םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


חוכיו לש ותוהמ

ןמרק רמות תאמ

הלומעתה תנוכמ תאצמה ירפ ןהו תואיצמב תומייק ןניא םהיפלכ תונעזג וא "םידרח תאנש"
ברקתמ הנהו ,בוחרב עסופ התאש חיננ :רבדה תא שיחמנ הבה .ונלש תדה יגיהנמ לש תנמושמה
התא הפצרה לע בכוש התאש ןמזב .ףוצרפב ףורגא ךל סינכמו הלוגס הצלוחב שובל שיא ךילא
שיאה לע וטיבה :זירכמו הביבסב רבועש ימ לכל ארוק אוה זאו ,ותוא ללקמו וילע קעוצ
יהוז .לוגס םישבולש םישנא אנושו ןעזג אוהש םתעמש םכינזוא ומב .ןאכ בכושש הזה
םא אלפתא אל .תואמסיסמ רקיעב ןוזינה ,ץראב ירוביצה חוכיווב הליעי חוכיו תקינכט
.ידרחה יטילופה ןונגנמה הבעמב םש יא שרופמב תדמלנ וזה הקינכטה

םא .םידרחה םיגיהנמהו ידרחה ןונגנמה יפלכ קרו ךא דימת םירמאנ םיינוליחה םינועיטה
,תוילושו תוחינז תואירק ןה הלאש ירה ,רוביצכ ידרחה רוביצה דגנ תואירק תועמשנ
ןוויכמ ינוליחה רוביצה לא תונפומה ,תונטחסהו תילולימה תומילאה ףקיה חכונל תודמגתמה
לע רבעב רבכ עגפנ םיוסמ םדאש ןכתיי :הב ונלחתהש המגודל דמצינ םא .םידרחה םיגיהנמה
לילכהלו תועטל יושע אוה ומע אשונ אוהש לוכסתה ןעטמ ללגבו ,לוגסב שובלה םדא ידי
רשאכ עגפיהל םייושע ידרחה רוביצה ברקמ םיבר ,תמא .לוגסה ישבול לכ תא ויתוללקב
םתוירחא םוחתב רבכ איה וז תועגפיה םלוא ,םהיגיהנמ יפלכ יאנג תואירק תוארקנ
.תידעלבה

Hofesh - articles

.םינוויכה לכמו ,אוהש יטילופ חוכיו לכב רידת תושענ ןהו תוללכהמ ענמיהל דואמ השק
טעמכ םיוסמ בצמ שיחמהל ידכ .תואמסיסב יוורה ,ונלצא לבוקמה חוכיווה ןונגסב רקיעב
הייטנ בטיה םיריכמו םידמול םידרחה םינלמעותה .ןיינעה ךרוצל הללכהב רזעינ דימת
הנורחאל םתעמש םאה .םהל םיחונה םיקיפאל חוכיווה תייטה םשל הב םירזענו וז תישונא
חונ אל דואמ אשונ והז ?לשמל ,תובישיה ירוחב סויג תייעבל תורישי סחייתמה ידרח גיהנמ
ןכל ,רוביצב הזיחא הל ןיאו לגרה תא ןמזמ הטשפ הזה גהנמה ירוחאמש הירואיתה .םרובע
תואמסיס תחרפה ךרוצל הז גוסמ תולאש לצנלו היפ לע הרעקה תא בבוסל דמל ידרחה גיהנמה
ןמזב תאז .ויעיבצמ לש תותיחנהו חופיקה תושגר תא תוררועמה תואמסיס ,לאושה תונגב
םלועל תוחיתפ םלצא אכדמ אוהו רחאמ ויעיבצמ לש תותיחנלו חופיקל יארחא ומצע אוהש
.םלרוג לע תוירחא תליטנו

תשוחתו תונעוצקמה רסוח רואל דחוימב הז גוסמ חוכיו תוטיש םשייל לק ידרחה גיהנמל
םניינעו ,תורתוכהו תואמסיסה תא םישפחמ םה םגש ,םינייארמה לש תירסומה תותיחנה
שי המ" :ותוא ןייארמה יאנותיעל רמוא רחא וא הז ןקסע רשאכ .דורי םייתימא םיטנמוגראב
"?ער םכל ושע םה המ .החונמב םתוא ובזעת ,תובישיה ירוחבמ (המצע ינפב הללכה) םתא םכל
לש ובל תמושתל איבי רתויה לכל .תושקהלו ךישמהל הנובת וא זוע ביהרי אל ןייארמה
ךכב בטיה ותוא תרשת ןקסעה לע וזכ הפקתהש אלא ,הללכהב לשכנ ומצע אוה םג יכ ןקסעה
.האלה רובעלו שדח אשונ לע רבכ ביגהל ול רשפאתש

Hofesh - articles

תינטשפ חוכיו תוברתל םג לבא ,תומכחותמ חוכיו תוטישל ןברוק םילפונ ונא יכ המוד
תורשמה ילעב ,ידרחה דסממה אוה רופיסה לכמ ירקיעה חיוורמה .ולאכש םינורמת תרשפאמה
אוה םג אצוי ללככ ידרחה רוביצה לבא .םיטמתשמה םג העודי הדימב םתא דחי .הררשהו
תא םייקלו םידרח ראשיהל רבד לש ופוסב םיטילחמ ויה םיבר םידרחש דואמ ןכתיי .דספנ
ןתנית אלש דע תואדווב תאז תעדל לכונ אל םלוא ,םויה םישוע םהש יפכ םהלש םייחה חרוא
.בוט ולוכש םלועב ששגל םיכישממ םהו ,תנתינ אל איהש אלא ,רוחבל תיתימא תורשפא םהל
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא