םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Zayadei Hanefashot

"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ

רלמ ןדו היפוצ לש םרפס
רואל םיאיצומ ,ןתיב הרומז
(רואל םיאיצומ ,ןתיב הרומזל תורומש תויוכזה לכ)

"םירפס תמוצ" תויונח לכב רפסה תא תונקל ןתינ


:רפסהמ םיעטק רפסמ

תידוהיה תוהזה םיגשומ המכ
הירטמיגב חומ תפיטש תויתוא יגוליד

רפסה לע תובוגת :םגו


:רפסה לע ונלש םילמ המכ דועו

תנש םויס סקט ,רזג תירוזיאה הצעומב "גוצרה" רפסה תיבב םייקתה םישדוח רפסמ ינפל
םהילע תלטומש ,םידימלתל ,ראשה ןיב ,רמאש רפסה תיב להנמ םירבד אשנ סקטב .םידומילה
הלא ,התוא רגמל םיצורש םילפאה תוחוכה ינפמ היטרקומדה לע רומשל" תידוחיי הבוח
."תידוהי הלטציאב יטסיניימוח יטרקואית רטשמ לארשי לע טילשהל םיצורש

.םהלש לגדה ונניא ונלש לגדה" ,רפסה תיב להנמ רמא ,"םחליהל םיבייח םתא הז דגנ"
תויפונכ לש םתשרב ולפית לבל םכתא ריהזמ ינא .םהלש ןונמיהה ונניא ונלש ןונמיהה
."רתויב םילפשה םימס ירחוסמ רתוי םינכוסמש הבושתב םיריזחמה

תא םישוע זא ,תודקירב לע תולעל ךירצ םא םג .יביטקא תויהל ךירצ הזה קבאמה" ,וירבדל
."הז

היפוצ לש םרפס .םימס ירחוסל הבושתב םיריזחמ ןיב האוושהה םע ןיטולחל םימיכסמ ונחנא
רוא טעמ ךפוש ,'"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ' ,(הבושתב רזחש ןבל םירוה) רלמ ןדו
ראוניב ןתיב-הרומז תאצוהב אצי רפסה .הבושתב םיריזחמה תדה ירחוס לש םהיתוטיש לע
.1998

:רפסה לש תירוחאה הכירכה לע בתכנש הממ קלח הנה

תילארשיה הרבחב תודרחתהה תעפות לע טורטורפב דומעל ןושאר ןויסינ אוה תושפנה ידייצ"
קזנה ,ארומה תלטהו תויעטהה ,חומה תפיטשו הפטהה יכרד תא םיפשוח םירבחמה .הל הנעמהו
תכרעמ לש התומד הלוע רפסה ןמ .הרבחהו החפשמה ,טרפה לע דורחיתה תכרעמ הטיממש סרההו
.ילארשיה םיסמה םלשמ יפסכמ םתיברמ ,קתע יביצקתב בטיה תנמושמו אילפהל תננכותמ

םיידוהיה תוברתהו הריציה לש 'האלמה הלגעה' לע דומעל טבלתמה ארוקל עייסל דעונ רפסה
תא הרישעמ םהב הריחבה רשא ,די גשיהב םייוצמה ,םייתד אקווד ואל ,םיילסרבינואהו
םעטמ ןוילע חוכ יחולש" לש תפייוזמה 'תוינחור'ה ןמ ךורע ןיאל הברה ,תוינחורב הילעב
."תומדא ילע םמצע

וזחש ,יטסלפ חתנמ אפור ,רלמ ןד רוספורפו ,ךוניחה יעדמב תרקוחו הצרמ ,רלמ היפוצ ר"ד
".העפותה רקחל תובר םינש ושידקה ,םנב לש הביאכמה ותודרחתהב העפותה תא םרשבמ
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא