Subject Secular Power! Home


תונעזג דמלמ הידבוע ברה
רורד תאמ

:(5.6.00) תסנכה תיבב םואנב הידבוע ברה

ךורב שודקה .לארשי יאנוש םלוכ .םירורא םיעשר םלוכ םה םילאעמשיה"
,ארמגב בותכ ,אוה ךורב שודקה .ולאה םילאעמשיה תא ארבש טרחתמ אוה
."םתוא יתארב אלש יאוולה - םוי לכב רמוא

.שייבתמ ינא זא ,הידבוע ברה ,ידוהי התא םא
ףדה שארלSubject Secular Power! Home