םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


1999 יאמ 15 'סמ תרבוח תישפוח תודהי

לקש 150 :תורבוח 6-ל יתנש יונמ
לקש 75 :ההובג הלכשהל דסומב טנדוטסל
לקש 30 :דדוב ןויליג
91711 םילשורי 71186 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-5612127 ןופלט
e-mail :techila@netvision.net.il

Yahadut


:15 'סמ תרבוח ןכות

לאוג ףסוי - ינוליחה רחובה תמליד
סיורפ ידט - היהש המ אל רבכ - הסונאק
דיפל ימוט ףסוי - ןויאר - וטנ ינוליח
אולימ ינור - ןויאר - אולימ רמ ,ינור רטסימ
דירש יסוי - ןויאר - ס"ש תנש וא 2000 תנש
ןייד לעי - ןויאר - םזיטמגרפה יוצימ
ץיבורוה ירנ - שדחה ילארשיה ידרחה
ץיבוביל הילא - םזינמוהל םישק םימי
*
ןיכלמ בקעי - יטסינמוה םזילרולפב תינתומ היטרקומד
ןמיזנב םתוי - תחא לגר לע
תונרג השמ - תוירורהסה תייחת לש היללוחמ
יקחצי הניר - אבה ךוניחה רשל תיב ירועיש
ןרוק ןורוד - ך"נתה תא ונדביא ךיא
*
אדיורב ןועדג - ידרחה ךוניחה ונל הלוע המכ
רלמ ןד - "תמא תעד"
ןייו ןיוורש - תידוהי תיטסינמוה תוינוליח
טואה סמי'ג - םיהולאו ןימ
ץכ באז ,ןיקסרומ טנאנב - היגולונתא - ןוליחה ןדיעב תודהי
תכרעמל םיבתכמ

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא