םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םידש-ףודר םלוע

הטלעב רנכ עדמה

ןגייס לרק תאמ


The Demon Haunted World


:הפיטעה ךותמ
עדמב םרקיעמ םייולת רתויב םיינויחה היביכרמש ,תימלוע-ללכ היצזיליוויצ ונמקה"
עדמב אצמתמ וניא שיא םוש טעמכש ךכ םירבדה תא ונרדסה ,תעב הב .היגולונכטבו
וא םדקומב לבא ,המ-ןמזל ונממ קומחל חילצנ ילוא .ןוסאל םשרמ והז .היגולונכטבו
.ונינפב ץצופתהל המצועו תורעב לש תאזה הציפנה תבורעתה הדיתע רחואמב
תולפתה תונומאהו עדמ ודווספהש אוה ,שדחה ףלאה ףס לע דחוימב ,יתוא גיאדמש המ
המצוע לידגת תורעבה לש תונריסה תרישו ,םהלש יותיפה חוכ תא הנשל הנשמ וריבגי
".םסקו
הטלעה .תדעור הליטמ איהש הנטקה רואה תילולש .תושולק תבהבהמ רנה תבהל"
."םהיאובחממ חיגהל םיליחתמ םידשה .תרבגתמ


תיעדמה ותוליעפ תא םצמצמ ונניא אוה .הלימה לש בחרה ןבומב ןעדמ אוה ןגייס לרק
.םייח ךרד אוה ,ותסיפתל ,עדמה .תימדקא-תירקחמה תוליעפה ןמזלו הדבעמה ילתכל
טעמל :עודמ ןיבהל השק אלו ,"עדמה יגשיה" םע "עדמ" גשומה תא תוהזל םיעוט ונבור
םיחוויד ךרד קר עדמב םילקתנ ונא ,הטיסרבינואב וא ןוכיתב םיעדמ ודמלש ונתיאמ ימ
ירוחאמ תדמועש תראופמה תיתבישחה תיתשתה םלוא .םייעדמ םייוליג לע תרושקתב
והז .דבלב םיטעמ לש םתלחנ תא הווהמו ,המולע תרתונ םתוא תרשפאמו םייוליג םתוא
ונניא םא םג ונתיאמ דחא לכל ישומיש אוה םייח ךרדכ עדמהש ןוויכמ ,רידא סופסיפ
,תונקפסב תלגודה תיעדמה השיגה .חמה תלועפ ךרד תא וא תוקוחר תויסקלג םירקוח
,תיטרקומדה הטישה םע דיב די תדעוצ תרוקיב תדדועמ רשאו םזילרולפו רשוי
.םהייח לוהינ יבגל רתוי תונוכנ תוטלחה לבקל םירחובה םיבשותל תרשפאמו

לע תולפת תונומא ראשו תולזמ ,תועמק לש ןתעפשה תורבגתה דגנ עירתמ ןגייס לרק
השיגב לופיט עיצמ אוה תודדומתה ךרדכ .ןוסאל איבהל לולע רבדה יכ ריהזמו ,רוביצה
"יעבט לע" רבד לכל סחייתהל התפמו דואמ לק .תאשנתמ אל ,תיממעו החותפ תיעדמ
היצמיטיגל ןיפיקעב תקפסמ וזכ תוקמחתה םלוא .הבוגתל היואר הניאש תוטש לאכ
םיחותינ ורפסב גיצמ ןגייס .תרוקיבל ןיסחו יאמצע םוחת רתונ אוהש ךכב ,"יעבט לע"ל
םיירותסמה םילגעמהו א"הדכב םינצוח ירוקיב לע םיחוויד ןוגכ תועפות לש םייעדמ
דיצ ןוגכ תושונאה לש תולוח תוער לש ןקמועל דרוי ןכו ,האובת תודשב ורייוצש
.םייניבה ימי תפוקתב הפוריאב להנתהש תופשכמה


!דואמ ץלמומ :תיללכ הכרעה
םיקרפ תאירקב קפתסהל טלחהב לוכי ,ורובע ידמ הברה םה 'מע 400 -ש ימ ,בגא
.רסמה רקיע תא לבקלו ,םירחבנ



.בירעמ תירפס ,יצרא דה תאצוהב אצי רפסה

.ןאכ תרוקיב םג האר




ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא