םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

תונעזג ,רדייה
בורקמו בטיה ונל םירכומה םירחא םישנאו

שפוח רתא תווצ ,יצרא הריש תאמ

- "הירטסוא" .הירטסואב ןוטלשל הלע רדייה ןעזגה :םישעורו םישעוג וכותב לארשיו םלועה
יחצרמ לודג חמצ הכותמו דלונ הב ץרא התוא וז ןיאה .ךעודו ךלוהה ןורכיזה ונתוא ץיפקמ
האושה ןורכיז תא קוחמל הנש םישש וחילצה םאה ?ורכזו ומש חמי רלטיה ףלודא - םלועה
ןורכיזה בושו ?םזיצאנה לש תשדוחמה ותיילע חכונל וקתשיש ,םלועה תומוא ינב לצא
רסמ וידי ומבו רלטיהל ענכנו ןיילרבמ'צ קתש ךיא וחכש םה םאה ?"וחכש" - םעמעתמש
הללותשה האושהשכ הפוריא תומוא לכ וקתש ךיא וחכש םאהו ?הלועל השכ היקבולסוכ'צ תא ול
תופרשמ תא ץיצפהל ומיכסה אלו ,"ונלש" ,תירבה תונב וקתש ךיאו ?םתונכשבו םברקב
הדמשהה ירתא תא לסחל ,םלועה ידוהי תוניחת ףא לע ,םירחאו קנדיימ ,ץיוושוא
?םייצאנה

ונלוכש םדא ינב םימייק ,םויהו ןאכ ,ונברקב םג אלא ,וחכש םה קר אל לבא
ותומכ ,רלטיה ומכ אל הלילחו סח ,םנמא .םיינעזג םהש ,רוכזל םיצור אל וא ,"םיחכוש"
תוניתממ וידיו ,ויפב ותונעזגש ,ןטק רדייה הזכ ןימ ומכ לבא ,םדא-תצלפמ הדלונ םרט
.דיתעל

:היעב יל שי לבא ,ךל הנוע ינא ,ול המודבו רדייה ומכ ,ןכ ?לאוש התא "רדייה ומכ"
תושעל םיצורש ומכ ,ןידל ךתוא ועבתי - הלימ רמאת .הפה תא חותפל ןכוסמ םויהו ןאכ
ןוטלשבש ולא םגו ,םינעזג םידוהי םיבשוי ןוטלשבש םושמ ?ןכוסמ המל .ינולא תימלושל
םיספות - יל וחלסתש ,םינעזג םתוא לש הפ-תטילפו ביתכת לכל םיענכנ ,םינעזג םניאש
ןויצב בשויה ידוהיה םעל תורשפא םוש םינתונ אלו ,ןוטלשהו ףסכה-יציב - םיציבב םתוא
.תונעזגהמ דימתלו תחא רענתהל


םימעוז ל"דפמב" :3.2.2000 םוימ "בירעמ"ב וארקת ?יתוא םילאוש םתא "תרבדמ תא המ לע"
לוקב הרמא ינולא תימלוש ."רדייה ןעזגל ל"דפמה תא התוושיהש ,רבעשל צרמ תגיהנמ לע
לע "התוא עבתנ" ביגה יול קחצי רשהו ,"םיינעזג םיטנמלא הנידמב ססיב ל"דפמה" :לארשי
בתכ ל"דפמה םאה ?ל"דפמה םואתפ המ - הלוש ."םיינעזג םיטנמלא העבק ל"דפמ" יכ הרמאש
,תידוהיה הכלהה יקוח תא ונילע ופכ לכה ךסב תורחא תויתד תוגלפמו ל"דפמה ?הרותה תא
!!םיינעזג - "םייוויצ" - םיקוח ,תושעל המ ,םיללוכש

תעבוק המ ירהש ?"השודקה" ךתרות תא וא ינולא תימלוש תא ?יול קחצי ,אופא ,עבתת ימ תא
ינב לע ןוילע ידוהיהש ,םדאל םדא ןיב לדבה שיש :תידוהיה הכלהה ונל הווצמו תרמואו
םעפ-יא האר םכמ והשימ םאה ?יקלמע הז המ) "יקלמעה תא" דימשהל הבוח שיש ,םירחא םימע
,םיברע ,הזה רוזאה יבשות ,םירז ינימ לכל "תוקלמע" תנוכת סחייל בוט הז לבא ?יקלמע
- ותוא בעתל שקבמש הז לע בעתנש ימ לכ ,הרורב אל םתדש םישדח םילוע ,םירז םידבוע
.(םכמצעב ובשח

,"ונלש" שודקה ךלמה - הב ובשיש םירחא םימע ינבב םחלנשכ ,ךלמה דוד לע בותכ המ
םילהת ירומזמ ,לוכיבכ ,רביחש הז ,הלעב תא גרה אלו שיא-תשא חקל אלש ,"ירסומה"
לבחה אלמו תימהל םילבח ינש" ?דוע אל המו העושיו המלחה רבדב הנומאל תורטנמ םישמשמש
לשו ךרוא לש תודימ אל םא "לבח"ו ,םילבח ינש" הז המ .(2 - 'ח ,'ב לאומש) "תויחהל
ולא תוצובק יתש" - ודי ףינה תיאוטס הוולשבו הפמארה לע ןמכייא תיחשמה דמע ךיא ?תומכ
דע תומייק םע הזיא לש תווצמב ???(ךרפ-תדובעל) "הלאמש וז הצובק" ,(תופרשמל) "הנימי
לש תווצמה ג"ירתב םיקלמעהו ץראה יממע תדמשה תווצמ) םע-תדמשה לש תווצמ הזה םויה םצע
.דועו ,"הפשכמ הייחת אלו" תווצמ ,(ןימאמה ידוהיה

אצוממ םידלי םילבקמ ןיא ךיא עמש אלו ארק אל ימ .הבג םימירמ םתא ?"ונלצא תונעזג"
"בירעמ"ב בותכש המ הנה ??"הרמוחל רויג" ורבע אל םהש םושמ קר ,ונלש רפס יתבל יפויתא
םה יכ היפויתא ילוע םידלי לביק אל הנח סדרפב ברוח יתדה רפסה תיב" :3.2.2000 םוימ
אל ימ ".הרמוחל רויג ורבעיש דע םתוא לבקנ אל :תנעוט יאמצעה ךוניחה תלהנה .םיפויתא
וכל ?ידוהי ונניאש ימ רובקל םיברסמ םדועו וברס לארשיב םידוהי ךיא עמש וא ארק
!תידוהיה הכלהה םשב םידוהי לש תונעזג וז המ וארקו שפוח ינמויל


ןובנו הפי רתוי הברה בתוכ ולש ריאמו ,לכשהמ בתוכ ולש ריאמו ,ןטבהמ תבתוכ ינא זא
תונורחא תועידי לש ףסומב ,ולש ריאמ לא ךלנו ואוב זא .שי המ הז - תושעל המ ,ינממ
תופיט קר ןאכ איבא ינא ."רדייה הדייה" ולש אלפנה רמאמה תא ארקנו 4.2.2000 תבש-ברעמ
:ולשמ תודחא

םג לבא ,"תרתוימו תבעותמ תוישיא" אוה רדייה ירטסואה םנמאש ,ונתוא עיגרמ ולש ריאמ
ונלצא םג תמייקש ול ריכזמש ,תותיא םעפל םעפמ הלעמ ךעודה ןורכיזה (ולש לצא) ולצא
,ןאכ םעפ אל רדייה-ייומד םישנאב שגפ אוהש ,ולשל ,ול המדנ .תבעותמ תונעזג ונכותבו
רשה לש ותפוקתב םינפה דרשמב בבותסהשכ םירז םילעופב תוללעתהב רכזנ אוה .לארשיב
לש עזגה רהוט תא םיקדוב םהשכ ,תונברב םירדייהה-ייומד תא הארש רכזנ אוה ;הסיווס
יול קחצי רשה לש ותפוקתב ,ךוניחה דרשמב םג םהב שגפש ול המדנ ;םיאושינל םידמעומה
תימלוש תא ףקת 3.2.2000 "בירעמ"מ הבתכבש ,יול קחצי ותוא קוידב הז !םתקדצ !ןכ)
םיניכמ םהשכ ,(הדגנ םייטפשמ םיכילהב חותפל הניד ךרועל ל"דפמה התרוה ומשבו ,ינולא
רפסה תיבב עובשה הרקש המ ומכ) םידוהי קוידב אל םהש םידימלת לש תורוחש תומישר
םידימלת הבילעהו הפדיג לארשיב םייוסמ רפס תיב תלהנמשכ םהב רכזנ םג אוה ;(הנח-סדרפב
רפסנרט תושעל עיצה ,יברע אל ,והשימ לארשי-תסנכבשכ םהב רכזנ םג אוה ;יפויתא אצוממ
תורשעשכ ןורבחב םירופ תגיגח השע ,תסנכ רבח זא ,ידוהי אוה םג ,רחא והשימשכו ,םיברעל
חצורב ,יל וחלסת ,תרכזנ םג ינא לבא ,יל רצ ."שודק" יתד-ידוהי ידיב וטחשנ "םיקלמע"
יתכלה וצ םשב לוכיבכו הרואכל חצרה תא עציבש ,הכרבל ונורכז ןיבר קחצי לש בעתנה
.ידוהי

הזש עבשנ יתייה ,רדייה הזש עדוי יתייה אל םאש איה תמאהו" :עטקה תא םייסמ ולש ריאמ
תרחא ,רדייה הזש רורב ?שארה לע םתלפנ ?םיגהנתמ םידוהי הככ ?ונחנא לבא .ונתאמ והשימ
."תויהל לוכי אל

ךכ לכ !ןיא ילו ול שי לכש הזיא .הזה ולש ריאמה ,ךיא הפהמ םילימה תא יל חקל ךיא
דרשמ לומ ,םינפה דרשמ לומ ,תונברה לומ ולש הלאה םילימה תא חורצלו בוחרב ץורל יתיצר
!םילימה תא יל חקל ולש ריאמ לבא - םיטפשמה דרשמ לומו הלשממה שאר לומ ,תותדה- דוע אורקל םינמזומ םתא
ןאכ - "חישמ לש ורומח" רפסה לע רפסמה ףדה תיתחתב

Hofesh - articles
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא