Subject Secular Power! Home

,הזה ףדה תא וארקתש ירחא
,email :בירעמל בותכל םינמזומ םתא םג
03-5638795 ןופלטל רשקתהל וא ,03-5638754 סקפל וא

בירעמ יארוקל ידרח הפטה רמוח תקולח

:"בירעמ" לש 7.6.00 -ה ןוילגל ףרוצ אבה םימתה ףסומה

Maariv distributes hachzara betshuva material

.("הבושתב םיריזחמ") תדה ירחוסב םיעורגה לש הפטה רמוח אוה הזה ףסומהש רבתסמ
,םיריעצ םישנא לש םחומ תא ףוטשל םיסנמ םימס ירחוס ומכ קוידבש תדה ירחוס
.םתחפשממ םקתנלו םיטובורל םיריעצ םישנא ךופהל

,ןותיעה םע וזה תרבוחה תלבק תובקעב
:אבה בתכמהמ קתעה ונלביק

(שפוח רתא לעופ התרגסמבש ,.ה.ל.ע תתומע ר"וי אוה רלמ ןד 'פורפ)


7.6.2000
זרא בקעי רמ דובכל
בירעמ ךרוע

בירעמ ייונמל ידרח הפטה רמוח תקולח :ןודנה

,דבכנה זרא רמ

תידרח הפטה תרבוח ,תובר םינש יונמ ינא וילע ןותיעה יקלח ןיב ,רקובה לבקל ונמהדנ
."בושחל תע" םע ףותישב בירעמ יארוקל ישכ תשגומ" בותכ הילע ,"תור תליגמ" הווסומ םשב
רכש" לע ןנער 'ע תאמ רמאמ תללוכ תרבוחהו ,קלירג םחנמ ידרחה אוה "בושחל תע" ךרוע
ףסוי תאמ יטסימ רמאמ ,ערה ישוע תא שינעיש ה"בקה לע הדחפה לש טנמלא ללוכה - "שנועו
רמאמ ,יניס רה דמעמ תותימאב ענכשל הסנמה ,"שיחכהל רשפא יא הזה דמעמה תא" - קורב
לע ינבא 'מ תאמ ןווכמ הפטה רמאמ ,תבשב הדובע רוסיא לע שורב 'י תאמ ינומא
.דועו ,ך"נתה ריבעמש עדימה לש ,לוכיבכ ,"תונימא"ה

תחוראל רשי שגומ לכה - הבושתב הרזחהל רנימסל תכללו חורטל ךרוצ ןיא רבכ !םיהדמ שממ
!בירעמ ןותיע תועצמאב רקובה

ןיבש ריבס רשקל לובג שי .ךנותיע לש הז והשעמ לע תצרמנה ונתאחמ תא לבק - זרא רמ
לש הווסמב תיתד הנומאל הפטה :הז קוידב אוה לובגהו ,תמוסרפמ םיחוור ןיבל ןותיע
תא רתלאל לטבנ ,רוזחי המוד עוריאו הדימב .תור תליגמב ,לוכיבכ ,הנדש "המימת" תרבוח
.ךנותיע לע לש יונמה

רלמ ןד 'פורפו היפוצ ר"ד
בירעמ ייונמ

:םיקתעה
"ץראה" ךרוע
"תונורחא תועידי" ךרוע
תונותיעה תצעומ ר"וי ,םואבלטסנ השמ רמ
תונכרצה תצעומ ר"וי
שפוח טנרטניאה רתא
(יוניש) דיפל (ימוט) יסוי כ"ח
(צרמ) זר (יסומ) השמ כ"ח:בירעמ לש תרבוחב תורתוכהמ קלח הנה

Maariv distributes hachzara betshuva material

Maariv distributes hachzara betshuva material

Maariv distributes hachzara betshuva materialףדה שארלSubject Secular Power! Home