םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םיינזואבו םייניעב הדובע :קחצי ןונמא

לש התינכת תא רידגהל ןתינ "לודגב סופסיפ" תוטושפה םילימה יתשב
.קחצי ןונמא ידרחה ירנויסימה ףיטמה לע 14.4.99 םוימ "הדבוע" ןייד הנליא
רדעה תא ,תודחפהה ,לבהה ירבד תא שיגדהלו עימשהל ,תוארהל םוקמב
תניחבב אוהש ,ינטשפ טירסת ונינפב וגיצה ,וינועיטל ילמינימ יתדבוע סיסב
רובה ןכיה ,לשכה יוצמ ןכיה לכ ינפב םיגדהל םוקמב !"רבכע דילוה רהה"
ונל התארה - תותולבהל הפולחה יהמ - רקיעבו ,רהזיהל שי הממ ,םישקומהו
ותרוקיבב ,רצינש ריאמ .דוחיי תרדענו הזועת תרסח הוורפ תינכת הנליא
רבודמשכ המכו המכ תחא לע .םיקחשמ קחשל ןיא תותכ םע" :בתוכ 15.4.99 "בירעמ"ב
.םלוע ארוב לש ומשב םירבדמה םינוגריא לע תמאה תפישח לש המישמל םיאצויש םיאנותיעב
םלוצמה רמוחה תרחא ,ןורתפו אשומ ,אושנ ,אשונ ילעב םיריקחתב תוכהל ךירצ םהיגיהנמו תותכ
."...תותכ ןתוא לש םיידיל קחשמ

התינכת הריסחה ותוא ,ברה רמוחהמ ריעזמ טעמ ,אופא ,איבי "שפוח" רתא
לש תוטלקה תורשעמ תחא לכ תחקל דאמ לק .ןייד הנליא לש הדודרה
ךותמ) "תושפנה ידייצ" םרפסב רלמ ןדו היפוצ ושע תאזו - ןחתנלו ,ףיטמה
,1998 ביבא-לת ,ןתיב-הרומז תאצוהב ,רלמ ןדו היפוצ תאמ ,"תושפנה ידייצ"
:("העד תרמהו ידרחה ףיטמה" :'ד קרפב 179-163 םידומע

תודמלנש תוטישבו ,ןחינ אוה וב יעבטה עונכשה חוכבש ,שדח ףיטמ וניתובוחרב עיפומו ץצ תעל תעמ"
תחא .םדא-ינב לש םתעד תרמהל תיתד הפטהב וחוכ תאו "ומסק" תא ליעפמ אוה ,הפטהה תכרעמב
,8.8.1997 -מ "תונורחא תועידי" לש "תבשל ףסומ"ב המסרפתה ותפטה ךרדלו הזכ ףיטמל תואמגודה
:הפטהה ירבד םתואל ,תחאל תחא ,תיניינע תוסחייתה םהיתובקעבו ,ןלהל םיטטוצמ ונממ םיעטקש

:קחצי ןונמא לש "ותאצרה" לע 8.8.1997 "תונורחא תועידי"ב ובנ סומע
"םדוק לוגלגמ חצור תמשנ הז תמש קונית"

תינוליח הבושת הצור ינא ...קיחצמ הזה םלועה ...אבה םלועה היה אל םא ...הפ ונחנא המ ליבשב' "
?םירסקימ תויהל ליבשב הזה םלועל ונאב' ...רמוא אוה ,'הזה םלועב חרוא-ירבוע ונחנא ...וז הלאשל
,תלכוא איה םג .תירסקימ םע ןתחתמ ךכ רחא .איצומו ןחוט ,לכוא םדא ?איצוהלו ןוחטל ,לוכאל
ילב ,םילכוא םתא המכ .'ץיבורסקימ תחפשמ .םינטק םירסקימ םיאיבמ םה הז ירחא .האיצומו תנחוט
,ןוט 100 היהי הז הנש 100 היחי םא .לכוא תיאשמ .הנשב ןוטמ הלעמל ?םיעדוי םתא ,ערה ןיע
היהי הז לכו .ןוט האממ וליק 50 וראשנ ףוסב ...?ןורגה ךרד ךל רובעת היינואש ןימאמ התא .היינוא
ךפוה אוה הנש 70 ןב םדא-ןבש ,ןכתיי ךיא ...?זובזב אל הז .םיבלכל ילגוד ומכ ,םיעלותל לכאמ
...אבה םלוע ייחב תוכזל ידכ ,תומלשל עיגהל ידכ ,תווצמ םייקל ךירצ ,קחצי 'ר חנאנ ,יוא ,יוא ...?רפע
םהו ,ינילק תוומ ותמש םישנא 12 ריכהש רפסמ (קחצי ןונמא) אוה .רמוא אוה ,'תוומה ירחא םייח שי
,ורטפנש םידידי השגפ ,ותוא התאר ,ףוגל לעמ הפחירש המכ הפחיר ,םפוגמ האצי םתמשנ ךיא ורפס
...ותא הרק המ תעדל ושקיב ,בוגרא רהוזל סנאיס ושע' ...ףוגל הבש ךכ רחאו

םיטילקתה תא רתוי עימשהל אל :רמא ,וליבשב תושעל רשפא המ ולאש .עלקה ףכב אוהש רמא אוה
ותוא ריזחיש ,קחצי ןונמאל ךלייש .הבושתב רוזחי ילש ןבהש' .ולאש '?תושעל רשפא דוע המ .ולש
הרוק המ' :םונהיגו ןדע ןגל עיגהל ...סנאיסה לע ללכ עדיש ילבמ ,ילא עיגה יליג תמאבו .'הבושתב
קר םישי םדא םא .רתוי הברה' ,קחצי ןונמא רמוא ,'וה' - '?ארונ ךכ לכ תמאב' ,ותוא םילאוש '?םש
קר הז םונהיגש ,םכל וראת .לוכי אל ?שאה תא לובסל לוכי ,הקד ,דיל תחתמ ,ןאכ ,דחא רורפג
?םכתא עיגרהלו .ופ-ופ-ופ תושעל לוכי אל התאו ,רורפגה לע ,חצנל םש ךתוא םימש לבא ,רורפג
דלי המל ,יל דיגת זא' ...'המכו המכ יפ הז םונהיגה .םונהיגה תא ותיא םיקילדמש ,רורפגה הז שמשה
תא בהוא ינא' .לבלבתמ אל קחצי .םלואה הצקמ דחא טבלתמ ול קעוצ '?תמ ,אטח אלש םייתנש ןב
.רוצייב םגפ ללגב אל הז .וישכע ללגב אל הז 13 ליג ינפל חקלנש ימ לכ' .הנוע אוה ,'הלאה תולאשה
םייתנש ןבב ורי ,הט-הט-הט ,םילבחמ תפקתה חיננ ,םדוק לוגלגמ העיגה תמייוסמה המשנה .ןווכמ הז
ןוילעה םלועל תנקותמ תרזוח איהו ,םדוק לוגלגמ חצור לש המשנ םצעב איה המשנ התוא .גרהנו
ארוק ,'ה'רבח ,ואוב' .םומה להקה .'םלוע לש תוריבע ןקתל ,םלוע-ארוב לש דסח הז .הרכש תלבקמו
םישנאו ,תובוחרב םינוליח ורבעי' ,םהל רפסמ אוה ,'םינש המכ דועב .הבושתב ורזיח' .קחצי םהל
תורודהמ ןבואמ רותב ,ןואיזומב דחא ראשיי ילוא .הלאכ רבכ ויהי אל .רבע ינוליח ?תיאר ,הא :ודיגי
."'םימדוקה

לע ךינפב עיבצהל תנמ לע ,"הדבוע" תינכתב השענ אלש רבד ,ןונמא לש ולא וירבד תא חתננ ונחנא
לע םיססובמהו םיינוימדה ,םייגוגמדה םיקירטה ןמ המכו ,הפשה לש התודידר ,םינועיטה לש םתובילע
.ףיטמה לש ותשרל ,םיניטק םג ,םיריעצ םיכשומ םדועו וכשמש ,תיטסידס הדחפה
הזה םלועה ...אבה םלועה היה אל םא ...הפ ונחנא המ ליבשב" :1 ןועיט
".קיחצמ

,קרבפמ אוה זא .ול אל םג לבא ,ךל אל ,תיעמשמ-דח הבושת הילע ןיאש הלאש וז :הבושתה
לוכי וניא אוה םג לבא .ןוכנ וניא הזש ול חיכוהל לוכי ךניא התא .וילע הבוטה ןוימדה דיכ איצממו
.ןוכנ ןכ הזש ךל חיכוהל

ונאב םאו ,םיתמ ונחנא המל ,תויחל ליבשב םלועל ונאב םא" :2 ןועיט
."םייח ונחנא המ ליבשב ,תומל ליבשב

.תיטמויסקא איה "ליבשב" הלימב שומישה םצע .םילימ קחשמ םתס :הבושתה
יתבשחמ ךרעמב :לשמל .החכוהל תקקזנ הנניאש ,םימיוסמ םינותנב ,שארמ המכסומ איה המויסקא
.םייוסמה יתבישחה ךרעמב םייוצמ ונא דוע לכ ,החכוהל תקקזנ הנניא וז האוושמ .1+1=2 ,םייוסמ
הלימב שמתשמ ןרותה ףיטמה - רמולכ .המויסקא תויהל הלדח וז האוושימ םירחא הבישח יכרעמב
לבא .ןווכתמש ימ שי - הנווכ שי םאו .ונתאירבב הנווכ םויקל ,תיטמויסקא ,ןווכמ אוהשכ "ליבשב"
םע השענ המ .הנווכ לכ אלב ,טושפ ,הככ .הדוקנ .ונאב :אלא ,והשמ ליבשב ונאב אל :רמאת םא
תונווכ אל .הטלחהלו הבשחמל ונתוא תבייחמש הדיחיה הלאשה יהוז - ןאכ ונחנאש וזה הדבועה
ונחנאש רחאמ - אלא ,ןווכתנ אל ילואו ןווכתנ ילואו ,אל ילואו םייק ילואש ,רתסנ והשימ לש תורתסנ
וניניב ירקיעה לדבהה והזו .ונלש םייחה םע תושעל רשפא המ הארנו הבה ,תלבגומ הפוקתלו ,ןאכ
םהייחש םיעדוי םניא םג יכ ,ןאכ םהש וז הדבועב תושעל המ םיעדוי םניא ולא .םייחה-ילעב ראש ןיבל
,םירחאל ,ונמצעל - בוט והשמ הלא ונייחב השענש בושח ןכלו .םיעדוי ןכ ונחנא .ןמזב םילבגומ
.ונירחא םיאבלו

הסיפתה יפל םלועב םדאה לש תילכתה המ תעדל הצור ינא" :3 ןועיט
"?הבושת והשימל שי .תינוליחה

,רמולכ ,שארמ עבקיהל תבייח חרכהב אל - תילכתה ."ליבשב" ומכ אוה "תילכת" גשומה :הבושתה
תילכת .והשמ ,ןבא ,חמצ ,היח ,םדא אורבל המ ליבשב שארמ טילחיש ןוילע חוכ תויהל בייח אל
תילכת עובקל םילוכי םניא םייח-ילעב .וייחל תילכת עובקל הצורו לוכיש דחא לכ ידי לע עבקיהל הלוכי
,תונקסמ קיסהל ,וניבהש המ תא חתנל ,ןיבהל :הרכה רשוכ םע ודלונ יכ ,םילוכי - םדאה-ינב .םהייחל
תריציל ותרכהב שמתשמ וניאש ימ .הלא לכל םאתהב לועפלו ,םירבד ןיב האוושהו תרוקיב ךורעל
רשאמ םייח-לעבל רתוי המוד ,לשמל ,ליג וא תוכנ לשב לבגומ וניאו לגוסמ אוהשכ םג ,וייחל תילכת
וניאו וייחל תילכת עובקל לוכיש ימ .תויחל ידכ - אלא ,תילכת אלל ,םתס יח תמאב הזכ דחא .םדאל
,לכאי המ :וייחל תועגונה תוטלחהה תא וינודא ידיב דיקפמש ,ףלואמ בלכל ,לשמל ,המוד ךכ השוע
,"הפי" גהנתישו ,הדות ריסא היהי דימתשו ,תושיא ייח םייקי ימ םעו יתמ ,הממיב עגר לכב השעי המ
בלכהש ,אוה םיינשה ןיב לדבהה .אב תילכת וזיאלו ,וצה תא ןיבמ ונניא רשאכ םג ,ותוא םיווצמש יפכ
,ול התיהש תוכז לע שארמ רתיוו ,ךכ יחש םדאה וליאו ,וייח לע תוטלחה ומצעב לבקל לגוסמ וניא
.ךנוח ךכש ינפמ וא ,היהת רשא התביס היהת ,יפוא תשלוח לשב םא

ינפל רודזורפ אוה הזה םלועה ...הזה םלועב חרוא-ירבוע ונחנא" :4 ןועיט
..."ןילקרטה

,והשימ שי םאה - תומשנ לוגלג לע םידב-ירופיסו תויזה ,תודגא טעמל ?ול ןיינמ - תאז :הבושתה
,וב שי המו ?םייק אוהש ונל רפסל ידכ ,םשמ רזחו "ןילקרט"ב רקיבש ,תוחכוה םע ןמיהמ דע הזיא
בוט ךכ לכ אלש ימל רקיעב ,רחא םוקמב רתוי בוט בצמ לע תוילשא חתפל םיענ ילוא ?הזה ןילקרטב
?תואיצמל םולחה תא השועש המ הז םאה - לבא (?דימת בוט ימלו) אצמנ אוה וב ןמזבו םוקמב ול
תאז ?ךיינועמ ךתוא האיצומ התיה "דלישטור יתייה ול" הלאשימה םצע םאה - דורמ ינע התאש חיננ
.דועו

םיעבצ לש ,םיאלפומ םיילדוכיספ תוארמ (תויזה לש עסמ) "פירט"ה תעשב םיאור םימסה יחקול
תויזהה םלוע תא ךפוהש המ הז םאה - ונל םירפסמ םה ךכ - םירהוז ,םיריהב ,םימיסקמ תורוצו
םויפוא"ל תדה תא םימכח םישנא ומיד הרקמב אל ?יתימאל - םבורל ףתושמ אוהש וליפא - םהלש
היזיוולט תורדסב ותוא םישפחמ םיינע םישנאש ,ךלמ לש ולכיה ,"ןילקרט"ה רופיס לכ והז ."םינומהל
םיתעלש ,םהייח לש הרגישה ןמ קמחתהל םהל תורשפאמ הלאכ תויזה ."סאלאד" וא ,"תלשוש" ומכ
ידרחה ףיטמה .םיחמשו םירהוז ,םירחא תומלועל ץיצהלו ,דחי םג םהינש וא ,תבאוכ וא הבוצע איה
לש םינילקרטהמ לידבהל ,תואיצמב םייק ונניאש ,לוכיבכ ,"ןילקרט"ל וזכש הצצה קוידב ךל עיצמ
:לכורכ ךל ארוק אוה ,קוש תורחתב ומכ ,קושה תורחתבו .םתומכ שיש ,"תלשוש" וא "סאלאד"
-םלועה" !לוז יכה ילצא !ילא אוב !ילא אוב !שורגב לכה ילצא !שורגב אבה-םלוע !שורגב אבה-םלוע
!"ןדע ןג"ב הכזתו הבושתב רוזחת קר !לוזב חצנ !חצנ !רתוי יסיסע ,רתוי םודא ,רתוי הפי ילש "אבה
!דוע שקבתו ,םעטת אוב !ילצא קר ןדע ןג !לוזב ןדע ןג
Olam Haba Begrush!

?איצוהלו ןוחטל ,לוכאל ?םירסקימ תויהל ליבשב הזה םלועל ונאב" :5 ןועיט
איה םג .תירסקימ םע ןתחתמ קר - ךכ-רחא .איצומו ,ןחוט ,לכוא םדא
תחפשמ .םינטק םירסקימ םיאיבמ םה הז ירחא .האיצומו תנחוט ,תלכוא
..."ץיבורסקימ

חבושמ םעט ול שיש רמול השק ,ותוא קיחצמ תמאב הזש ימ !םיליבדה תא קיחצמ :הבושתה
ןויערה תא איצמהש ,הזה "רסקימ"הש ,בושחל רשפא .והמ בוט רומוה ודועמ ריכהש וא ,דחוימב
,איקמ וניא ,חפונ וניא ,שירפמ וניא ,טלופ וניא ,ןחוט וניא ,לכוא וניא ,םייחה תלאשל הזה "םכוחמה"
העומש העיגה אקווד .םינטק "םירסקימ" םלועל איבמ וניאו ,"תירסקימ" םע ןתחתמ וניא ,קרוי וניא
,םיטלופו םינחוט ,םילכואש ,םינטק "םירסקימ" דאמ הברה םירציימ םימייוסמ םיפיטמש ,ונינזואל
.'ץיבורסקימ ונניא ,המ םושמ ,םמשש קר

- ךייחש ,רסמ ריבעהל שקבמ ףיטמה ?תיווסומה ותנווכ המו ,ףיטמה ןאכ השוע ,םצעב ,המ - ןיינעל
םוש אלב ,השרפהו הליכאכ ,דבלב םייתייח םיכרצ תיישע ,"םייגולויב" םייח םה - הזה םלועב ינוליחכ
:עונכשל םילכ השולשב שמתשמ אוה הז ךרוצל .לוכיבכ ,"ינחור השעמ"

,לוזו ינטשפ ןורתפכ ,רתויב הכומנה הטשפהה תמרב ,ינרדומה השעמה םלועמ םילימ ליחשמ .א
בצמ םירצוי המרה ילדבה .םדאה ייח תילכת לע ,תיפוסוליפה המרב ,תמאב תובגשנ תולאשל ,לוכיבכ
דבאמ םדאשכ ררועתמה ,קוחצ ותוא ומכ שממ .קוחצ תררועמ ליגרה ןוזיאה תרפהו ,ןוזיא רסוח לש
,"םיסופסיפ" תילותיהה תינכתל םימיאתמש םיבצמ - לפונו ,הננב תפילק לע קילחמ ,ולקשמ יוויש תא
.םייחב תוילרוג תוטלחה תלבקל סיסב שמשלו םייניצר תויהל םירומאש םינועיטל אלו

,ונלש םלועה תאו ("ליבשב" ,"תילכת") הלענו בגשנ םלועכ ולש םלועה תא תינוציק הרוצב גיצמ .ב
,(דבלב םויקה יכרצ לש תולועפ ליכמש) יביטאטגו ,דודר םלועכ ,ףוקתל הסנמ אוה ותואש ,ינוליחה
,ןכא ,םה ןרותה ףיטמה לש וירואיתש ,םישנאה םה םיטעמ ."איצומ ,ןחוט ,לכוא" :תוינחור לכ ירסח
-תב הרבחה ןכש לכ אל ,תונמאב וקסע תפרצבו דרפסב םיינומדקה תורעמה ירייצ םג .םהייח ןכות
הברה תללוכ םתוליעפ ,םהייחמ קלחכ "תוינחור"ב םיקסוע םניאש הלא םג לבא .ונימיב תוברתה
ינחורו יתוברת יוליב ,הריש ,הקיסומ ,דומיל ,האירק :ףיטמה לש ,הבילעמה ,תיגולויבה היישעל רבעמ
אלמ ,ישפוחה רקיעב ,םדאה לש ינחורה םלועה .םיפסונ םירבד הברהו ,טרופס ,ןורטאיתו עונלוקב
-ייח תלצהל םילכו תופורת םיחתפמ ;תיגולונכט ,תיתונמא ,תיעדמ :תיתימא תינחור הריצי ישנאב שודגו
,םוקיהו האירבה תודוס רקחל תויללח םירצוי ,וחור תא םמורל תויתומלא תונמא תוריצי םירצוי ,םדא
.ונמלועב םייחה תוכיאל תונורתפ תאיצמלו ,תומדא ילע תרושקתה תרבגהל

,םיטובור ומכ םילעופש םדא-ינבל םג ילוא ,םייח-ילעבל םיאתמ "איצומו ןחוט ,לכוא" לש הז רואית .ג
לוכי "איצומ ,ןחוט ,לכוא" לש הזה רואיתה .םהלש תוישיא תוטלחה יפ לע אלו ,ץוחבמ םייוויצ יפ לע
האורש ימל אל ךא ,וב עיקשמ וניא םג ןכלו ,"רודזורפ" קר הזה םלועב האור םנמאש ימל םיאתהל
.דיחיהו דחאה ,הזה םלועב ,וישכעו ןאכ ,ןילקרטכ וייח תא

.הנשב ןוטמ הלעמל ?םיעדוי םתא ,ערה ןיע ילב ,םילכוא םתא המכ" :6 ןועיט
היינאש ןימאמ התא .היינוא ,ןוט 100 היהי הז הנש 100 היחי םא .לכוא תיאשמ
"?ןורגה ךרד ךל רובעת

,םצעב ,שי המ .ינחור ןוזמ םהל שמשמ לבזש םישנא שיש ,אורקלו עומשל ,תוארל רעצמ :הבושתה
?הז עטקב
,"שודק" וליפא ?לכוא וניאש והשימ תיארה ?לכוא ונניא ימ יכו .תובישח לכ רסוח - לכל תישאר .א
יצח קר םילכוא םה םאו ?םילכוא אל םה ,המ ?"הבושתב ריזחמ" וא ,"ר"ומדאה" וא ,"לבוקמ" וא
,דבלב "םישרפמ תניפס" וא ,עבר וא ,"הינוא" יצח אלא ,המילש "הינוא" אלו ,הנשב ןוט עבר וא ,ןוט
,םילכוא") "םירסקימ" ,ןרותה ףיטמה תסריגל ,םצעב ,םה םגש ,הדבועה תא הנשמ הז םאה ?המ זא
?("םיאיצומ ,םינחוט

םימרגוליק ףלא -ןוט לוכאל ידכ :בשחו אצ .ומצעב בושחל לצעתמש ימ לע דבוע דימת הז .תומזגה .ב
לע רמוש וא הלוחש ימ םג ?דליו ןקז ,קונית םג ?םלוכ םנמאהו ?םנמאה .הממיב וליק 3 הז ,הנשב
?תושונאה לש הבערה התיצחמ םג ?הטאיד

יכרע םדאל בשחנ ,הנש 50 קר לשמל ,תוחפ יחש ימ םולכ ?הזה יתנש-ברה בושיחל שי תועמשמ המ .ג
תישיא ריכהל דאמ חמשנ תאז תונמדזהב) ?תוחפ לכא אוהש ,הדבועה ללגב הנש 100 יחש הזמ רתוי
ה"כ/'ה תישארב) הנש 969 הרותה יפ לע יח ,חונ לש ובס ,חלשותמ .(...םינש האמ םייחש השולש-םיינש
תישארב) הנש 205 יח ,חונ לש ונב ,םשל ינימש רוד ,חרת ;(ט"כ/'ט תישארב) הנש 950 יח חונ ;(ו"כ-
םיווש םהרבא לש וייח םאה ?המ זא .('ז/ה"כ תישארב) הנש 175 ויה וניבא םהרבא ייחו ,(ב"ל/א"י
וא ,"תויאשמ" שמחו םיעבש האמ) לכואה תונוט 175 ןיב רשקה המ - ללכבו ?חרת לש וייחמ תוחפ
יבאל בשחנ אוהש הדבועל ,וניבא םהרבא לכאש ,(ןונמא תסריגל ,ןורגב "תוינוא" יתש - ןיפוליחל
!אטוח ינוליחמ לופכ טעמכ לכא וניבא םהרבא ירה ,תילילש תועמשמ שי לכואה תומכל םא ?המואה
לכ ךיאו ...חלשותמ לודגה ובס-בס לכאש לכואה תומכמ תירישע לכא אוה - תיבויח התועמשמ םאו
קיבדי יוניכ הזיא זא ?םלועב רסקימ היה אל םהרבאו חונ ,חלשותמ ימיבש ,הדבועה םע רדתסמ הז
?קוידב המ ?םייחיר-ינבא ?חמק תנחט ?ףיטמה םהל

לוט" ונימכח ורמא גלגלמה לעו ,גולגל םשל אלא אב אל "ןורגב לכוא לש היינוא" ירויצה רואיתה .ד
לצא רקיה ונפיטמ אנ ךלי ,הנוגמ - הלילזהו ,הלוספ איה המצעשכל הליכאה םאש ."ךיניע ןיבמ הרוק
םנורגל תורגינה לכואה תויומכ תאו ,םיללוזה רפסמ תא רופסיו הנמי ,הארי ,ויתובר לש "םישיט"ה
הסני םרטב ,ןוצלהו ןושלה יפ לע לכה - "םירזודלפוש" וא ,"םירוטקרט" וא ,"תויאשמ" וא ,"תוינוא"כ
לע םייח םניא יאדוובו ,הזולנה הפטהבש הבגשנה "תוינחור"ה ןמ םילעפתמ םניאש ,םירחא לע גלגלל
.היפ

םירצוי םה ותועצמאב ,םיפיטמל קשנ אוה גולגלהו ,גלגלל הרורב הנווכ שי ףיטמה לש וז הלאשב
,םיבוט ,םירשכ םה "ילש דצב" םהש הלא לכש ,עמושה תעד לע תלבקתמ לבא ,תיתוכאלמ הדרפה
.רבד םושל םייואר יתלבו םיער ,םילוספ םה ,"ינשה דצב"ש ולא ,"םירחאה"ש דועב ,םייואר

םייחה לכ .ג"ק 50 ישוקב ?םלועהמ רטפנשכ לקוש םדא ןב המכו" :7 ןועיט
האממ ג"ק 50 וראשנ ףוסב ,הסרוב ,תועבטמ ,םירלוד ,תופסונ תועש ,דבע
..."םיבלכל 'ילגוד' ומכ ,םיעלותל לכאמ היהי הז לכו ,ןוט

םישנא םולכ ?שקשקמ התא המ .יניינע והשמל רשק םוש אלב ,ןבומכ ,ךשמנ גולגלה :הבושתה
לכ ודבע אל םה ,המ ?םימרגוליק 50 םהיכירכתל תחתמ םיריתומ םהשכ םיתמ םניא םיידרחו םייתד
ולגלגש םיידרחו םייתד לע ונעמש אל םאה ?תופסונ תועש ודבע אל ?(םיטמתשמהמ דבל) םהייח
אלא ,וייחב השוע םדאהש המ ונניא עבוקש המ םאה ,המ זא ?הל הצוחמו הסרובב ,םירלוד ינוילימ
'ילגוד' ומכ םיעלותל לכאמ היהי אל "תווצימ רמוש" לש ופוג םאה ?ותומ רחאל ופוגל הרקיש המ
?השנה דיג תא ןהל ורקינש םיעלות ?ץ"דב רשכה ורבעש םיעלות ?תורשכ ולש םיעלותה ילוא ?םיבלכל
תויהל וא ,רוציל וא ,לשמל ,דובעלמ לק רתוי הברה !דאמ לק הז ,דחא לכ לוכי גלגלל :םדאנב ,עמשת
ךלש דעיה להק תא ךל אצמ !ךלש לכשה-ילוביז םע ונילא אובת לא :ףיטמל ,ול רומא זא .תוברת ןב
םיבושח םיאשונ שי ונל .הקשמה "תוינוא"ו לכואה "תויאשמ" ןיב ,ךלש "םירסקימ"ה ןיב ,ךתיבב
!םהב קוסעל רתוי םייכרעו

ךיא ,ולש אישב אוה ,ותוא םינוב ,הנש 70 ןב םדא-ןבש ,ןכתיי ךיא" :8 ןועיט
"?רפע ךפוה אוה ,תויחל ליחתהל לוכי אוהשכ ,וישכעש תויהל לוכי

ינפל קר ירהו .הנש 70 ול תאלמב רפעל ךפוה םדאה םואתפ .הלוז היגוגמד םיארוק הזל :הבושתה
עיגהל תנמ לע ,לכואה תויומכ יבושיח םשל יחרכה היה הז םש ,בוט ונ !הנש 100 יח אוה עגר
ומכ ,םיעלותל ןוזמ רטפנה היה םייתוקד ינפל ןכש ,שודיח אוה "רפע"ה םג .היינואל וא ,תיאשמל
ילגוד ןיב ןיחבהל םיעדוי םניאשו ,םימטמוטמ ויניזאמ לכש ,םתסה ןמ ,רובס ףיטמה .םיבלכל "ילגוד"
"בושת רפע לאו התא רפע יכ" - תיכ"נתה האשילקב שמתשמ אוה ?יאמ אלא .רפע ןיבלו םיעלות ןיבל
ךופהל" אלו ,"וב ןמטיהל ,"רפעה לא בושל" איה בותכה תנווכש ,הארנכ ,עדוי ונניאו ('כ/'ג תישארב)
...עדוי וניא תאז תא קר אל ירה - רוב םדא לבא ."רפעל

,תומלשל עיגהל ידכ ,תווצמ םייקל ךירצ ,קחצי 'ר חנאנ ,יוא ,יוא" :9 ןועיט
."אבה םלועה ייחב תוכזל ידכ

עיגת םא קר וילא עיגתש םגו ?"אבה םלוע" שיש קחצי ךל חיכוה רבכ וישכע דע זא :הבושתה
יבג לע רוחש ,קלחו דח ,ךל חיכוה םג אוהו ?"תומילש" וז המ קוידב ךל ריבסה םג אוהו ?"תומילש"ל
ןימ ךל רזוש חצחוצמהו "יטנגילטניאה" ונפיטמ ?"אבה םלוע"לו "תומילש"ל ליבומ תווצמה םויקש ,ןבל
וישכע זא .הירחאש וזל הרושק הנניא הילוח ףאו ,התמדוקמ תעבונש הילוח ףא ןיא הבש ,תרשרש
!ךל עיגמ הז !רחאת ןפ ,הבושתב רוזחו ,רהמ ץור - ךתוא ענכשמ תמאב הז םא ?ךורב ,הז תא תנבה
!דיל הפפככ ךחומ תא םאות

(ףיטמה) אוה" .רמאמה רבחמ ותוא טטצמ ,"תוומה ירחא םייח שי" :10 ןועיט
האצי םתמשנ ךיא ול ורפס םהו ,ינילק תוומ ותמש םישנא 12 ריכהש ,רפסמ
,ורטפנש םידידי השגפ ,ותוא התאר ,ףוגל לעמ הפחירש המכ הפחיר ,םפוגמ
."ףוגל הבש ךכ רחאו

,םישנא 12 תוחפל ריכמ םהמ דחא לכש ,םירטאיכיספ 12 תוחפל םיריכמ ונחנא םג :הבושתה
םינואילופנ רשע-םינש לופכ רשע-םינשמ דחא לכו ?רפסל רוסא רבכ ?המ זא .ןואילופנ םהש ורפיסש
144 לש םתנעט םאה !רחא ןיאו ,ןואילופנה אוהש ,ץפח-תטיקנב עבשנו ,וירבד תקדצב חוטב וללה
:םיאלפומ 12 דוע םיריכמ ונא ,הזמ ץוח ?םינוכנל ?םייתימאל םהירבד תא תכפוה וללה םינואילופנה
רבד תא םלועב ץיפהל ,םירצונה תריפסל ןושארה ףלאה תליחתב ואציש ,םיחילשה 12 הלא ויה
?תמייוסמ העד ילעב 12 םתויה ןיגב ,וקדצ םה םולכ ,המ זא .ירצונה ושי לש ותויחישמו ותוהולא
?"תמא" לש תועמשמ ללכב שי וז הדבועל םאה

וא ,האופר דמל םאה ?ןעדמ וא ,אפור אוה םאה ?תיאופרה הניחבהמ תוומ לע ףיטמה עדוי ללכב המ
-טעמכ" לש ךילהב רבודמש ןוחטיבה ןינמ ?תיעוצקמ תיעדמ תורפס ארקו ,רקחמב קסעו ,היגולויב
לע ןצמח רסוח תעפשה לע עדוי אוה המ ?"ינילק תוומ" לע וירובידל יעוצקמה סיסבה המו ?"תוומ
ןיב ןוימדה תא לקש םאה ?(הייזה-יעותעת) תויצאניצולה לע תונוש תופורת תעפשה לע ?חומה
הייארכ "12" רפסמה לש ולקשמ המו ?םימס תליטנב תויצאניצולהל ,ולאכ םיבצמב תויצאניצולה
-יתבב םיתמש ,םדא-ינב לש ףלא לופכ הז רפסמ םהייחב םיאור םיאפורש ,רובס ךניא םאה ?תחכומ
ףיטמה לש הזמ לודג רתוי ןויסינו בר רתוי "תצק" עדי םהלו ,םידבוע םה םהב תודסומב וא םילוח
?"הבושתב הרזח"ל רותב םידמוע ,םלוכ ,םה ןיא עודמ זא ?ןרותה

,רמא אוה .ותא הרוק המ תעדל ושקיב ,בוגרא רהוזל סנאיס ושע" :11 ןועיט
עימשהל אל :רמא ,וליבשב תושעל רשפא המ ולאש .עלקה ףכב אוהש
רוזחי ילש ןבהש .ולאש ?תושעל רשפא דוע המ .ולש תוטלקה תא רתוי
עיגה יליג ,תמאבו .הבושתב ותוא ריזחיש ,קחצי ןונמאל ךלייש .הבושתב
."סנאיסה לע ללכב עדיש ילבמ ,ילא

הבחרהב הז רפסב םינודנ "עלקה ףכ"ו תודרחתהל תופטהה ךרעמב םיסנאיסה אשונ :הבושתה
אוה .םיאתפ תדוכלמל ארוקה-ןיזאמה תא ךילומ ףיטמה ,םימדוקה םיעטקב ומכ .םיאבה םיקרפב
עלוב ארוקה-ןיזאמהש ,החנה תדוקנמ אצויו ,"ליבשב" ,"תילכת" - ומכ ,יטמויסקא ןותנ וינפב ביצמ
התא םאה ?בוגרא רהוז תא בואב הלעהו ,סנאיס השע ימ .תישפוחו הלולס וכרד ןאכמו ,ןויתיפה תא
.ותאיצי חתפ תא ףילחה תועטבש ,לושלשל םילושמ וירבד !רמא זא רמא ?רופיס לכל ןטק יתפכ ןימאמ
-יטרס וא ,םירופיסמ דבלש ,תינשגר הנומא לש םוחתל ,יטסימה םוחתל ךיישה אשונב רבודמ ירה
אוהש רורב - ןונמא ןודאל ,בוגרא לש ונב ,יליג עיגה ,םנמא ,םא .תואיצמה ייחב סיסב הל ןיא ,ההלב
היה לוכי סנאיסה תא הזהש ימ !סנאיסה לש ישעמה ומויקל הייאר ןיא םג ירה !"סנאיס" לע עדי אל
רחואמה תא םידקהל ,הקיטסימ לש תורחא תוטישב ומכו ,ןונמא ןודא לא אב יליגש רחאל ותוזהל
.הלאכ תויארמ ענכתשהל שקבמש ימ תא תענכשמה ,"החכוה"ל עיגהלו ,םדקומה תא רחאלו

תאו ,ןבה תא ברעל וניניעב רבדה הארנ ישונא אל .באמ םתייתהש ,בוגרא רהוז לש ונב לע ונל רצ
דובכמ םיקוחרש ,םיאשונב םירחא םדא-ינב לע עיפשהל ןרות ףיטמ לש םיישיא םיצמאמ םע ,ל"ז ויבא
דבכתהלו רמשיהל בייח ,וייחב םדאל לארשי תנידמב קוחכ עבקנש ,םדאה דובכש ,ונל הארנ .םדאה
?"רומא" "םישודק" "תומ ירחא" :העבקש איה תודהיה הכלהה אל יכו .ותומ רחאל ,רקיעבו ,םג

...רמוא ,וה ?ארונ ךכ לכ תמאב ,ותוא םילאוש ,םש הרוק המ" :12 ןועיט
לוכי ,הקד ,דיל תחתמ ,ןאכ ,דחא רורפג קר םישי םדא םא .רתוי הברה
םימש לבא ,רורפג קר הז םונהיגש ,םכל וראת .לוכי אל ?שאה תא לובסל
עיגרהלו .ופ-ופ-ופ תושעל לוכי אל התאו ,רורפגה לע ,חצנל םש ותוא
המכ יפ הז םונהיגה .םונהיגה תא םיקילדמש ,רורפגה הז שמשה ?םכתא
."המכו

רבכ תעדוותה הז רפסב םדוק קרפב .םיבלש רפסמ שי תודרחתהל תופטהה ךרעמב :הבושתה
ליעי קשנ ילכ איה הדחפהה :תודחפהב דורחיתה ךילהת עיגמ ואישל .ךילהתה תודוא טרופמ רואיתל
,םונהיגה שא ,םונהיג ומכ םייטסימ םיגשומל סחייתמ ,ןודנה הרקמב ,ןרותה ףיטמה .ףיטמה לש וידיב
אלא ,םמויק תא חיכומ ונניא אוה .םיחכומו םיקודב ,םיעודי םיגשומ לאכ ,םונהיגב שאהמ לבסה
ךרדה ,רופיסה סיסבל ןימאמ התא םא .רבד לכל ןימאמש יתפכ ,ארוקה-ןיזאמה ,ךילא סחייתמ
ןכ ,םיישגר םיחנומב לבסה תא ראתיש לככ ,שאה תא הבליש לככ :ףיטמה ינפב החותפ הדחפהל
,וב היה אל שיאש םלועב ,םש הרוקש המ לע רפיס ימ .ןיזאמה ךיחב ותכח לש ווה תזיחא קדהתת
הברה ךכ לכ םונהיגה שאב הלצנש ,דחא ןכסמ הזיא תוחפל היה םולכ ?ונממ רזח אל םג שיא ןכלו
עדיש םונהיגה שא לש המוח תא דדמ קוידב ימ ?דציכו ,ול הרקש המ ןונמא ןודאל רפסל רזחו ,ןמז
?וריזחה ימו ,וחלש ימ ?אוה ןכיהו ,והימ ,רפיסו ,רזחו ,הזכ היה םאו ?שמשה ומכ הזע איהש ,רפסל
"תודוס"ה לכ תא וידיב קיזחמה והימ ?"הארונ שא" התואב לילכ ףרשנ אלו ,הארו ,ץיצהו הכז ךאיהו
?עודמו ?ןונמאל קר תאז הלגמו וללה םיסומכה

לש ולבסמו וידחפמ ,ויבאכמ תחנ באושה ,םדא אוה טסידס ?"םזידאס" גשומה לע םעפ תעמשה
ךכ - תולולעש תונכסמ הרק העיז םיעיזמ ,דחפמ םירפרפמ םדא-ינב תוארל הנהנ טסידסה .תלוזה
ומצעל רחב אוהש םונהיגב ,םתומ רחאל וא ,םתומב וא ,םהייחב ,םהל תורקל - םהל אוה רפסמ
,עלקה ףכ לעו םונהיגה לע וירופיס תא ,אופא ,רפסמש הז והימ ,רוחב ,בושחו אצ .םהינפב וראתל
!ול יואר םש המו

ול קעוצ "?תמ ,אטח אלש ,םייתנש ןב דלי המל ,יל דיגת זא" :13 ןועיט
חקלנש ימ לכ .הלאה תולאשה תא בהוא ינא" .םלואה הצקמ רחא טבלתמ
.ןווכמ הז .רוציב םגפ ללגב אל הז .וישכע ללגב אל הז ,13 ליג ינפל
,הט-הט-הט ,םילבחמ תפקתה חיננ ,םדוק לוגליגמ העיגה תמייוסמה המשנה
לוגלגמ חצור לש המשנ םצעב איה המשנ התוא .גרהנו םייתנש ןבב ורי
לש דסח הז .הרכש תלבקמו ןוילעה םלועל תנקותמ תרזוח איהו ,םדוק
."םלוע לש תוריבע ןקתל ,םלוע-ארוב

.שארמ ןנכותמ ןאכ ןגפומש "הבושת-הלאש" קחשמהש ,הבשחמהמ ענמיהל השק :הבושתה
רדע ,ולאשת ,ולאשת !שממ שפנ-תבהא !בהוא הז המ !"הלאה תולאשה תא בהוא" ןרותה דרחתמה
לע ,"הלאה תולאשה תא בהוא" אוה !יתכחב ולע וז תונמדזהבו ,ולאשת ,ובלב רמוא אוה ,םיאתפ
,םונהיגב םילבמ םה ךיאו ,ותמ םה ךיא ולאש אלש לבח .גונעת שממ .םיתמש םייתנש ינב םידלי
תייה .אבה-םלוע יניינעל ונלש החמומה ,עדוי אוה לכה תא ירהש - עלקה ףכב ,םש הרוטרפמטה המו
.ליד-גיב .הלאש לכ לע טנטסניא תובושת לבקמ

םינש בר דומיל רחאל ושכרנש םיטרפה ,ליכשמה עדימה ,רואנה עדיה תנגפה לש לודגה עגרה עיגמ זאו
.םדוק לוגלגמ העיגמ המשנה" :וצרתש המ לכ ,םיעדמב םייח-רקחמו ,הרקוי תואטיסרבינואב
הלענה תינחורה תועמשמה תולעב ,תוטוהרה םילמה תריחבו יעדמה חסונה ."הט-הט-הט
לש רתויב תוינשדחה תואחסונה ןה ולא ,"ופ-ופ-ופ" תמדוקה "האצרה"ב םג ומכ ,"הט-הט-הט"
םג ולאל םיפיסומה שי .קחוצה ןונמתה תודסומב רתויב תויתרקויה תואטיסרבינואב יעדמה רקחמה
רשפאש יעדמה רבסהב רתויב ההובגה המרב הנורחאה הלימה ןהש ,"הפ-הפ-הפ וא ,"הק-הק-הק"
תכרעמ לש םיהובגה תודסומב םירקחנ טוא-טוא-טוא ,התע הזש ,םייחה יכילהתל ,םויהל ןוכנ ,תתל
.דורחיתה

הזש עדוי םג אלא ,תמש םייתנשה ןב דליה תמשנ לש הידודנ לולסמ תא קר אל עדוי ןרותה ףיטמה
ןונמא .ןואג שממ .רשכומה ונפיטמ ,עדוי אוה לכה ."םלוע-ארוב לש דסח הז" :רומג רדסב אקווד
תובושתה לכ ול שיו ,םלוע-ארוב ,םיהולא לש ויתונווכב הליגר יתלב תויחמומו תואיקב ול שי .ןואגה
היינאכ ונורגמ תוכפשנש ,תובושת לש הזה םוצעה לילבה לכב .הז אשונב םלועבש תולאשה לכל
תלבוקמהו תנבומ דאמה הבושתה תא ,הבר יכ ותועינצב ,רמוא וניא םעפ ףא אוה ,תונפד-תצורפ
לכ תא עדוי אוה ,םייתנש ןב דלי גרוה "אוה ךורב שודקה" עודמ קוידב עדוי אוה ."עדוי ינניא"
-תוזעב אלא ,"ש רשפא" וא ,"ןכתיי" ,"ילוא" אלב ,םימדוקה "וילוגליג"ב ןכסמה דליה לש היפרגויבה
אטחה לע םג .עדוי אוה לכה ."םדוק לוגלגמ חצור לש המשנ םצעב איה המשנ התוא" :תיאדו חצמ
,הזה גלפומה עדיה ןכיהמ ?סנא וא ?דדוש ילואו ?בנג םתס קר ילואו) חצור היהש ,דליה לש םדוקה
(?הדיגס לש טטר ונב ריבעמה

,תובוחרב םינוליח ורבעי" ,םהל רפסמ אוה ,"םינש המכ דועב" :14 ןועיט
דחא ראשיי ילוא .הלאכ רבכ ויהי אל ."רבע ינוליח ?תיאר ,הא :ודיגי םישנאו
."םימדוקה תורודהמ ןבואמ רותב ,ןואיזומב

אוה .םלוע-לש-ונובר םע רשק שיא קר אלו ,רבעה יכבנב עדי לעב ,עדמ שיא קר אל אוה :הבושתה
קוידב עדוי אוה .דיתעה איבנ םג אוה אלא ,םימדוקה ךילוגליגב ,רקי ארוק ,ךלרוג לע קר אל עדוי
האובנ הנתינ שדקמה תיב ברחש םוימ" :ל"זח לש םטפשמ ךל רוכז םאה .םינש המכ דועב הרקי המ
.(ע"ק ,'ו :'ה 'ב רהז ;ב"י ב"ב) ?"םיטושל

,"תובוחרב םינוליח ורבעי םינש המכ דועב" רמוא אוה דחא עגר .דמולמה ונדידי לצא דאמ ליזנ ןמזה
הככ וכלה ק'צ-קי'צ ."ןבואמ רותב ,ןואיזומב דחא ראשיי ילוא .הלאכ רבכ ויהי אל" ןכמ רחאל עגרו
תועש המכ ?החמומה ונדידי רקיב םייתדה וייחב םינואיזומ המכב ,תעדל םג ןיינעמ .עגרב םינש המכ
?םינואיזומב הארש הממו לבקש הכרדההמ דמל המו ?הכרדה לבק קוידב יממ ?רוקיב לכל שידקה

הרורב הדחפה אלא הניא ,התמדוקכ ,השעמל ,וז .ולא םירבדל סיסבה םה האובנ אלו עדימ אל
תכיתחל ,רצק ןמז ךותב ,ךופהת - ןכ אל םאש !רהמ רוזח !םטמוטמ ינוליח ,הבושתב רוזח :תיתילכתו
םינואיזומו ,עדמל םישדקומ ונייח לכש ,םידמולמהו םירואנה םידרחה ,ונחנאו .ןואיזומ הזיאב ןבואמ
לכש ,בוש חיכונו ,ךינבואממ רסויש קבאב שפשפנ .םש ךרקבל אובנ ,ונתרותלו ונל אנפלוא-יתב םה
תועצמאב םלועה לש וליג לע תוחכוההש םשכ !תינוליחה הרותה לש םילבה לבה םה םינבואמה
םג ,םיאמטה םינוליחה לש םתריצי ירפ ,לבה םה םינבואמה םאו !ןה לבה תויביטקא-וידרו םינבואמ
רהמ רוזח זא .םיספא ספאו ,עשורמ אטוח ,אמט ליסכ ,חומ-קופד אלא ,התא ןבואמ אל התא
...ךייחלו ךל הרתונש הדיחיה תילכתה יהוז יכ ,הבושתב

ךדיאו ,לסכתת ליסכ םע :ונתאמ םימכח ורמא רבכו ?תוליסכ םע דדומתהל תרחא ךרד תמייק םולכ
לש םיהמ ,תובר ינמ תחא אמגוד םה "תונורחא תועידי"ב ומסרפתהשו ונאבהש םיעטקה ...רומג ליז
.תואצרהו םירנימס ,תורבוח ,תוטלק םהינימל םיפיטמ םיאלממ םהב ,"יעדמה עדימהו המכחה ירבד"
ףילחת איה תומכש ,רמא ימ .הבתכב רמאנ ,"תוטלק ןוילימ 10 -כ הכ דע ץיפה ולש תוטלקה לעפמ"
ינש אל וליפא .דחא ספא לבקת דימת ,םימעפ ןוילימ 10 -ב דחא ספא ליפכת םא ?תוכיאל םלוה
,תומכל תוכיא ןיב ןיחבהל עדוי ונניאש ימ שי ,רעצה תיברמל .הטושפה הקיטמיתמה קוח והז .םיספא
!םשרתמו

ךילא בורקש המ וא ,ןימזה תא וא ,לוזה תא תונקל רהמת לא ,קושב תומרענה תוינבגעה תומירעב
םא .היתחתמש תובוקרה תוינבגעה ןה תובר המכ ,חכוויהו ,הנוילעה הרושל תחתמ אנ רורב :לכמ
ךחוכב .תוכיאל תומכ ןיב םיניחבמ םניאש ולא םע הנמנ ךניא יאדווב ,רפסב הז קרפל דע תעגה
זובזב לע שארמ רתוול ,ףידע תאזו ,וא ,חותפ שארב ,הפטה לכ םעו ,תטלק לכ םע התע דדומתהל
...ףלחתמ רייארפה קר .תלוויא תראשנ ,רמאש ימ רמא ,תלוויאה .הנכותל הבשקהב רקי ןמז

,םניחב ןתיברמ ,וצפוהש תוטלקה תומכל ,ללכב ,שי תועמשמ המ :דועו תאז
ץיפמלש ,איה תועמשמה ,"הבושת"ל הבושתה לש הדידל ?ילמס ריחמב וא
ראוד תובית יפלאל תוסנכומ תוטלק יפלא .לכה הז .ףסכ דאמ הברה שי
תא הוושיש ,רקחמ השענ םרטו ,לבזה חפל רשיה ןכרד תואצומו ,םיתבב
.דימ תוקרזנש ולאל תועמשנה תוטלקה רפסמ

רמוע :ףדה תא ךרעףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא