לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
2000 ראוני :18 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ םיעובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

ןועמשו דהוא ,הריש :ןמויל (*)רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

:םוינלימה צ"גב

,(יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח לש ותריתע תא לומתא לבק ץ"גב :(ץראה) 24.1.2000
ןיכהל הרוה ץ"גב .םייתד ךוניח תודסומב הבוח דומיל גיהנהל ךוניחה דרשמל הרוהו
.הבוחה תועוצקמ תא דמלל שיש ילמינימה תועשה רפסמ תא תטרפמה דוסי תינכת
היפל ,יקצירפ כ"ח תנעטב ריכה ץ"גב .םוי 30 ךותב תינכותה תא ץיפהל דרשמה לע
דמלי לארשיב ךוניחה תכרעמב דימלת לכש חיטבהל איה הלאה תוארוהה תרטמ
.הנידמה לש ךוניחה תויושר ועבקיש יפכ ,דוסי תועוצקמ לש תוילמינימ דומיל תועש

:שיגדה אוה לבא - !לבא - ל"חנל ידרח רעונ סויגל ותכרב ןתנ הידבוע ברה :(מ) 2.1
.ל"הצל סייגתהל ךירצ ידרח םיילוש רעונ קר
ס"ש לש ךוניחה ןייעמ לש הארבהה םכסהש ,ןעוט (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח :(ה) 3.1
!ימואל חוטיבו הסנכה סמ םולשתל דעוימ היה רסחה ףסכה :יקוח ונניא

יאנתב הז .ץויבה דודיעל תולולג = הדוליה דודיעל תופורת םימשור םינבר :(ה) 4.1
תויציב לע קר תלעופ חטב הלולגהו ,רוזחמה רחאל הווקימל תכלוה השיאהש
אלש םישנ :ולש תיעובשה השרדב הידבוע ברה :(ענענ ,מ) 30.1 :דוע האר .תוידרח
תואיבמ ןה .םישרגתמ םג הז ללגב .םידדושו םיחצור תודלוי הווקמב תולבוט
:םדוק םיימוי "בירעמ"בו .הנעל ינב ,םיער ,םיתיחשמ םינב :הדינ-ינב
ועשרוהש םינבר לש תוישרפ לע - "םינוגמ םינבר" :הנזצ המלש תאמ הבתכ :28.1
.םידימלתו םיניטקב םינוגמ םישעמו סנוא ישעמ ללגב טפשמב םיאצמנ וא
.הווקמב ולבט אל הלאה םינברה לש תוהמאהש ללגב חטב הז

.תויתדה תוצעומה לוטיבל קוח תעצה ריבעהל אל הטילחה םירש תדעו :(ה) 4.1
יזנכשא ברל ס"ש דמעומ יונימב ןוזפיחה תא קמנל תותדה רשל הרוה ץ"גב :(ה) 4.1
.תג תירקב

תירוביצ-תיביצקת הכימת לולשל שי היפל ,קוח תעצה התלעה ס"ש :(י) 4.1
יכרע דגנ םיפיטמ"ש םינכת םילעמש םיטרסו תוגצה ,תוזחמ יקיפממו תוארטאיתמ
."ונממ קלח וא ילארשיה רוביצה תושגרב םיעגופ וא ,םעה וא הנידמה לש דוסיה
טפשמה תכרעמ דגנ םיפיטמש םיידרחה םינברהמ הכימת לכ לולשל שי לכ םדוק
תושגרב םיעגופש ,םלוכ ידרחה רוביצה ישאר דגנו ,םעהו הנידמה לש דוסי ךרעכ
שורפל תומייאמ ל"דפמו ס"ש :(ה) 11.1 :וארת .ינוליחה ילארשיה רוביצה
ס"ש לש ץחלב :(ה) 18.1 - וא .דוסי יקוח תקיקחל קוחה רשואי םא הלשממהמ
ןודתש תירוביצ הדעו תמקה לע טלחוה .דוסי יקוח תקיקח האפקוה ל"דפמהו
םלועב םיקסופה לודג ,בישילא ברה :(מ) 19.1 -ו ,הקיקחל חסונ עיצתו אשונב
,קוח קקוחל ךירצ ."תדה תודוסי תא םירערעמ טפשמה יתב :יזנכשאה ידרחה
!םדוק תחא העש הפיו !הלאה םיטסיטראב תירוביצ-תיביצקת הכימת לכ לולשיש

האוושהב יתד-יתכלממה ךוניחה תכרעמ תא הבוטל הלפמ ךוניחה דרשמ :(ה) 5.1
םייתד-םיידוהיה םידימלתה :יברעה ךוניחהו יללכ-יתכלממה ךוניחה תוכרעמל
.דומיל תועש רתוי םילבקמ
הגיסנה דגנ הכלה קספ ומסרפ ,תיתדה תונויצה ינבר ללוכ ,םינבר :(מ ,ה) 5.1
.ןלוגהמ
.תינימ הדרטה לע הננולתהש תישימח תדבוע רטיפ תותדה דרשמ :(ה) 6.1
תוביצנ לש תשרופמ הארוה ףא לע הדובעל ובשוה אל תומדוקה תורטופמה עברא
תנעוט ,תותדה דרשמב הריכב תדבוע ,םייקלא הנינפ :(י ,מ ,ה) 13.1 .הנידמה תוריש
בשח דגנ תינימ הדרטה לע דרשמב תודבוע לש תונולתב הלפיטש ןוויכמ הרטופ יכ
.תורצ איבמ קר הז .לכרל וקיספי םישנהש ןמזה עיגה תמאב .ינמח ילא דרשמה
!ונילא םג עיגי הזכ רבדש םכמצעל וראת .ןוטנילק אישנל ףוסב הרק המ וארת
רפס יתבל םישדח םילועל ודעונש הארוה תועש ריבעה ךוניחה דרשמ :(ה) 6.1
!םילועל הארוהה תועש 5000 לכ וחקלנ 1999 תנש ךשמב .םייתד
= םהינגסלו םיר"ויל םלושמ תויתדה תוצעומב רכשה תואצוהמ שילשכ :(ה) 6.1
.1998 תנשב םילקש ןוילימ 170 כ"הס
לע השקי אבצב םישנל ןויווש ןתמ :גוליפה תא לידגי תונבל יברק תוריש" :(ה) 6.1
."וב תרשל תיתדה תונויצה ילייח
תוריש וא יחרזא תוריש :תובישיה ידימלת יבגל תועצה 2 השיגמ לט תדעו :(ה) 7.1
?יחצנה רייארפה תויהל ךירצ ינא ?המל רצוקמ המל .ףרועב רצוקמ
?המ זא דעו .23 ליגב רבכ דובעל תאצל ולכוי םיסייגתמ אלש םידרח :(י)
:ותיב תא שטנש לעב וקידצהש ,םייתד םינייד לש ןיד קספל יתד ץורית :(י) 7.1
."שחנ םע רד םדא ןיא"


:וקספ "הרותה ילודג" :(מ ,ה) 7.1
טנרטניאב שולגל רוסא
.םירוטילקתב שומיש ללוכ
:תידרחה הדעה לש ןידה תיב :(י)
."תומשנ ףרוש טנרטניאה"
:תויחל ךירצ לבא
דחוימ ידרח ןיד תיב :(מ) 20.1
.טנרטניאל רבחתהל םירושיא קינעי
?הלוע המכ

תושיא יניד לע תידרחה תוטלתשהה תא שמא ףקת ןילייב םיטפשמה רש :(ה) 7.1
.וזכ תואיצמל םוקמ ןיא 21 -ה האמבש רמאו ,הנידמ
!רבדלמ ץוח והשמ םג השעת ?יסוי ,ונ
,ידרח ריעצ םע ךודישמ הטלמנ "אתרק ירוטנ" ידיסחל תב ,לטנרא הרש :(י) 9.1
.ל"הצל הסייגתהו הירוה תיב תא הבזע ,םלועמ השגפ אל ותוא
!השיא לש רבג הלחא
.םייחרזא םיאושינב אשניהל ולכוי םידוהי אל םילוע :קוח תעצה :(י) 9.1
."ותרשכה" תורמל - יקוח ונניא 7 ץורע :יטפשמה ץעויה :(מ) 10.1
הניכו ,"ערש-א" ירוסה ץוחה רש םשב תויתוא קחשמ אצמ הידבוע ברה :(י) 10.1
."עשר-א" ותוא
:הקוצמ ירוזאמ םידימלת ףלא 20 -ל הביטנרטלא םזוי ךוניחה דרשמ :(מ) 11.1
."תינוליח הרשעה"
תשרו ס"ש לע - "טאל לבא ,רבגתמ ןייעמה" ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 11.1
םידימלתה רפסמ הנשה לדג הלש ךוניחה תשרב רבשמה תורמל" :הלש דומילה
וכונש םיפסכ םה תשרה הרבצש תובוחה בור .10% -ב םיידוסיה רפסה יתבב
."היסנפה תונרקל וא סמה תויושרל ורבעוה אלו םידבועה תורוכשממ

הלימ-תירב רחאל םיכוביס יבגל הכ דע השענש רתויב ףיקמה רקחמה :(ה) 11.1
םה םיחיכשה םיכוביסה .והשלכ ךוביסמ לבוס םילומינ 476 לכמ דחאש ,הלגמ
הרקמ לכ לעו ,דאמ רידנ ןימה רבא ןטרס .ןימה רבאל םיינגרוא םיקזנו םימומיד
.םיישממ םיכוביס לש םירקמ ינש ויה הזכ לודיג לש תיטרואית העינמ לש

.םידליה תואבציק תלדגהל תידרחה המזויב תסנכב ןויד - םויה :(י) 12.1
לכ דלי םיאיבמ ךכ רחא ,וברו ורפ :הווצימ םיאיצממ לכ םדוק :הטיש לש הלחא וז
קיפסמ אל הז לבא .םימלשמ ינאו התא קר הכ ןיב .תרוכשמה המ בושח אל ,הנש
.םינמממ ינאו התא קר הכ ןיב .םידליה תואבצק תא םילידגמ הנש לכ זא ,םחלל
.וברו ורפה ליבשב ,םידלי הרשע דוע איבהל םהל ףיכ רבכ ונלש ףסכה דעב זא
,םידלי תואבצק לש הלדגה ושרדי םעפ דוע האבה הנשבו ,םחל דוע ךירצ זאו
הלא םה ינאו התא הכ ןיב !ונלש ןמזה לע לבח !יד .הרשע דוע ואיבי םעפ בושו
:ףוס הזל השענ אוב זא - םירייארפ ומכ אבצל םיכלוה םגו ,דימת םימלשמש
,טקשב ןושיל לכונ תוחפל !הלחתההמ רבכ םידרחל הנידמב ףסכה לכ תא ןת - הגייב
.םידליה תואבצק תלדגה לע תסנכב ןויד היהי רחמש דחפנ אלו
ינברה ןידה תיב ןיד קספ לטבל ץ"גבל ורתע תויבסל גוז תונב :(מ) 13.1 ,(מ ,ה) 12.1
איצוה ץ"גב :(מ ,י) 14.1 .הגוז תב םע הידלי תא שיגפהל ןהמ תחא לע רסאש ,לודגה
שיגפהל תיבסל לע רסאנ עודמ :בישהל ינברה ד"היבל הרומה ,םוי 45 -ל יאנת לע וצ
?הגוז תב םע הידלי


תאמ הבתכ - "ךלמ אבאב לכ" :(ה) 14.1
ילאס אבאבה תלוליה לע ןומיס ןב לאינד
ומלועל ךלוהש קידצ לכ רכזל" :תוביתנב
היישעת וביבסו ,ןואיתנפ יומד הנבמ םקומ
.לוב ול םיאיצומ םג ."תחרופ

םוי" םיידרחה םינותיעה דגנ הביד תועיבת השיגה "ישפוח םע" תתומע :(ה) 17.1
.ערה ןושל תאצוה לע "עידומה"ו "ישישה
תמקה לע טלחוה .דוסי יקוח תקיקח האפקוה ל"דפמהו ס"ש לש ץחלב :(ה) 18.1
םינבר השולש ונהכי הדעווב .הקיקחל חסונ עיצתו אשונב ןודתש תירוביצ הדעו
לבקי תואצותה תא שחניש ןושארה .ירודכ-ירוא דחאו ל"דפמהמ םינש ,ס"שמ
.שפוח תצלוח
טפשמה יתב :יזנכשאה ידרחה םלועב םיקסופה לודג ,בישילא ברה :(מ) 19.1
הכלהה יקסופ לודג ,בישי-בוט ברה ,ילש ברה לבא ."תדה תודוסי תא םירערעמ
קדצה ,טפשמה תודוסי תא תרערעמ תדה :ךפיהה תא עבוק יתוברתה םלועב
.םייחהו
:םימעוז םילשוריב לבוי-תירק תינוליחה הנוכשה יבשות :(מ) 19.1
.דחיב תוחשל םישנלו םירבגל רוסא זאמו ,ידרחל הרכחוה הנוכשב הייחשה תכירב
.קיפסמ אל הז םועזל - ה'רבח
תוברת תולועפל םיפסכ ,הנושארה םעפה וז ,הנשה ביצקמ ךוניחה דרשמ :(ה) 19.1
.םיביטברסנוקהו םימרופרה - תודהיב םיסכודותרוא-אלה םימרזה לש םג
.תינוליח תוברתל לקש ןוילימ 2.6 -ו ,םהל לקש ןוילימ 2.1
םימרופרה םידוהיהמ הרשע יפ םה םינוליחה !ןוכנ סחי אל הז :דירש יסוי
לדנב ברה" :ונלש תואירבה רש הז לע ביגמ ךיא ועמשת לבא !םיביטברסנוקהו
אוה ורבעל חבני בוחרב בלכ םא םגו ,דחא לכמ הרכה שקבמ (םיביטברסנוקהמ)
!!!תלבקתמ תאזכ הרכה ךיא ונל םיגדה ומצע ירזינב הנה ,ונ ."הרכה ךכב הארי
תא עקעקל ותרטמ לכו תודהי ףדורש שיא אוה ךוניחה רש" :ירזינבה רמא דועו
רומח םידקת והז .יסכודותרוא אל רבד לכ דדועיו חפטי אוה .תיתימאה תודהיה
.רתאב יתוא ושפח .עטק םעפ בותכא ינא "תיתימא תודהי" לע ."רתויב
תא תוחדל יערד לש ויטילקרפ תשקבב םויה ןודי ןוילעה טפשמה תיב :(ה) 19.1
.ומד תא םיכפוששו ןיד יוניע ול םישועש הכבי אוה ךכ רחא .ןוידה
לש ךוניחה תשר לע רגניז יבצ תאמ הבתכ - ס"ש לש תוטישב ינוליח ךוניח :(י) 20.1
!ןיינעמ ."םולש רוד"
תיריע דגנ ץ"גבל ורתע םילשוריב םרכה תיב תמר תנוכשב םיבשות :(מ) 20.1
.תינוליחה םתנוכשב תסנכ יתב 5 תונבל תננכתמש ,םילשורי
םידיפקמש ,"םיפלפל םינבר" לע הנזצ המלש תאמ הבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 21.1
."דגוב" הלשממ שאר ונכי אל םלועלו ,הדוקפ ברסל םילייחל ורמאי אל םלועלש
ינברה ןידה תיב תוישרפ לע ןדימ תנע תאמ הבתכ :(תונורחא תועידי םימי 7) 21.1
.הגוז-תב לש הידלי םע שגפיהל תיבסל השיא לע רסאש
ילודג תצעומ אישנ :להקה תעד לע םתמחלמב םידרחה לש שדח קשנ :(מ) 23.1
םירוזאב םינוליחל םניח םיידרח םינותיע קלחל הרוה "הרותה תודהי" לש הרותה
!ךפיהה תושעל וסנת לבא .לכה רובע םימלשמ םינוליחה יכב ואלב .םיינוליח
.קרב-ינבב םינולע קלחל וסינשכ םינוליח ופטחש תוכמה תא ונחכש אל
תא וריסה ןלוגהמ הגיסנ דגנ הנגפהב םייתד :"הפיכה תמלעה תקיטקט" :(ה) 23.1
!למיירטשו הטופק רהמ ושבלת :קרב-ינבב רמוח םיקלחמש ה'רבחל .תופיכה
יפל םג ידוהיכ םדאב ריכהל רשפא םאה :םיטבלתמ לארשיב םימרופרה :(ה) 23.1
.באה אצומ
לש ויתופקתה לע ביגמ ,ןוילעה טפשמה תיב ,ןישח לאשימ טפושה :(ה ,י ,מ) 24.1
,"תודינ ילעוב" םיטפושה תא הניכשכ ,לארשיב טפשמה תכרעמ לע הידבוע
."קושב תינרגת ומכ רביד הידבוע ברה" :"םיעשר"ו "םירומו םיררוס"
תטלחה דגנ ןוטלשה תוכיאל העונתה השיגהש הריתע תרגסמב ורמאנ םירבדה
,ףסוי הידבוע םינברה דגנ תילילפ הריקחב חותפל אלש הלשממל יטפשמה ץעויה
.לארשיב טפשמה תוכרעמ דגנ וז הרוצב ואטבתהש ,שורופ םחנמו ףסוי דוד ונב
ירבד לע םירעטצמ" :ס"ש תבוגת .רתוי רחואמ דעומב ןתנית טפשמה תיב תטלחה
!הזה ןישחה הז קיחצמ טפוש הזיא ."עוגפל ןווכתה אל ברה - טפושה
!םיטפושל אימחהל ןווכתה ללכב אוה !עוגפל ןווכתה אל הידבועהש חטב
אל םהשו ,םהינתומב םנואש ,םיטפושל אימחה אקווד אוה "תודינ ילעוב" הלימב
,רוהנ-יגסב ללכב הז - "םיעשר"ו ;ץוחב םישוע םג אלא "ץוחב אצ" םירבדמ קר
ושרפיש דחפ אוה לבא ,םיסיז ,םיטפוש לש קתומ םהש דיגהל הצר אוה םצעבשכ
.רוהנ-יגסב רבדל ףידעה אוה זא ,דחושל ןויסינכ וירבד תא
?תנבה אל ךיא ,ןישח ,ןישח


לע הננולתהש ללגב הרטופש תותדה דרשמ תדבוע התדובעל הרזחוה :(ה ,י ,מ) 24.1
ויה ןירוטיפהש ,תותדה דרשמל הריהבה תוטילקרפה .דרשמב תוינימ תודרטה
.קוחל םידגונמ
םתוא הניכו ,הרומשלפה לש היילעה תא ףקת הרותה תודהימ טרפלה כ"ח :(י) 25.1
."םירומג םייוג"
לש תואחמו קבאמ רחאל ורגסיי םילשוריב העקב תנוכשב ללוכו הבישי :(מ) 25.1
ןנרוא תושארב "ישפוח םע" ידיב להונ קבאמה .םיינוליחה הנוכשה יבשות
!ילאיתוקי הלחא .ילאיתוקי
תובישילו תויולחנתהל תומרות תויטנטסטורפ תוירצונ תויסנכ רתויו רתוי :(ה) 25.1
הבו הבתכ .הדירולפב הייסנכ ידיב תכמתנ ,לשמל ,ןמדלו ברה לש הבישיה .תוידרח
ףסכל לבא ,אמט אוה ירצונ םייתדה תסריגל .ארק ךורב תאמ םיממהמ םיטרפ ןומה
:(ה) 27.1 :וארת .אל רחא רבד םוש לבא ,רתויש המכו רהמ - תחקל ףסכ .חיר ןיא
םע ושגפיי םא וטילחה אל ןיידע ואלו ןורוד-ישקב לארשיל םיישארה םינברה
.2000 סרמב לארשיל עיגיש ,רויפיפאה
.הצור ידרפסה םג - טלורבש הנק הפיח לש יזנכשאה ברה :(מ) 30.1
?סוטסוט ול שי ?המ המל
תנש" םהל תתל הצילממ ,תובישיה יכרבא סויג אשונב הנדש ,לט תדעו :(מ) 26.1
!םיינוליח םיריעצ .דומלל וא סייגתהל םא וטילחי זא קרו ,הבישיל ץוחמ "תולגתסה
עיגמ ,חרזא לכל ,םכל םג :ץ"גבל ונפ - וברסי םאו ,תוכז התואל העיבת דימ ושיגה
תנש" הנידמהמ הנתמ םילבקמ םתא 18 ליגב :םכמצעל וראת !הזכ אלפנ רפו'צ
.םיסייגתמ אל - םיצור אל ,םיסייגתמ - םיצור ,תולגתסה ,ףיכ םישוע :"תולגתסה
.הקשורטפ רקפה
הישנאו ,תידרח הבישיל ורכחוה 12 -ה האמה ןמ םילשוריב הייסנכ ידירש :(י) 26.1
היה המ ןיינעמ :תלאוש םילשוריל ןרקה .התוא ץפשל םינווכתמו הזוזמ הב ועבק
"?קיתע תסנכ תיבל ךכ םישוע ויה םירצונ םא הרוק
הגרהנ םאה :םיהולאה תא םיקחשמ םינברשכ הידגרט :(י 27.1 ,ה ,מ) 26.1
ליל רחאל אלא תבל רפסל אל התיה םינברה תווצמו ,התב תפוחל התעיסנב
רבד לכ טילחהל םמצע לע םיחקול הלא .הערפה אלל הנותחה תא םייקלו תולולכה
!הככ תושעל זיעמ אל (ילנוסרפה) םיהולא וליפא !םירחא לש םייחב
.תותומעה םשר ידיב ולספנש תותומעה דעצמ שארב תותדה דרשמ :(מ) 27.1
(!!תוריחבה תותומע לע הנידמה רקבמ תרוקיבל רשק םוש הזל ןיא)
,םייתוהמ םייוקיל ואצמנ 427 -ב ,דרשמל תוכיישה תותומע 1500 וקדבנ
.ולספנ 71
:המונרביל הדלוח תאמ הבתכ :הילטיא תודהיב גוליפ תמרוג ד"בח :(ה) 28.1
םידוהי דצמ תואחמ תררועמ הילטיאב ד"בח תוליעפ ."היצנוול אב חישמה"
.םידוהי-אלו
ינפג םינברה דגנ הרטשמב הנולת השיגה ,צרמ יריעצ ר"וי ,בלוד ןורש :(לוי) 30.1
תא הכמ ינפג ברה םאה קודבל שיו ,םידלי דגנ תומילאל םיתיסמ םהש לע ,ירצבו
תאכה תרסואה ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תובקעב ואטבתה םינברה ינש .וידלי
םירבדה תא ןגעל דיו דלי לכ תוכהל שי יכ" ,בלוד תעיבת יפל ,רמא ינפג .םידלי
ירמוש םידוהיל עירפמ טפשמה תיב" יכ ,הנולת התוא יפל ,רמא ירצבו ,"קוחב
ינפל ,הארנה לככ" ,הבוגתב רמא ןואליג כ"ח ."הרותה תווצמ תא םייקל תווצמ
,שארב ידמ קזח םהידלי תא וכיה תובא רפסמ ,הז אשונב טפשמה תיב תקיספ
."תויוטש םירבדמש תסנכ ירבחלו םינברל ויהו ולדג םידליהו
תיצראה הדעווה" ר"וי ,יקסנימ'זר השמ תא עישרה םולשה טפשמ תיב :(ענענ) 31.1
לע וימויא ללגב ,םימויאב הטיחס לש הריבעב ,"שדוקה ץראב ץחש ימוסרפ תעינמל
תמוסרפכ תוצוח יטלש דירות אל םא הרבחה לע םרחל איבהל הידמ רטסופ תרבח
.(תינמגוד תיוולב) ןיילק ןיוולק לש שמש יפקשמל
תויועטה לכ המל" תרתוכה תחת ,תותדה דרשמ לע ןליא רחש לש הבתכ :(ה) 31.1
תותדה דרשמ תא בייחל ץ"גבל רתע (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח ."?תובישיה תבוטל ןה
דרשמ תוטילקרפ העידוה עובש ינפל .1998-99 םינשל תובצקהה תמישר תא םסרפל
דאמ הברה שי המישרב"ש ,הלעמ "ץראה" לש הקידב .םסרפתת המישרהש תותדה
תייעטה תניחבב היהי המוסרפש דע ,םירבסומ אל םיטרפו תולקת ,תואיגש
המישרה םסרופתש דע ותריתע תא ריסי אל אוהש עידוה יקצירפ כ"ח ."רוביצה
!יקצירפ הלחא .האולמב

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית