םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


דובאה רוקמה תובקעב
תוהזה יארב ואילילג תשרפ

ייחדלפ הקבר 'פורפ תאמ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןהכ ש"ע תונויערהו םיעדמה לש היפוסוליפו הירוטסיהל ןוכמה שאר

"רעשב הבשחמל םוקמ"ב םסרפתה רמאמה
2002 ראוני ,18 'סמ ןויליג ,לארשיב הרבחה ןעמל תימדקאה הליהקה ןואטיב
רתאב רמאמה םוסרפל םתמכסה לע "רעשב" תכרעמלו ייחדלפ הקבר 'פורפל ונתדות

תוהזה לש הנוניכב יזכרמ ךבדינ הווהמ ואילילג תשרפ
עונ ןכ יפ לע ףא" .תורואנה ירפ תינרדומה תינוליחה
,ואילילג ידי לע ללכ רמאנ אל הארנכש טפשמ ,"עונת
רופיסה לבא .תדב "רואה ינב" לש םקבאמב המסיסל ךפה
ןמ רתוי הברה ןיינעמו ,רתוי הברה בכרומ ירוטסיהה
םיחקל הנממ דומלל רשפא .הרצה תימוטוכידה הסיפתה
.וננמזל םיבושח

יצעוי ,םיגולואית רשע דחא לש הצובק אמורב השודקה הכשלב הסנכתה 1616 ראורבפל 24 -ב
ןכ ינפל םינש שמחו םיעבש טעמכ םסרפ התוא ,סוקינרפוק לש הרותב ןוידל ,היציזיווקניאה
תאצמנ איהו תחיינ שמשה וזה הרותה יפ לע .(1543) םיימשה ירודכ לש םיבוביסה לע ורפסב
יצעוי .הריצ ביבס תימוי העונתב םגו ,שמשה ביבס םג הענ ץראה וליאו ,םלועה זכרמב
,תרפוכו ,תיפוסוליפ הניחבמ תידרוסבא איה סוקינרפוק לש ותרות יכ ועבק היציזיווקניאה
.שדוקה יבתכל תדגונמ איהש ינפמ ,תיגולואית הניחבמ "הנומאב תועט" הווהמ תוחפל וא

הרבעוה הטלחהה ,תישאר .םיגולואיתה םיצעויה לש הטלחהל ויה תוידיימ תואצות יתש
תא תועשהל הדעווה הטילחה ןכמ רחאל םירופס םימי .השודקה הכשלה לש סקדניאה תדעוול
תא םיאתהל ושקיבש םיפסונ םירפס ינש לכו לכמ רוסאלו ,ןקותיש דע סוקינרפוק לש ורפס
םתטלחה תובקעב ,תינש .סוקינרפוק לש השדחה תימונורטסאה הירואיתל שדוקה יבתכ תונשרפ
יעושיה ,הדעווה ירבחמ םילנידרקה דחאל זאד רויפיפאה הרוה םיגולואיתה םיצעויה לש
סכוד לש ורצחב יאקיטמתמו ףוסוליפ - יילילג ואילילג תא ןימזהל - ןימרלב טרבור
.ונומראב החישל - אמורב הפוקת התואב רקיבש י'צידמ הד ומיזוק הצנריפ

Galileo
יילילג ואילילג
1681-1597 ,ימלפ רייצ ,סנמרטסוס סוטסוי תאמ ןמש רויצ
הילטיא ,הצנריפ ,יטיפ וצלפב גצומ רויצה


היה אלש טפשמה

.םיגולואיתה תטלחה רבדב ואילילג תא ןימרלב עדיי ,ונומראב הלהנתהש החישה לש הכלהמב
םינש המכ ,עודיכ .הילע ןגהל וא תיאקינרפוקה הרותב קיזחהל וילע רסא אוה ,ףסונבו
תופצל ול רשפאש ללכושמ פוקסלט תונבל יילילג ואילילג חילצה (1609) ,ןכל םדוק
חריה לעש םירהה דחוימב - זא דע תועודי יתלב תודבוע לש הרוש תולגלו ,םיבכוכב
הליחתב ."םיבכוכה חילש" ןטקה ורפסב הלא תוילגת םסרפ אוהו ,רטיפוי לש םיחריהו
ףא אלא ,הפוריא יבחר לכב םיבבוחו םינעוצקמ ידי לע קר אל תובהלתהב תוילגתה ולבקתה
תורמל ,םיבושיחו תויפצתב םה ףא וקסעש םיעושיה םיאקיטמתמה - "הייסנכה ינעדמ" ידי לע
םלוא .שרופמב םזינקינרפוקל דגנתה םקלחו ,םיאקינרפוקכ םמצע לע וריהצה אלש
הרעשהל תוקזח תויארכ תוילגתה תא שריפש - ואילילג לש יולגה םזינקינרפוקה
.ןימרלב לש רוסיאה ירוחאמ ,הארנכ ,דמע - תיאקינרפוקה

Galileo
sidereus nuncius - "םיבכוכה חילש" רפסה רעש
רטיפוי לש ויחרי תודוא ויתוילגת תא יילילג ואילילג םסרפ וב

לע תועומש לש לג זאד אמור תא ףיצה ,היוסח הרתונ ןימרלב לש ונומראל הנמזההש תורמל
"למשח"ש ימ ,ומיזוק לש יאקיטמתמהו ףוסוליפה יפלכ הייסנכה דצמ םיירשפא תודשח תודוא
ואילילג הנפ ,הז תועומש לג תובקעב .ןכ ינפל תורופס םינש קר תיפוריאה להקה תעד תא
לע םירופיס םיזהל לכויש ידכ עוריאה תודלות תא בתכה לע הלעיש ןימרלב לנידרקל השקבב
הנוכ השרפה לש היפרגוירוטסיהב ,ךכ .ודגנכ היציזיווקניאה הכרעש ,לוכיבכ ,טפשמ תודוא
."היה אלש טפשמה" הז היה יכ רמול רתוי ןוכנ ."ןושארה טפשמה" םשב 1616 לש עוריאה
וילע רסאנ יכ רשיאש ךמסמ וידיב דיקפהו ואילילג לש ותשקבל הנענ ןימרלב ,םוקמ לכמ
.תיאקינרפוקה הרותה לע ןגהלו קיזחהל

קרפה תא הווהמ ,1616 ץרמו ראורבפ םישדוחב ,רומאכ ,ושחרתהש םיעוריא לש וז הרוש
םדאה לש ותעדותב קומע םתוח וריתוהש תוירוטסיהה תושרפה תחא לש היתודלותב ןושארה
קפס אלל אוה ותפוקתב רתויב בושחה ןעדמה דגנכ תילותקה הייסנכה לש הטפשמ .יברעמה
יתלבה רורחשה ךילהתמ קלח איה תדב ותמחלמש ינרדומה םדאה תעדות :העדות ןנוכמ עוריא
תוהז רופיס תרוקיבב דימעהל ידכ .תורואנ לש ןדיעל הסינכל יחרכה יאנתו ,הילבכמ ענמנ
.םיירוטסיהה ויתורוקמל רוזחל שי - ותוחדל ידכ ילוא וא וצמאל ידכ םא ןיב - הז


הדבועל הרעשה ןיב

םע ,1624 -ב ותישארו ,ואילילג תשרפ תארקנש םיעוריאה תכסמב ינשה קרפל תרזוח ינא ךכו
הלוצא תחפשממ ליכשמ היסנכ שיא ,ינירברב ואיפמ לש תורויפיפאה סכל היילעה
ןיב היה - ינימשה ןברוא אוה - ינירברב .ואילילגל הבר הדהא שכרש ,תיניטנרולפ
ורפס תא ,לילכ רוסאל אל ךא ,תועשהל 1616 -מ סקדניאה תדעו תטלחהב וכמתש םילנידרקה
יבכוכ תודוא לע ירלופופהו יסומלופה ורפס תא ינירברבל שידקה ואילילג .סוקינרפוק לש
םע תוחיש תרדסל לבקתהו אמורל ואילילג עיגה 1624 -ב .םיבר םיחבשל ויפמ הכזו ,טיבשה
סחיב היציזיווקניאה תדמעל ותונשרפ תא רויפיפאה הליג הלא תוחישב .רחבנה רויפיפאה
- תיטמתמ הרעשהכ תיאקינרפוקה הרותב ןויד יכ הסרג וז הדמע .תיאקינרפוקה הרותל
הרותה תוכזב םינועיט תאז תמועל .רשכ אוה - םימשה ימרג תועונת בושיחל יעצמאכ ונייה
.שדוקה יבתכל דגונמ אוהש ינפמ ,רוסא םלועה לש יתימא ילקיזיפ רואיתכ תיאקינרפוקה
לש ורפס תא העשהש סקדניאה וצל רוזחל וישכע ןתינ רויפיפאה לש וז תונשרפ לע ךמתסהב
1624 -מ רויפיפאה תדמע יפ לע .הרותה לש שרדנה "ןוקית"ל תועמשמ קינעהלו ,סוקינרפוק
יובינלו בושיחל םיירטמואיג םילדומ לש תכרעמכ הרשכ תיאקינרפוקה הרותה התייה ,
תעיבקב לשמל ,הייסנכה יכרוצל תויתוהמ ויה ,רוכזל ךירצ ,הלא תוקיטקרפ .םימשב תועונת
סוקינרפוק גיצה םהבש ,ורפסב םיעטק םתוא לכ םלוא .םיירצונה םיגחה ידעומו הנשה חול
- הענ תמאב ץראהו ,םוקיה זכרמב תאצמנ תמאב שמשה היפ לע ,תילקיזיפ תמאכ ותרות תא
בושיח יכרוצל תניימודמ הרעשהב אלא ,תמאב רבודמ ןיא יכ הרהצהו ןוקית םיכירצ
.דבלב

Galileo
יילילג ואילילג
הילטיא ,הבודאפב הנגאמ תטיסרבינואב הרקת לע וקסרפ

הנשיה תילטוטסירא-תיאמלתה היגולומסוקב ןודל תונמדזהל הכיח תובר םינש רשא ,ואילילג
תא גיציש יאנתב ,התע תאז תושעל לכוי יכ םשרתה ,השדחה תיאקינרפוקה היגולומסוקבו
תינאילילגה תונשרפה התייה תאז .יעמשמ דח אלו חותפ ןפואב תורותה יתש ןיב הערכהה
םיניבמ םתאש יפכ ,םלוא .רויפיפאה ירבדל ןהו ,ןימרלב לש הרהזאלו סקדניאה וצל ןה
-ב ולבקתהש תוטלחהל תובשייתמ יתלבו תונוש תויונשרפ יתשל םידע ונאש ןכתי ,וישכע רבכ
ןוידה לע תיתועמשמ הלבגה הלטוהש ןיבה ,רויפיפאה ומכ ,ואילילגש רורב : 1616
בושיח יכרוצל דעונ םילדומב שומישה יכ הנבהה תא אטיב רויפיפאהש העשב ךא .יאקינרפוקה
:תרחא רוסיאה תא שריפ ואילילג ,יטתופיה אוה וז הניחבמו ,יביטקיפ אוה לדומהשו ,דבלב
תויאר ןיידע תורסחש תוזתופיה םנמא ןה ץראה תעונתו שמשה תויזכרמש ,ילוא ,סרג אוה
תויארש - חוטב היה השעמלו - הארנ ךכ ,רבס תאז םע דחי .אלמה ןתומיאל קיפסמ תוקזח
םינומט וז תיגשומ תומימעב יכ ןכתי .שממ בורקה דיתעב ילואו ,דיתעב ואצמיי הלאכ
םע ותשיגפ תובקעב ,םוקמ לכמ .השרפה לש יגרטה םויסל וליבוהש תועדה יקוליח ויה
הנבמ לש תולודגה תוטישה יתש לע גולאידה עדונה ורפס תא ואילילג רביח רויפיפאה
.תיאקינרפוקהו תיאמלתה :םלועה

;תיאקינרפוקה הדמעה תא גציימה - יטאיוולס :תויומד שולש ןיב גולאיד תרוצב בתכנ רפסה
יליצא ליכשמ - ודרגסו ;תיאמלת-תילטוטסיראה הדמעה תא גציימה - סויקילפמיס
תיגולאידה הרוצה .םידדצה ינשל רתויב תויטנגילטניאה תולאשה תא גיצמה ,ילרטיינו
לש ותנווכ תא ןיטולחל םאתש יעצמא ,ןהיניב הרורב הערכהב ךרוצ אלל תודמע תשירפ הרשפא
הדמעל רבחמה לש ותדהא ,תאז םע דחי .חותפ ןפואב תויורשפאה יתש תא גיצהל ואילילג
לש התודגנתה ינפמ ומצע לע ןגהל תנמ לע ,ךכיפל .ןיעה ןמ היומס הרתונ אל תיאקינרפוקה
דעונ ןועיטה יכ הרימאה תא - ולש ותומד ןב - יטאיוולס יפב ואילילג םש ,הייסנכה
לש התוכמסב היוצמ הערכהה ןכש ,טילחהלו קוספל אל ךא ,םישק םיניינע ריאהלו דמלל
ןיב הלועפ ףותישב השעמל הבתכנ רפסל המדקהה ,ךכמ רתוי .דבלב תילותקה הייסנכה
םינועיטה תא גיצהל איה רפסה תרטמ יכ רבחמה ריבסה וז המדקהב .רוזנצל ואילילג
םושמ אלא ,תורוב ךותמ אל יכ ולוכ םלועה הארי ןעמל ,ינכדעו טרופמ ןפואב םיאקינרפוקה
,ףוסבלו .הכופהה תירטנצואיגה הפקשהב קיזחהל םילותק םיגהונ הייסנכה תוכמסל תונמאנה
דמעמה תוכזב 8 -ה ןברוא רויפיפאה לש ןועיטה תא ואילילג לילכה ,רפסה לש ומויסב
.תיאקינרפוקה הרותה לש דבלב יטתופיהה

Galileo
יילילג ואילילג
ינואיל יקלטיאה רייצה תאמ עבצב םושיר

אלא - עירכמ וניאש טסקטכ רפסה תא גיצהל ידכ ואילילג ידי לע וטקננ וללה םיעצמאה לכ
וחכוותה ןהילעש תויעדמה תויצפואה יתש דגנו דעב םינועיטה תא גיצמ קרו ךא
,החנו זכרמב ץראה תאצמנ היפ לע ,תירטנצואיגה :הפוקתה לש םילאוטקלטניאה
העונתבו ,הביבס הענ ץראהו זכרמב שמשה תאצמנ היפל ,תירטנצוילהה וא תיטניק-ואיגהו
תא גישהל חילצה ואילילג :ונייצל רתוימ אלש דחא בושח טרפ דועו .הריצ ביבס תימוי
וילע וחקיפו וארק םידחא םירוזנצש רחאל ,ורפס תספדהל היציזיווקניאה ןמ שרדנה רושיאה
.םימי םתואב םיגוהנ ויהש היציזיווקניאה ילהונ יפ לע


טפשמה

.היצסנס דימ ררועו 1632 -ב רואל אצי םלועה הנבמ לש תולודגה תוטישה יתש לע גולאידה
- ואילילג .ןיינעה תקידבל הדעו תונמל רויפיפאה תא ועינהו אמורל ומרז תובר תונולת
ענכנ אוה קמחתהל ויתונויסינ תורמלו ,אמורל עיגהל הווטצה - 70 ןבכ רבכ זא היהש
. םייתרבח םיעוריאב ףתתשהלו תאצל וילע רסאנ יכ םא ,הצנריפ רירגש לש ונומראב ןכושו
.תוריקח שולש ללכ אוהו ,םסרופמה טפשמה לחה 1633 לירפאב 12 -ב

Galileo
היציזיווקניאה לש טפשמה תיב ינפל יילילג ואילילג
וטנב ונאיטסירכ תאמ 19-ה האמהמ ןמש רויצ

יכ הנעט העיבתה .1616 יעוריאב םא יכ ,רפסה לש ונכותב הדקמתה אל הנושארה הריקחה
לע ול ןתינש העינמ וצ ואילילג ריתסה גולאידה תספדהל היציזיווקניאה רושיא תא ושקבב
.ותוחכונבו ןימרלב לש ונומראב םידע ינש לש םתוחכונב השודקה הכשלה לש רסימוקה ידי
ואילילג .לכו לכמ תיאקינרפוקה העדב ןודל השעמל וילע רסא ,העיבתה הנעט ךכ ,הז וצ
לש ונומראל הנמזהה דמעמ לע רפיס ותנגהל .השק תיתעמשמ הריבעב וז המשאהמ שערנו עתפוה
ןודל וילע רסאנ אל ךא ,תיאקינרפוקה העדב ןגהלו קיזחהל םנמא וילע רסאנ ובש ןימרלב
דעב םינועיט גיצה אוה ,ואילילג וישכע דיעה ךכ ,ורפסב ,םנמאו .יטתופיה ןפואב הב
ואילילג ןעט העינמה וצ ןיינעב .התוכזב הערכה אל ךא ,תיאקינרפוקה הטישה דגנו
לש וידיב םותח ירוקמ ךמסמ גיצה ותקדצ תחכוהלו ,הזכ וצ תלבק רכוז וניאש תוריהזב
ךא ,תיאקינרפוקה העדה לע ןגהלו קיזחהל וילע רסאנ יכ ןימרלב רשיא םנמא ובש ,ןימרלב
.שרופמב וב רסאנ אל יטתופיהה ןוידה

תודוא לע העיבתה תונעט עמשמל דרחנ ואילילג :וקית לש בצמ רצונ הנושארה הריקחה רחאל
דחי .תיאקינרפוקה הרותב איהש הרוצ לכב ןודל ,לוכיבכ ,וילע רסאש 1616 -מ העינמה וצ
.ונידיל עיגה אוה ךכ תוחפל וא ,םותח יתלב אצמנ ךמסמהש עדי אל אוה ,תאז םע
םבלב קומע קפס ררועתה ,רעצמל ,וא ,שממ לש ירוקמ ךמסמב רבודמ אל ,ןכ םא ,ונתניחבמ
אל היציזיווקניאה העתפוה תאז תמועל .ךמסמה לש ותונימא רבדב םיבר םינוירוטסיה לש
רורב הז בלשמ .ואילילג הינפב גיצהש ןימרלב לש וידיב םותחה ירוקמה ךמסמה ןמ תוחפ
הדיחכ הררבתה ,ואילילג לע תמאב לטוה רוסיא ןמ הזיאו 1616 -ב הרק תמאב המ הלאשהש
תואדווה רסוח יכ הארנ .הזה םויה םצע דע הרתונ איה ךכו ,1633 -ב רבכ הריתפ יתלב
היציזיווקניאה האיצוהש רושיאה םצעמ הכובמהו ,ואילילג לע לטוהש רוסיאה תועמשמ יבגל
ןוידה ןמ גרח יכ הדוי ואילילג :ןועיט תקסע לש העצהל וליבוה רפסה תספדהל המצע
הריבעה ןמ הייסנכה םלעתת תאז תרומתו ,1616 -ב הייסנכה התפכש םזינקינרפוקב יטתופיהה
לירפאב 30 -ב ,םנמאו .לוקלקה תא ןקתל ול רשפאתו הנושארה הריקחב ול הסחויש תיתעמשמה
תאירקב הקפתסהו ,העינמה וצ לע תיתעמשמה הריבעה ןמ המלעתהש ,הינשה הריקחה הכרענ
אלש רחאל ,ורפסב שדחמ ארק דציכ ראית אוה הז יודיווב .ואילילג ידי לע בתכנש יודיוו
תמצועמ ,בתכ ךכ ,עתפוה אוה .ןכל םדוק םינש שולש דיה בתכ תא םייס זאמ וב ןייע
ריבסה היוגשה האצותה תא .ותנווכ התייה וז אלש ריהצהו ,םזינקינרפוקה תוכזב םינועיטה
ואילילג .שלחה דצה תא הדימה לע רתי וקזחב ,םכח תואריהל ןוצרבו ,תופחסיהב ,תוריהיב
המייתסה ךכ .יודיווה לע םתחו ,תוועמה תא ןקתל עיצה ,וז ותועט לע קומע רעצ עיבה
םע רבעוה הילא ישארה עבותה לש ותרידמ רירגשה לש ונועמל בש ואילילגו הינשה הריקחה
.טפשמה תליחת


?וליא הרוק היה המ

תאז םוקמב קוסעלו ,טפשמה לש יטמרדה םויסה רואיתמ הלק העשל גורחל יל ושרה וז הדוקנב
םויסה תא עיצא ,דיימ רוזחא וילאש ,ירוטסיהה םויסה םוקמב :תואיצמ דגונ ןועיטב
לש יודיווהש חיננ .ןועיטה תקסעב הקלח תא תאלממ התייה הייסנכהש חיננ :אבה ןיימודמה
ןועיטה תקסעל םינמיסה .אדירג תיתורירש הניא וז החנה .לבקתמ םנמא היה ואילילג
התייה וזש םידיעמ הינשה הריקחב ארקנש יודיווה םג ומכ ,הנושארה הריקחה ףוסב המקרנש
ואילילג לש ולרוגב זא הלוע היה המ .ףוסבל השממתה אל איה יכ םא ,הריבס תורשפא
?ורפס לרוגבו

Galileo
יילילג ואילילג
יאוגראפ לש ראוד לוב לע

עיצהש םינוקיתב קפתסהל היה ןתינ ,ןועיטה תקסע תא םייקל הייסנכה החילצה וליא
ןדמעמ לע ןוידה תא דדחל ולכי הלאכ םינוקית .ורפסל ,אוה ותמזויב ,ואילילג
,יטמגוד יתלבהו חותפה ןייפוא תא ,ילוא טילבהלו ,תויעדמ תוירואית לש יגולומטסיפאה
לש וידיב ואצמנ אלש רתוי םייללכ תונורקעמ ןהירקיע תא רוזגל ןתינ אלש בלשב דחוימב
םיינאילוקרהה ויצמאמ יכ ןייצל ילוא בושח .(היצטיברג) הדיבכה ןורקע ןוגכ ,ואילילג
היסקלפרל ותוא וברק ,תיאקינרפוקה הרותה תא ססבל ידכ השדח הקיזיפ רוציל ואילילג לש
הכ תויגרנא עיקשהל ץלאנ אלוליא .תילכתב הנוש התייה ולש הקירוטרהש תורמל ,הז גוסמ
,ףסונ תפומ רפסב תויגולודותמה ויתופקשה תא חסנמ היה ילוא ,היסנכב ויקבאמב תומוצע
- הייסנכה לש עדמה תודסומ תאז תמועל .וייח לש תויגרטה תוביסנב םלועמ בתכנ אלש
ויה - הקיטמיתמה ימוחתב ונייטצהש םיעושיה לש תואטיסרבינואהו םי'גלוקה דחוימבו
יכ םא ,טפשמה רחאל םג אליממ ושעש יפכ ,םזינקינרפוקה תא דמלל ,םתסה ןמ ,תופיסומ
םע ובשייתה אלש שדוקה יבתכמ תורימאל סחיב תוחונ רסוחו השק תודדומתה ךותמ יאדווב
קר התייהש ינפמ אל ,יתעדל ,תאז תושעל התשקתה הייסנכהש אלא .השדחה הרותה לש הנכות
םייקתהש השק חוכיו ותוא תא הכותב המייק איהש ינפמ אלא ,הרובו תירנויצקאיר ,תינחוכ
תא יתנבהל חתפמ איהש ,וז תורשפא חתפל ךישמאש ינפל םלוא .הל הצוחמ םינעדמ ןיב םג
.טפשמה לש ירוטסיהה ומויסל רוזחל יל ושרה ,השרפה


ןידה קספ

תישילש הריקחל היציזיווקניאה ןומראל בושל ארקנ אוה רירגשה תיבל ואילילג רזחש רחאל
םג .תמא רבוד אוהש םשורה לבקתי אל םא םייוניעב הרהזא תחת התשענ וז הריקח :הנורחאו
.גולאידה תביתכב תיתימאה ותנווכ תא ריתסהל שקיבש הדוה אל ואילילג הז םויא תחת
הרזחה בתכ תא אורקל ץלאנ אוהו ןידה קספ ואילילגל עמשוה וב ימשרה סקטה םייקתה תרחמל
םשאנ ואילילג .וימי תיראש ךשמל תיב רסאמל ןודנ אוהו ,םרחוה ורפס :ול בתכוהש הבושתב
ןוחבל ןויסינה םצעב ףא אלא ,הב ןימאה הארנכו תיאקינרפוקה הרותה לע ןגהש ךכב קר אל
,םושיאה בתכ יכ היה רבד לש ושוריפ .שדוקה יבתכל תדגונמה הרות תירשפא הזתופיהכ
הנושארה הריקחה ירחא ףשחנש רעפה תא השעמל שטשט ,העינמה וצ תא ריכזהל רזח אל םנמאש
םותח יתלבה העינמה וצ ןיבל ,ואילילג לש וידיב רתונש ןימרלב לש םותחה רושיאה ןיב
1616 -מ ןימרלב לש ותרהזא הספתנ 1633 -ב ,תורחא םילמב .היציזיווקניאה יקיתב רתונש
1616 -מ ותמיתח רשאו ,ותלבקב ,השעמל ,רפכ ואילילג רשא ,העינמה וצ לש םירומחה םיחנומב
.ונממ הרדענ

רוזחל ץלאנש ןעדמ לש יגארטה ורופס - הנושארה ואילילג תשרפ םוגעה המויסל העיגה ךכ
תא םורתלו ,וייח תא ךישמהל תורשפאה תרומת ןימאה הב תיעדמה תמאה ןמ יבמופב וב
רחאל םינש שמח םסרפש םירמוחה תרותבו הקינכמב םירקחמ םתוא ,הבושחה תיעדמה ותמורת
.םישדחה םיעדמה ינש :םשב לכל םיעודיהו ,ןכמ


תוינרדומ תננוכמכ ואילילג תשרפ - ינש קלח - ךשמהףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא