אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

6.11.98


םיער םידלי ויהת םאו ,םיבוט םידלי ויהת םא


?םיבוט םידלי ויהת םא הרקי המ

הדובע יפדו תורבוח םידליל םיקלחמו ןורשה-תמרב םיינוליח םינגל םיסנכנ ד"בח ידיסח"
,"םישנ") "הרהמב חישמה אובי םיבוט םידלי ויהת םא - אוה ןכותה רקיע .עירפמ ןיאב
.(1.11.1998 ,בירעמ

?םיער םידלי ויהת םא הרקי המו

תא עצב אוה יכ םינעוט וירוה .הייריב עובשה ףוסב דבאתה ץראה זכרממ יצחו 17 ןב רענ"
זאמ .תישפנ הקוצמל ול ומרגש ,עודי הבושתב ריזחמ לש תוטלקל הנזאה תובקעב השעמה
רוזחי אל םאש ,ןימאה אוה .םידחפו חומ תפיטשל ןותנ היה אוה הבושתב ריזחמה ברל ףשחנש
.(1.11.1998 ,תונורחא תועידי) "םוניהיגל עיגי ,הבושתבאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא