םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


"תמא תעד" רתאב שדח רמאמ - ?םדא ינב ללכב םה "םייוג" םאה

"תמא תעד" ישנא תאמ
daatemet@netvision.net.il - תובוגתל

הסחי לע םיאלמו םיקיודמ םירבד "תמא תעד" יארוק תעידיל איבהל ונא םישקבמ המ ןמז הזמ
שיו הז ןיינעב םיבתכנ תמא םניאש םירבד הברה .ידוהי ונניאש ימל תידוהיה הכלהה לש
.םקויד לע םירבדה דימעהל

וניכזו "ברה זכרמ" תבישימ םכח דימלת ידי השעמ ,קימעמו ףיקמ רמאמ ונידיל עיגה הנה
וננה רמאמה ירבד ןיבל וניניב תקולחמ טעמכ ןיאש ןויכ .םירחא ידיב ונתכאלמ התשענש
ימ לכ) "יוג"ה לא תידוהיה הכלהה סחיב םיכחיו קימעיו ארוקה דמלי ןעמל ןאכ םגיצהל
ותרתוכש םייח רב דוד ברה לש ורמאמ תא ,ונושלכ ,ןאכ םיאיבמ וננה .(ידוהי ונניאש
הקיספה לש תידוסי הנבהלו הכלהב ןויעו דומילל אבומ רמאמה ."םדא - םיארקנ לארשי"
.תידוהיה

דחה הנקסמל םייח רב ברה עיגמ ,"יוג"ל ינרותה-יתכלהה סחיב בר טורפב ןדה ,הז רמאמב
."ירכנ ןיבל ,'םדא'כ רדגומה לארשימ שיא ןיב הרורב הנחבה תעבוק לארשי תרות" :תיעמשמ
תיתכלהה תודהיב םויק הל ןיא םדאה ינב לכ ןיב ןויוש לש תיטסינמוהה הסיפתה ,ונייה
.ללכ

םייתכלהה םיטביהה לכ תא טעמכ ןחבו ,ילאוטקלטניא רשויב ,הפיקמ הדובע השע ןכא ברה
ינרדומה םלועה תעפשהבו םביל תמחג ךותמ םירבדמה םינברה דגנ אצי םג אוה ."יוג"ל סחיב
םייח םניא הלאכ םינבר יכ ,תיעמשמ דח ,עבוק אוה .םדאל םדא ןיב תולפהל ןיאש םינעוטהו
םינבר שי יכ םייח רב ברה ןעוט ,ןכ לע רתי .דבלב םביל ירוהרהמ אלא הרותה יפמ
.בחרה רוביצה תאו םמצע תא ללוש םיכילומו הכלהה תעד תא קהבומ ןפואב םיפלסמה

Daat Emet

.ארוקה םב ץורי ןעמל ורמאמב ברה קסוע םהב םיניינעה ,םיקרפ ישארב ,הנה


.(תוחפ רומח אוהש) יוג לש חצרל ידוהי לש חצר ןיב הכלהב לדבה שי .חצר יניד .1
.יוג לש וייח ליצהל ידכ תבש ללחל רוסא .2
בייח לארשי לש חגנש יוג לש רוש לבא .רוטפ יוג לש רוש חגנש לארשי לש רוש .3
.(ןיקיזנ ינידב היילפא)
?םימכח ירבדמ קר וא (ידוהימ הליזג ומכ) הרותה ןמ הרוסא יוגה תליזג םאה .4
.וילע םחרמ וא יוגה תא בבחמ אוהש איה הביסה םא יוגל הדיבא בישהל רוסא .5
ןקתל הבוח ןיא "ףדוע"ה ןובשחב יוגה העט םאש ןוגכ - ידוהיל תרתומ "יוגה תועט" .6
.דיזמב יוגה תא תועטהל רתומ םא איה תיתכלהה הלאשהו ,ותועט תא ול
.רוטפ יוגה תא בנוגה ,התימ םיבייח (ידוהי לש הפיטח) לארשי שפנ תבינג לע קר .7
.התימ בייח ידוהיה תא הכהש יוגה לבא ,קזנה ימולשת לכמ רוטפ יוגה תא לבוחו הכמה .8
.ותוצפל ךירצ אל ,עקפומ ריחמב רצומ ול רכמש ןוגכ - יוג תאנוה םיריזחמ ןיא .9
רג וליפאו (הלשממ רש ןוגכ) הררש לש דיקפת לכל אלו תוכלמל אל יוג םינממ ןיא .10
.םינממ ןיא קדצ
.(תוקלמ בייח ידוהי לע ער םש איצומה) תוקלמה ןמ רוטפ תרויג לע ער םש איצומה .11
.יוג אונשל רתומ ,ידוהי לע קר לח "אנשת אל" רוסיאה .12
.יוג לע אלו ידוהי לע קר הלח 'ךערל תבהא'ו תוצמ .םייוגל רוטנלו םוקנל רתומ .13
."'וכו דאמ םכמא השוב" רמולו ללקל בייח םייוג לש םירבק האורה .14
.תומהבל םייוגה םימוד ,הכלהב ,דציכ .15
.רומח ומכ ,המהב םתסל קיזה וליאכ וניד (הידוהי הנניאש) החפש קיזהש רוש .16
העגנש המהבכ םניד ,אמטנ וניא תמב עגנש יוגו ,האמטמ הניא תמה יוגה לש ותפוג .17
.תמב
.המהבכ יוגה ןיד יכ רתומ יוג לע ךוסל לבא ,ידוהי לע "החשמה ןמש" ךוסל רוסא .18
םע ,תיתכלה ,המיכסמ הנניא "תמא תעד") .המהבכ ונידש םושמ הלוספ יוגה תטיחש .19
.(המהבכ ונידש םושמ לוספ אוהש ברה תנקסמ
תומהבל םיבשחנ םלוכ םהו ,תינימ םירקפומה םייוגה לע רמאנ "םרשב םירומח רשב" .20
.םירומחכ

Daat Emet

.תמייקה תיתכלהה תורפסה לכב טעמכ םיכמתנו תיתכלה הניחבמ םיקיודמו םירורב ברה ירבד
םייח םיהלא ירבדכ תאזה תינעזגה תינרותה הפקשהה תא לבקמ םייח רב ברהש רמאל ךרוצ ןיא
'ה רבדכ הרותה תא לבקמה ידוהי לכל רורב" :ורמאמ לש 'רבד ףוס'ב ןייצש ומכ ,שממ
םינוקית' וא תורשפ הב ךורעל ןתינ אלש , תורודה לכב הפקתו תבייחמה ,יניסמ
."'םיצופישו

הכלההו הרותה יקוח תא וילע לבקמ וניאש ןובנ םדא לכ ומכ ,"תמא תעד"ש וילאמ ןבומ םג
.וז תעשפנו הלפמ תונעזג דגנכ םיממוקתמ ,םייח םיהלא ירבדכ

.ןאכ ,תמא תעד רתאב םסרפתמ רמאמה

יארמו רמאמה ףוג :םיקלח ינשל קלוחמ רמאמה יפדמ דחא לכ יכ םביל אנ ומישי םיארוקה
ןושארה וקלח ףוסב דימת אצמיי רמאמה לש אבה דומעה לא רושיקה .םיילוש תרעהבש םוקמה
.םעני עמושהלו - (םיילושה תורעה ינפלו) דומע לכ לש

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא