םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תונתשמ טבמ תודוקנ :ל"זח תרוסמבו ארקמב תואיבנ

רואילא לחר תאמ

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב לארשי תבשחמל גוחב הצרמ איה רואילא לחר 'פורפ

,"תישפוח תודהי" לש 25 ןויליגב םסרפתה רמאמה
ןואטיבה תכרעמ לש בידא רתיהב שפוח רתאב הלעומו

ינולא תימלושל
תואר הקיחרהש השא

םירמ חקתו" :הידעונו הדלוח ,הרובד ,םירמ :תיארקמה תרוסמב תורכזנ תואיבנ עברא
םהל ןעתו :תולוחמבו םיפותב הירחא םישנה לכ ןאצתו הדיב ףותה תא ןורהא תוחא האיבנה
.(םש דוע וארו א"כ-'כ ,ו"ט תומש) "םיב המר ובכורו סוס האג האג יכ 'הל וריש םירמ

רמות תחת תבשוי איהו :איהה תעב לארשי תא הטפש איהו תודיפל תשא האיבנ השא הרובדו"
,'ד םיטפוש) "טפשמל לארשי ינב הילא ולעיו םירפא רהב לא תיב ןיבו המרה ןיב הרובד
.(םש דוע וארו 'ה-'ד

איהו םידגבה רמוש סחרח ןב הוקת ןב םלש תשא האיבנה הדלוח לא ןהכה והיקלח ךליו"
'ב םיכלמ) "לארשי יהלא 'ה רמא הכ םהילא רמאתו :הילא ורבדיו הנשמב םילשוריב תבשוי
.(םש דוע וארו ד"י ,ב"כ

רשא םיאיבנה רתילו האיבנה הידעונל םגו הלא וישעמב טלבנסלו היבוטל יהולא הרכז"
.(ד"י ,'ו הימחנ) "יתוא םיאריימ

םישנה לש ןתומד תא דמגל

ריש ירבד תאשונו רבדמב "םישנה לכ" תא הגיהנמה ,תררושמו האיבנכ םירמ תא ראתמ ארקמה
"לארשי תא" הגיהנמה ,תטפושו האיבנכ ראתמ אוה הרובד תא .רוביצה םשב הדותל יוטיבכ
תגהנהל לאה רבד תרשבמכ הדלוח תא .םיטפושה תפוקתב םיעירכמ םיינידמ םידעצ תמזויו
יהלשב ,הדוהיב םעהו והישאי ךלמה לרוג לע תאבנתמו ,םילשוריב ןומראה תגהנהו שדקמה
.םירחא םיאיבנ דצל ןויצ תביש תפוקתב תאבנתמכ הידעונ תאו ,הכולמה תפוקת

,ההימתל אשונ הניאש ,הילאמ תנבומ העפותכ תיארקמה תרוסמב תוראותמ תואיבנ םישנ
תונוש תופוקתב דחאכ םירבגו םישנל לצאהל היושע האובנ חור .םיטבלל וא קופקפל
,המזוי ,תואר קיחרמ עדי ,הארשה תלעב הגהנה ,ןוילע תעד תשקבתמ ןהב תונוש תוביסנבו
היווחה תמצועל יוטיב תלוכיו ,ללכה יניינעב תוירחא ,תורוגש תוסיפת לע תלכשומ תרוקיב
.רישבו ללמב ובאכל וא ותחמשל ,רוביצה לש

יוצרה ןיב רעפה לע דומעל ,הנממ עמתשמה תא אטבלו תואיצמה לש הרקחל תדרל תלוכיה תא
ארקמה סחיימ ,תיהולא הארשהבו תידוחיי ןושלב השעמלו הכלהל שקבתמה תא חסנלו יוצמל
.דחאכ םירבגלו םישנל

רבדב תיארקמה תרוסמל תסחייתמ ,הל רז ךרע אוה םינימה ןיב ןויוושהש ,ל"זח תרוסמ
,הגהנהב םישנל םוקמ ןיא םימכח תפקשה יפ לע .ןיטולחל הנוש תיווזמ םישנ תאובנ
,תינחור הגהנהב ,הריציהו דומילה םלועב ,תוכמס תולעב תודמעב ,תירוביצ תוליעפב
:תודקפנ תוחכונ" - רחא םוקמב ירמאמב יתנד הימעט לעש ,וז הדמע .תינחלופ וא תיטפשמ
,"תילארשיה תואיצמבו תידוהיה תדב ,שדוקה ןושלב םישנ לש ןרדעהו ןתוחכונ תלאשל
,תיארקמה תרוסמל הרורב הריתסב תבצינ .(214 - 270 'מע ,ס"שת דבוע םע ,20 םייפלא
תלוכיב תוננוחמכ ארקמב ורכזנש םישנה תויומדל יתוהמ ןפואב הנוש תוסחייתה הבייח
,תירוביצ תועמשמ לעב לוקב ,תעדו הריש ,המכחב ,טופיש רשוכב ,תיאובנ הארשהב ,הגהנה
.ליגרה רדגמ גרוחה הריצי ןורשכב וא

תנבומ העפותכ תיארקמה תרוסמב תוראותמ תואיבנ םישנ
םיטבלל וא קופקפל ,ההימתל אשונ הניאש הילאמ

תוכמסה םלועמ םישנה רוביצ תא וקיחרהו םיברה תושרב תינויווש אל השיפת וננוכש ,םימכח
תואיבנכ תורודל ורכזנש ןפודה תואצוי םישנה לש ןתומד תא דמגלו טיעמהל ושקב ,תעדהו
תועמשמ תא הטיעמה ,ןדוחיי תא השטשטש תונשרפ תועצמאב תאז ושע םה .תוררושמו תוטפוש
ןתוגהנתהב קפס וליטה ףא םיתיעלו ,ןפוג יפיב ןחור יפי תא הפילחה ,ןתואבנתה
.ןיועו ליפשמ רואב ןתוא םריאהב ןתוירסומבו

,ןחור ראש תוכזב ירוביצ דמעמ תולעבכ ארקמב תשרופמ ןושלב תורכזנה ,תואיבנה עבראל
.ןפוגל רושקה ןפוד אצוי עוריאב וא ןתוינימב ןייפויב ועדונש םישנ ל"זח תרוסמ הפיסוה
ארמגה ירבדב ןהל ףתושמה הנכמהש ,רתסאו ליגיבא ,הרש תא תואיבנה תרושל ופיסוה םימכח
,ילבב) "רתסאו בחר ליגיבא הרש םלועב ויה תויפהפי םישנ עברא" :ראות תופי ויהש אוה
אלו ,יותיפו הוורע ,תונז אוה טוטיצה ךשמהב ןוידה רשקה ,עיתפמב אלש .(א"ע ו"ט הליגמ
,ליגיבא ,הנח ,הרובד ,םירמ ,הרש ןה םינומ םימכחש תואיבנה עבש .חור ראש וא האובנ
האובנ חורש ,הלא לש ןדוחיי תא תמעמעמה ,המישרב .(א"ע ד"י הליגמ ,ילבב) רתסאו הדלוח
תולוגסש תויומד םע תואיבנה תוברועמ ,(הדלוחו הרובד םירמ) שרופמב ארקמב ןהל הסחוי
הרשו הנח ,ןייפויב ועדונש רתסאו ליגיבא הרש) ןמשב ורשקנ ןפוד תואצוי תוינפוג
םימכח םיראתמ הבש ךרדה אקווד םלוא .ןהל הסחוי אל תיאובנ הלעמ ךא ,(ןתורקעמ ולאגנש
ןמ התלעש תויתייעבה תא הריאמ ,תטרופמ תיארקמ תרוסמ שי ןהיבגלש תואיבנה שולש תא
ינחור דמעמ םישנמ הללשש ,(םימכחה לש וז) תינברה הדמעה ןיבל תיארקמה הדמעה ןיב רעפה
,העפשה תודמעמ ןתוא הרידהו ןתומד תא הטיעמה ,ירוביצ לוק ןהילע הרסא ,רצוי חוכו
.הגהנהו תוכמס ,הארשה

מרים
םירמ
1856-1797 ,יתפרצ רייצ ,האורקלד לואפ תאמ ןמש רויצ


לפט ינשמ רופיסל תייהנ תיטויפ תיאובנ הארשה

רמא .השמ תוחא אלו ןורהא תוחא האיבנה םירמ" :םימכח םירמוא דבכויו םרמע תב םירמ לע
עישויש ןב דלתש ימא הדיתע :תרמואו ןורהא תוחא איהשכ האבנתמ התיהש בר רמא ןמחנ 'ר
יתב :הל רמא .השאר לע הקשנו היבא דמע .הרוא תיבה לכ אלמתנ דלונש העשבו ,לארשי תא
ןושלמ החיפט) השאר לע החפטו היבא דמע רואיל והוכילשהש ןוויכו .ךתאובנ המייקתנ
המ תעדל קוחרמ ותוחא בצתתו ביתכד ונייה ?ךתאובנ ןכיה ,יתב :הל רמאו (הטבח ,האכה
.(א"ע ד"י הליגמ ,ילבב) התאובנ ףוסב אהי

תורושקה (ט"כ תומש) ארקמב םירמ לש התואבנתה תוביסנמ םירבודה םימלעתמ וז תרוסמב
דוקירו הניגנ הרישב ,רבדמב םישנה ללכ תגהנהב ,תיטויפו תיאובנ הארשהב ,ירוביצ דמעמב
,('ד ,'ו הכימ ,ו"ט תומש) תוריחל תודבעמ רבעמה לע לאל הדות תואל ,םיברה תושרב
לפטה ינשמ רופיסלו יתחפשמ עוריאל תועמשמ בר יתד-ירוביצ ערואממ הרופיס תא םיכפוהו
םיריזחמו ,התודלי ימיל תואבנתהה רופיס תא םיקיתעמ םירפסמה .השמ לש יזכרמה רופיסל
הירבד תודבתה לע התוא הנגמו הרושבה לע התוא חבשמה היבא תורמל ,החפשמה םוחתל התוא
תושרב רישב הלוק תאשונה ,ארקמב תררושמהו האיבנה םירמ .סעכב השאר לע חפוטו הרואכל
וא רוח לש ותשאכ תראותמה ,(א"י הטוס) תדליימו שיא תשאל ל"זח תרוסמב תכפוה ,םיבר
תראותמ איה רמולכ .(ה"מ קרפ ,הבר תומש) לאלצב לש ומאכו (א"י הטוס) בלכ לש ותשאכ
תאו יאובנה הדוחיי תא םעמעל האבה ךרדב ישנ עוצקמ תלעבכו םאכ ,שיא תשאכ ,דליכ
.ןפודה אצוי ירוביצה הנויבצ


םיליתפ תווט השיאכ תגצומ הנובת תבר האיבנ

ירחא םיטפושה תפוקתב הלעפש ,תררושמו תטפוש ,האיבנכ תיארקמה תרוסמב תראותמ הרובד
תמזויכ תגצומ איה .(א"ל-'א ,'ה ,ד"כ-'ד ד םיטפוש) תנע ןב רגמשו ארג ןב דוהא תומ
תורומתה תוהמ תא תשרפמכו ,םינענכה דגנ ברקב איבצמה תא הוולמכ ,לאה םשב המחלמ
םימכח םירמוא וז השיא לע .הרידנ תיטויפ המצוע תלעב הרישב וז המחלמב תוללוחתמה
תשא יאמ ,תודיפל תשא האיבנ השא הרובדו ('ד םיטפוש) ביתכד הרובד" :הטעמה ןושלב
.(םש ,הליגמ) "דוחיי םושמ …רמותה תחת תבשוי איהו ,שדקמל ןיליתפ השוע התיהש תודיפל
,הנובת תבר תיאמצע השא ,לגרל הילא םילועש תטפושו ףועמ תלעב הגיהנמ - האיבנה הרובד
לאה רבד שוריפבו האובנב ,המחלמ תמזויבו העושיב רושקה ףקיה בחר תעד לוקיש תלעב
תגאודו ,שדקמב הקלדהל םיליתפ הווטה השאל ל"זח תונשרפב תכפוה - לאל הליהת תרישבו
.הטפשמו התצע תא םישקבמה םע דוחיי ןוועב דשחת אלש ידכ ,םיברה תושרב רמתל תחתמ תבשל
םימכח םיכפוה ,חוכו המצועל יוטיבכ ,ליח תשא לקשמ לע שרפתמה ,תודיפל תשא יוטיבה תא
לע תמצעתמ םימכחה תרוסמב התומד תטעמה .הרובד הווט ותליתפ תאש (דיפל) רנה תבהלשל
ארקמב תראותמה - "םירפא רהב לא תיב ןיבו המרה ןיב …רמותל תחת"מ הבישיה שוריפ ידי
הגאדמ תעבונכ - ('ה ,'ד םיטפוש) "טפשמל לארשי ינב הילא ולעיו" קוספל עקרכ
לש םוקמכ ארקמ לש וטושפמ הבחרהב הלועה ,םיברה תושרב הלעמה םר המוקמ .התועינצל
תינימ תוהזב רושק וניאש הריציו הארשה ,תירוביצ תוירחא ,המזוי ,הגהנה ,טופיש ,תוכמס
תרוסמב ךפוה הז דמעמ - תואר קחורבו יוטיב רשוכב ,הנובתב ,תעדב ,תינחור הלעמב אלא
.תועינצבו האריב ,תורנ תקלדהו היווטב רושקה ,ילוש םוקמל ל"זח

דבורה הנביאה
האיבנה הרובד
1883-1830 ,יתפרצ רייצ ,הרוד בטסוג תאמ טירחת

,תירוביצ תוליעפב ,הגהנהב םישנל םוקמ ןיא ל"זח תפקשה יפ לע
,הריציהו דומילה םלועב ,תוכמס תולעב תודמעב
תינחלופ וא תיטפשמ ,תינחור הגהנהב


הנוזה בחר תיאצאצ אלא הנניא תסחוימ האיבנ

רפסב שדקמה תגהנהו ןומראה תגהנה ינזאב תאבנתמה ,םילשורי תב תסחוימה האיבנה ,הדלוח
ואצי םינהכ םהו םיאיבנ הנומש) הנוזה בחר לש תיאצאצל ל"זח ירבדב תכפוה ,'ב םיכלמ
,"התיה הנוזה בחר לש הינב ינבמ האיבנה הדלוח ףא רמוא הדוהי יבר …הנוזה בחרמ
והימרי איבנה לש ותבורקכ אלא ,המצע תוכזב האיבנכ תראותמ איה ןיא .(ב"ע ד"י ,הליגמ)
םינופכ ארקמב םיראותמה ןומראה תגהנהו לודגה ןהכה .קחדה תעשב ומוקמ תאלממל תכפוהה
ושרדנש םושמ ,הרירב רסוחמ קר םימכח ירבדל הילא ונפ ,תיאובנה התלעמ לשב הדלוח לא
ד"י הליגמ) םיטבשה תרשע תא ריזחהל ךלהש העשב ,ריעה ןמ רדענ הזש ןמזב איבנה והימריל
הנמז ןב והימריל אלו הדלוחל היינפה תא תקמנמ םוקמ ותואב תאבומה תרחא תרוסמ .(ב"ע
,ןתשלוח לשב תואיצמה תתימא םע תודדומתהה תא תולטבמ רמולכ ,ןה תוינמחר םישנש ,ךכב
תרוסמ .וז החנה םע דחא הנקב םילוע םניא ארקמב םיטרופמה םישקה התאובנ ירבד םלוא
אבנתמ היה הימריש ,תרמוא הילא תירוביצה הינפה תועמשמ תא טיעמהל הסנמה תפסונ
התואבנתה םצעב קפס הליטמ תרחא תרוסמו (ו"כפ יתבר אתקיספ) םישנה לצא הדלוחו םיקוושב
.('ט םיחספ) "?איה האיבנ הדלוח יכו"

חנה
הנח
1696-1606 ,ידנלוה רייצ ,ןייר ןו טדנרבמר תאמ ןמש רויצ
דנלוה ,םדרטסמא ,םואיזומטסכייר


ךרע תוטועמו תוילוש ,תוסואמ ,תוריהי

ןתאובנ דוחיי שוטשטב ,ןתומד תטעמהב םיקפתסמ ןיא הליגמ תכסמב הדלוחבו הרובדב ןוידב
:ןדובכ תא םיליפשמו ןתוריהי לע ןתוא םינגמ אלא ,לפטב רקיע תפלחהבו ןתוילוש תמעטהב
ןהיתומשש תוריהי םישנ יתש ויהש םירמואו םישנל האי הניא תוריהיש םירמוא םימכח
קרבל אורקל החלשש םוש לע הנוגמה ,הרובד איה אתרוביז .אתשוכרכו אתרוביז ,םיסואמ
ורמא" הרמא ךלמל יופצה לרוגה לע התאובנבש ,הדלוח איה אתשכרכו ,וילא תכלל םוקמב
תכסמב םג אלא הליגמ תכסמב קר אל תוריהיב תמשאנ הרובד .(םש) ךלמל ורמא םוקמב "שיאל
.האובנה הנממ הלטינ התוריהי לשבש רמאנ םש ,ו"ס םיחספ

,תיארקמה הפוקתב המרב עמשנ ןלוקש םישנ
תידומלת-תיאנשמה הפוקתב "הוורע השאב לוק"ל תורשקנ

,וב ץפח ןיאש עורג רבדל יוניכ הלאשהבו ,העורגו השוחכ המדא איה דומלתה ןושלב תירובז
החלשש םוש לע הז יאנג םשל התכז הלעמה תמר האיבנה הרובד .ךרעה רקיו דבכנה לש וכופיה
םייוארה תוחוכה יסחיל יוטיבל אמגוד) וילא ךלת איהש םוקמב ,הילא אוביש רבגל אורקל
ול הפופכו ירוביצה םוחתב רבגה ןמ התוחנ םלועל השיאה םהבש ,ל"זח תבשחמב םינימה ןיב
לע ביחרהל ךירצ ןיא .תולחמ אשונ שורבכע ןיממ דלוח איה תימראב התשכרכ .(טרפה תושרב
ותואירב תא ןכסמו םדאל קיזמה םסרכמ קנויל סחייתמה הז יוניכ לש תוזבמה ויתוכלשה
םוש לע האיבנה הדלוחל הז ליפשמ יוניכ סוחיי .םדאה ינבל רבדה תלחמ תא ריבעמ ותויהב
ל"זח תרוסמ תטקונ ובש ךלהמה לע דיעמ ,ךלמל היינפב יוארה דובכה ראותב הטקנ אלש
ךירפהל םיאצוי םימכח .תיארקמה תרוסמה טשפמ הלועה יומידה תא וינפ לע ךופהל האובב
תורוסמ תריצי תועצמאב הגהנהו תוכמס ,דמעמ ,תינחור הלעמ םישנל תסחוימ ןהב תורוסמ
.ךרע תטעמהו תוילוש ,יוזיבל תורשקנ ןה ןהב תויפולח


תואיבנ לש תינפוגה ןתיווה

תרוסמב ופסונש תואיבנה לש תינפוגה ןתייווה תא םישיגדמה םיטרפב םיכסוח םניא םימכח
תועמשמ תטעמתמ אליממו ,יותיפבו קשחב ,יפויב תורשקנ רתסאו ליגיבא הרש :תידומלתה
:קהבומ ינפוג רשקהב תראבתמ ןתאובנ תועמשמ .ינחורה ןלקשמ טעמתמו ןתזעה וא ןתמכח
לכ רמאנש ,שדוקה חורב (התאר=) התכסש הכסי המש ארקנ המלו הרש וז הכסי קחצי 'ר רמא"
.(א"ע די הליגמ) "היפויב ןיכוס לכהש הכסי רחא רבד ,הלוקב עמש הרש ךילא רמאת רשא
התוישונאב ,התמכחב הליצהש ('ג ,ה"כ א לאומש) "ראות תפיו לכש תבוט השא" ליגיבא
הדינ םדל ל"זח ירבדב הרשקנ ,(א"ל ה"כ ,םש) "םנח םד ךפשל"מ דוד תא הבל ץמואבו
הירבד לשב האובנל תרשקנו ,דוד לש ומעז תכשח תא ריאמו ויפויב קיהבמה הפוג יוליגלו
,רתסא לע .(םש ,הליגמ) "םייחה רורצב הרורצ ינודא שפנ היהת" ילילה שגפמב םירמאנה
תא תיצמתב העיבמה הליגמב רפוסמ הרופיסש ,םישנה ןומרהב הרגש - שורוושחא לש ותבוהא
לכ תויהל …ןטק דעו לודגמל ןהילעבל רקי ונתי םישנה לכו" :ילכאירטפה רבסהה תוישוא
חור התשבלש אלא …תוכלמ רתסא שבלתו" רמאנ - (ב"כ ,כ ,א ,רתסא) "ותיבב ררוש שיא
.(םש ,הליגמ תכסמ) "שדוקה

תענצ םוחתב ,ןפוג יפיב רושק ןתלועפ םוחתש ,אוה ל"זח ופיסוהש תואיבנל ףתושמה הנכמה
וא ארקנה ,עמשנה ינחורה םוחתב ,םיברה תושרב אלו ,קשחנהו הארנה יסיפה םוחתב וא טרפה
חוכב תירוביצה הריזב היה ןתלועפ םוחתש ארקמב תורכזנה תואיבנל דוגינב - תאז .בתכנה
.ןייפוי ןח תוכזב אלו ,ןחור ראש

,הוורעה םוחתל שרופמבו עלבומב ןרושיקו תויארקמה םישנה תומדב ינפוגה דמימה תמעטה
הפוקתב "הוורע השאב לוק"ל תורשקנ ,תיארקמה הפוקתב המרב עמשנ ןלוקש םישנ דציכ ראבמ
.תידומלת-תיאנשמה

אסתר
שורוושחא םע השיגפל תננוכתמ רתסא
1696-1606 ,ידנלוה רייצ ,ןייר ןו טדנרבמר תאמ ןמש רויצ
הדנק ,הבטוא ,תימואלה הירלגה


הלפשהו הטעמה ,געל ,תרוקיבל תואשומ

אצמנ .דבלב םירבג ידיב הבתכנ ארקמה תפוקת ירחא הרבוחש וז ,היתורודל תידוהיה תורפסה
םרואל תושבגתמה ,תונוש תויווזמ שדחמ תויארקמה םישנה תא תוראתמה תונווגמ תורוסמ הב
האור תיארקמה תרוסמהש ,ךכ לע תעדה תא תתל יואר םלוא .םינתשמ םיכרצו םישדח םיכרע לש
,יתוברת דמעמ ,האובנ - דחאכ םירבגו םישנ לש םתלחנ תויהל יושעש המ תא וילאמ ןבומכ
ךפוהו - חור ראשמ םיעבונה ,תואר קחורו הנובת ,המכח ,טופיש ,הגהנה ,תירוביצ תוכמסו
ןתוא הקיחרמו ,םיברה תושרב תוכמסו הגהנה תודמעמ םישנה תא הרידמה - ל"זח תרוסמב
הטוב המינ םעפ אל הב שיש תרוקיבל אשומל - טפשמהו ,הריציה ,חורה ,תעדה םוחתמ ירמגל
.שדח רופיס הדימעמה תיתמגמ תונשרפ תועצמאב הלפשהו הטעמה ,געל ,הייחד לש

תעהמ רבעמב תוידוהי םישנ לש יתוברתהו ירוביצה ןדמעמל סחיב וז הרומת לש הימעט
םייח יסופדל םירושק םהש ןכתיו ,ךרוצה יד םירווחמ םניא דומלתהו הנשמה תפוקתל הקיתעה
רשפא ,הז בצמ .םעה לש יסיפה ומויק ךשמה לע קבאמו הקוצמ תעשב ,ןברוחה ירחא ושבגתהש
םוחתהמ ןתקיחדל איבה אליממו ,ידעלב ןפואב ןוירפו הדלוהל םישנה סויג תא בייחש
וז ,ל"זח תבשחמ דוסיב תחנומה ,ירבגה םלועל תעדה תוכמס תוידעלבל העיבתה .ירוביצה
לש הירוטסיהה לע תערכמ העפשה העיפשה ,םישנל סחיב הנממ הרזגנש הלפמהו הרידמה הדמעה
,ןוירפהו ןימה ףוגה ,החפשמה תולובגל םישנה תא המחת איה .ידוהיה םלועב םישנו םירבג
םיברה תושרב חורה םוחתב הממדו תורוב ןהילע התפכו ,תירוביצה המבהמ הקיחד ןהילע הרזג
תודמע ןווגממ תחא הדמע אלא תאז ןיאש ,רוכזל שי תאז םע .ינרדומה ןדיעה יהלשל דע
.היתורודל תידוהיה תוברתה העיצמש
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא