םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תישפוח תודהי

תיטסינמוה תידוהי תינוליח תוגהל ץראב דיחיה ןואטבה

ויבתוכו ויבדנתמ תמורתב ךרענ "תישפוח תודהי"
לארשיל השדחה ןרקה עויסבו


11-12 13 14 15 16-17 18 19 :תונוילג
20 21 22 23-24 25 26-27

                                    ג-ב :םיכרכ

:תעה בתכב םינודנה םיאשונה ןיב

תינוליחה תידוהיה תוהזה תרדגה
הנידמו תד ןיב טקילפנוקה
ינוליחה ידוהיל סקטהו גחה תועמשמ
?סרוקיפא והימ ?טסיאיתא והימ
הלאשב האיצי לומ הבושתב הרזח
?םיכנחמ המל ?ךנחמ ימ
תודהיב השאה דמעמ
יחרזא טפשמל ירבע טפשמ ןיב תומיעה
?ירשפא דעי םאה - הנידמהמ תדה תדרפה
תודהיב םימרז

יהדות חופשית
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא