתסמש יפכ ,שיאל
םצע הנניא ,רעצמל וא ,(27 ,םש - "םתוא ארב הבקנו רכז ,ותוא ארב םיהולא
םצע םעפה תאז :םדאה רמאיו") 'ב קרפ תישארבמ רבתסמש יפכ ,שיאה לש ומצעמ
,(23 םש - "תאז החקול שיאמ יכ השיא ארקיי תאזל ,ירשבמ רשבו ימצעמ
.רומחו רושמ ,דבעמ רתוי ךא ,תיבמ תוחפ אוה וכרעשו ,דומחל רוסאש ,ושוכר אלא

ןיינע אוה דבעה .תודבע אלל םלוע ריכמ ונניא הזה "יחצנה" קוספה ,דועו תאז
!"םדא" לש ושוכרל "יתינבת"


משב שובר את לוחות הברית - לסר
תירבה תוחול תא רבוש השמ
דב לע ןמש
1861-1931 ,הינמרג דילי ידוהי רייצ ,ירוא רסל

,ךכב םג אלא ,"ותרושב" לש התוירסומ יאב קר אל אוה םירבדה בתוכ לש ןולשיכה
,הנה ,תירחא תישארמ האורה ,םייח םיהולא ירבד איבהל ותורמייתה תורמלש
םישנא תריכמ קוחר אלה דיתעבש רעשל היה לוכי אל אוה ,תישונאה ותשלוחב
.םירומח םיעשפל ובשחיי השיאה לא תינויווש יתלב תוסחייתהו תודבעל

רבדב הרהצהה יכ ,ךרוצ ללכב היה םא ,ענכשל ידכ ולא תואמגודב יד יכ חינמ ינא
יפלא הזמ םלועב טלוש בלה תניגמלש ,ארונ רקש איה םיימשה ןמ הדריש תמא
.םינש

תא עבק יתעדלש ,בותכ דוע איבא ורתי תשרפמ םיקלחב הזה רצקה ןויעה םויסל
:בותכ יניס רה דמעמל המדקהב - דסחל אלו ,טבשל לארשי םע לש ולרוג

,םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו ,יתירב תא םתרמשו ילוקב ועמשת עומש םא ,התעו"
.(6-5 ט"י תומש) "...שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו .ץראה לכ יל יכ

,םלועל הבושח הרושב שי "ונל" קרו ,רחבנ "ונמע" קרש ,הזה "ידליה" ןויערה
החנהמ ועבנ תונוסא קרו ,םלועב םימעה בור לש םהיתויוברתב יוצמה ןויער אוה
- "תיהולא הקנפשוג" הלא םיקוספ יפ לע שי לארשי םעלש אלא ;תאז רחש תרסח
.שודק יוגל ,הלוגס םעל םתוא ךופהל לארשיב רחב ומצע לאה

לע הריחב וזש תונושה תורהזהה תורמל ,תישאר :ךכמ ועבנ תושק תולקת יתש
לכ ךרואל ,הנה ,(2 'ג סומע המגודל ואר) היגליווירפ אלו דיקפת איה יכו ,יאנת
,יהולא דוס עודי ,םייוגל אלו ,ונל :תלבסנ יתלב תואשנתה ונב הקבד הירוטסיהה
לכ לעמ הגרדמ ונתוא םילעמ הלאו ,תויהולא תווצמ םימייקמ ,םייוגה אלו ,ונחנא
.תושונאה

לשב יכ ונל החיכוה הירוטסיהה ,הנה ,רחש תרסח תאזה הבשחמה תויה דבלמ
- "בשחתי אל םייוגבו ,ןוכשי דדבל םע...") ונישעמ לכב םיחפטמ ונאש תולדבנה
.ונילא תימוהת האנש םג ונחפיט (9 ג"כ רבדמב
,םייוגה ןיב תורוד תורשע הזמ השקה ונבצמל הדיחיה הביסה וז ןיאש רורב
.ונדגנ וריעבה םייוגהש הרודמל ןמש טעמ אל הקפיס איהש קפס ןיא ךא

ועמשת עומש םא" אוה םימעב לארשי םע לש הזה דוחייל יאנתה :היינשה הלקתהו
,עוציבל ןתינ ונניאש יאנת טלחהב הזו ,(5 ט"י תומש) "יתירב תא םתרמשו ילוקב
יתלב דימת איה תיהולאה השירדה ."יהולא" יאנת םוש עוציבל ןתינ אלש יפכ
תושירדה רחא יולימ יא .תרשפתמ יתלב ,תילטוט םלועל איה ןכש ,המשגהל תנתינ
.(ח"כ םירבד ,ו"כ ארקיו ואר) םיליהבמ תונוסא לש תרשרש וירחא ררוג ולאה
החוקפה וניע תחת שממ תויהל אל םינש הזמ ונמעב יוצמה ףחדה ילוא עבונ ןאכמ
,השודק הרות םייקל םלועבש יוכיס ול ןיאשכ ,השודק ץראב שודק םע .לאה לש
,ונמצע תא שינעהל ,טושפ ?אצומה ,ןכ םא ,המ .םיארונ םישנועל רורב ןוכתמ אוה
.תימואל תוילמרונ לש בצממ ,תחטבומה ץראהמ קוחר תויהל
,סוטיטו רצאנדכובנ ונתוא "ושינעה"שמ רתוי .תומואב ונרוזיפ דוסמ קלח ילוא הז
תדב דרמש רוד םקש דע ,הכורא תולגב תורוד ךרואל ונמצע תא ונחנא ונשנעה
יצולח םה הלא - ולש םיירוטסיהה םיכלהמל ןודא תויהל טילחהו "ידוהיה לרוג"בו
םע תודלותב רתויב תובושחה תוכפהמה תחא ושעש תישילשהו היינשה היילעה
.ונלש הירוטסיהה יכלהמ לע םיהולא לש "ןאשוקה" תא ועיקפה - לארשי

 


.ןליא רב תטיסרבינוא םעטמ Ph.D. - תונרג השמ ר"ד
.ךוניחה דרשמב םיידוסי לע רפס יתב לע ללוכ חקפמ ,הללכמב הצרמ ,ךוניח שיא
תורפסו הפיה תורפסה ,ךוניחה ,ןויעה ימוחתב תורבוחו םירפס םיעבראכ םסרפ
:םהב םיבושחהמ .םידלי
1986 זומת-יקצמיטס ,"הבוחה ףכ - ך"נתה"
1993 ןדומ ,"ץיבוביל והיעשי לש ותנשמו ינוליחה ידוהיה - ולשמ הנומא"
1996 תונורחא תועידי תאצוה ,"םולשבאו סופידא"
1999 ישפוח םע תאצוה ,"הבושתב רזוח םע תוחיש"
1991 ןלוג ןורי ,"הווסמ אלל ןונגע"
(ןמור) 1991 דקע ,"יקסלבוק באה"
(ןמור) 1997 זומת ,"תינברה לש ינשה בהאמה"
1986 רתכ ,"םלוכ ומכ תויהל"
1986 זומת ,"רדנה"
1992 הדסמ ,"הגרע לש תובוטה תועמדה"
1996 םירפס ינד ,"ורניקימ"
1997 םירפס ינד ,"םותכה ליעמהו קוריה בובזה"

ףדה שארל

לדף הנושאכח חילונילדף הבית