Subject Secular Power Home
letter

ירזינב ךל הדות

לבייז ןבואר תאמ

עומשל ואלפתת ,ינאו .שמש תיבמ ירזינב ברה ירבד לע ביגהל םירחא םיברכ הצור ינא
הרוצב אטבמ אוהש הז לע ול הדות .תאז חורב םירבד ועימשהש םירחאלו ול תודוהל הצור
ןחלוש תביתכ זאמ םייניבה ימי לש תודהיה לש םלועה תפקשה תא םינפ יתשל תעמתשמ אלש
אל אוהש ךכ לע ול הדות .(דומלתה לש החותפהו תילרבילה חורהמ ילוא לידבהל) ךורע
ונתוא , וניתולכל ונילע םוקל םיצור םהש ךכב םיקפקפמה ידיב (הווקמ ינא) קפס ריאשמ
.ןווכל ונילע הילא הרורבה הרטמה תא ונל ןמסמ אוהש ךכ לע ול הדות .םינוליחה

.קדוצ תמאב ,ףסוי הידבוע ברה ןוגכ ידרח ינבר רוביצ ותואו אוהש בשוח ינא ךכמ רתוי
ןכא םוהתהו . םתיא םילשהל םילוכי אל םהש "תודינ ילעובו תופירט ילכוא" ןכא ,ונחנא
התוא תא תופיל ונל רוסאו םוהתה לע רשגל תוסנל רוסאו הילע רשגל רשפא יאו הקומע
.ךכ ונתוא האורה תיסכודותרוא הסיפת

letter

"םעה תודחא" םשב םייתדל םינוליחה ןיב ףתושמה תא אוצמל םיסנמה הלא םתוא ,אוה ךופהנ
םה ואל ברה חסונ "ובשינש תוקונית"ל הנבה יאלמ םיכויח םתוא .יתוא םידיחפמה םה
םכחותמ רתוי קר אוה ,ירזינב ברהמ תרחא בשוח אל ואל ברה ועטת אלשו .יתוא םיממוקמה
לכל רורבש ןוויכמ .חצנל תוינוליחה לש הפוס ,הניעב ראשית םוהתה םאש םיניבמ םה .ונממ
דיגהל רשפא ,ןכ) תיסכודותרוא םלוע תשיפתו תוכושח תונומא ןיב המחלמבש תעד רב
היסנכה תא חצינ סנסנרה .וחצני םינורחאה ולא תישפוח השיפתו תוחיתפ ןיבו (תיביטימירפ
האמב לארשיב תידרחה השיפתה תא חצני המוד סנסנרו הרשע ששה האמה לש הפוריאב תילותקה
לש הלצה שרק ותוא אוה אוה הזה רשגה . רשג ותוא אצמי ...ןכ םא אלא .תחאו םירשעה
םיכרצה תא הלועמ הרוצב תרשי רשג ותוא .ןוונתהל תששוחה תידרח-תיסכודותרואה תודהיה
דצמו "רוא"ה רבעל "תועות תושפנ" ךושמל ןבומכ רשפאי אוה דחא דצמ .תידרחה הרבחה לש
םיחתות רשבו היגולונכט ,(םיפסכ ןומה) םיפסכ איביש תידרחה הרבחל רובט לבחכ שמשי ינש
.לארשי תומחלמב

letter

תנידמ םויקל םנוצרב םיחוטב ירמגל אל ואל ברה ןוגכ םינובנ םינבר םתואש חוטב ינא
ותוא תפרש איה ,ונלוכ תא "דרחל" חילצת אל איה םא הכלה תנידמש בטיה םיניבמ םה .הכלה
םאו .הפוקה לכ לע תכללו תודקירב לע תולעל אלא ינוליחה רוביצל הרירב ריאשי אלש רשג
.ןאריא תמגודכ תיטרקואית הנידמ תויהל לארשי תא איבת איה חילצת ןכ איה

רשג ותוא תא םייקל ןוצרל הכלה תנידמל ןוצרה ןיב הימוטוכיד התואל יתעדל הלועמ המגוד
הדבועהו דחא דצמ טנרטניאב השילג דגנכ ףסוי הידבוע ברה איצוהש הכלה קספ ותוא אוה
...טנרטניאב רתא שי המצעב ס"שלש

ירזינב תסיפת ןיבו תמאב םיינוליחה וניניב תמייקה תיפוסניאה םוהתה יתעדל ,םוכיסל
תועד ןתוא תא דדובל חילצנש לככו התוא טילבהל חילצנש לככו ונלש סרטניאה איה וימודו
.אובל תבייח ןכאש תיסכודותרוא תידרחה הרבחה לש תונוונתהה תא זרזל חילצנ תוכושח


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home