םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- מ"עב םידרח
קוחה תסימרו תוטמתשהה ,םיביצקתה

רתכ תאצוה ,ןליא רחש תאמ

סותימ - טנרטניאב רפסה תא תונקל

Haredim Ba'am

:רפסה לש תירוחאה הכירכהמ

ךפהו רזכא קאזוק רבע .התלוכרמ לע הזירכהו הרייעה לש קושב הדמעש םיחופת תרכומב השעמ "
.הלש םיחופתה לס תא

המ" :חרוא רבוע הל רמא .הקעצו הדמע תרכומה וליאו םיחופת ףוטחל םיבשהו םירבועה ולחה
סיסבה אוה ,ידרח םינותיע ארוק לכ ריכמ ותואש ,הזה רופיסה ".תא םג יפטחת ?תקעוצ תא
תרכומ םה םידרחה .קאזוקה איה הנידמה .לארשי תנידמל תידרחה הרבחה ןיב םיסחיה תכרעמל
םהש ןוויכ ,תוכזב םתעדל םהל ךייש ,הבטהו ביצקת לכ רמולכ ,לסב חופת לכ .םיחופתה
.םהלש םיחופתה תא תופטוח קר תוגלפמה רתי לכ .הרות דומילב םיקסוע

יאבצ תורישמ תוטמתשהה לע ,םידרחל תובצקהה לע יללכה רוביצב תעמשומ תרוקיב דואמ הברה
םינותנמ תקתונמ תובורק םיתעל תאזה תרוקיבה לבא ,םלצא תוחוורה סמה תומלעה לעו
םידרחה יגיצנ ונב ,לשמל ,ךכ .התסהכ הגיצהל תיסחי לק םידרחל ןכלו ,תודבועמו םיקיודמ
תא הנושארל קפסמ "מ"עב םידרח" רפסה .העובק הילפאמ םילבוס םה ויפלש סיסב רסח סותימ
תא ןכו ,תידרחה הרבחל תובטהה תמרזה תכרעמ לע םינותנה ,םיעצמאה ,תוטישה תא :תודבועה
תילארשיה הרבחה לש הפוצרפ לומ יאר םש אוה .וז תכרעמ ירוחאמש תיניצה היגולואידיאה
תאצוי איה - רתויב הילע אונשה רבדה הל הרוק ,םידרחל רושקש המ לכבש חיכומו
.תירייארפ

תובתכ תרדס םייתנש ינפל םסרפ ,ץראה ןותיע לש םייתד םיניינעל ןשרפהו בתכה ,ןליא רחש
תא הסכמ ןליא .הז רפסל סיסב התיהו בקונ ירוביצ חוכיו הררועש "98' םידרח" םשב
תרוש תפקזנ ותוכזל .םינש הרשע שמח הז םינוליחל םידרחה ןיב ערקה תאו ידרחה רוביצה
" .תד תודסומל תובצקהה אשונב תורומח תותיחש תוישרפ לש תופישח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא