םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


(1874) תוריפכו םירפוכ
לוסרגניא ןירג טרבור
לט ימולש :םגרת
(שפוח רתא ידי לע שגדוהש טסקט - לוחכב ,םגרתמה לש תורעה - םודאב)

:תילגנאב רוקמה
http://www.infidels.org/library/historical/robert_ingersoll/heretics_and_hericies.html

.ןאכ - (MS Word י"ע אורקל ןתינש rtf ץבוק) דירוהל רשפא הזה ףדה תאןופצה תונידמ אבצב ןיצקכ תריש אוה .1833 תנשב דלונ לוסרגניא ןירג טרבור
היה לוסרגניא ;םירוחשה םידבעה רורחש לע המחלמה) תיאקירמאה םיחרזאה תמחלמב
תנידמ לשומל דמעומ היה ףאו ןיד-ךרוע רותב דבע אוה .(תודבעה דגנש דצב
ינניא" :רמא אוה .וחוכ לכב הלפתה הנומאבו תדב םחלנ אוה .ב"הראב יוניליא
."
הזה םלועה תא סורהל תדה-ישנאמ עונמל הסנמ ינא ,רחא םלוע סורהל הסנמ
ןיינעל .םישנה תויוכזו םיעזגה ןויוויש ,הבשחמה שפוח ןעמל לעפ לוסרגניא
המכ .השא לש האטחב םלועב ערה לכ תא ולת תותדה לכ טעמכ" :רמא אוה םישנה
םלועב בהוא ינאש השאה םע תויחל ףידעמ ינא ,ןוכנ הז םאו .הזה רבדה יליצא
םורתל ונממ ושקיב רשאכ ."
דבלב םירבג םע ןדע-ןגב תויחל רשאמ תורצ אלמ
'ה םאש איה יתדמע" :הנע ,הרעסב הסרהנש תיטסיטפב הייסנכ לש שדחמ היינבל
הייסנכה תא בישהלו חורה תא תונשל וילע ,תיטסיטפב הייסנכ הצור לארשי יהולא
וייחש רחאמ ,םדי החלצ אל ךא ותומד תא ריחשהל וסינ םירמכה ."הנכ לע תמדוקה
:וז התייה ותנומא .תונב יתשל רוסמ באו בהוא לעב היה אוה :ירמגל םייקנ ויה

,דיחיה ןחלופה אוה קדצה ,דיחיה דיפלה איה הנובתה ,דיחיה בוטה אוה רשואה"
."
דיחיה רמוכה איה הבהאהו הדיחיה תדה איה תוישונאה

.1899 תנשב רטפנ לוסרגניא


רמאמל עקרה
םגרתמה תאמ
Infidels.Org רתאמ ,ץלוש ליב לש ועויסב בתכנ
(רתאל רמוחה ףוסיאב תובר םרתש ל"נה רתאה ריכזמ אוה ץלוש ליב)

ירטיבסרפ רמוכ דגנכ הריפכ תומשאה לע וגקיש לש ןותיעב ארק לוסרגניא טרבור
:תינאירטיבסרפה/תירטיבסרפה היסנכה לש - ושורפ ינאירטיבסרפ וא ירטיבסרפ)
גשומ תא עיקוהל טילחהו ,(Swing) גניווס דיוייד םשב (תורצנב יטנטסטורפ םרז
:ףסונב ןאכ םירכזומ םישנא ינש .םיטועימ תפידר אלא וניא יכ תוארהלו הריפכה
לימ טראויטס ;שולישב אלו דחא לאב ןימאהש ירצונ ,ירטינוא היה ריילוק יטרבור
ברה רשואה תא איבמש המ ,רמוא "בוט" גשומה היפלש ,תונתלעות לש הירואית חתיפ
הייסנכה התכיז ףוסבל .(ך"נתל דוגינב) רתויב לודגה םישנאה רפסמל רתויב
.המשאמ גניווס תא תירטבסירפה

,תיסקודותרואה תודהיל איה הנווכה) המקר התואמ הרופת ,לאוש התא םא ,תודהיה
ןהש םושמ ףסה לע תוחדנ "תונתלעות" ומכ תויפוסוליפ .(ןבומכ ,תידרחה
העודי קפס אללו .םלועה זכרמכ לאה תא אלו םדאה תא תואור רמולכ ,תויטסינאמוה
ירה םיכאלמכ םינושארה םא :ורמא ל"זח .היצולובאה יבגל םידרחה לש םתשיג ונל
ךלוה רוד :ןכו .םירומחכ ונא ירה םדא-ינבכ םינושארה םאו ,םדא-ינבכ ונא
הירואית ,תורצנב ומכ שממ ,רוציקב .קנעה שאר לע בכורה סננ הזה רודה ,תחופו
ףוליח ,רורד ,ךל רפסל יילע ןאכו .תורודה ךלהמב תורדרדיה לש ,היצולובד לש
ורמשש ומכ תווצמ רומשל םיכירצ ונחנא" ,יל רמא אוה .טסיאת והשזיא םע םיבתכמ
השע יבאש ללגב ?היצולובא ארקנש רבד לע תעמש אלה" ,ול יתינעו ,"וניתובא
ונדיקפת !אל ?תויוטש ןתוא לע רוזחל ךירצ ינאש רמוא הז ,וייחב תויוטש
."םימדוקה תורודה לע תולעתהל ,חתפתהל


לבה ןה םילימה לכ הידעלב רשא הלימ - שפוח

המ איה הריפכה .הריפכב םשאוי ,תונכב התוא אטבמ אוהו ולשמ העד ול שיש ימ לכ
הלימה .םישלחה תנירטקודל חוכה ילעב םינתונש םשה והז ;וב ןימאמ טועימהש
הלא לש ,םהיביוא תא םיבהואש הלא לש תוירזכאהמו תואשנתההמ ,האנשהמ הדלונ
הדלונ וזה הלימה .הינשה יחלה תא םישיגמ תחאה יחלה לע הכמ םלבקב רשא
רשא םגתפ התייה איה .הבשחמה לש םיילדואפה םינדיעב תילאוטקלטניאה תודבעהמ
רשפאש שנוע לכו הלצונ תונמא לכ ,תירצונה הריפסה תליחתמ .חוכיו םוקמב שמיש
.תויתדה תועדה ןתואב קיזחהל םישנאה לכ לע תופכל ידכ תחנוה תעדה לע ותולעהל
,דמיל ושי .המשנה תלצהל תיחרכה תמיוסמ הנומא יכ ןויערהמ דלונ הזה ץמאמה
רומא םיהולא .רתויב ךושחה עשפה אוה הנומאה-רסוחש ,תדמלמ הנדוע הייסנכהו
רשא םירפוכהו ,ץראה ינפ לע רפוכ לכ תרערועמ-יתלבו תלבגומ-יתלב האנש אונשל
,םייחה תא תפדור הייסנכה .םירוראה לבס תא עגרה הזב םילבוסכ םיבשחנ ורטפנ
.םיתמה תא םיחצנ חצנל ףרוש היהולאו

השק תצק הזה רפסהש םידומ יללכ ןפואבו ,ך"נתה יורקה רפס בתכ םיהולאש ןעטנ
,וב אורקל ושרוה אל םישנאהו ,רפסה יקתוע לכ ויה הייסנכל דוע לכ .הנבהל
ולחה םישנא ,ארקנו ספדוה רשאכ ךא ;םלועב דואמ הטעמ הריפכ תיסחי התייה
תא םלועל תתל םייד םיצימאו םיאמצע ויה םהמ המכ .ותנווכ לע תונכב םיקלחנ
.החוכ לכב הייסנכה השמתשה וללה םישנאה תדחכהלו ,תויתימאה םהיתובשחמ
ךשמל .תישונאה תעדה תדבעה תלועפב הלאב הלא ורחתה םילותקו םיטנטסטורפ
.םירשי םישנאמ ץראה תא תוקנל הצמשל עודיה ץמאמב אתגולפ-ינב ויה םה תופוקת
ונפ םה .החפשמ לכבו התקב לכב ,הרייע לכב ,ריע לכב ,ץרא לכב ולחנתה םה
לכב האנשהו תקולחמה יערז תא וערז םה .שונא בבל לש רתויב תוערה תוקושתל
תורוב ,ןהידלי תא ומישאה תוהמא ,ןהילעב לע ונישלה םישנ ,חא עיקוה חא .ץרא
;תואלשלשה תזיחאב בקרנ םירשיהו םיבוטה לש םמד ;עשפמ םיפחב ואלמתה םירוסאה
ברחב ,בערב ורבדוה וינב דואמ דע ןמחרה לאה םשבו ,םיצימאה תא ופרט תובהלה
ךשמל .ירצונה ושי לש לגדה דריו הלע ברקה לש םיעורפה םילגה ינפ לע .שאבו
לש םתונואג .עשפמ םיפחה םדמ םימודא הייסנכה ידגב ויה הנש תואמ ששו ףלא
רשויבש םירחא םירצונ לע וליטהל ידכ ויד רומח שנוע תאצמהל הלצונ םירצונה
.איהש הדוקנ לכב םהילע וקלח תונכבו

תועצמאב הריפכה לע ושינעי םה םויהו ,המצועה תא תיסקודותרוא הייסנכ לכל ונת
,העושיל הצוחנכ תמיוסמ הנומא לע הייסנכ תבשוח דוע לכ .שאהו תרשרשה ,טושה
הייסנכה םחרת המל .המצועה הידיב שי םא ףורשתו גורהת איה ןמז ותוא לכ ךרואל
יליצאו בל-בוט רפוכ יפלכ םימחר הלגת המל ?ותוא אנוש היהולא רשא םדא לע
?ויהולאמ רתוי בוט ירצונ היהי המל ?חצנה שאב היהולא ףורשי ותואש
בצע לכ .הייסנכה העציבש הממ רתוי הלודג תוירזכא תומדל ןוימדל ירשפא-יתלב
.
(בצע לכב ,וב ועגנ ,רמולכ) עגנו אצמנ לבסב תאשל לוכיה םדאה ףוגב

.רתויב הלודגה םתמצוע תדימ יפל םירפוכה תא ופדר תויסנכה לכ יכ אנ רכזיי
סוניטסוגואמ .הייסנכה לש החוכ טעמתה וב רשא םוקמבו ןמזב קר הלדג תונלבוסה
האנש התוא ,תונלבוס-רסוח ותוא םייק .רבדה ותוא םירצונה חור הראשנ התע דעו
המגוד םילבקמ אלו םמצעב םיבשוחה) תיאמצע הבשחמ םיבשוחה הלא לכל תילדנ-יתלב
םע בשייתמ וניאש עדי לכ ישונאה חומה ןמ סומרל תושיחנה התואו ,
(תיתייסנכ
.תרעבנ הנומא

תולגתה התואשו ,לאהמ תולגתה הל שי וליאכ הזחתמ הייסנכ לכ
תועצמאב תלעופ הייסנכהש ;הייסנכה תועצמאב םישנאל ןתניהל תבייח
- םיהולאמ אל - תולגתהב קפתסהל םיליגר התומת-ינב לעשו ,הירמכ
יאדו ,הזה ףצוחמה ןועיטל םישנאה וענכנ וליא .הייסנכהמ אלא
ילוא .םדקתהל הלוכי התייה אל וז הייסנכו ,תחא הייסנכ קר התייה
אלל .חוכשל ידכ רוקחל וא בושחל חרכה ןיאש ןוויכמ ,הגוסנ התייה
.תומדקתה םוש התייה אל הריפכ

אוה .דמול וניא םגו ,חכוש וניא םייסקודותרואה םירצונהמ רתויב הובגה גוסה
אוה .הנומא יורקה הזה עלסה ךותב ץבושמה יח ןבואמ אוה .גוסנ אלו םדקתמ אל
רפשלמ םירחא תעינממ שתומ וחוכ לכש םושמ ,ובצמ תא רפשל ץמאמ לכ עיקשמ וניא
ידכו ,ותנומא תא ץמאל םירחאה לכ תא חירכהל איה תילענה ובל תלאשמ .םבצמ תא
אוה הזה עשפלו ,עשפכ תישפוחה הבשחמה תא עיקומ אוה וזה הרטמה תא םילשהל
.רתויב תמייאמהו המויאה הלימה הריפכה התייה המצוע ול התייהשכ .הריפכ ארוק
.תוומו םייוניע ,רסאמ ,תולג ,םרח היה השוריפ

דצל .םדירפהל ןתינ אל רשא היוול ינב םייוניעה תטימו בלצה ויה וללה םימיב
הלאכ םירפוכ תפרשב וקפתסה אלש רחאל .םילחגהו ברחה ודמענ חותפה ך"נתה רפס
תאו םהישנ תא דודשל הייסנכה לכותש ידכ ,םיתמה תא וטפש ףא םה ,םייח םדועב
- הריפכב םיתמה תא ומישאה םה תאז ןיגבו ,םרחוה םירפוכה לכ לש םשוכר .םהינב
.םימותיה םחלב זוחאל לכות הייסנכהש ךכ ךרוצל - םרפע תא לוכיבכ םמיתכהב
העדהו ,םתפרש ינפל םירפוכה תונושל תריקע תונורקעב ונד םידמולמ תד ישנא
אל ,הריפכ ירבד תטילפ ידי-לע ,םירפוכהש ידכ תושעל ךירצ ךכש התייה תיללכה
ושקעתה תורצנו תונתמיא לש תבורעתב .םתוא ופרש רשא םירצונה תא עזעזל ולכוי
ףסונ ןמז םהל ןתנייש הביסמ ,הנטק שא לע תולציהל םירפוכה לע יכ םירמכה
.הבושתב רוזחל

."ברח םא יכ ,םולש תושעל יתאב אל" ,רמא ירצונה ושי יכ אלפ אלךרד לע תולאשה לכ לע הנע אוה .םיהולאה ןכוסכ ומצע תא בישחה רמוכ לכ
,בושחל שרדנ אל שיא .םיהולאל ןובלע היה דובכ-רסוחב וילא סחייתהלו ,תוכמסה
.תייצל ווטצנ לכה ךא

תינארטלה הצעומה התוויצ םינש עבש ירחא .היציזיווקניאה הדסונ 1208 תנשב
םירפוכה תא ודיחכי יכ העובש עבשיהל םיטילשהו םיכלמה לכ לע תיעיברה
םירמכ לש םהימחרל ןותנ היה םלועהו ,הקיתרנמ האצוה הייסנכה ברח .םהיתוזוחממ
ךכ ,םלעופב .וליטה םה רשא םיבואכמה תא ודעס םהיניעש ,םיזגרנו םירעבנ
סרפה תווקת ידי-לע יוריגב ;לאה וצ תחת ,םינימאמ םמצע תא ושע וא ונימאה
רבעמ םיארפ ;ימהבה םמד תפיט לכב םירפוכה תא םאנושב ;אבה םלועב יפוס-ןיאה
ןימב ,הצמשל םיעודיה וללה םירמכה - ןוימד לכל רבעמ םימחר ירדענ ,רואית לכל
םהיתומצע תא ושתכ םה .םמעז לש עשיה-ירסח תונברוקה לע וטע ,תעגושמ החמש
תא וכתח םה ;לזרב תותבצו םיסרקב דעורה םרשב תא וערק םה ;םהלש לזרבה יפגמב
ועקת םמדמה םרשב ךותלו ,םהינרופיצ תא ורקע םה ;םהיניע יסירת תאו םהיתפש
םה ;םהירביא תא וחתמ םה ;םהיניע תא וביכ םה ;םהיתונושל תא וערק םה ;םיטחמ
םתוא ופשח םה ;הטמ יפלכ םשארשכ םתוא ובלצ םה ;םייח םדועב םתוא ורסינ
םה ;םהיתוחנאלו םהיתויכבל וגעל םה ;דקומה לע םתוא ולעה םה ;ארפ תומהבל
.םוניהיגב השודקה הכאלמה תא םייסיש םיהולאל וללפתה רחאו ,םהינב תא ודדש

תא ףרש ילותקה .המודקה העדה חבזמ לע וברקוה םינוילימ יבג לע םינוילימ
ירטיבסרפה ,ירטיבסרפה תא הניע ילפוקסיפאה ,ילותקה תא ףרש ינרתולה ,ינרתולה
הבוח שח ירצונ לכו ,רחאהמ הלכי רשא לככ הגרה תכ לכ .ילפוקסיפאה תא הניע
.ותנומאמ רירבשל שחכתהש רחא ירצונ לכ דיחכהל

תילפוקסיפאה הייסנכה לש אוהה ירסומהו קודאה דסיימה - ינימשה ירנה לש וימיב
גצוה הזה קוחב ."תועדה יוביר תרסהל קוחה" םשב קוח ילגנאה טנמלרפה ריבעה -
:וב ןימאהל בוטה ירצונה בייחש המ

.ירצונה ושי לש םייתימאה םדהו ףוגה אוה טנמרקסהש ,תישאר
,ארתימ ןחלופ .ןייה תייתשו םחלה תליכאל הנווכה .ירצונ יתד סקט = טנמרקס)
(...רוציקב

אוה ירצונה ושי לש ופוגו ומדו ,םחלב אוה ירצונה ושי לש ומדו ופוגש ,תינש
.ןייב

.ןתחתהל םירמכל רוסאש ,תישילש

.דימתל םיבייחמ תועינצה ירדנש ,תיעיבר

,ךשמיהל תובייח תויטרפה תוסימהש ,תישימח

.רמוכה לש ונזואל תודוותהל םיבייחש ,תישישו

האירקב ןימאהל םהילע המב ועדי םישנאה לכש ידכ ,קוחל התשענ וזה הנומאה
הבשחמב םחומ תא םישיתמ םישנאה תא תוארל האנש הייסנכה .םיקוחה רפס לש הטושפ
המש ךכ ,טנמלרפה ידי-לע עבקית הנומאה יכ בשחנ בוט רתוי .וללה םיאשונה לע
לע .שאב תוומ היה ןושארה רקיעה תשחכה לע שנועה .חוכב עבקיי תויאר ול ןיאש
.תוומ ,ינשה עשפה לעו ,רסאמ ,רחא רקיע לכ תשחכה

ינימשה ירנה לש ונוטלש ימיב ועבקנש ,וללה םירקיעה תששל תארקנ םכבל תמושת
ןמ דחא ףאב הנימאמ הניא הייסנכהש ינפמ טושפ ,הילגנא תייסנכ ידי-לעו
לכ ,םויה ףכאנ היה זא הייסנכה העבקש קוחה וליא .םויכ ולאה םירקיעה
.דקומה לע הלעומ היה ילאפוקסיפא

תויסקודותרואה תויסנכה לכ ירהש ,תוירצונה תונידמה בורב וקקחנ םימוד םיקוח
םישנא איבהל ,רמולכ) ןדע-ןגל תושונאה תא קקוחל רשפא יכ הקזח הנומאב ונימאה
,ןדע-ןגל הליבומ תודבעה ,תויסנכה לכ תנומא יפל .
(םיקוח תועצמאב ןדע-ןגל
תוכמס תשחכה יכו ,הייסנכה תא דסי םיהולאש ןעטנ .םוניהיגל הליבומ תוריחה
ןטשה לייח יוניע .ןטשה םע תירב תתירכ ןכ-לעו ,לאב הדיגב איה הייסנכה
הדותה תלבקמ קותמ רבד ןיא .ירצונ םוש התוא חינזה אלש הבוח התייה ותדמשהו
ךמצעל ןדע-ןג לש ,םקנו חוור לש הזכ בוריע .ךיביוא תגירה לע םיהולאמ
.םלועל וב דמוע וניא ליגרה ירצונהש יותיפ אוה ,ךיאנושל םוניהיגו

תצק וקלחנ דימת םינבה .וינבל בתכמ בתכ ,ונלוכ יבא ,לאה ,םיגולואיתה יפל
ולא ףסשל םיחאה ולחה וללה תונכה תוקולחהמ האצותכ .הזה בתכמה תנווכל רשאב
בתכנ םנעמלו םהל רשא םידליה ,ארקנ םיהולאה בתכמ הבש ץרא לכב .ולא תובל תא
םידליה תאו םישנה תא ולאו ,ולא תא ולא וחצרו ואלכ םה .ןודזבו האנשב ואלמתנ
לע תולעהל רשפא רשא הפרח לכ התשענו ירשפא עשפ לכ עצוב לאה םשב .ולא לש
םיקחוצ תוקוניתו תופי תורענ ,תובהואו תונידע םישנ ,םיצימא םירבג .תעדה
סנה תא הייסנכה האשנ תורוד םישימחמ רתוי ךשמל .ירצונה ושי םשב ורבדוה
רפוכ םוש לביק אל וללה המילכה תונש לכב .התמצוע יפל קר הדדמנ התמקנ .רוחשה
איה ןוקרד תועתלמב ;הזחא איה ןיע-תרצ הזיחאב ;האנש איה עשר בלב .הנינח
תייסנכ לש הירוטסיהה איה וזכ :שחנ לש ןופצמב ,שאכו בערכ םימחר-תרסח ;הפרט
.םיהולאה

הייסנכה תורמל .םהיתונומאכ םיער םירצונהש ,ןימאמ ינניאו ,רמוא ינניא
לש רתויב םיבידנהו םיבגשנה םיווצל םינכ םישנו םירבג ינוילימ ויה ,המגודהו
םה םהילע הלוע ןיא רשא הדמתהבו לוטיבבו ,םהיתועדל םינכ ויה םה .שונא בבל
םה ישיא ץמאמב יכ םנימאהב ,הברקה חור ירודח .םישנא תעושיל ולבסו ולמע
לכ החמשב ורבע םה ,םוניהיגה לש יפוס-ןיאה לצהמ תומשנ המכ ףא ליצהל םילוכי
הנכה תועטה יכ ונימאה םה ,תאז תורמל ,תאז םעו .הנכס לכב שאר ולקהו ישוק
הנומאה-ירסח לכ יכ ונימאה םהו ,ךכ זירכה ך"נתה יכ ונימאה םה .עשפ איה
וגרה םה .ןטשהמ איה הריפכ לכו לאהמ איה תדה יכ ונימאה םה .חצנל םידובא
םאתהב ,םהש ינפמ םתוא וגרה םה .םהינב תומשנ לעו םהיתומשנ לע הנגהב םירפוכ
רתויב לבוקמ ןברוק אוה רפוכה םדש דמלמ ך"נתהש ינפמו ,לאה יביוא ,םנויערל
.םיימשב

םלועמ עבטה .סגנגל הדלי תא קורזל תבהוא םא דקפ אל םלועמ עבטה
תלבטהל עגונב תועד יקוליח לע הז תא הז ריבדהל םישנא לע דקפ אל
אוה רשא לכב תואלמה תותד ורצי הלאה םיעשפה תא .תוטועפ
ידי-לע רתויה לכל ורצונ וללה תותדה .דירחמו ירזכא ,ןויגה-רסח
לש יפוס-ןיאה רצויהו טילשהש םשורה תחת .תועיבצו תונדור ,תורעב
לכ תא הייסנכה העציב םינימהו םירפוכה תדמשה לע הוויצ םוקיה
.ולאה םיעשפה

שדוקה חורש ;ללכ הולא ןיאש ;דחא לא קר שיש םתבשחמ לשב םיפרשנ םישנו םירבג
םדא ועישוי םיבוט םישעמש םתשירד לשב ;ונבמ ןקז רתוי תצק לאהש ;לאהמ הריעצ
אל קותמ קונית יכ םתרהצה לשב ;םיבוט םישעמ אלל ליעות הנומאהש ;הנומא אלל
לע םרוביד לשב ;ושאר תא רמוכ ביטריש וחרט אל וירוהש ינפמ חצנל ףרשיי
יכ םתרימא לשב ;ומצע לש באה היה ושי יכ םתשחכה לשב ;ףא ול שי וליאכ םיהולא
תיבב םתנומא לשב ;תחאמ רתוי תווש ,הנוכנ םתוא םירבחמ רשאכ ,תויומד שולש
לוחמל םילוכי םירמכ וליאכ םתיישע לשב ;םוניהיגה תואיצמ תשחכה לשב ;רוהיטה
ריוואב תוסט תופשכמש םתשחכה לשב ;תיצמת אוה םיהולא יכ םתפטה לשב ;םיאטח לע
,רוצע-אל דסח לע םגעל לשב ;ישונאה בלה תייטסל רשאב קפס תלטה לשב ;תולקמ לע
יהמ עדוי ינניא ,תירצונ הנירטקוד) תירלוקיטרפ העושי לעו שארמ עובק לרוג לע
לשב ;תמ שיא לש ופוגמ תושעיהל לוכי בוט םחלש םתשחכה לשב ;
(קוידב תרמוא
;םיהולא םוקמב ,םיהולא רובע הזה םלועה תא להנמ וניא רויפיפאה וליאכ םתנעט
לע לחמי םדאש ןתינ םאה תקולחמה) ךוויתב תוחילס תלבק לע םתעד קוליח לשב
יכ םתבשחמ לשב ;םדאה לככ הדלונ הלותבה םירמ יכ םתבשחמ לשב ;
(רחא לש ויאטח
םיהולאש םתשחכה לשב ;תיעבט הדימב השא תונבל ידכ הקיפסה אל םדא לש ועלצ
תוחלשנ ןניא תולחמהשו תונענ ןניא תוליפתהש םנועיט לשב ;טעכ ועבצאב שמתשה
לשב ;םתושרב ך"נת תקזחה לשב ;ך"נתה תוכמס תשחכה לשב ;הריפכ לע שינעהל
בוריס לשבו ,בלצ תאישנ לשב ;םיחכונ תויהל םבוריס לשבו ,הסימב םתוחכונ
,םילפוקסיפא םתויה לשב ;םיטנטסטורפ םתויה לשבו ,םילותק םתויה לשב ;ותאשל
עשפ לכו ,עשפל התייה הלעמ לכ ,רוציקב .םירקייווק וא םיטסיטפב ,םירטיבסרפ
הווצ ךכש ינפמ תאז לכו .תועיבצל רכש הנתנו תונכה תא הפרש הייסנכה .הלעמל
םה .וב הבותכה תחא הלימ ועדיש ינפל דוע וב ןימאהל ווטצנ םישנאש רפס - רפסב
םוצע עשפ אוה - ותוא רוקחל וליפא - הזה רפסה תותימאב קפס ליטהל יכ ודמל
.אבה םלועב אלו הזה םלועב אל ,וילע לוחמל רשפא-יא יכ דע ךכ-לכ

תא דסיי ,םירוסא יתב הנב ,םירפוכ ףרש ך"נתה .יתימאה ףדורה היה ך"נתה
.םדאה תויוריח לכ לע ךרדו היציזיווקניאה

לומל קבאה לע וחטתשי ןמז המכ ?רפסל םדאה דובעי ןמז המכ יוה ,ןמז המכ
תוחור ירחא ופדרי ןמז המכ יוה ,ןמז המכ ?ירברבה רבעה לש תורעבנה תודגאה
?תוומה ןמ רתוי קומעה ךשוחב םיאפר

ןא'ז תא אשנ ןבוש ראר'ז םשב שיא הרשע-ששה האמה תליחתב ,םלועה לש ולזמ עורל
רשא ,ןבוש ןא'ז םשב ןב היה םהיאושינ ירפ ,םלועה לש ולזמ עורל דועו ,קנארפל
.תירטיבסרפה הייסנכה דסיימ ,ןיוולק ןו'ג רותב ךכ-רחא םסרפתה

לרוג ,תרמוא תאז .םירקיע ארק ולא םילבכל .חומל םילבכ השימח עבט הזה שיאה
תוראשיהו רוצע-אל דסח ,תטלחומ הייטס ,תירלוקיטרפ העושי ,שארמ עובק
תונורקע רואל ץצונה רלוק ביכרה אוה ןימאמ לכ לש וראווצ ביבס .םיקידצה
ןחבמ ןיידע איה רלוקב הלאה תונורקעה לכ תוחכונ .וללה םייחה לזרבה
ףיטמה תרשמל רחבנ וימולע תרעסב הזה שיאה .דסי רשא הייסנכב תויסקודותרואה
,תירטיבסרפה הנירטקודה לש הסוחד הרהצה ןיכה ,לראפ םע דחי ,דימ .הוונ'ז לש
לע .וז הרהצהב םתנומא לע עבשיהל שוריגה םויא תחת וחרכוה הוונ'ז יחרזא לכו
םשב דחא שיאל .בר קופיס איבה אוה יכ הבר תומימתב ןיוולק ריעה הזה דעצה
.שרוג אוה וזה הפרחה לשב .ןיוולק לש ותעד לע קולחל הזועתה התייה ילוראק

יד ,ןיוולק תא וקיסעה םילודג םיאשונ וליא םכל תוארהל ידכ
תויהל ךירצ שדוקה םחל םאה הלאשב הבר תובהלתהב ןד אוהש ןייצל
םיחרזאה ידגב לש םתריפת גוס יבגל םיקוח עבק אוה .אל וא ץמח
יפל אל םהישובלמ רשא לכו ,םתליכא ילגרה תא םירדסמה םיקוחו
םישנא ופייע ףוסבל .טנמרקסב ףתתשהל ושרוה אל ןיוולק תנפוא
ךות םלואו .ןיוולק תא ושריגו תינונטקה תיגולואיתה ותונדורמ
הז ירחא .הריבכ תובהלתהב לבקתהו רוזחל ארקנ אוה תוטעמ םינש
.הוונ'ז לש קוחל היהנ ןיוולק לש ונוצרו ,ןוילעל ךפה

יריש המכ בתכש ינפמ (Gruet) האירג סמיי'ג לש ושאר ףרענ ביטימה ונוטלש תחת
שנועב התכיז ולש תוכחוגמה תונירטקודה דגנ וא ןיוולק דגנ הנטקה הלימה .לוח
.עשפכ

הייסנכה ידי-לע .
(הירטסואבש הניו אלו ;תפרצב) ןייווב שיא טפשנ 1533 תנשב
.חרבו ולרוג רפש .הפרשב תוומל ןודינו עשרוה אוה .הריפכ ןוועב תילותקה
.ותנגהל הוונ'זל חרב אוה תונלבוסה-רסוח לש הרטשמה יבלכ וירחא םיפדורשכ
לש התוירזכא ינפמ הזה טילפה .טיע לש ןקב טלקמ השקיב םיצינמ החרב רשא הנוי
טייברס .תיתד תונלבוס דעב רפס בתכ רשא ,ןיוולק ןא'זמ טלקמ שקיב אמור
השלוחב בתכנ אוהש ;טועימב היהשכ ןיוולק בתכ רפסה תאש חכש (Serviettes)
ןיוולקש עדי אל אוה .ןורקיעמ אלו דחפמ רצונ אוהש ;המצוע לש בצמב חכשייו
,ינרפכל בשחנש ,רוביחה לש קתוע חלשו ,תפרצב ,ןייווב ורצעמל םרג
הייסנכה ישלבמ דחאכ לעפ יטנטסטורפה ןיוולק יכ זא עדי אל אוה .ףושיביכראל
אוה וזה התיעבמה המילכה לע העידי אלב .הריפכב ותמשאה תא רישכהו תילותקה
טייברסל םרג תירטיבסרפה הנומאה רצוי .שממ ןיוולק ותוא לש ותוסח תחת סנכנ
תוומל ןודינו עשרוה אוה .ומישאמ היה ןיוולק .טפשנ אוה .הריפכ לע רצעיהל
החילס שקיב ,ןברוקה ,טייברסו ,ןיוולק ותוא האר ילרוגה םויה רקובב .הפרשב
תובהלה תא האשנ חורה .ותצוה םילחגהו ,דקומל רשקנ טייברס .חצורה ,ןיוולקמ
תוומל ןנחתה אוה ליעוה אלל .תועש ךשמל וטיאל הלצנ אוהש ךכ ,ופוגמ קחרה תצק
תונבל םינפ ויחצור ואר שאו ןשעל דעבמ ;ופוג ביבס תובהלה ולע ףוסבל .ריהמ
.חיופמו םחופמ שוגל היהנ םדאש דע ופצ םהו .תוצימאו

,קדצה ,דובכה .ראשנ אל תוירטיבסרפ דבלמ רבדו ,הוונ'זמ השרוג תוריחה
,שארמ עובק לרוג לש םירקיעה תשמח ךא ;ולגוה םלוכ הקדצהו הנובתה ,םימחרה
םיקידצה לש החוטבה תוראשיההו תטלחומ הייטס ,רוצע-אל דסח ,תירלוקיטרפ העושי
.תאז םוקמב וראשנ

הלשממה תא דימעהל חילצהו ,ך"נתה םגד יפ לע ,הנטק היטרקואת דסי ןיוולק
.הקתעוה הנממ רשא וזל טרפ ,םעפ-יא המייקתהש רתויב האונשה

חכשיי אלש יואר .ולוק תא ,רמוכ ,דחא שיא םירה הזה תונלבוסה-רסוח לכ דגנכ
בוטה היה הזה ץימאה שיאל .(Castalio) וילאטסק הז היה .םלועל הזה שיאה םש
ול אימחהל תורשפא ןיא יכ ןכתיי .הנכה האיגשה לש הרשוי לע ריהצהל ץמואהו
.םירבדה לכב ןיוולק לש וכפה היה וילאטסקש ,רמול רשאמ רתוי הלודג האמחמ
.הוונ'זמ וילאטסק תא שריג ןיוולקו ,עשפל בשחנ ישיאה טפשמה תוכז תא שקבל
רשא דחאכ ,םוניהיגה ןמ המהבכ ,ןטשה לש ובלככ ,ןטשה ןבכ ותוא עיקוה אוה
ךכב) ,שדחמ ושי תא בלצ וליאכ הנכה האיגשה לש הרשוי לע םויאה הריפכה רבדב
דע ותוא ףדר אוהו
(שדחמ ושי תא בלצ וליאכ ,שדוקה יבתכב האיגש לע עיבצהש
.תוומה וליצהש

לכו ונודז תא עיבשה טעמכש דע ,םגתפ לכ ןיוולק ריבכה וילאטסק לש ומש לע
ידכ דע תוועתהל לגוסמ שונא עבט דציכ תעדה לע תולעהל רשפא-יא .רמגנ ונוימד
.בידנו רשי ,בוט אוהש םושמ קר ,ןטש לש תוינודזב םדא תפידר

,ינואכד ,ןזגר ,ינלוח ,הזר ,םד-רסחו רוויח רוע עבצ לעב היה ןיוולק
לש הרזומ תבוכרת היה אוה .הצמשל עודיו בל-רסח ,ינדור ,ןצחש ,תונלבס-רסח
לש קדצ ןימו תינצחש תועינצ ,תינתמיא הקדצ ,תינודז תונחלס ,ינמקנ רסומ
המכ דע ך"נתה לש לאה ומכ תויהל בורק היה אוה ,תורחא םילימב .םוניהיג
םהש היה הוונ'ז לש םירטיבסרפב רתויב בוטה רבדה ,םרב .ול הריתה ותואירבש
היה אלש היה רויפיפאב רתויב בוטה רבדהו ,רויפיפאה לש וחוכ תא ושיחכה
.ירטיבסרפ

םינומה ידי-לע תובהלתהב וצמואו תוריהמב וטשפתה ןיוולק לש תונירטקודה
.תוירטיבסרפה לש יתימאה רצבמה םינש המכ ךות התייהנ דנלטוקס ךא ;תשביב
הרומכה .הוונ'זב החרפש היטרקואת לש גוסה ותוא תא דסייל וחילצה םיטוקסה
םיזגהל רשפא-יא .רבד לכו דחא לכ לע הטילשה תאו תולעבה תא המצע לע החקל
ןוטלש ךשמב דנלטוקס ישנא לש הלפתה הנומאהו תישפנה הלפשהה רואיתב
ןועגישה .תויארפ תומהב ויה וליאכ ופרטנו ודוצינ םירפוכה .תוירטיבסרפה
סחיכ םהירמכל וסחייתה םה .םישנאה בור לע טלש תוירטיבסרפה לש ינואכדה
לכ יכו ,םיהולא לש םידחוימה םיגיצנה םהש ונימאה םה .ןורהאלו השמל םידוהיה
שפוח לש דחא קיקלח היה אל .ןדע-ןגל עבקנ דנלטוקסב ועבק םהש המ
.רמוכ ירבד רותסל ףא וא ,הייסנכה לע קולחל השרוה אל שיא םוש .ילאוטקלטניא
.םיארפב םויה תסלכואמ דנלטוקס התייה התונוילע לע תוירטיבסרפה הרמש וליא

תמדא תא םידאהל םהל המרגו םינטירופה לע הטילש הספת ןיוולק לש תינמקנה חורה
םג ןיוולק לש םירקיעה תשמחל םתוקבדב .םירשי םישנא לש ץימאה םדב שדחה םלועה
יוטיב לע תוומ שנוע ועבק םה םג .ך"נתה לש ויחקל יפל תולשממ ודסיי םה
תא ללקל םחוכ לכ תא ועיקשהו םתייסנכ תונוילעב ונימאה םה םג .הנכה הבשחמה
יכ רתול ומכ ונימאה םה .תכחוגמו הצמשל העודי התייהש תינחור תוצירעב ץראה
םוניהיג איה תילסרבינוא האיגשו ,תילסרבינוא האיגש איה תילסרבינוא תונלבוס
.עשפכ העקוה תונלבוסה .ילסרבינוא

חורה .תירטיבסרפה הייסנכה לע ףא תככרמ העפשה היצזיליוויצל התייה ונלזמל
.םיעדמהו תויונמואה לש הליצאה העפשהל המ תדימב הענכנ םזיניוולקה לש תיארפה
הקיתשבש המכסהב ךא ,הבתכנ איהש יפכ יללכ ןפואב תראשנ הנשיה הנומאה ,תמא
וזעה ךכמ האצותכו תשלחנו תכלוה "הריפכ"ה תקעצ .רבעהמ דירשל תבשחנ איה
רשאבו םוניהיגל תוטועפה חולישל רשאב תוקפס אטבל םעפל םעפמ וזה תכה ירמוכ
תצק ויהנ םינשיה תונויערהש איה הדבועה .תטלחומה הייטסה תנירטקודל
דסחה לשו העושיה לש תינכותלו ןושארה םדא לש ואטחל .םישנאל םיינוג-דח
דועב םינשיה םירופיסה תא ורפיס םיפיטמה .רכומ לילצ תויהל לחה רוצע-אלה
ןיא ,םינבר לש תואצרה ומכ .םימדרנ הייסנכה יאבש ןמזב) תונשי תוליהקה
ויהנ תונורקעה תשמח .םמצעב הלאה םירופיסהמ ופייעתה םירמכהמ קלח .
(...לדבה
הרזחה תא לובסל לכוי אל רוצע-אל דסח דבלמ רבדש ושיגרה םהו ,םיממעשמ
ןוויכ לכבו .תוחתפתהבו המדיקב אלמ היה ינוציחה םלועה .וזה תיפוס-ןיאה
תותיכ .ףוחב םייתלצעב הבקרנ הנומאל תנגועמה הייסנכהש דועב ,םישנאה ומדקתה
תירטיבסרפה הביתהש דועב ,םוקמ לכב וצצ ,הריקח חור תצק תורודח ,תורחא
.רחא ןדיע לש תויגולואיתה תוצלפמב השודג ,רבעה לש טררא לע החנ הקיתעה

דעצה לש םוחהו קפודה רחא ההימכב ,עדימה יגשיהו ןוציחה םלועה תואלפנ יותיפב
שוח ידי-לע ,וחרכוה וזה תינרמשה תכה לש םירמכהמ קלח ,ישונאה ןימה לש םוצעה
.םויה לש םיראופמה תונויערה םע הינומרהב םילימ המכ רמול ,רוצע-אל

,םהש ךכ םירבחהמ המכ וללה הפה תוטילפ וריעה טעמכ םיבר םירקמב
םיראופמה תונויערה ןיא םאה שולח לוקב ולאש ,םייניע ףושפשב
...ש הדימ התואב שממ יכ ואצמ ולאה םירמכה .םיינרפכ תצק הלאה
וקסעש הלא .ולדג םהיתוליהק ךכ ,הנטק םהלש תויסקודותרואהש
תוחפל םירקיעה תשמח תא םיארמ םמצע ואצמ ילותבהו רוהטה רקיעב
ןועגיש דע ועגפנש ,םייתימאה םיסקודותרואה .םירקיע רשאמ םיעמוש
ולעה ,הדירטמה הדבועהמ ,הזה סיעכמה דוגינהמ ,וזה הרמה תמאהמ
םהיתפש תא םותחל וז הקעצב ולכויש םיבשוח םהו ,הריפכה תקעצ תא
תורתוממ הנהנ רשא דחא ,םירטיבסרפה םירמכה דחא .םירשי םישנא לש
אוהו ,םשאוה רבכ ,הייוטיב לש תיתימאה תולעתההמו הרשיה הבשחמה
:םשאומ אוה .יוניליא לש רטיבסרפה ידי-לע טפשיהל דמוע

תואצמיהה ,הייהשה ,תמחנמהו תחנ העיבשמה תמאה לש הפטהה תחנזהב ,תישאר
.םוניהיגב המשנה לש תיחצנה

לוזגלו וזה תכרובמה הנירטקודה תא תוחמל שקבמ רשא שיאה אוה תצלפמ יאדו
!תאזה הנינרמה הווקתה תא םיבולעה ץראה ידלימ

לש הצמשל העודיה וזה הנירטקודה ידי-לע המרגנש תוללמואה תא ךירעהל לוכי ימ
איהש באכה לע ,המרג איהש תועמדה לע ,הריחשה איהש םייחה לע ובשח ?יחצנ שנוע
.תאזה הארונה המגודה ללגב םתעד םהילע הפרטנש םינוילימה לע ובשח .הביאכה
האוושהב .םוקיב רתויב תירזכאהו הלפשה תושיכ םיהולאה תא המש תאזה הנירטקודה
םיסנ םה רתויב םיתוחנהו םיירברבה םיטבשה לש רתויב םיינתמיאה םילילאה וילא
הזמ ךומנ רתוי .הזכ לאל דובעל רשאמ ליפשמ רתוי רבד ןיא .םימחר לשו בוט לש
הבה ,הנוכנ םוניהיגב תיחצנה תוהשה תנירטקוד םא .עוקשל הלוכי המשנה ןיא
אלו ,םוניהיגב יקלח תא לבקא הבה ;םתד תא ורימה אלש הלא לש םלרוג תא קולחא
.שונא ינב לע יחצנ לבס ליטמ אוהש לפש הכ לא םע דחי ןדע-ןגב

לימ טראויטס ןו'גו (Collyer) ריילוק טרבור לע תובוט םילימ רבידש ךכב ,תינש
.(Mill)

ויתוריצימ קלח בר גנועב יתארק .ריילוק טרבור תא תצקמב ריכהל דובכה יל שי
לשכ ןכ בלו ררושמ לש ןוימד ,ףוסוליפ לש שאר ,הרוא אלמ חומ ול שי .תואלפומה
.דלי

עשפ םאה ?רשיו ליצא אתגולפ-רב לע תוניגהב רבדמ אוה יכ רמוכ קיתשהל שי םאה
םדאה יוליעל וייח תא שידקמש דחאל ,שפוח ףדורל ,קדצ בהואל אימחהל אוה
?ויניעב ןוכנה תצפהלו תמאה יוליגלו

אוה אטח םאה ?הברקהו ץמוא ייח תללהמש וזה ןושלה תא קתשל רטיבסרפ לוכי םאה
דסחו דובכ קולחל ינרפכ םאה ?לימ טראויטס ןו'ג לש ורבק לע תינקדצ הלימ רמול
,רבקה תשודק תא ללחל בייח יתימאה ירטיבסרפה םאה ?רטפנ רשא ךרע לעב םדאל
הכ תוירטיבסרפה םאה ?קתושה רפעה תא ללקל ויהולאמ שקבלו ותוא חותפלו רופחל
ינחור ראפ לכו הרוהט הנווכ לכ ,תוניוצמ לכ תעדה לע הלעמ הניא איהש הרצ
ןודז לכ תא הלש ןבאה בלב תרמוש ןיידע איה םאה ?תירברבה התנומאמ ץוח ירסומו
?טייברס תא ולכאש תובהלב רשבה-תורסח הידי תא תממחמ ןיידע איה םאה ?הדסיימ
תא ןקורל תשקעתמ ןיידעו ,םוניהיגל תוטועפה חולישב תראפתמ ןיידע איה םאה
איה םאה ?בלה תאו המשנה תא הביערמ ןיידע איה םאה ?עצובי ןודבאהש ךכ הסירעה
?הלש רעבנה הנומאה יודיו לומ תלחוזו תפפוכתמ ,תדרחנו תדעור ןיידע

ויה םה ,טייברס תפרשב לימ טראויטס ןו'גו ריילוק טרבור ומכ םישנא וחכנ וליא
ויה םה ,וגקיש לש רטיבסרפה םש היה וליא .םהיתועמדב תובהלה תא םיבכמ
.םמצע תא םיממחמו םהיתופילח תובנז תא םיקלחמ ,םבג תא טקשב םיבבוסמ

.שארמ עובקה לרוגה תנירטקוד לע לוזלזב ורבדב ,תישילש

הנירטקודה איה שארמ עובקה לרוגה יזא ,קוחה תנגהל תוכזל הכירצש המגוד שי םא
יכ בושחל ,ףייעה םלועה הזב לבוסו קבאנו למעש םדאל גנעמו חמשמ יאדו .וזה
ןרק האציש ינפל ;םיימשב בכוכ ץצנש ינפל ;ץראה התייהש ינפל ;םייק היהש ינפל
ןודינ ותדיל ינפל חצנ ךשמל יכו ,יוניש תורשפא אלל ולרוג עבקנ ,שמשה ןמ רוא
.חצנל באכ לובסל

."ךוויתב ןברוק" לש תוליעיה תפטהב לשכנש ךכב ,תיעיבר

שממ יכ חיננו ;ןיילתכ לעופ לשומהשכ ,תולתיהל דמעו ,חצרב םשאוה םדאש חיננ
תומל ינוצר" ,רמאיו המידק דעצי ןומההמ והשימ ,תומל דמוע רוראה שיאה רשאכ
שג" ,הנעי לשומה יכ דוע חיננו ."ןיא ילו החפשמ שי ול .הזה חצורה םוקמב
עיבשי ךתומו ,תולתיהל בייח והשימו חצר עצוב .תלבקתמ ךתעצה ,ריעצ שיא ,הנה
?ךוויתב ןברוקה תנירטקוד לע זא ובשחת המ ."חצורה לש ותומ ומכ קוחה ןוצר תא

.רחא עוציבו דחא עשפל החילסה - תופרח יתש לש ןמוכיס איה הנירטקודה

וא ,"היצולובא" רותב לכל העודיה הנירטקודב בלש לע ותזימרב ,תישימח
."תוחתפתה"

,היגולואיתה תייפוסוליפ יפל .ךכ תדמלמו וזה הנירטקודה ךפהב הנימאמ הייסנכה
תורוצ תריציל ףחד עבטב שיש דמלל .הנש םיפלא תשש ךשמל רדרדיהל ךישממ םדאה
רסנפס תא םירחי לאה .ןבומכ ,הריפכ יהוז ,רתוי תולענ תורטמו רתוי תוהובג
(Huxley) ילסקה תא ,"םינימה אצומ"-ו ןיוורד תא ,"היצולובא" ורוביחו
הלא תא קר ליציו ,"הליפתה דמ"-ו (Tyndall) לדניט תא ,"המזלפוטורפ"-ו
לכהש ;רתויב לודגה בכוכה דעו רתויב ןטקה םוטאהמ ,ללוקמ םוקיה יכ םיזירכמש
.ירטיבסרפה הנומאה יודיו אוה עבטב דיחיה םלשומה רבדה יכו עורל הטונןושלב ,התייה ןדע-ןג ירעשב הפולנפו סטארקוס לש הלבקהש שרדש ךכב ,תישיש
.היינשה הנירתק לש וזמ תיבבל רתוי תצק ,הטעמה

הירזחמ תא הבכיעו הנודא לש ובושל תונמאנבו תונלבסב התכיח רשא ,הפולנפ
השאהו הייערה איה ,(Laertes) סטראל לש ודגב תא בצעב תמרופו הווט איהשכ
.תינוויה היצזיליוויצב תמייק התייהש רתויב תמלשומה

,םויה דמוע ,חבש לכל לעמ ותומו תרוקיב לכל לעמ ויה וייח רשא ,סטארקוס
.ירצונה ושיל תוחפל הוושכ ,בשוח םדא לכ תכרעהל

סכ לע התלע איה היווגה לע הכרודב .הלעב תא החצר היינשה הנירתק
רטפ לש ויחא דכנ ,ןאוויא ךיסנה לש תחצורה התייה איה .הכולמה
תא הזה ןמזה לכב הארו הנש הרשע-הנומש ךשמל אלכנש ,לודגה
המהבה יאדווב התייה הנירתק ,םוכיסל .תחא םעפ קר םיימשה
.רתכ השבחש םעפ-יא רתויב תילאוטקלטניאה

היח הפולנפו רפוכ היה סטארקוס .תינוויה הייסנכה שאר התייה הנירתק םלואו
דסח" לע וא "תירלוקיטרפ העושי" לע תחא םעפ וליפא עומשל ילב התמו
."רוצע-אל

"וארקנ" םישנא וליאכ ובשוחב ,הרומכל "האירק"-ה ןויער תא ושיחכהב ,תיעיבש
.םייחב םירחא םידיקפתל וארקנש יפכ ףיטהל

עבטה לש דואמ בולע טפוש הטעמה ןושלב אוה םיהולא זא ,תמא תאזה הנירטקודה םא
השירדה תבית לע תיתימא תונואג לעב םדא אצמנש זאמ האממ רתוי רבכ .ישונאה
לאה .עצוממל לעמ ולש טקלטניאהש הדימב ינרפכ אוה רמוכ לכ .תיסקודותרואה
.אל םישנאה ךא ;תוינוניבמ ןוצר-עבש הארנכ

תונפהלו הרומכה תא בוזעל ול ץעי ,ירלופופ אל ףיטממ רטפיהל ושקבב ,ןקז ןקיד
תא בוזעל טקש ןופצמב לוכי וניא יכ הנע ףיטמה .רחא רבדל ובל תמושת תא
ער ךא ,ךכ ילוא" ,ןקידה בישה ךכ לע .הרומכל "האירק" ול התייהש םושמ ,הביתה
."ךל בישקהל והשימל אורקל חכש אוה ףיטהל ךל ארק םיהולא רשאכש ךלזמ דואמ

תורישל תיהולא תועמשמ יהשוזיאב תלדבנ הרומכהש הנעטהמ ינצחש רתוי רבד ןיא
םיקסועה םישנא ןיבל םהיניב יפוס-ןיא לדבה שיש ;ושדוקו ורחבנ םירמכהש ;לאה
;םמצעל גואדל םיכירצ תועוצקמה ראש לכש ונתוא םידמלמ םה .םיינוליח םיניינעב
םיטומהש ;ןמא וא לייח ,יאנידמ ,ןיד-ךרוע ,אפור תויהל דחא לכל השרמ םיהולאש
םיאולגנאה ,םירנמוסהו םיסרופרבליווה ,םילשרמהו םידליפסנמה ,םירפוקהו
ודבוכ אל םלועמ
(םה ימ עדוי ינניא ;הפוקת התואמ םימסרופמ םישנא) םילאפרהו
לכ .לאה תרזע אלל םהלש הנפדה ירזב וכזו םהיתועוצקמב ורחב םה ."האירק"-ב
קוסע היה םיהולאהש ןמזב ,םהיתויטנ רחא רוחבל םיישפוח ורתונ וללה םישנאה
הייסנכ ישאר ,הייסנכ ינקז ,םירוטקר ,םירמכ לש "האירק"-בו הריחבב
.םיפיטמו

.םיליהתב 'טק רומזמ לש ורבחמ אוה םיהולא יכ קפס תלטהב ,תינימש

,רתויב תוקפסמהו תורורבה הארשהה תויאר תא ומע אשונ רשא רומזמה ןמ קלחה
אוה ,תירטיבסרפה הייסנכל הכרעהל תנתינ יתלב טעמכ המחנ קינעה רשאו
:ןמקדלכ

,עשר אצי וטפשיהב .ונימי לע דומעי ןטשו ,עשר וילע דקפה
ויהי .רחא חקיי ותדוקפ ,םיטעמ וימי ויהי .האטחל היהת ותליפתו
ושרדו ולאשיו וינב ועוני עונו .הנמלא ותשאו םימותי וינב
יהי לא .ועיגי םירז וזוביו ול רשא לכל השונ שקני .םהיתוברחמ
רודב ,תירכהל ותירחא יהי .וימותיל ןנוח יהי לאו דסח ךשומ ול
.םמש חמי רחא
.ינליצה ,ךדסח בוט יכ ךמש ןעמל יתא השע ינדא 'ה
.יפב דואמ 'ה הדוא

לע ובשח .וזה הליפתה לע ותארשה ליטי יכ דע ינודזו עשר הכ אוהש לא לע ובשח
.הל הנעי יכ דע שיבמ הכ אוהש דחא

,לבינק ךלמ לש ותקזחב וא ,םישחנ תדובעל שדקמב הזה הרשומה רומזמה אצמנ וליא
ןיב תמלשומ המאתה התייה זא ,תוקונית לש שבוימה םרוע יבג לע םדב בותכ
.ויתושגר ןיבל ותביבס

תא רמשו ,הפולנפ תאו סטארקוס תא תורירקב לביק הזה רומזמה רבחמש אלפ אל
.היינשה הנירתקל רתויב םיקותמה ויכויח

ותמכסהב ,לארשי ינב ופתתשה םהבש תוברקה יכ ורמואב ,תיעישת
.רסיק סוילוי לש ולא לע םתוירזכאב ולע ,'ה לש ויוויצב

עשוהי לש םיירזכאה תוברקה לע ך"נתהמ םיטוטיצ המכ םיעיפומ הזה קלחב)
(םגרתמ יתייה ,קוידב םה ןכיה יתעדי וליא .םיטפושהו

אוצמל ולכות אלו ,ירברב טבש לכ לש הירוטסיהה תא ואצמ ,םלועה לכ יבתכב ושפח
םהל םיכסהו םהילע הוויצש הלא ומכ המילכ לש וזכ הלפש הגרדל עיגהש עשפ םוש
לכב םילימה לכו ,ינויזבו יתאנש תעבהל םילימ יל ןיא הזכ לאל .ך"נתה יהולא
ויא םע ,ומוקמב רטיפוי תא יל ונת !הזכ לאמ האלה .וקיפסי ישוקב שונא תופש
.וישחנו ויתולגלוג םע הוויש תא וליפא וא ,הפוריאו
(תימור הלילא)

."תטלחומה הייטסה" תנירטקוד תא שיחכהש ךכב ,תירישע

!שונא בבל לש תטלחומה הייטסה לש וז איה הרקי הנירטקוד וזיא
םיאטח ויה םילודגהו םיבוטה לכ לש םהייחש ןימאהל קותמ המכ
יניעב איה הנבל תרמוש םאהש הבהאהש ;םידימתמ םיעשפו םיכשמתמ
םימחרה תועמדש ;הטושפ תוזבנ איה יעבטה בלה תדותש ;אטח םיהולאה
;םיימשב העיגפ איה םירחא ןעמל םלמעו םירמומ-אלה ייחש ;תואמט
;לאה יניעב תולפשו תוכומנ המשנה לש רתויב תוליצאה תופיאשהש
תא בהוא אוהש לע טושפ ,החילס שקבלו ויפא לע לופיל ךירצ םדאהש
!עשפ אוה החילסה תשקב השעמ וליפאשו ,ונב תאו ותשא

רשא הלאל טרפ ,בחרה םלועב דליו השא לכ יכ שיגרהל גונעת לש גוס והז יאדו
רשא םידליו ,התוירזכאב הזל הוושה תרחא הנומאב וא םירקיעה תשמחב םינימאמ
.םוניהיגב רתויב ךומנה רעובה עקשל הטמל קרזיהל עגרה הזב םיבייח ,ולבטנ

אלו - הבשחמ ללכמ הז תא ואיצוה - הלש הייסנכה לש הירוטסיהה תא ירצונהמ ולט
.םדאה לש תטלחומה הייטסב ךמותה ןועיט ול ראשנ

."םיקידצה תוראשיה"-ב קפס תלטהב ,הרשע-תחא

םיחוטב םירטיבסרפהש איה תאזה הנירטקודה לש תיתימאה הנווכהש חינמ ינא
אוה יתימאה ןויערה .םוניהיגל ועיגי םישנאה ראש לכש םשכ שממ ןדע-ןגל םעיגהב
םיהולאלש ;עשוויי וא רראיי רשא םדאה לש ותוישיאב אלו ,לאה ןוצרב יולת לכהש
.חצנ שאל תושונאה ראש תא ןודל קדצו ,ןדע-ןגל םירטיבסרפה תא חולשל השלוח שי

ןויגה לש רגרג וליפא תוארל לגוסמ וניא רמומ-אל חומ םושש תודוהל ךירצ
ןפואב םיבוטה קרש ;"שדח בל" לביק אלש ימ לכל החוד איהש ;וזה הנירטקודב
.םלשומ ןפואב עשורמה תא קידצהל םילוכי םלשומ

אלא ;ראשיהל תוכז םוש םהל ןיא - ישפוחה םנוצרמ םיראשנ םניא םיקידצהש רמאנ
ונוצרל םאתהב עצובמ עשפ לכ אסיג ךדיאמש דועב ,ראשיהל םתוא חירכמ םיהולאש
.ולש ותליהתל לכה השוע רשא ,לאה לש ידוסה

ןוכנ ןפואב לוכי רשא וב ונימאה םישנאש ןויער םוש ןיא וז הנירטקודל האוושהב
.ךחוגמ ארקיהל

תושרד תועצמאב םילילאה ידבוע תרמה לע שאר-תולקב ובתוכבו ורבדב ,הרשע-םיתש
.תוילנירטקוד

טלובה אוה ירנויסימה ץמאמה ,עדימ וא הירוטסיה םהילע ונל שיש תונולשיכה לכמ
ונדחכה טעמכ :ינקספ ןפואב התנענו ,ונא ונצראב ,ןאכ העבקנ הלאשה לכ .רתויב
ותאצוה דעו טוילא ןו'ג לש וימימ .שיא םהמ ונרמה אל ךא ,םינאידניאה תא
העושיל וא רוצע-אל דסחל ןותנ היה אל ינאידניא םוש ,ןורחאה קודומה לש גרוהל
םישידקמ םניא יברעמה רבדמב םידדונ רשא םיטעמה םימודאה םישנאה .תירלוקיטרפ
תותימאל רשאב ןיטולחל םירוב םה .ןיוולק לש םירקיעה תשמחל הבשחמ םוש
קורבייס תמרופטלפב ,םירקיעה תעשתו םישולשב תולולכה תוינויחהו תולודגה
.תיתדה ותנומא לע רחא ףקרק אל ינאידניא םוש .תיטסילגנוואה תירבה תוטלחהבו
.ללכ העפשה םירנויסימל התייה אל יכ תונקספב הארמ ומצעלשכ הז רבד

םירנויסימ חלשנש המל ?ונלש תא גורהנו ןיס לש םילילאה ידבוע תא רימנש המל
?ברעמל םיבורו חרזמל ך"נת ירפס חלשנש המל ?םירושימה לע םילייחו םיל רבעמ
רימהל הפצנ ךיא ,םהלשמ תד םהל ןיאש םינאידניאה תא רימהל ירשפא-יתלב םא
ול שישו ,םיחישמו םיאיבנו םירפסו םילא הברה ול שיש ;תד ול שיש םילילא דבוע
תורחתהל תויראה בוגב לאינד רופיסב תווקל לכונה ?ונלשמ הלענ תיתד תורפס
?טסיהדובה תליפתכ בהוא וא בגשנ רבד ונלש ך"נתב שיה ?ודוה לש םיאלפנה םיסנב
העושי לבקא וא שפחא אל םלועל" :ןלהל אבה םע םכלש "הנומאה יודיו" תא וושה
םוקמ לכבו םלועל אלא ;ידבל תיפוסה הוולשל סנכא אל םלועל - תישיאו תיטרפ
,םיעשונ לכהש דע .תומלועה לכב רוצי לכ לש תילסרבינואה םתעושיל ףאשאו היחא
."ינאש ןכיה ראשא אלא ,קבאמהו רעצה ,אטחה םלוע תא בוזעא אל םלועל

הנידעה הליפתה תא רמואה שיא לש ותד תרמהל עצוממ ירטיבסרפ חוליש לע ובשח
דבועל 'טק רומזמ תאירק לע ובשח .הל הווש ןיא רשא ,ץק ןיא דע הבידנה ,וזה
םדאה םילאה לכ לע בוהא ךורב" :הזה בותכה יוצמ ובש ולשמ ך"נת ול שיש םילילא
."ונממ דחופ וניא שיאו שיאמ דחופ וניא רשא הזה

ךכי םא" ,רמא ולש הנשירק רשא ,ידניהל השדחה תירבה תא וליפא וארקתש המל
ירטיבסרפ חולשל המל ?"ותוא ול רזחהו ותוא םרה ,ולקמ תא ליפי ותוכהבו ,שיא
.תודהיב םידיסחל םיליבקמ ,םימלסומ םינקיטסימ :קורושב דוקינ ,םיפוצ) יפוצל
רתוי בוט" ,רמוא רשא
(םיליגרה םימלסומהמ םיינלבוס רתוי הברה םהש ןייצל שי
?"ינוציח ןחלופ תונש ףלא םיעבש רשאמ תימינפ הבהאו הטקש תוגה לש דחא עגר
דרפנ הזה בלה-רסח ,המדאה לע תלחוזה תחא תעלות לע שאר-תולקב ךרודש ימ"
םיהולא ומע םייחל ,הבהאב םירבדה לכ תא קבוח וייחב רשא ךא ;םיהולאמ הכשחב
."תחתמו לעממ ,תולובגה לכ תא קסרמ

תופרחה םע ,ך"נתה לש תוירזכאהו תוללקה םע תאזה הליפתה תא וושה
רותב ותוא דובעל ונתוא םידמלמ רשא הז לש ותמכסהל וכזו ווטצנש
ךחוגמ הארנ םנמא" :תוירטיבסרפה לש האבה הנידעה הריציה םעו ,לא
םדוקש ;אטח תנווכל םישנא איביו רוועי ,השקי לאה יכ שונא תמכחל
ינחורה שיאה ךא ;אטחה הז לע םשינעי זאו ,אטח ידיל םאיבי אוה
היהי אל םיהולא יכ ועדויב ,ךכב דרוסבא לכ האור וניא ןימאמה
."םישנאה לכ תא דימשי םא ףא בוט תוחפ

,םדאה לש תונתפאשהמו תורעבהמ ,ןודזהמ ,תונצחשהמ ורצונש תותדה לכמ
.רתויב הדירחמה איה תוירטיבסרפה

לשו היישע לש תאזה ריעב ;וגקישב ןאכ ,רמוכ טפשיהל רומא הלאה תומשאהה לע
ומכ תעמשנ ןאכ "הריפכ" תקעז .םיבצע לש הזה סנב ,תוינויח לש הזה אלפב ,המדק
.ןיוולק לש ורבקמ החנא ומכ ,היציזיווקניאהמ החווצ ומכ ,ךשוחה ןדיעמ הייכב

.םדאה תא דיבעהל השענ ץמאמ דוע

;הנומאל רבעמ לודגל אל םלועל דובכ תאריב םיכסה הייסנכב רבח לכ יכ ןעטנ
תא ליצהל הייסנכה המיכסמ הז יאנת יפ-לע
.ילאוטקלטניא דמג ראשיהל עבשנ אוהש
תמאות הניאש הדבוע אצמית יכ .הקסעה לע םותחל ידכ וחומ תא רסומ אוהו ,ותמשנ
םע .הדבועה אצומ תא ללקלו הדבועה תא שיחכהל ומצע תא רשוק אוה ,הנומאה תא
היהת ותמשנש זאו םיכסמ אוה הנירטקוד לש םירוריפו המגוד לש תוכיתח
הז !תויהל הנומאה יודיו ךירצ תילאוטקלטניא הדועס וזיא .דעל ןוצר-תעבש
היה לכהו ,םימהמ ץוח רק היה לכה הבש ,'תימס ינדיס ראיתש החוראה תא ריכזמ
.ץמוחהמ ץוח ץומח

.הריפכ איה החימצה .םמוד רמולכ ,יסקודותרוא ראשיהל חיטבמ הייסנכב רבח לכ
םיתמה םילעה םה .המדקה רשנמ ורשנ רשא תוצונה םה םייסקודותרואה תונויערה
.הלעמל החירפהו םינצינה איה הריפכה וליאו ,יתוכלמה רמתה ץע תחת

אוה לדגה הצקה .רחאב תבקרנו דחא הצקב הלדגש ןפג םכל וראת
,םייסקודותרוא םה םיתמה .יסקודותרואה אוה בקרנה הצקה ,הריפכה
תקזחומ הייסנכ לש רתויב םלשומה גוסה אוה ךלש תורבקה תיבו
הז ,טקשבו טאל .םש הריפכ ןיאו תומדקתה ןיא ,הבשחמ ןיא .בטיה
םיתמה - הזה לדבהה קר שי .םיקפוסמה םירבחה םהל םיבקרנ ,הז דצל
.םיפדור םניא

יפכ ןמאה" ,רפוכל תרמוא הייסנכהש איה הנווכה ?הריפכ לע טפשמ תנווכ המו
ךידגבש דע ךתוא ףודרא .ךתוא קיסעא אל .יתכימתמ לדחאש וא ,הנימאמ ינאש
דע ךתוא דוצא .תועמד תושורח ויהי ךייחלש דע ;םחלל וקעזי ךידליש דע ;ולבתי
.ךתוא ףורשא אל .ךתוא רוסאא אל .ראשה תא ייהולא השעי זאו ,שממ ךרבק חתפל
,ךילע ןגהל ידכ אל ךא ,קוחה תא קקוחל יתעייס .תאז תושעל יילע רסוא קוחה
תורחא תויסנכמ עונמל ידכ אלא ,ךתוא ריבדהל תוכזה תא ינממ לוזגל ידכ אלו
."יתוא ריבדהל

ןיידע איהש ;הייסנכה לע הרוש ןיידע הפידרה חורש איה ותנווכ הריפכ לע טפשמה
איהשו ,תמאל לעמ הנומאה תא הכירעמ ןיידע איהש ;יטרפה טפשמה תוכז תא תענומ
ןה תויסנכהש רמוא הז .םדאה לש תילאוטקלטניאה החימצה תא בכעל השוחנ ןיידע
המשא ןיידע הייסנכהש רמוא הז .םדא תומשנ תורכמנו תונקנ םהבש םייחבטמ יתב
היה המצועה הל התייה וליאש רמוא הז .הבשחמ דגנכ חוכב שומיש לש תוירברבב
תאו םיטושה תא בוש האיבמ התייה איהש ;הנומא ידי-לע לבגומ ישפנה קפואה
.רבעה לש םילחגה תאו םייוניעה תטימ תאו רסאמה תוחתפמ תאו תואלשלשה

םישנא ידמ רתוי םנשי ןיידעו ויה .חוכ תרסח הייסנכה יכ רפסל יל ושרה לבא
קיזחת הייסנכהש ידכמ עדי ידמ רתוי ,הבשחמ ידמ רתוי - םמצע לש םילעב םהש
עדמל שי הלפתה הנומאה לש ןולגעל .שורפל תבייח הייסנכה .המצועה ברח תא בוש
.תמאה ןמ רסמ

אל .רוא ןרק ,ןיידע אוהו ,היה רפוכ לכ .םניחל ותמו ולבסו םירפוכה ובשח אל
לכ יפלכ זוב לש עבצא םיפלאה תולגרממ ,אוהה לודגה שיאה ,ריטלוו עיבצה םניחל
ךרע לכל לעמו ,םירפוכה לש תואלפנה הפה תוטילפ ויה םניחל אל .הפוריאב עובצ
.עדמה תוילגת ןה

ןימה לש המידק הדיעצה תא רוצעל הלוכי הניאו הלכי אל איה ךא ,הבכיע הייסנכה
.תבערומ תויהל אל םגו ,רסאיהל אל םג ,ףרשיהל הלוכי הניא הריפכה
.ישונאה
םימערה לעו תוינמוקא תוצעומ לע ,תופסא לעו םירטיבסרפ לע תקחוצ איה
לש ץצונה רשבמה ,רקובה בכוכ ,יחצנה רחשה איה הריפכה .יניס לש םייטנטופמיאה
,ידימתה שדחה םלועה איה .רתויב הבוטהו הנורחאה הבשחמה איה הריפכה .םויה
.המדקה לש יחצנה קפואה איה .םיצימאה לכ םיגילפמ ורבעלש עודי-אלה םיה

.השדח הבשחמל חומה לש ויתוחרוא תא הביחרמ הריפכה

.םיתמ ןורא איה היסקודותרואה ;הסירע איה הריפכה

?ויתובשחמ תא אטבל דחפי המלו ,בושחל םדא דחפי המל

םיפיקמה תוערואמה תא רוקחי םדאהש הצור הניא תיפוס-ןיא תוהולאש ירשפא םאה
דובכ הזיא ,הליהת וזיא ?םתדחפהו םישנא לע םויאב גנעתמ לאש ירשפא םאה ?ותוא
אנקמה בכוכה ;הפיט לע עגתשמה סונייקואה !הזכ הדשב וב תוכזל לא ךירצ רקיו
.תילילחגב תאנקמה שמשה ;רנב

- הייסנכה ןמ םירפוכה תא וכילשה !וכישמה ,םירטיבסרפ ,וכישמה
ודוי םירפוכה .םכיניע תא ובכ - םכיתוחומ תא וכילשה ,רמולכ
אוה םכלש הנחמהמ קירע לכ .םכלש םילוגה תא ץמאל םינוכנ םה .םכל
וארק ;רבעה לש תורעבנה תומגודל וקבדיה .המדקה אבצל שדח סיוגמ
לע לאל ודוה ;תוקוניתהו תוהמאה חבט לע וזלע ;'טק רומזמ תא
לכ וקיתשהו ,םיעובצה לע םכדובכ תא וריבכה ;תטלחומה הייטסה
.תונואג היורקה וזה הריפכב עוגנה רמוכ

ירקוח תא ,םיגולואיגה תא ,םימונורטסאה תא ושרג .םכלש הירוטסיהל םינכ ויה
ונא .םלוכ תא ושרג ברקע תציקעב .םירשיה םינעדמה לכ תאו םיאמיכה תא ,עבטה
םינעזגה תא ,תולפתה תונומאה ינימאמ תא ,םירעבה תא וריאשה .םלוכ תא םיצור
םכיתושרד לע ורזח .םלוכ תא ,םתוא וריאשה .תורדגההו תומשאהה יבתוכ תאו
םירפוכל םכלש ך"נתה רפס תא וארקו ,םינמאנה לש תולופנה םהינזואב תוקודאה
םתא .הכפהמה ילג דעב רוצעל ידכ חכשנ תונגפה קוח והשזיא םיארוק םיכלמש יפכ
יפכ - ןנעל תחלוס שמשהש יפכ םכיצמאמ לע םיחלוס ונא .סיעכהל ידכמ םישלח
.םיזבזבמ םתאש תומישנל לחומ ריוואהש

ינפמ ויניע תא םוצעיו לאה ימויאל םדאה בישקי ןמז המכ יוה ,ןמז המכ
דעור דבע םדאה ראשיי ןמז המכ יוה ,ןמז המכ ?עבטה לש תורדהנה תויורשפאה
?תירזכאו תיעטומ הנומאל

בלשב אוה ךא ,בתכנ אל דוע יתימאה ך"נתה יכ תעדל םלועה לכ ךירצ התע דע
קיספי וא הטמל ותדיעצ תא ישונאה ןימה לחיש דע םייתסי אל םלועל אוהו ,הביתכ
.םייקתהל

וא םיחילש וא םיאיבנ וא ,הארשה ילעב םישנא לש םתריצי ונניא יתימאה ך"נתה
.הזה לודגה רפסל הלימ ,רומאכ ,ףיסומ הדבוע אצומה םדא לכ .םיחישמ וא םירשבמ
.החכוהה םשב םדאל הנופ אוה .םינמיס וא םיסנ וא האובנ ידי-לע חכומ וניא אוה
ןיא .הנבהמו הריקחמ ,תוריתס תאיצממ ,האירקמ ששח ול ןיא .ריתסהל רבד ול ןיא
הקידבה רגתא תא ביצמ אוה .תמאל ןעוט טושפ אוה ;שדוקמ וא שודקל הזחתמ אוה
ירבדב ללחתהל לגוסמ וניא אוה .ומצעל הרוש לכ רשאל ארוק לכב ריצפמו ,לכה לש
.ותומלש לע דיעמ םייק רבד לכ .םדאה לש ויתוביבס לכל הנופ הזה רפסה .הריפכ
;הימיו היעלס םע ,הירושימו היתורעי םע ;הלש גלשה רתכו הלש שאה בל םע ,ץראה
םיבכוכהו ,ולש הלימ לכ תרשאמ ,הלש חרפו ןצינו הלע לכ םע ;ןנעו לג לכ םע
.ותותימא לש םייחצנה םידעה םה ,ףוס-ןיא יקמעמב םיחרוזה ,שארה-ידבכףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא