םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

Killing the pigeon

"דוד ינב זכרמ"ב שחרתמ המ
ביבא-לתב ןיטנרולפ תנוכשב

:ידרחה שרדמה תיב ריק לע יולתש טלש
.צ"החא תועשב םוי לכ רעונ ינבו םידליל תוליעפ
.םיסרפו תונתמ .לגרודכ ,ןחלוש סינט ,גנופ-גניפ יקחשמ
.םויה תוליעפ ףוסב םיקתממ וקלוחי םיאבש הלאל

,"דוד רוניכ - תינחור תועדומל זכרמ"ה םוקמב לעופ ףסונב
.םירגובמל הנופ רשא

המשרו הרקיב זועמ תורח

1999 ילויב 22

."תויגוז" אשונב האצרה לע עידוהש ,םינותיעה דחאב םוסרפ תובקעב האצרהל יתכלה
.תיסאלק תירנויסמ הפטהו הבושתב הרזחה הדועייש תואצרה תרדסמ קלחב רבודמה
היה הצרמה .הסינכב טלשה ךמס לע ,האצרהל הסינכל םדוק דוע תאז שחנל יתלוכי
,םייתדל הרקמב תדעוימ האצרהה םא יתלאש .הריכזמה םג ךכו ,תידרח תוזח לעב םדא
תואצרהה .ריעל ץוחמ עיגמ הצרמה .ינוליח אוה דעיה להקש ינפב שגדוה םלוא
חרט הצרמהו ,הרדסמ קלח התיה הילא יתעגהש האצרהה .עובשב םיימעפ תומייקתמ
.םדוק דמיל רבכש םירבדה תא םישדחה ויניזאמל ריכזהו

השא) הקיטגולופא הברה .השאה דמעמ ןיינעב ,םדוקה עובשה ןמ ךשמה :רועישה ןכות
רשאמ [הניב] היצאוטניאב רתוי הקזח איהש ושוריפ ...ןוכנ אל וניבת לא ?הלק התעד
.(תומלשל רתוי הבורק איה יכ ?תווצממ רוטפ שי השאל עודמ .[תעד] הקימעמ הסיפתב
םיטוטיצ תאבה ידי לע ,יבויח רואב יתכלהה השאה דמעמ תא גיצהל תונויסנ ולא ויה
תיברמ) םילופלפ תועצמאב םירכומ םיילילש םיטוטיצ ריבסהל תונויסנו ,םייקלח
.(ורתסוה "םד אלמ היפו האוצ אלמ תמח השא" ןוגכ ,םייבויח אלה םיטוטיצה

אוה הדועייש ,תיבב השאה לש המוקמ) ,םלועב ומוקמ תא תעדל םדא לכל הפטה ,ףסונב
קר םלועל אב ונתיאמ דחא לכ ירהש .(תיבה תוכאלמ תא תושעלו ,םלדגלו םידלי איבהל
םישנה תויהל הצרמה איבהש החכוהה .ןרציה תוארוה יפל לועפל בייחו ,ונוקית ךרוצל
םע תוקד רשע ראשנ אוה ,הנהש איה םידליה לודיג תכאלמל הליחתכלמ תודעוימ
םתיא תרדתסמ ותשא וליאו ,תושעל המ עדוי וניאו ,הלומהו שער שי רבכו םידליה
הרות דמול ,ידרח םדאכ ,אוהש הדבועל תאז ךיישמ וניאש ,ןבומכ .תוריהמבו הבר תולקב
וב עגרהמ (היתויחאו היחא) םידליב לופיטב הקסע ,הידרח השאכ ,ותשאש דועב ,4 ליגמ
.הידיב קונית תאשל התיה הלוכי

םישענ אליממ ,ארובה ןוצר יפל ךכב םילעופו ,הרותה ךרדב םיכלוה רשאכ יכ ןעוט אוה
,בגא ."דלרוו ראטס" ץורעמ רייאמ סיו'ג לש תופטהל ןיטולחל ההז הז ןועיט .םירשואמ
קר .תועינצב שבלתנ וא/ו תופיכ םישנש ונתיאמ שקבלמ ענמנ דבכנה ףיטמה םייתניב
.הפ-לעבש הרותה ללוכ ,הרותב הבותכ איהו ,תחא תמא קר שיש ןויערה תא םינפנש
יתלב םהיתועצהש ןעטו ,ןיאושינ יצעוי לש םהיתוריש ינפמ ונתוא ריהזה םג הצרמה
חוטבל אלש ויניזאמל םורגל ףיטמה הסנמ ךכב .ונושלכ "תומויא"ו תוקיזמ ףאו תוליעומ
.תדה יתורישל קרו ךא קקדזהלו ,םיכמסומ עוצקמ ישנאב

Killing the pigeon

אל יתד גוז טעמל ,םינוליח םתיברמ .הווש תומכב םישנו םירבג .םישנא הרשעכ :להקה
יתלאשש הלא .הנושאר םעפ וז התיה אל םקלחל .תוניינעתה ךותמ םוקמל ןמדזהש ,ידרח
תופטה לש הזכ גוסש ,םידדוב םישנא םקלח .תיתד הפטהב רבודמהש ועדי אלש יל ורמא
.םתקוצמ תא לצנמ

תואצרהה תחאבו ,"עדמ" יניינע לע ריבסהל וליחתי תואצרהה ךשמהבש יל רמאנ
םילפשה םיסיסכטה דחא םה תויתואה יגוליד .הרותב תויתוא יגוליד ואיבי תובורקה
תועמשמ תולעב םילמ םיארמ םה .םהינימל םירנויסמהו הבושתב םיריזחמה לש רתויב
.םילמ "דדיק" טושפ התומת ןבש ןכתיי אלש םינעוטו ,טסקטב םינוש םיחוורב תואצמנה
אל"ה ןועיטל סיסב היה תיטמתמ וליא - הרותה תשודקלו לאה םויקל תחצינ החכוה וז
לש ןיינע טושפ םהו ,קיפסמ ךורא טסקט לכב הלאכ םיגוליד אוצמל ןתינ השעמל) "ןכתיי
.(תורבתסה

תיב ולוכש הארנש ןינב לש הנוילעה המוקב אצמנ "דוד רוניכ - תינחור תועדומל זכרמה"
ןינבה .רחא וא הז רבד השעי לבל רוביצל תורהזאו שדוק ירפס םע תונורא ללוכ ,שרדמ
."דוד ינב זכרמ" ארקנ


ףדה שארל


םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא