םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


("הבושתב הרזח") תודרחתהה אשונב תורדגה המכ
"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ רפסה ךותמ
רלמ ןדו היפוצ תאמ
ןתיב-הרומז תאצוהב
(ל"ומל תורומש תויוכזה לכ)
(רפסה ךותמ 50-47 םידומע)

תווצמש ,יתד ידוהי לש ,ישיא ,ימינפ ךילהת אוה תודהיב "הבושתב הרזח" :"הבושתב הרזח"
רתוי ןימאהלו ,ותנומא ינחלופ לע רתוי דיפקהל ,ויאטחמ רהטיהל ותוא תבייחמ ותנומא
.הנותנ תע לכב ןימאמ אוהשמ

םייחמ רבעמ .הנומאהו םייחה חרואב ינוציקו ריהמ יוניש לש ךילהת :(*) "תודרחתה"
רצח וא בר םיביתכמש םייח חרואל ,תינוציק תורגתסהל ,(הכלהה) ןחלופה ילבכמ םיישפוח
ךילהת .ידרפס וא יזנכשא ,"דגנתמ" וא "ידיסח" חסונב תודהי םשב ,תרחא וא וז תינבר
עונכש תויגטרטסיא לש תנווכמ הלעפה תובקעב ללכ ךרדב םדאה שפנב שחרתמ תודרחתהה
תודרחתהה .העד תרמהל תולעופה תוידרח הפטה תוכרעמ םעטמ םיפיטמ ידי-לע ,לודישו
,ותחפשממ ,וייח-תוחרואמ ,ורבעמ ותוא תקתנמ ,ילאטוט יוניש דרחתמה שפנב תרצוי
.רמוחבו חורב םיישיאה ויכרצמו ויגהנממ ,וילגרהמ

,םיינוליח - םיישפוח םייח רבעב להינש (השא וא רבג ,רגוב וא ריעצ) םדא :"דרחתמ"
לודיש ךילהתב וייח-חרואו ומלוע תפקשה ,ותעד תא הנשמה ,םינותמ םייתד וא םייתרוסמ
,וייח תוחרואב תורשפ אלל ,ינוציק ידרח השענו ללכ ךרדב ריהמ (דורחית=) הרמהו
.תימוי-םויה ותוליעפו וקוסיע ,ויגהנמ

לש ושפנב ידרח ףיטמ השועש ,תדהו העדה תרמהו לודישה ,העפשהה ךילהת :(*) "דורחית"
:תומייוסמ תורטמל תוידרח תוכרעמו םיפוג ,םישיא ידיב השענ דורחיתה .תודרחתהל דמעומה
.ןוממו חוכ תריגא ,ןוטלשו הטילש ,העפשה

הפטהבו לודישב - דורחיתב קסועה לדשמ ,ףיטמ ,ידרח רנויסימ :אוה ןכ ומשכ "ידרח ףיטמ"
.םידרח םניאש ימ לש םתודרחתהל


-------------------

ינפל ,תירבעה ןושלל החמומו ןשלב ,ןנרוא יזוע 'פורפ יפב עבטנ "תודרחתה" חנומה (*)
ףיטמל ראות םשו ,תודרחתהל הפטהה ךילהתל םצע םשכ ,"דורחית" םיחנומה .םינש רפסמ
,הז רפסב ןושאר שומישל ןנרוא 'פורפ י"ע ועצוה ,תידרח תירנויסימ הפטהב קסועש ,ידרחה
.וז םתביתכב ךכל וקקזנש ,םירבחמה תאמ תדחוימ השקב רואל
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא