לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 לירפא :21 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

היפוצו דהוא ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

  תלוויאה תניפ   יללכ   לט תדעו  
  ףדה תליחתל   םידלי   יסכודותרוא אל רויג  


.לט תדעו ח"וד תונקסמ תא ולבק םידרחה :(מ) 2.4
?םניח תונתמ םילבקמ םתייה אל םתא ?אלפה המ
הבישי (יטמתשמ) ידימלת סויג ןיינעב היתוצלמה תא עובשה שיגת לט תדעו :(מ) 3.4
הצילממ הדעוה .הלודגה הדיגבה יהוז :דיפל .הרותה ןוחצינ והז :םידרחה .ל"הצל
לכל רשפאל = 1 לולסמ :תובישיה (יטמתשמ) ירוחבל תוסחייתה ילולסמ 2 ליעפהל
לולסמ .ץפחיש לככ וידומילב ךישמהל (תוטמתשהה תונמוא) "ותונמוא ותרות"ש ימ
רחאלו ,"הערכה תנש"ל "רורחש" זאו ,24 ליג דע הבישיב (תוטמתשה) דומיל = 2
רבד לכ תושעל וא ,הבישיב (תוטמתשהב) ךישמהל - טילחי אוהש המ השעי - ןכמ
דחא לכ !תיטרקומד הנידמ תמאב יהוז !ףיכ המכ !הללאו .םיאולימב תרשלו רחא
לכש םהל ןיאש ,םימטמוטמ םיטנדוטס קר !הייפכ ןיא !הצור אוהש המ השוע
הדשב אלא להואב אל גרהיל ,םייחמ םינש 3 הנידמל תתל םיבייח ,הבישיב דומלל
קר הז לבא .דומיל רכש אולמ םלשל םג ףוסבו ,םיאולימ תונש 30 דוע תתל ,ברקה
לבא !תודקירבה לע ןמזמ רבכ ויה םה םלועב רחא םוקמ לכב !םימטמוטמ םה יכ
.תודקירב ןיא זא ,היטרקומד שי לארשיב
:(י) 4.4 .לט תדעו ח"וד לע םותחל אל ידכ לט תדעוומ רטפתה םיובננט ברה :(מ) 4.4
לטבנ ונחנא םג :הדעווב םינוליח םירבח ינש .הדעוול קוריפ תנכס - ותשירפ תובקעב
.עובשה ושגוי אל הדעווה תונקסמ .וניתומיתח
.קוחה תוסחב רוטפ :תוזח ימר תאמ הלודג הבתכ :(י) 13.4
."ירוטסיה דעצ" :םילהוצ םייתדה ."ץרשה תא םירישכמ" :לאמשה תוגלפמ
.(ןליא רחש) םישידא בורה - ידרחה בוחרב הבוגתה :(ה) 13.4
ילב 23 ליגב הבישיה תא בוזעל ולכוי םיכרבא .לט תדעו ח"וד שגוה לומתא :(ה) 14.4
3-ל סויג ,הבישיל הרזח ןיב רוחבל וכרטצי 24 ליגב ,הטלחהל שפוח הנש ,סייגתהל
,ןליא רחש תאמ תטרופמ הבתכ .הירורעש :תחא הלימב .הדובעל האיצי וא םישדוח
.דועו לארה סומע ,ןלוג המריבא תאמ תופסות םע
.םינוליח תוטמתשה דדועי םידרחל רוטפ - ל"הצב ששחה :(מ) 14.4
."רייארפ - סייגתמש ינוליח לכ" :דיפל ימוט
."בושח תוחפ אל דומילה" :םידרחה ."םירייארפ ונתאמ ושע" :םינוליחה :(מ) 16.4

דגנ ןוחטיבה דרשמ לומ וניגפה א"ת תטיסרבינואמ םיטנדוטס :(ריעה ןופצ) 18.4
"?ידרח םדמ תוחפ הווש ינוליח םד םאה" :וארקו לט תדעו ץומיא


תכשל לומ האחמ להואב רדסה ליל תא ושע אבצ יררחושמ םיריעצ תורשע :(י) 23.4
םה ,"לטנב תאשל םיבייח םלוכ" .לט תדעו תונקסמ דגנ האחמב הלשממה שאר
.םיארוק

לט תדעו דגנ המוצעה לע ומתח ןייד לעי כ"ח ,ןהכ ןנער כ"ח ,יאנליו רשה :(י) 30.4
.הדעווה תועצה דגנ ועיבציש ועידוהו
.םידרח סייגל ךירצ אל ךכ םיברע םיסייגמ אלש יפכ :לט טפושה :(מ) 30.4
:םהל םירמוא ויה וזכ האוושה םיכרוע ויה םיינוליח םא !תניינעמ האוושה וזיא
!םימשיטנא


  תלוויאה תניפ   יללכ   לט תדעו  
  ףדה תליחתל   םידלי   יסכודותרוא אל רויג  


.תככוש אל ןמלימ תיבב לחנתהש ידרחה ללוכה ביבס הרעסה :(ריעה ןופצ) 29.3
ןיב הטטק הצרפ .הרגס ד"בחש תספרמל ילהנימ הסירה וצ האיצוה א"ת תייריע
- הזת) 7.4 :אלפתהל קר םיעדוי םה ?םיטנדוטסהו .םוקמב ד"בחו יוניש יליעפ
םקוה ןמלימ תיב תונועמב םיררוגתמה םיטנדוטסה תמהדתל :(םיטנדוטס ןותיע
!שממ לש המהדת .תונועמב הנילש המוק לש חטש ינפ לע ידרח ללוכ רבעש עובשב
!עמש אל שיא ,האר אל שיא
תיתרושקת תיזח - ףסוי הידבוע ןעמל השדח תיזחב םיחתופ ידרחה רזגמב :(מ) 2.4
."לארשי סרפ לבקמש ינלאמש תיסמ" דגנ
םיינברה ןידה-יתב דגנ ץ"גבל הריתע שיגהל לקוש םיטפשמה דרשמ :(י) 2.4
ףלא 50 לש םוכסב ותשורג תא תוצפל בייח לעבש וקספ הלאש רחאל ,םילשוריב
.תינש אשינש םושמ לקש
- ירוקמה קוחבש הילפאה תא חיצנמ השיאה תויוכז יוויש קוחל ןוקיתה :(ה) 3.4
.הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה לגסמ ,גומלא תימלוש ר"ד ירבד
."וב רזוח אל לבא - תומילאל דגנתמ" :הרטשמל הרבעוה הידבוע תסריג :(מ) 5.4
םימרוג :(י) 5.4 .תונורקעל דגנתמ ןורקיעב ינא :דימת רמוא היה ה'למיילש
ברהש ךכמ סונמ ןיא" :רקחיי ברה ,בתכמה תורמל :םיכירעמ םיריכב םייטפשמ
ודערי ולאו ,םירטושל סכיא השעי הידבוע .הארנו היחנ ?סונמ ןיא ."ותיבב רקחיי
תבחרב רטושה ןיצקה שקיבש ומכ ,הכרב הידבועמ שקבי םהלש ןיצקהו ,דחפ בורמ
.עובשה לתוכה
יבגל סחיב הערל םתוא הלפמ רודישה תושרש ,םינעוט םימרופרה :(י) 3.4
,םיאושינ לע םיביטברסנוקהו םימרופרה לש תינכתב רבודמ .היסכודותרואה
.תושרה ל"כנמ תטלחה תובקעב הקספוהש
.תימלסומ הרובקל אבוה ידוהיו ,תופוגב לבלבתה םילוחה תיב :(י ,מ) 4.4
."םיהולא" םוקמב "הללא" ול ורמא !ןכסמ הזיא
שודיח" ןויצל תרצע ןמימ ,ינרות ךוניחל ףגאה תועצמאב ,ךוניחה דרשמ :(י ,ה) 4.4
."ןורבחב ידוהיה בושייה
רתסא תנעוט - תעד בנוג קוח אוה השיאה תויוכז יוויש קוחל ןוקיתה :(מ) 5.4
לש הדמעמ והמ םיעבוק םידרחה הבש ,תואיצמה תא הנשמ אל קוחה .גוצרה
.ידרחה םזילטנמדנופה ליבומ ןאכ םגו ,השיאה
הייסולכואה ירחא יקוח אל ןפואב תורזחמ םילוחה תופוקש תונולת :(ה) 5.4
,ידרח תויהל ףיכ המכ .םילוח תפוקל םניח גהנ :דבלב םידרחל עצבמ :תידרחה
לבקמ ,אבצב תרשמ אל ,תסנרפמו תדבוע השיא ,ו-ו-ו-ונ = הדובע !רבגל דוחייב
.ונרכזה אלש םירפו'צ המכ דוע שיו ,םילוח תפוקל םניח תועסה
דובעל רתיה היה אל ביבא-לתב הלתשמב תבשב תוח"וד ושיגהש םיחקפל :(י) 5.4
לע ח"וד שיגיש חקפל הדובעל רתיה שקבל המל :םעפ רמא םלחמ םכחה .תבשב
חונל ךלי חקפהו ,דובעל רתיה תא לבקי ינוונחהש ?ונלש ינוונחה לש תבשב הדובע
םיהולא .תוח"וד םישימח שיגה :השק דבע חקפה הרבעש תבשב .ףסכה ותוא דעב
.טוסבמ הז המ
םיללכה יפל אלש הלימ תירב רשפאל ץ"גבל ורתע םימרופרה :(ה) 6.4
!ףיכ הזיא ?תוחפ תצק וכתחי םה .םילוחה יתבב םייסכודותרואה
תיתדה הייפכה דגנ םחולה ,דיפל (ימוט) ףסוי כ"ח לע הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 7.4
.םימל יתצפק ךכ :תסנכב
לש יקוח אל ןכוד תונפל ידכ הרטשמה תא ונימזה ביבא-תמר יבשות :(א"ת ןמז) 7.4
היה" חלשנש רטושה םיבשותה תנעטל .םיאסדנהל ןוכיתה לומ םקמתהש ד"בח
גואדל םוקמב ד"בח ישנא םע עעורתהל רחבו ...הפיכ שבחו ךורא ןקז רוטע
."תוחורה תטקשהל
לש קתנ ירחא :םערב יזוע לע ימלשורי םולש לש ותבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 7.4
הדרחתהש ותוחא הרורד תשקבל יזוע רתענ םידבכ םייתחפשמ םיעקשמו םינש
-וד ןנכות ברעב ישש םויב .לא-תיבב תבש-ישש םתוא רקבל אבו ("הבושתב הרזח")
םערב .לחה םרטב לשכנש םישרח לש חיש-וד היה הז לבא ,תולחנתהה ןודעומב חיש
םיטאנפ ןאכ האור ינא" .הלש תושקה תויתרבחה תוכלשההמו תוינוציקהמ דרחנ
התא םש קרו וישכע קר ."בוש ןאכל רוזחא אל םעפ ףא" ,םערב רמא "םיפרוטמ
רמייתמ התאו ?יזוע ,הנש םישולש תייה ןכיה ?םיפרוטמ םיטאנפ םייתד האור
.ןושארה רוויעה אישנה היהת - הכזת םא !לארשי לש אישנ תויהלו ףואשל
ןובנ דג ישארה יאבצה ברה שנענ אל עודמ - ההימת לומתא עיבה ץ"גב :(ה ,י ,מ) 7.4
?קוחל לעמ אצמנ ברהש םיעדוי אל םתא !ץ"גב ץ"גב יוא ?תטיישה תשרפב
לע - "הלפכמה תרעמ תא ונלליח ךכ" גרובסרטפ רפוע תאמ הבתכ :(םימי 7) 7.4
.דאמ ןיינעמ .הנש 18 ינפל תיטסימ תידרח הקתפרה
.ס"ש תועיבתל הנעיי קרבש ךכל םידגנתמ ידוהיה רוביצהמ 62% :(ה) 9.4
.תוצמ אנוש ינשה יצחה םגו .חספב ץמח םילכוא םיינוליחהמ תיצחמ :רקס :(י) 9.4
השירדב םילשוריב האחמ תנגפה םויה וכרעיי םיינוליח רעונ ינב יפלא :(מ) 9.4
.תבשב םג תוריש תוינומ ליעפהל

םלוכ ונפה" :לעושל ותוא לישמהו ןייטשניבור ץעויה תא ץקע ףסוי הידבוע :(י) 9.4
."...ונממ ושקיבו ,לעושה הז ,יטפשמה ץעויב םהיניע תא

םיחותפש םיקסעל תוח"וד תתל קיספת ופי-ביבא-לת תייריע :(ביבא-לת ,ה) 10.4
תוח"וד ושיגהש הייריעה יחקפש ,הדובעה דרשמ תעיבק תובקעב תאז ,תותבשב
םירויפיפא רתוי - רמאנ ךכ לע .החונמהו הדובעה תועש קוח לע ורבע רבעב
.רויפיפאהמ
.תוהזה תדועתמ םואלה ףיעס תקיחמל ומיכסי םידרחה :(ה) 10.4
?ונל הלע הז המכו
תשרל ךייש) הנביב "םיכלמ ינב" ס"היב תא רוגסל הרוה ךוניחה דרשמ :(י) 10.4
.ןוישר אלל לעופש (ס"ש
לא" לש םיסנכל תותדה דרשמ ןומימ לע (םייעובש ינפל) רסא ץ"גב :(י) 11.4
.תותדה דרשמ "תוסחב" אוה חספב ךרעייש סנכה תאז תורמל לבא ,"ןייעמה
.ןומימה תא רתלאל לטבל העיבתב תותדה רשל התנפ ישפוח םע תתומע :(ה) 11.4
תא שובכנ" :הזירכמו ,תורדתסהב םידבוע ןוגרא המיקה ס"ש :(ה ,מ) 11.4
...ושבכ רבכ םה קרב תאו תסנכה תא ."הנידמה תאו תורדתסהה

חוטיבל םלשמ "ותונמוא ותרות"ש ללוכ ךרבא :ןליא רחש לש הבתכ ךותמ :(ה) 11.4
םיבר םיטנדוטס לבא ,ךכ םלשמ דבוע וניאש טנדוטס םג .שדוחל 'ש 90 ימואל
םג היה ללוכ ךרבא ותוא םא .אלמ חוטיב םימלשמו ,םידומילל ליבקמב םידבוע
םלשמ היה ,קשמב עצוממ רכש חיוורמ היהו ,טנדוטס ומכ םידומילל ליבקמב ,דבוע
היהשמ תוחפ 'ד 400 םלשמ אוה םויה - רמולכ ,שדוחב 'ש 500 -כ ימואל חוטיבל
.דמלו דבע ול םלשמ

."םייאבצה םינברב ןומא יל ןיא" :(ל"דפמ) לטנגנל כ"ח :(מ) 12.4
(!?) ףולאה ישארה ברה ךיא וניאר רבכ ?ונחנא ךומסנש המל - ךמוס אל אוה םא
.תטיישה יללח תרובקב תונלשרל יארחא אצמנ (???) ןובנ
תואמסיסמ תחא :ןומיס ןב לאינד תאמ ס"ש לע ריקחת תבתכ :(ה) 14.4
.הינוא לכב תסנכ תיב :תוטלתשהה
.םילשוריב תיתדה הצעומב גוציי ןיא םיביטברסנוקלו םימרופרל :(ה) 14.4
.םייפולח הלימ-תירב יסקט ועיצי םימרופרה :(י) 16.4
חוויד ןושארה ץורעה :(תונורחא תועידי ,New.co.il טנרטניאב םויה תושדח) 17.4
לע תרפסמ הבתכה .ותכשל שארל ורבח תשא תא הנימש ,ירזינב רשה לע לומתא
ימוט כ"ח .הרידה אשונב רשל "ורזע" הלעבו הדידי התואשו ,ירזינב רג הבש הריד
.ןיינעה רוריבל דע ירזינב תייעשהו הרטשמ תריקח שרוד דיפל
רתוימ דיקפת 'רפת' ירזינב המלש תואירבה רש" :(י) 19.4 :ירזינב לע דועו
.הנידמה תוריש תוביצנב םימישאמ "וברוקמל
יפלא שי לארשיבש ,תונעוט ןה .ינברה ןידה תיב דגנ וניגפה טג תוברוסמ :(מ ,י) 17.4
.טג תוברוסמ
גצומ םידליל וקלוחש חספל תודגהבש ,םיננולתמ ןג תמרב ןג ידליל םירוה :(מ) 18.4
תרצוימ הדגהה .םייתד םידלי םה השולשה רתי לכש דועב ,ינוליח דליכ "עשר"ה
.שוכרל אל ורכזתו ומשרת .ןג יליב תרבח ידיב
יחקפ תקסעה רסוא הדובעה דרשמ :ביבא-לת תיריעל תפסונ תילכלכ הכמ :(מ) 18.4
.תבשב הינח
.םייברע תורבק יתב הערל הלפמש ,תותדה דרשמ דגנ ץ"גבל הריתע :(ה) 19.4

קר םה ,תודימריפה תא ונב אל לארשי ינב" :רקרוודנה םייח תאמ הבתכ :(ה) 19.4
ינבש ינפל הנש 1000 -כ המלשוה תודימריפה תיינב" - "םיצופישב תצק ופתתשה
."םירצמל ועיגה לארשי

תמחלמ ןמזב דוע הלחה יאבצה תורישהמ םידרחה לש תוטמתשהה :(ה) 19.4
.ןליא רחש תאמ הבתכ - הרוצנה םילשוריב ,תואמצעה

לש תישיאה ותעד - ףסוי הידבוע ברב תוינחור םוש ןיא :(ביבא-לת ןותיע) 21.4
.ךכ רבוסש דיחיה אל אוה .רהזי 'ס רפוסה

סרפ תא ינולא תימלושל קינעהל אלש ל"דפמה תריתע תא החד ץ"גב :(ה ,מ ,י) 24.4
.לארשי
.הרות קר וא ,הדובעו הרות :"אביקע ינב" לש 20-ה הדיעווב תקולחמ :(ה) 25.4
.המשל תוליפט וא םייאמצע םייח :תירבעל םוגרת
יערד הפי ןיב תוביריה לע "רתוי הקידצ ןהיתשמ ימ" שולא יבצ תאמ הבתכ :(י) 25.4
.םיקקזנל תובידנה קחשמב ישי יפיצל
.האושה שיחכמ אוה לאמשה :ןעוט החפשמב ידרחה ןועובשה :(י) 30.4
האושב םייתדה תרובג תא המילעה ,לאמשה תוגלפמ ידי לע הטלשנש ,לארשי תנידמ
.לאמשה םע ונמנש תואטיגה ימחול תא קר סנ לע התלעהו
םידרחה - תחא הביס .םשו דיל תידרח הפולח ןנכתמ בילאקמ ר"ומדאה :(ה) 30.4
לש יתימאה חצנמה אוה םיהולא אל .האושה לש םייתימאה םיחצנמכ םמצע םיאור
תונברוק לש םוריע תונומת תוגצומ םשו דיב - תועינצ ימעטמ - הינש הביס ?האושה
.האושה


  תלוויאה תניפ   יללכ   לט תדעו  
  ףדה תליחתל   םידלי   יסכודותרוא אל רויג  


.יסכודותרוא אל רויגב הרכהל תוריתעב רחמ ונודי ץ"גב יטפוש 11 :(ה) 10.4
.םירייגתמל תישארה תונברה סחי לע ןוילעה ש"מהיבב תרוקיב :(ה ,י) 12.4
ןעוט םינפה רש .יסכודותרוא רויג ביתכהל תונברה תוכמסב קפקפמ ץ"גב :(מ) 12.4
טפשמה תיב לבא ,"םימרזו תוליהק אלל - תחא תידוהי הדע קר שי"ש ותנגהל
הדע"כ ירוטדנמה ןוטלשב רדגוהש המ ."תידוהי הדע" גשומה תופקתב קפקפמ
.םיטוש לש םע .םע ונחנא םויה .רנרוד תטפושה הרמא ,םלועה ןמ לטב "תידוהי


  תלוויאה תניפ   יללכ   לט תדעו  
  ףדה תליחתל   םידלי   יסכודותרוא אל רויג  


,םידלי תוכורב תוחפשמ קוח תעצה שיגה ,הרותה תודהי לש כ"ח ,טרפלה :(ה) 7.4
יצחו דראיליממ רתוי רצואל הלעת ,םידלי תובורמל הנידמה תובצקה לידגתש
.רוביצה ןובשח לע תויחל םיטמתשמ דדועתו ,םילקש
בור" .הדולי דדועל הנידמל רוסאש ,ןעוט ןילייב יסוי םיטפשמה רש :(ה) 7.4
."חופיקו ישוק ,הקוצמ םידליה לע תורזוג םידליה תובורמ תוחפשמה
."הרבחה לע הסמעמ = םידלי תובורמ תוחפשמ" :ןילייב םיטפשמה רש :(ה) 9.4
םידליה תואבצק תא לידגתש קוח תעצה ןיכהל שקבמ ישי ידרחה רשה :(ה) 10.4
.יעיברה דליהמ לחה
-יטנא הזרכה יהוז" .דוכילהמ ןוזנשריה כ"ח ארוק "ןילייב תא רטפל" :(מ) 10.4
ורפ תווצמב וכישמת" .ןוכישה רש יול קחצי רמא "ער חיר הנממ ףדונש תידוהי
.הידבוע ביגה "וברו
תירבעה הטיסרבינואב היסולכוא ידומילל הקלחמהמ ,רדנלדירפ 'פורפ :(י) 10.4
."םידלי יובירל ינוע ןיב רורב רשק שי" :םילשוריב
םיכומנ קרב ינבמ םידלי :הלגמ שדח רקחמ :(מ) 10.4 :םירחא םירבדל רשק םג שי
."םהל תנתינה הנוזתה תוכיא :הביסה" .ביבא-לתב םידלימ םיזרו
."םידליה תואבצק תקיחש לש לודגה ףולבה" ןליא רחש לש ותבתכ :(ה) 11.4
.תואיצמל ףפור רשק שי טרפלה תנעטלש בתוכ ןליא רחש
הנעטב ,וירבד לע ןילייב תא ופקת טימשדלוג ילאו ןייד לעי הדובעה יכ"ח :(ה) 14.4
הרימא"ב רבודמ יכ רמא םולש ןבליס כ"ח ."הנש 40 הרוחא ונתוא ריזחמ" אוהש
."תונויצה לוסיחל ועסמב ךישממ ןילייב" - ץכ לארשי כ"ח ."תונעזג לש חיר םע
.ןילייבב ךמת דיפל ימוט כ"ח


  תלוויאה תניפ   יללכ   לט תדעו  
  ףדה תליחתל   םידלי   יסכודותרוא אל רויג  


תירבעה הטיסרבינואב הירוטסיהלו ארקמל םיגוחה תדימלת ,סייו רמת :(ה) 4.4
לש וירבדל ןיזאהל הנממ וענמש ,םינוליח םיטנדוטס 40-50 לע תסעוכ ,םילשוריב
.הטיסרבינואה לש סופמקב ויתופטהל המב לביקש ,קחצי ןונמא ידרחה ףיטמה
.תיתוברת אל התיה םתוגהנתהש תנעוטו ,יוטיבה שפוח ןעמל תמחול סייו רמת
אל ברקב ירלופופ דאמ ךודישל בשחנ אוה .רימע לאגיל ךודיש םישפחמ" :(י) 7.4
?היונפ תב שי קוק תינברל ,דיגת ."תויתד תונב טעמ
,חדינ לבחב ,היקרוטב - שדח םוקמ ואצמ םידרחה :יגוח יק'ג תאמ הבתכ :(מ) 9.4
דקומ ךפוה הז .הרשו םהרבא ונתחתה םג םשו ,לחר תא בקעי שגפ הב ראבה תמייק
.לגרל תידרח הילעל
םיבהבהמה הייצחה ירבעמש ,םינעוט הפיחב םייתדה :(הפיח תועידי) 14.4
."םיסופסיפ"ב בורקב .תבש לוליחל םימרוג הביצה הייריעהש
תועונת" ירבח תורשע .ישילשה שדקמה תיב תארקל תילרנג הרזח :(ה) 19.4
הטוחש זע - םולצתב .תיבה רה דיל העבג לע גחה ןברוק תא םויה ובירקי "שדקמה
םישיאה לש םימולצת ןכ ומכ .שממתי לבהה ןויער םא תורקל לולעש המל תואכ
ףסוי ,ןויצע הדוהי ,ןומולס ןושרג ,לאירא לארשי :"שדקמה תועונת"ב םייזכרמה
.םיובלא
ימשב "הלוע בכוכ" ,יצרא-ןב רינ לע ימלשורי םולש תאמ הבתכ :(מ ףסומ) 21.4
.ןומהה יליווא םירמוא ,"והשמ אוה ,לודג אוה" .לארשיב לבהה תונומא
תורשכ תויעב ללגב תונברה תארוהב בויבל וכפשנ בלח םירטיל ןוילימ 2.4 :(י) 21.4
.חספה גחב הדובעו
."חספל רשכ אל הז" :םיבערה םיפויתאל ץמח חולשל בריס ןובנ ברה :(מ) 25.4
."חספל הרשכ ןכ" התיה תטיישה יללח תשרפב ולש תוגהנתהה
םשמ איצוהלו ל"הצ לש ןוזמה ינסחמ תא חותפל הרוה זפומ ל"כטמרה :(ה) 27.4
אוה .ךכ לע רסא ןובנ ישארה יאבצה ברה .היפויתא יבערל ברק תונמ
בושחל ןמז ול ןיאו תטיישה יללח תשרפב יתיירורעשה וקלחב קסעתמ ןיידע הארנכ
.תוצמ אלו ץמח היפויתא יבערל חולשל היה בטומ :דמימ תעונת :(מ) 27.4 .ןויגיהב
."םייתכלה תונורתפ םהל ואצמנש ,םיבכרומ רתוי םיבצמ רבעב ויה רבכ"


  תלוויאה תניפ   יללכ   לט תדעו  
  ףדה תליחתל   םידלי   יסכודותרוא אל רויג  


חופש - יומן ארועים

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית