םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תורפכ לוגנרת

אדיורב ןועדג תאמ

תיטסינמוה תודהיל תילארשי תינוליח העונת ,ה"ליחת ר"וי

,ןכ-ינפל םינש המכ .ילש הווצמה-רב ןמזב אקווד עריא תידוהיה תדה םע ילש לודגה רבשמה
ןזרג ףינמ יאלקחה ידוד דציכ רפכב יתחפשמ-יבורק לש חבטמה ןולחמ יתיאר ,8 ןב יתייהשכ
לש תססוגה ותפוג הפפועתה תוקד המכ דוע .האנו ןבל לוגנרת לש ושאר תא ריסמו קנע
תושרה םדאל ןיא" .חותפה עצפה לא קבדנ בהבהצ שקשכ ,קשמה רצחב שארה-לוטנ לוגנרתה
.רשב לוכאל יתקספה םויה ותואב .חצנ ומכ ומדנש ,תוקד ןתואב יתטלחה ,"גורהל

,לרוגה הצר .תידוהיה תדה םע ילש ערקה ,הזה רבדה עקר לע ,לחה הווצמה-רבל הנכהה תעב
תשרפ וז התיה .ומדב ססובתמ יח-לעב לש ומדב היוורה הרטפה קרפ לפנ יקלחב אקוודו
תא םש ופרעו ... ןתיא לחנ לא הלגעה תא איהה ריעה ינקז ודירוהו" :'הפורעה הלגעה'
ילש רימזה-לוקב יתרשש תעב ישארב הררחתסה שארה-ףורע לוגנרתה לש ותנומת ".לחנב הלגעה
םיקוח לש םילת-ילת תונבל תחרוט דועו ,גורהל השרמה תדש ,יתטלחה הלפנ זא .םילימה תא
.ילש תדה תויהל הלוכי הנניא ,ךכל רשקב תונקתו

?הזה אלפומהו ביהרמה רבדה לכ תא רצי ימ - ינוימד תא אילפה דימת עבטה ,דליכ :דועו
םיהולא םא ירהש .יתעד לע לבקתה אל תאז הרידא הריציל יארחא והשלכ םיהולאש ,תורשפאה
היח לש ירזכאו יתטיש גרה בייחמו ריתמ םיהולא ותוא עודמ ,הזה םלועה תא ארב והשלכ
תא ריבסהל םדאה איצמהש םילופלפה לכו ?רצי ומצע אוהש םיאלפומ םירוצי םתוא ,םדאו
.יתעד תא וקפיס אל םלועמ תאזה הישוקה

ינא ,רופיכ םוי עיגמש תמיא לכ .יל קיצמ תורפכה לוגנרת ןיינעש ,ןכ לע ,אלפיי אל
.ותויחונל םדאה איצמהש לאוטיר לש ומשב ןהייחב תומלשמה ,תוללמוא תויח ןתוא לע בשוח
.גרה אוה גרה ,ידידל םלוא .םייח-ילעב גרהבש קדצה רדעה לע םירחאל יתפטה אל םלועמ
,ונומכ אל םה יכ םייח-ילעב גורהל גוהנ .םדא גורהל לוכי ,היח גורהל לוכיש ימו
גרוה םדא ןויגיה ותוא יפ לעש אלא .לוכיבכ ,םיתוחנ םירוצי םהש ןוויכמו ,םדאה-ינב
תואריהל לולע אוהש ןוויכמו ,תרחא הניחבמ וא וז הניחבמ ול המוד אל אוה יכ רחא םדא
ותוכז תא רחא וא הז םדאמ לולשל הקדצה אוצמל לק ,וז ןיעמ תיסיסב השיפת םע .'תוחנ'
.תויחל

אלש ,אוהה ןטקה דליב הצרעהב לכתסמ ינא ,םייחה לש ינשה יצחב יוצמ ינאשכ ,םויה דע
רשאב ותעד תא תונשל תותפמ תוקדצה ינימ לכב ריעצה וחומ תא ףוטשל דחא ףאל חינה
,השיגפהו .לזרב קוח ,ראשנו ,היה "גורהת אל" .תישונאה תואיצמב ידוסי לווע לש ומויקל
.ביאכהל ךישממ ,תורפכה לוגנרת לש לאוטירב ,הנש ידמ
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא