אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מה מבין חמור במרק פירות?

"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" (תלמוד, מסכת נידה י"ט ב')

החלטנו לתרום את חלקנו הצנוע להבאת גאולה לעולם. אתר האינטרנט "מורשת" מנהל מדור המכונה 'שו"ת' - שאלות ותשובות (דהיינו, הגולש שואל והרב עונה). כדי להשכיל ברזי ההלכה, נביא הפעם שאלה ותשובה בנושא "חמורו של פנחס" ממאי 2003 (אייר תשס"ג). רבי פנחס בן יאיר היה תנא (מכותבי המשנה) שחי בסביבות שנת 200 לספירה, והמיתולוגיה היהודית מייחסת לו (ולחמורו) תכונות "מיסטיות" שונות ומשונות.

לא שינינו כלום. נשבע לכם.

שאלה:

שלום רב לכבוד תורתו. מה הגלגול של חמורו של ר' פנחס בן יאיר? תודה לכבוד הרב.

תשובה:

שלום לשואל היקר

ראשית נספר מי היה החמור הזה אמרו עליו במסכת חולין ז. :

" מאי בהמתן של צדיקים דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין פגע ביה בגינאי נהרא אמר ליה גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך אמר ליה אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה אני ודאי עושה אמר ליה אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם חלק ליה הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דבמצוה עסיק חלק ליה הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהו אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דלא לימא כך עושים לבני לויה חלק ליה אמר רב יוסף כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבוון דאילו התם חד זימנא והכא תלתא זימנין ודלמא הכא נמי חדא זימנא אלא כמשה ושתין רבוון אקלע לההוא אושפיזא חבטינהו לא אכל נקרינהו לא אכל אמר להו דלמא לא מעשרן עשרינהו ואכל אמר ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה טבלים ???".

כלומר חמור זה נזהר שלא לאכול מה שאינו מעושר כהלכה ממש.

ועליו נאמר במדרש הובא בכמה מקומות ובתוספות הרא"ש על מסכת חולין ה: :

" ומיהו ההוא עובדא איתי' במס' שקלים וקאמר עלה ר' זירא אם ראשונים מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו חמורים ולא כחמורו של ר' פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים "

ראה מה מעמד חמור זה .

היכן גלגולו ?

בספר ליקוטי הש"ס - ליקוטים מספר עץ החיים

מספר עץ חיים כתוב שהיה גלגולו של ישמעאל בן אברהם :

" דע כי יש שני קליפות שהם נקראים שור וחמור והנה שור הוא מצד שמאל שהוא קליפות עשו הרשע וכן הוא עשו במילואי עי"ן שי"ן וא"ו [בצירוף הג' תיבות] גימ' שור והוא תמצית פני השור מהשמאל אשר בקדוש' בסוד הכתוב ויצחק אהב את עשו אך החמו"ר הוא מצד ימין וכן חמ"ר גי' אברהם בסוד ויחבוש את חמורו ובסוד יששכר חמו"ר גרם ור' עקיבא הוא בסוד נשמת יששכר בסוד כי שכר שכרתיך אשר אל סוד הזה אמר כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור והיא קליפת ישמעאל היונקת מן הימין והנה באתה נשמתו של ישמעאל בחמורו של ר' פנחס בן יאיר שהי' ניצוץ אברהם אע"ה וע"כ הי' משתדל רפב"י הרבה בג"ח ובא לתקן נשמת של ישמעאל בנו אשר היה באותו החמור שלו ולפי שבישמעאל נאמר ידו בכל כי היה גזלן וע"כ ג"כ גזלוהו הערביים וישבה שם ג' ימים בלתי אכילה ושתייה ובזה תיקן פגמו:"

וכתב האור החיים הקדוש במדבר כג י: שהיה גלגולו של בלעם :

" עוד לפי מה שפירשנו בכוונת מאמר מות ישרים שיהרגוהו [ישראל] יתבאר מאמר ותהי אחריתי וגו', על פי מה שקדם לנו ממאמרי אנשי אמת שאין לך קליפה בעולם שאין בה ניצוץ מהקדושה, סוד המחיה אותה, וכבר הארכתי בענין זה בכמה מקומות, ובפרשת שלח לך בפסוק כי לחמנו הם וגו' (יד ט), ואותו ניצוץ כשבעליו נהרג על ידי ישראל מתברר הניצוץ ההוא הטוב, ולפעמים ידבק בו אם הוא נקי בלא פסולת:

והוא מאמר תמות נפשי מות ישרים, ובזה תהיה אחריתי כמוהו, כי הניצוץ ידבק באיש ישראל והרי הוא כמוהו, ומצינו בדברי המקובלים כי נפשו של בלעם באה בחמורו של רבי פנחס בן יאיר ב, וזה יורה שנתקן באחריתו, והגם שמת על ידי ישראל, היה הניצוץ משוקץ והוצרך להתלבן בגלגולים וליבונים ועמד, עד שבא לאתונו של רבי פנחס בן יאיר, ומשם עלה למקומו הראשון:"

ובכתבי הרמ"ע מפאנו - ספר גלגולי נשמות - ליקוטים כתוב שהרע של עשיו נתגלגל בו וכן בלעם :

" והנה גם כן הרע שבעשו מה שהיה יכול להתקן נתגלגל בחמורו של רבי פנחס בן יאיר:

[ז] שאי סביב עיניך (כי) [וראי] כלם נ"קבצו ב"או ל"ך נב"ל, וכבר הודיעך כי הוא גלגול בלעם, ומשם ואילך התחיל לתקן הוא ניצוציו שיש בעולם, ומעולם לא חשב אנוש שטומאה גדולה כמוהו שהיתה יכולה לתקן, וכאשר עתיד לבא יתקבצו הגליות ויחיו המתים, ויראו כל אותם שיצאו מנבל שהוא גלגול בלעם, יתמהו לומר מי נתן מטמא טהור, וזה שאמר הכתוב שאי סביב עיניך וראי תמיה גדולה כזאת, כי בלעם צחי' בלעם נתקנה בנבל הוא וכל זרעו הנמשכים אחריו שנולדו מהם, כי כולם באים ע"י תיקון אפילו מי שאינו משרשו, וכן כמה גלגולים אחרים שנתגלגלו עד שנתקנו וכלם נקבצו באו לך:"

הרי כמה דעות כי נפשו של בלעם עשיו , ישמעאל התגלגלה בחמור זה לתקנה .

רוצה עוד קצת חומר מענין על החמור וגלגולו .? ראה בספר חסד לאברהם - מעין ד - נהר כה :

" נהר כז - בענין חמורו של רבי פנחס בן יאיר:

הנה הענין חמריה דר' פנחס הוא ענין מתמיה, וכי הבהמה היא בת עונשין כנראה מן הזוהר שהיו מענישין אותה על שעמדה במקום בלתי טהור, וכן שאר עניינים כנזכר בזוהר. האמנם מזה יתבאר סוד הגלגול כי לסבת הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה, מלבישים הנפש בחיה ובבהמה, פעמים טמאה ופעמים טהורה, ובעוף, ובכל החי מכל בשר, הכל לפי העון, ותתלבש שם עד ירצה עונה. ולפעמים לא יספיק זה אלא יגזר עליה מיתת עצמה, אם ישרה בעיני בוראה תהיה בהמה לקרבן, ואם לאו לאכילה, ואם לאו נבלה לכלבים, ואם לאו בגמל וחמור, ואם לאו במיתה קשה אפילו בחמור או בכלב, הכל לפי הענין, וזה היה כח חמורו של ר' פנחס, וזכה שם להטהר קצת ומענישים הנפש ההיא כראוי לה, והנפש המתלבשת בבהמה ישיג ויראה כשד מן השדים, מפני שאין קשרה בחומר הבהמה כקשר הנפש בגוף האדם, והוא ענין גלגול ועבור, באדם תתגלגל, ובבהמה תתעבר, ויש לה פירוד מהחומר קצת ושם מצטערת צער גדול לא ישוער לאדם:"

וראה עוד שם .

זהו צדיק , בוא נלמד את הפשטות של הקפדה בתרומות ומעשרות מחמור זה ,

ואל תבט אל הגלגולים

הנח אותם לרזי המקובלים .

מקורות התשובה:

חולין ז תוס ותוס הראש
ספר עץ חיים וראה בשער הגלגולים
או'ח הקדוש פרשת בלק
כתבי הרמ'ע מפאנו
חסד לאברהם כז

התשובה התקבלה מאת:

הרב יוסף אלנקווה

סיכום הנקודות המרכזיות בשפת תינוקות שנשבו:

חמורו של פנחס נזהר לא לאכול אוכל שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות. חמור זה הוא "נעלה" באופן מהותי על שאר חמורי העולם, והוא בעצם "גילגול נשמתם" של ישמעאל, של עשיו ושל בלעם, "שהתגלגלה" בו כדי לתקן את "חטאיהם".


דצמבר 2003חברים ב- עוצב על ידי