םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכתועט ןוקית

תועמשמב "הקירוטר" הלימב יתשמתשה "שפוח" רתאב םסרופש "הקירוטרה תונמא" רמאמב
הלימה תא הידפולקיצנאב וא ןולימב שפחיש ימ .םויכ תלבוקמה תועמשמהמ תצקמב הנוש איהש
.וילע יתבתכש הממ הנוש והשמ הלגי וזה

הלימב שומיש תוקידצמ ןניא ןה ךא ,יתבתכש יפכ הקירוטר לע בותכל תוביס יל ויה םנמא
ינא ךכיפל .הבושתב םיריזחמ לש קירט הז ירה .תלבוקמה התועמשמ תא םאות וניאש ןפואב
וא "הקירוטר" הלימה לש העפוה לכל סחייתהל רמאמה תא ארקי וא/ו ארקש ימ לכמ שקבמ
,החילסה םכמע ."גוגמד" וא "היגוגמד" - רתוי הברה ןתוא םלוהה ןפואב ובתכנ וליאכ "ןקירוטר"
.הניינעב יל בתכו תועטב ןיחבהש ןיעה-דח ארוקל הדותו

םיעיפשמ םה דציכו וענכשיש ידכ םתוא םינוב ךיא ,םימואנב םיניינעתמ םתא םא .ב.נ
"ולהקו םאונה - עונכשה תונמא" לגיפש ןתנ לש ורפס תא אורקל םכל ץילממ ינא ,ונילע
('94 ,סנגאמ תאצוה)

Cyberdinףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא