םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


דובאה רוקמה תובקעב
תוהזה יארב ואילילג תשרפ
תוינרדומ תננוכמכ ואילילג תשרפ - ינש קלח

ייחדלפ הקבר 'פורפ תאמ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןהכ ש"ע תונויערהו םיעדמה לש היפוסוליפו הירוטסיהל ןוכמה שאר

"רעשב הבשחמל םוקמ"ב םסרפתה רמאמה
2002 ראוני ,18 'סמ ןויליג ,לארשיב הרבחה ןעמל תימדקאה הליהקה ןואטיב
רתאב רמאמה םוסרפל םתמכסה לע "רעשב" תכרעמלו ייחדלפ הקבר 'פורפל ונתדות

ןאכ - ןושארה קלחה

.ואילילג תשרפל תונשרפה תשרפ :השדח השרפ החתפנ ,הנושארה השרפה לש המויס םע םלוא
,םיפדמה לע רידת םיעיפומה ,ואילילג תשרפ לע םיירוטסיה םירופיסל תיאלנ יתלבה הקושתה
ינרדומה םדאה לש תיתוברתה תוהזה תיינב ךילהתב וז תונשרפ לש הדוקפת עקר לע תרבתסמ
תוהזה רופיס תא .תמאה רחא שופיחה תוריחו יוטיבה שפוח יכרעב לגודה ,רואנ םדאכ
תועצמאב שיחמהל ןתינ ,תינאילילגה השרפל רשקתמש תיברעמה תוברתב רתויב ירלופופה
ריזנה לומ רישי תומיעב בצינו ,סירתמו ףוקז ,ריעצ הב הארנ ואילילג :האבה הנומתה
ינשל םיבושי םיפסונ םיריזנ ינשו ,ןחלושה זכרמב חותפ רפס לע עיבצמה ינקינימודה
םיטלושה םיכושחה םיללצה עקר לע תטלוב ,רוא לש הליה ןיעמ תרייטצמ ושאר ביבס .וידדצ
לש םשארל רבעמ הרורב אל הדוקנ יפלכ ןואגב תואשינ ויניע .היציזיווקניאה ףתרמב
אלש טפשמ ,"עונת עונ ןכ יפ לע ףאו" - e pur si muove :יאשחב למלמ וליאכ ,םיריזנה
ךותב םייובחה הילושב םשרנ הז קוספש תרחא הנומת תובקעב ול סחוי יכ םא ,םלועמ רמאנ
.הבע תרגסמ

ינפל ואילילג" :בותיכב הרתכוהו יטנב ונאיטסירכ ידי לע 19 -ה האמב הריוצ וזה הנומתה
,ואילילג םשארבו רואה ינב תמחלמ לש גוציי והז :רורב הלש רסמה ."היציזיווקניאה
םנמא ךכ .עדמה תותימא ינפב שדוקה יבתכ לע התורובב תננוגמה ,תאכדמה ,הכושחה היסנכב
:רמאנ ובו םימי םתואב רואל אציש תע בתכ ,RIVISTA DI FIRENZE -ב הנומתה השרפתה
...וצראל הבהא שחורה בל לכל רתוי הלודג תובישח לעב אשונ רוחבל היה לוכי אל יטנב"
םושמ ךושחה ןידה תיב ינפב ארקנ ,עדמה תודוס לש האלנ יתלבהו זעונה רקוחה ,ואילילג
לע ...תורומח ףזננו ,בבוש דימלת היה וליאכ רקחנ אוה .המימת תימונורטסא תמא רשיאש
הרוקמש הכופש המיח לש תשרא השורפ ריזנה לש וינפ לעו ...חותפ ך"נת אצמנ ןטק ןחלוש
הלוחה ,ןקזה שיאל ףירח דוגינב תאצמנש ,ואילילג לש תגצוימה תומדה ."תורובה איה
היהש ףלסמה יגולואידיאה רסמל תיטמוטפמיס ,1633 -ב הייסנכה טפשמל בצייתהש רובשהו
ןה תחא הנועבו תעב תגציימ איה ,גוציי לכ ומכ ,השעמל םלוא .הליחתכלמ וז הנומתב ןומט
לש התעפוה תא תגציימ איה ,תורחא םילמב .המצע תא ןהו - גצוימה טקייבואה - רחאה תא
סותימל םג הרושק ,דחוימב ,הילטיאב רשא - 19 -ה האמה לש הרואנה תוינוליחה תעדות
ספתנ ,תוחפל ,הצנריפ יד הטסיווירה יפ לע :הרשקתה איה וילאש תרחואמה תוימואלה
לומ יקלטיאה םואלה גציימכ ןהו - ןבומכ ,רוחאל היארב - חצנמה ןעדמכ ןה ןאכ ואילילג
.הייסנכה לש יטילופה חוכה תורמוי

- םלועה לש יתימא ילקיזיפ רואיתכ תיאקינרפוקה הרותה תוכזב םינועיט
.שדוקה יבתכל םידגונמ םהש ינפמ ,םירוסא - תיטמתמ הרעשהכ קר אלו

,םיידי בחר ירוטסיה סופא ללכל הרואנה תינוליחה העדותה השבגתה 19 -ה האמה לש הכלהמב
רורחש לש רופיסכ תיברעמה תוברתה תודלות רופיס תא םניינע זכרמב ודימעהש םירפסב
THE CONFLICT BETWEEN RELIGION רפיירד לש ורפס .תדה לש אכדמה החוכמ עדמה תועצמאב
THE WARFARE OF טייו לש רפסה ןכמ רחאלו ,1875 -ב רואל אציש , AND SCIENCE
תונקסמ תומוד תודוזיפא ץמוקמו ואילילג תשרפמ וקיסה ,1896 -מ SCIENCE AND THEOLOGY
לש תעדה ביחרמ חוכה ,םהיניב םיקבאנה תוחוכ ינש ןיב טקילפנוק לש רופיס" יבגל תוינבמ
".ךדיאמ םיישונא םיסרטניאמו תיתרוסמה תדה ןמ הלועה תורצהו ,דחמ ישונאה טקלטניאה
עדמה וליאו היצקאירו תורוב םע ההוזמה תאכדמ-תינתוכמס הטישכ תדה תראותמ הז רופיסב
,"תיטטסו ,יונישל תנתינ יתלב הנומאה העבט םצעמ" .ירסומה רהוטה םעו תמאה םע ההוזמ
וירבד תא םייס אוהש המית ןיא ."יביסרגורפ אוה ועבטמ ,עדמה" :ףיסומו ,רפיירד בתוכ
."םדב תולובט" ,ןעט ךכ ,וידיש ןקיתווה לש השק ירסומ טופישב

לכמ רתוי הדיעמ 19 -ה האמב עדמל תד ןיב םיסחיה תודלות ובתכנ הבש תמהלתמה הקירוטרה
םיסרטניאה תא םג ומכ ,םהלש עדמהו תדה ייומיד תא ןיזהש םיבתוכה לש ידיימה רשקהה לע
,ילאוטקלטניאו ינחור גשיה לכ תכרעהל הדימ תמא הכפהש ,הפוקתה לש עדמה תצרעה .וגצייש
לש הכלשה ינונגנמ וליעפה ,תונושה ברעמה תונידמב ךוניחה תכרעמ לש הנוליח לע םיקבאמו
לודג תבכרומה תירוטסיהה הנומתה תרתסהב וחוכש רופיס ודילוהו ,רבעה לע העשה יניינע
יחרכה קבאמ לש תירופיסה תינבתה ךותל וקצונ הלוכ תיעדמה הכפהמה תודלות .ראבמה וחוכמ
לש םיננוכמ תונויער םהבש םינווגמה םינפואה ןמ תעדה תא חיסה רשא קבאמ ,עדמל תד ןיב
תא וניזה םייתד םילדומו ,תיתדה םלועה תפקשה לש הביל בלמ וחמצ ינרדומה עדמה
רופיסה תארשהב .ולש השדחה סיטנלטאו ןוקייב סיסנרפ ומכ םישנא לש תויפוטואה תויזטנפה
דוע חישה ןמ וקחדוהו ,יעדמה סותאל ינטירופה סותאה ןיב םיהדמה ןוימדה חכשנ הזה
םג אלא 17 -ה האמב קר אל ,יתדה חישב יעדמה חישה תוברועמ לש םירחא םיבר םינפוא
.ןכמ רחאל םיבר תורוד

Galileo
יילילג ואילילג
ינואיל יקלטיאה רייצה תאמ תשוחנ טירחת


םיבכרומ םיסחי - עדמו תד

תא קפיס רשא - היסנכל ואילילג ןיב ענמנ יתלבה טקילפנוקה רופיס לש ירוטרה וחוכ
ףוסה ןמ הבר הדימב עבונ - תדל עדמ ןיב המחלמה רופיסכ תיעדמה הכפהמה תודלותל תינבתה
םויס םלוא .ואילילג תא הקיתשהו הייפכ חוכ הליעפה הייסנכה :השרפה לש יעמשמ דחהו רמה
,ןוטוינ דע סוקינרפוקמ יפוריאה עדמה תודלות תא ףאו ,הלוכ השרפה תא ןיעטמ הז יגארט
,היירי תעמשנ הנורחאה הכרעמב םא ,םיביטרנ לש םכרדכ .התישארמ הב האצמנ אלש תועמשמב
השרפה לש הרקמב םג .הנושארה הכרעמב רבכ ריקה לע םש יא אצמיהל בייח חדקאה
תיביטרנ המכסומש אלא .הלחתהה תא הבר הדימב עבוק ףוסה ירוטסיהה רופיסב ,תינאילילגה
חרואב הלצונ ,השרפה לש הירוטסיהה - םויה דע תבתכנו - 19 -ה האמב הבתכנ היפ לע ,וז
ןמ רורחש לש רסומ תמרדכ תינרדומה תוברתה לש תוהזה רופיס תיינבה ךרוצל יתרוקיב יתלב
חרואב השרפב ןנובתהל תרשפאמ תורוקמל תיתרוקיב הרזח ,תאז תמועל .עדמה תועצמאב תדה
תיתוברת-ברה תואיצמל רתוי יטנבלר ףא ילואו ,תירוטסיהה תמאל רתוי ןמאנ ,בכרומ
םילרביל וחינהש יפכ - תדה תא חצינ אל עדמה יכ ררבתה הבש ,21 -ה האמה לש תבכרומה
.המוקמ תא סופתל - ךירצ אל ילואו - לוכי וניא םגו - 19 -ה האמב םיאקירמאו םילגנא

שבגתהש - ילש קומעה עונכשה ןמ העבנ ואילילג תשרפל רחא ירשפא ףוס ןיימדל יתעצה
וחינהש יפכ יחרכה היה אל הלש יתימאה םויסה יכ - רקחמ לש תוכורא םינש לש ןכלהמב
המרופרה תעונת לש הירוטסיהה .םויה דע םיחינמ םירחאו ,19 -ה האמב טייוו רפיירד
המרופרה םע תודדומתה לש תויפולח תוסיפת יתש ןיב קבאמ לש הירוטסיה םצעב איה תילותקה
הנמנ ןימרלב לנידרקה רשא םיעושיה רקיעב ולגד הב ,תחא תודדומתה ךרד :תיטנטסטורפה
שדחה עדיה לכ תא עימטהל ושקיב םה ךכ םשל .ןויסימהו ךוניחה תועצמאב התייה ,םהילע
לש םייתרוסמה םינבמה תועצמאב התייה תרחא ךרד .וציפהלו 16 -ה האמה ךלהמב רבצנש
- ואילילג תא ןימרלב לש הרהזאה חסונ ןיב רעפה תא .היציזיווקניאה םהיניב ,תוילותקה
תא דמלל אל - היציזיווקניאה לש העינמה וצ ןיבל - םזינקינרפוקה לע ןגהלו קיזחהל אל
לש התומד לע רתוי ללוכ קבאמ ותואמ קלחכ תשרפמ ינא - איהש הרוצ םושב םזינקינרפוקה
.היצמרופר-רטנוקה

האטבתה יאקינרפוקה רשקהב רשא ,תיתגרדהו הריהז היצזינרדומ ביתכה םיעושיה לש סרטניאה
אל םג ךא ,הירואית התוא לש ןיידע רורב יתלבה דמעמל המיאתהש הנותמ תינקפס הדמעב
הלכי אלש ,שדוקה יבתכ לש תונשרפה תייעבל המיאתה םג וזכ הדמע .לילכ התוא התחד
םתוא הררג םיעושיה לש וז םתדמע םלוא .הייסנכה לש הירוטסיהב הז חותמ עגרב חתפיהל
קר אל ,היציזיווקניאב חתפמה תודמעב וקיזחהש הייסנכה לש םינרמשה םע השק תומיעל
ךלהמב ,םוקמ לכמ .רתוי תויתוהמ תויגולואית תולאשב םג אלא ,תיאקינרפוקה הלאשב
לש הריהזה הדמעל ותונשרפ תא לצינ ואילילגש ררבתה ,העינמה וצ תא ףשחש 1633 לש טפשמה
השלוחה תא ףשח אוה ךכב .ןימאה הב הרותה לש הברהב יביסרגא קוויש ךרוצל ןימרלב
היעשה - 1616 -ב ןורתיכ הארנש המ .תודגונמ תויונשרפל תונתינה תודמעב דימת הנומטה
,ןכ םא ,ךפה - היצמרופר-רטנוקה לש התוהז לע קבאמה בצייתיש דע תיאקינרפוקה היעבה לש
.1633 -ב ןוסאל

Galileo
יילילג ואילילג לש ורבק
הילטיא ,הצנריפ ,ה'צורק טנס ש"ע הקיליזבב

תא ףא אלא ,ומצע תא קר אל הנכיס ,רבתסה ךכ ,ואילילג לש תינשרפה היגטרטסאה
תא שטשט רשא - 1633 לש טפשמב םושיאה בתכ .הריהז הכימת ןכ ינפל ול וקינעהש םיעושיה
אל ךא ,ינחוכ הלועפ ףותיש לש ירפכ יל הארנ - העינמה וצל ןימרלב תרהזא ןיב םילדבהה
ןגהל ידכ ןברקל ואילילג תא וכפהש ,הייסנכה ךותב ימינפה קבאמל םידדצה ינש ןיב יתוהמ
םניא וז תונשרפב בושחש המ ,םוקמ לכמ .םהיניב תועדה יקוליח תא ריתסהל ףאו ,םתוהז לע
לע קבאמ םג שחרתה ,תיעדמה תמאה לע קבאנ ואילילגש העשבש ךכל תועדומה אלא ,םיטרפה
הקתשהה ;הלש חוכה תוינידמ לש הקדצה םושמ וז הרעהב ןיא .הייסנכה לש תיתוברתה התוהז
קר אל וז הניחבמו ,חוכב הקתשה התייה םזינקינרפוקה לע חוכיוב ואילילג לש ולוק לש
תיתא טבמ תדוקנמ יוניגל היואר ףא איה אלא ,תינכות הניחבמ תיעטומ התייהש
הפוקתה לש העדותה ןמ קלח תויהל הלכי אלש ,תינרדומ היאר רבכ יהוז םלוא .תילסרבינוא
.םיקסוע ונא הבש תינרדומ-הרפה

רשאב תוהז ירופיס יכ הרכהה היהת ,יתניחבמ ,ואילילג תשרפמ יוושכעה חקלה ,תאז םע דחי
רוביגל "טקייבוס"ה תא םיכפוהה םירופיס םה ללכ ךרדב .םימימת םירופיס םניא םלועל ,םה
,תילנויצרה ,הרואנה תיברעמה תוברתה לש תוהזה רופיס .ןטשל "רחא"ה תאו - ךאלמ וא -
לש הרמהה םע םלוא .ואילילג טפשמ ללוחש תיתוברתה המוארטה םע ץימא רשקב רושק ,תיעדמה
לש ותובכרומ וליאו - רוביג לש תומדב ןברוקה לש ותומד הננוכתה ,תוהז רופיסב המוארטה
לש תינבתה הרצונ ךכ .ולש היצזינומדב הרמוהו החכשוה - הייסנכה הז הרקמב - "רחא"ה
ןיב בכרומה ,יטקלאידה ,ךובסה ירוטסיהה רשקה תא החיכשהש ,ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ
ןנובתהל ונלש תלוכיה תא שבשת אל "רוביג"ה םע ונתוהדזהש ,היה יוארה ןמ .תעדל תד
תא םג ,םירבדה עבטמ ,בצעמה עדמל תד ןיב ירוטסיהה סחיב םלשו ןזואמ ,לכשומ חרואב
.ונלש יתוברתה קפואה
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא